Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā Kalsnava, 2009. gada 22. oktobris. Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri Latvijā. Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru izveide un darbība.

Download Presentation

Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Re ion lo eiropas savien bas stukt rfondu inform cijas centr u rsic darb ba latvij

Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centru (RSIC) darbība Latvijā

Kalsnava, 2009. gada 22. oktobris


Re ion lie es strukt rfondu inform cijas centri latvij

Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri Latvijā


Re ion lo es strukt rfondu inform cijas centru izveide un darb ba

Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru izveide un darbība

 • ESF Nacionālās programmas projekts2006. gada marts – 2006. gada 31. decembris

 • 2008 - 2010. gadā Tehniskās palīdzības projekts

  „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība (REĢIONS) plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”

 • 2008. – 2011. gadā Līgums ar ZM par informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšanu par Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem


Re ion lo es strukt rfondu inform cijas centru darb bas virzieni 1

Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru darbības virzieni (1)

 • Informēšana

  • Vispārēja informācija par ES fondu, ELFLA un citu finanšu līdzekļu pieejamību

  • Informācija par ES fondu vadības jautājumiem

 • Konsultēšana

  • Vispārīgas konsultācijas projektu pieteicējiem par ES fondiem, valsts investīciju programmām - pieteikšanās kārtība, projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamā dokumentācija, informatīvu materiālu nodrošināšana, projekta atbilstība reģiona attīstības programmai

   P.S. Projekta sagatavošana neietilpst RSIC pakalpojumu klāstā


Re ion lo es strukt rfondu inform cijas centru darb bas virzieni 2

Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru darbības virzieni (2)

 • Ziņu lapas sagatavošana un izplatīšana par finansējuma piesaistes aktualitātēm plānošanas reģionu mājaslapās, e-pasts interesentiem

 • Semināru, informatīvo dienu, reģionālo konferenču organizēšana plānošanas reģionos par ES fondiem

 • Informācijas par ES fondiem apkopošana un apstrāde

 • Datu bāzes papildināšana par ES fondu līdzekļu izlietojumu plānošanas reģionos

 • ES fondu publicitātes nodrošināšana


Rsic m r auditorija

RSIC mērķauditorija

 • Pašvaldības

 • Pašvaldību iestādes

 • Izglītības (vispārējās, profesionālās, augstākās, tālākizglītības) iestādes

 • Valsts iestādes

 • Uzņēmēji pilsētās un laukos

 • Biedrības un nodibinājumi

 • Citi interesenti


Rsic inform cijas telpa 2009 gada septembris oktobris

RSIC informācijas telpa (2009.gada septembris-oktobris)

 • Rīgas reģionā – Ādaži, Saulkrasti, Limbaži, Sēja, Carnikava, Tukums, Garkalne, Ropaži, Ķekava, Salaspils, Sigulda, Mālpils, Jaunpils, Engure, Mārupe, Babīte, Kandava, Ogre, Sigulda, Salacgrīva, Ikšķile, Rīga

 • Zemgalē - Bauska, Dobele, Aizkraukle, Pļaviņas, Jēkabpils

 • Vidzemē -Gaujiena, Zvārtava, Galgauska, Alūksne, Gulbene, Lizums, Valmiera, Cēsis, Valka, Madona, Smiltene, Mūrmuiža, Ranka, Sēļi, Grundzāle

 • Latgalē – Kārsava, Daugavpils, Preiļi, Viļāni, Rēzekne, Dagda, Riebiņi, Ilūkste, Viļaka, Baltinava, Balvi, Rugāji, Zilupe

 • Kurzemē – Novadnieki, Nīca, Brocēni, Jūrkalne, Saldus pag, Abavciems, Rudbārži, Zvārde, Raņķi, Īvande, Stende, Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi, Aizpute, Saldus, Puze, Skrunda, Nīkrāce, Ziras, Laidze


Inform cijas telpa kop 2006 gada latgales pl no anas re iona es strukt rfondu inform cijas centrs

Informācijas telpa kopš 2006. gadaLatgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs


Piem rs no re ion lo es strukt rfondu inform cijas centra darba ikdienas

Piemērs no Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centra darba ikdienas

Ja semināra mērķauditorija ir uzņēmējs...

Ja uz informācijas centru atnācis, piezvanījis, atrakstījis uzņēmējs…


Re ion lo eiropas savien bas stukt rfondu inform cijas centr u rsic darb ba latvij

ERAF 2.3.2.2."Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās "

 • Aktivtātes mērķis: veicināt uzņēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās, tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību

 • Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms: Ls 150 000

 • Projekta īstenošanas laikā var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35% no finansējuma apmēra

 • Atbalsta intensitāte no kopējām attiecināmām izmaksām:

  • 55% mikro (sīkajiem), mazajiem un vidējiem komersantiem

 • Projektu iesniegšanas termiņš: līdz 31.12.2009.

