Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming - PowerPoint PPT Presentation

Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming
Download
1 / 44

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming. Geir Berntsen, NCC Roads AS. Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold. sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap .)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Drenering- Vannets betydning for bæreevnen- Grøfter og grøfteutforming

Geir Berntsen, NCC Roads AS


H ndbok 111 standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold


Hensikt med drenering

sikre avrenning fra kjørebane

unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap.)

hindre oversvømmelse med påfølgende skader på vegnett og andres eiendom

sikre mot erosjon, ras og utglidning

redusere problem med telehiv og iskjøving

Hensikt med drenering


Vann i vegbanen

Vann i vegbanen

 • Reduserer trafikksikkerheten

  • vannplaning

  • vannsprut

  • våt vegbane gir dårligere friksjon

  • fryser til is i perioder med nattefrost

 • Vann infiltreres inn i vegkonstruksjonen

  • bløter opp grusveger

  • reduserer bæreevnen

Uheldig fordi:


Nedsatt sikt som f lge av vann p kj rebanen

Nedsatt sikt som følge av vann på kjørebanen


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

CCM - Color Changing Method

SMA - split mastic asphalt (Skjelettasfalt)

PA - porous asphalt (Drensasfalt)

Referanse: Measurement of Visibility Loss due to Splash and Spray: the Comparison between Porous Asphalt, SMA, and Conventional Asphalt Pavements. TRB - paper no. 09-1913. Rungruangvirojn and Kanitpong


Sikre avrenning fra kj rebane

Det må tas hensyn i følgende situasjoner:

tverrfall på vegen etter legging av nytt dekke

gammel veg – fjerne torvkanter og ujevnheter

under snøsmeltningen - fjerne smeltevann

sluker og kummer i vegbanen må fungere

drenering gjennom betongrekkverk må fungere

Sikre avrenning fra kjørebane


Fjerning av torvkant

Fjerning av torvkant

Veiskulder


Fjerning av smeltevann

Fjerning av smeltevann


Fjerning av smelte overflatevann

Fjerning av smelte-/overflatevann


Reduksjon av b reevnen

Reduksjon av bæreevnen

ØKT VANNINNHOLD

REDUSERT STIVHET/ELASTISITETSMODULFOR MATERIALENE

ØKTE PERMANENTE DEFORMASJONER

REDUSERT BÆREEVNE OG

DERMED REDUSERT LEVETID

REDUKSJON AV VEGKAPITAL


Elastisitetsmodul

Elastisitetsmodul

Trykk

Trykk

def1

def2

høyde


E modul for granul re materialer som funksjon av vanninnhold

E-modul for granulære materialer som funksjon av vanninnhold


Deformasjon som funksjon av vanninnhold

Deformasjon somfunksjonav vanninnhold


Deformasjon som funksjon av grunnvannsniv

Deformasjon som funksjon av grunnvannsnivå

Vannivå 30 cm under overflaten

2500-5000 belast. ved 30 mm deformasjon

Vannivå 70 cm under overflaten

Ved 25000 belast. er deformasjon < 30 mm


Betydning av redusert grunnvannstand

Betydning av redusert grunnvannstand

Tett overflate

Poresugs-

kurve

DwIII

DwIV

Grunn-vannsnivå

Senket grunn-

vannstand

DH

Senkning av grunnvannsnivå


Vanninnhold i tre forskjellige dybder i vegkonstruksjonen p thingvallavegur island

Vanninnhold i tre forskjellige dybder i vegkonstruksjonen på Thingvallavegur, Island.


Variasjon av b reevnen over ret

Variasjon av bæreevnen over året


Sverige pms objekt atb v g

Sverige – PMS Objekt/ATB väg

Dreneringsklasse 1

Ikke mer enn 1 uke sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant

Dreneringsklasse 2

Ikke mer enn 1 måned sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant

Dreneringsklasse 3


Effekt av drenering teoretiske beregninger

Effekt av drenering - teoretiske beregninger:

Eksempel basert på ATB VÄG (PMS Objekt)

Forbedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1

Økning av livetiden med en faktor på ~2,2.

Konstruksjon

110 mm bitumenbundet slitelag

120 mm bitumenbundet bærlag

800 mm gammelt forsterkningslag

Undergrunn: silt


Eksempel 2

Eksempel 2

40 mm bituminøst slitelag

120 mm bærelag

500 mm gammelt forsterkningslagsmateriale

morene

Bedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1

Øker levetiden med en faktor på nesten 2,6.


Drenering i skr nende terreng

Drenering i skrånende terreng

Spor og jevnhetsproblem

Høy grunnvannstand


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Senja

Gisundet


Kumulativ fordeling av spordybdeforholdet mellom indre og ytre spor

Kumulativfordelingavspordybdeforholdetmellomindreogytrespor

Spor 2

Spor 1

Spor 1 / Spor 2


Spordannelse avhengig av tverrprofil eksempel fra troms fylke

Spordannelse avhengig av tverrprofil – Eksempel fra Troms fylke

Effekt av drenering på vegdekkets funksjon

Gjennom-snittlig levetid

13,7 år

Gjennom-snittlig levetid

19,1 år


Gr fterensk

Grøfterensk


Pen drenering gr fterensk

Åpen drenering - grøfterensk

HB-111. Grøfterensk av drensgrøft:

- 1/3-del av den opprinnelige grøftedybden er oppslammet

- eller når dybden av grøfta er mindre enn 40 cm


Hb 111 lukket drens og overvannsanlegg

HB-111. Lukket drens- og overvannsanlegg

 • Maksimalt tillatt oppslamming for kummer er 10 cm under avløpet

 • Rørsystemet skal gi tilstrekkelig avløp for vann

 • I tunneler er maksimal tillatt oppslamming for kummer 20 cm under avløpet og for basseng og forkammer til pumpesump 50 cm under overløpet.


Hindre oversv mmelse

Hindre oversvømmelse

 • rensk av stikkrenner, innløp og utløp

 • vedlikeholde stikkrenner

 • tining av stikkrenner om vinteren

 • vedlikeholde overvannsgrøfter og sidegrøfter

 • fjerne slam etc. i lukket drenssystem


Oversv mmelse skader

Oversvømmelse - skader


Erosjon

Erosjon


Sikre mot erosjon ras og utglidning

Sikre mot erosjon, ras og utglidning

Bør være ivaretatt under bygging av vegen, men det viser seg ofte vanskelig å forutsi alle steder der det kan forventes problemer.

Medfører at problemene kommer i ettertid og kan/vil bli en oppgave for vegvedlikeholdet.


Utbedring skr ningsstabilitet

Utbedring - skråningsstabilitet


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Hvor mye kan en forbedring av dreneringen forbedre vegdekkets levetid i ulike dreneringsklasser (1=bra, 3=dårlig)

1) Tilsvarer drenerings-klassene i den svenske design guiden ATB-väg


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Konklusjoner

 • Mangelfull drenering gir dårlig bæreevne og kort levetid

 • Det er mulig å øke levetiden med minst en faktor på 1,5-2 gjennom å forbedre dreneringen

 • Å vedlikeholde dreneringssystemet er kanskje det mest lønnsomme vedlikeholdstiltak for vegholder som også gir et holdbart og økonomisk vegvedlikeholdssystem

 • Effektivt dreneringsvedlikehold bør derfor prioriteres framfor andre vedlikeholdstiltak


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Fra ROADEX III – prosjektet:


Drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Takk for oppmerksomheten!


 • Login