Veiksmų programų rengimo darbo grupių darbo organizavimas - PowerPoint PPT Presentation

Veiksm program rengimo darbo grupi darbo organizavimas
Download
1 / 13

 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veiksmų programų rengimo darbo grupių darbo organizavimas. VEIKSMŲ PROGRAMŲ LIETUVOS 2007–2013 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI RENGIMO DARBO GRUPIŲ SUSITIKIM AS 2006 m. kovo 2 d. DARBO GRUPĖS VEIKSMŲ PROGRAMOMS RENGTI, UŽ KURIAS YRA ATSAKINGA ŠMM.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Veiksmų programų rengimo darbo grupių darbo organizavimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veiksm program rengimo darbo grupi darbo organizavimas

Veiksmų programų rengimo darbo grupių darbo organizavimas

VEIKSMŲ PROGRAMŲ LIETUVOS 2007–2013METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI RENGIMO DARBO GRUPIŲ SUSITIKIMAS2006 m. kovo 2 d.


Darbo grup s veiksm programoms rengti u kurias yra atsakinga mm

DARBO GRUPĖS VEIKSMŲ PROGRAMOMS RENGTI, UŽ KURIAS YRA ATSAKINGA ŠMM

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai rengti:

Darbo grupė “Mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas, mokymosi visą

gyvenimą sistemos plėtra”

(vadovas Alvydas Puodžiukas – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius;

pavaduotojas Romualdas Pusvaškis – Švietimo ir mokslo ministerijos Pro-

fesinio ir tęstinio mokymo departamento direktorius).

Darbo grupė „Tyrėjų ir mokslininkų gebėjimų stiprinimas“

(vadovė Danguolė Bublienė – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorė;

pavaduotojas Aurimas Pautienius – Švietimo ir mokslo ministerijos Euro-

pos Sąjungos paramos koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas).


Darbo grup s veiksm programoms rengti u kurias yra atsakinga mm1

DARBO GRUPĖS VEIKSMŲ PROGRAMOMS RENGTI, UŽ KURIAS YRA ATSAKINGA ŠMM

Sanglaudos skatinimo veiksmų programai rengti:

Darbo grupė „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“

(vadovas Dainius Numgaudis – Švietimo ir mokslo ministerijos valsty-

bės sekretorius; pavaduotojai Romalda Baranauskienė – Sveikatos ap-

Saugos ministerijos sekretorė ir Valdas Rupšys – Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos sekretorius).

Darbo grupės „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“

pogrupiai:

 • Švietimo ir darbo rinkos institucijos

 • Sveikata


Finansin s proporcijos

FINANSINĖS PROPORCIJOS


Darbo grup s

Darbo grupės:

 • Vykdo visus numatytus darbus pagal Finansų ministerijos nustatytą veiksmų programų rengimo tvarkaraštį

 • Yra atskaitingosKomisijai Lietuvos 2007–2013 metųEuropos Sąjungosstruktūrinės paramos panaudojimo strategijai rengti ir veiksmų progra-momsnustatyti.


Veiksm program rengimo tvarkara tis

Veiksmų programų rengimo tvarkaraštis


Veiksm program rengimo tvarkara tis1

Veiksmų programų rengimo tvarkaraštis


Veiksm program rengimo tvarkara tis2

Veiksmų programų rengimo tvarkaraštis


Veiksm program rengimo tvarkara tis3

Veiksmų programų rengimo tvarkaraštis


Planuojami mm darbo grupi pos d iai

Planuojami ŠMM darbo grupių posėdžiai

 • Įvadinis visų darbo grupių posėdis: 2006 m. kovo 2 d.;

 • Visų ŠMM kuruojamų darbo grupių posėdžiai (analizė, SSGG): 2006 m. kovo 20-23 d. (12 savaitė);

 • Visų ŠMM kuruojamų darbo grupių posėdžiai (strategija, prioritetai, uždaviniai): 2006 m. balandžio 18-20 d. (16 savaitė);

 • Kiti darbo grupių posėdžiai gegužės-birželio mėnesiais bus suplanuoti vėliau.


Veiksm program rengimo darbo grupi darbo organizavimas

DARBO GRUPIŲ VEIKSMŲ PROGRAMOMS LIETUVOS 2007–2013 M. STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI PROJEKTUI PARENGTIDARBO REGLAMENTAS

Darbo grupės tvirtina savo darbo reglamentą, jo pakeitimus ir papildymus.

Šis reglamentas nustato veiksmų programų rengimo darbo grupių darbo tvarką.


Darbo grup s nariai arba j pavaduotojai privalo

DARBO GRUPĖS NARIAI ARBA JŲ PAVADUOTOJAI PRIVALO:

 • Nuolat dalyvauti darbo grupės posėdžiuose;

 • Jei darbo grupės narys arba jo pavaduotojas negali dalyvauti posėdyje, turi apie tai pranešti darbo gru-pės vadovui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio ir nurodyti nedalyvavimo priežastį;

 • Iki darbo grupės posėdžio pradžios susipažinti su pateikiama medžiaga;


Darbo grup s nariai turi teis

DARBO GRUPĖS NARIAI TURI TEISĘ:

 • Teikti pasiūlymus dėl darbo grupės posėdžio darbotvar-kės;

 • Raštu ir el. paštu pateikti darbo grupės vadovui motyvuo-tą pasiūlymą šaukti neplanuotą darbo grupės posėdį arba inicijuoti klausimo svarstymą raštu ir/arba el. paštu skubiems klausimams spręsti. Pasiūlymas turi būti pateiktas atsižvelgus į laiką, kurio reikės pasiruošti posėdžiui bei jam suorganizuoti, kartu pateikiant visus dokumentus, reikalingus svarstant pasiūlytą klausimą;

 • Teikti pastabas, pareikšti nuomonę dėl teminių darbo grupės pogrupių darbo rezultatų;

 • Siūlyti kviesti į darbo grupės posėdį nepriklausomus ekspertus irmokslininkus, kurie nėra darbo grupės nariai.


 • Login