 • Projekti jāiesniedz: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

 • Papildus informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/es_strukturfondi/es_strukturfondi/atbalsts_ieguldijumiem_attisti/


Re ion lo eiropas savien bas stukt rfondu inform cijas centr u rsic darb ba latvij

LAP pasākums “"Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"

 • Pasākuma mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu komercdarbību (uzņēmējdarbību) vai nodarbinātību lauku teritorijā.

 • Finansējuma apjoms: no 35 000 – 245 000 LVL (atkarībā no projekta iesniedzēja un darbības veida)

 • Atbalsta intensitāte – 40%

 • Projektu iesniegšanas termiņš: plānots 2009.gada nogalē.

 • Projekti jāiesniedz: Lauku atbalsta dienests (LAD)

 • Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2638


Re ion lo eiropas savien bas stukt rfondu inform cijas centr u rsic darb ba latvij

LAP pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

 • Finansējuma apjoms: līdz 14 000 (20 000) LVL

 • Atbalsta intensitāte – līdz 50%

 • Projektu iesniegšanas termiņš: pašlaik noslēdzas 1.kārtas projektu iesniegšana.

 • Projekti jāiesniedz: vietējā organizācijā (kopējo sarakstu ar kontaktiem skatīt LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv)

 • Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3648


Zieme valstu un baltijas valstu mobilit tes programma uz m jdarb ba un r pniec ba

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”

 • Programmas mērķis ir nostiprināt un veicināt ekonomisko sadarbību, uzņēmējdarbību, reģionālu sadarbību un inovācijas

 • Atbalsta intensitāte – 70%

 • Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada sākums.

 • Projekti jāiesniedz: elektroniski uz e-pastu: business.industry@norden.lv

 • Papildus informācija: http://www.norden.lv/lv/grants/37


Piem rs no re ion lo es strukt rfondu inform cijas centra darba ikdienas1

Piemērs no Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centra darba ikdienas

Ja semināra mērķauditorija ir nodibinājumi un biedrības...

Ja uz informācijas centru atnācis, piezvanījis, atrakstījis nodibinājuma vai biedrības pārstāvis...


Esf 1 5 2 2 2 nevalstisko organiz ciju administrat v s kapacit tes stiprin ana

ESF 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

 • MK noteikumi Nr.963, kas spēkā stājās 11.12.2008

 • Atklātā projektu iesniegumu atlase notiks vismaz četras reizes, kur pirmajā kārtā ir plānots finansējums 491 963 latu apmērā (plānots izsludināt 2009.g.beigās)

 • Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri var būt biedrības un nodibinājumi.

 • Mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā

 • Atbalsta intensitāte - 95%.

 • Minimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 1 000 LVL

 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 25 000LVL

 • Papildus informācija: http://www.lsif.lv/projektu-konkursi


Igaunijas latvijas p rrobe u sadarb bas programma

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma

www.estlat.eu

Projektu konkurss – no 01.12.2009.-19.02.2010.

Projekta ilgums - līdz 24 mēneši

Atbalsta intensitāte – 90%


Re ion lo eiropas savien bas stukt rfondu inform cijas centr u rsic darb ba latvij

LAP pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

 • Finansējuma apjoms: līdz 14 000 (20 000) LVL

 • Atbalsta intensitāte – līdz 90%

 • Projektu iesniegšanas termiņš: pašlaik noslēdzas 1.kārtas projektu iesniegšana.

 • Projekti jāiesniedz: vietējā organizācijā (kopējo sarakstu ar kontaktiem skatīt LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv)

 • Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3648


Latvijas veices sadarb bas programmas grantu sh mas nvo fonds

Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds"

Mērķa grupa - bērni, jaunieši, seniori

Projektu ilgums – līdz 12 vai 18 mēnešiem

Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada sākums

Papildus informācija: http://www.lsif.lv/projektu-konkursi


Da di fondi finans juma piesaistei nvo

Dažādi fondi finansējuma piesaistei NVO

Kopienu iniciatīvu fonds www.iniciativa.lv

Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

Konrāda Adenauera fonds www.kas.de

Frīdriha Ēberta fonds www.fes-baltic.lv

ES Programma “Jaunatne darbībā” www.jaunatne.gov.lv

Latviešu fonds ASV www.latviesufonds.com

Fonds “Cerību Bura” www.ceribubura.lv

AB.LV Sabiedriskā Labuma Fonds www.abfonds.lv

Akadēmisko Programmu Aģentūra www.apa.lv (Mūžizglītības programmas, NordPlus)

Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv (Mūžizglītības programmas)


Pal dzam orient ties

Palīdzam orientēties!

un citi…


Re ion lo eiropas savien bas stukt rfondu inform cijas centr u rsic darb ba latvij

Uz tikšanos

ar Plānošanas reģionu

ES struktūrfondu informācijas centru darbiniekiem

Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā!


 • Login