drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming
Download
Skip this Video
Download Presentation
Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming. Geir Berntsen, NCC Roads AS. Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold. sikre avrenning fra kjørebane unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap .)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Drenering - Vannets betydning for bæreevnen - Grøfter og grøfteutforming' - yaakov


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drenering vannets betydning for b reevnen gr fter og gr fteutforming

Drenering- Vannets betydning for bæreevnen- Grøfter og grøfteutforming

Geir Berntsen, NCC Roads AS

hensikt med drenering
sikre avrenning fra kjørebane

unngå reduksjon av bæreevnen (reduksjon av levetid og vegkap.)

hindre oversvømmelse med påfølgende skader på vegnett og andres eiendom

sikre mot erosjon, ras og utglidning

redusere problem med telehiv og iskjøving

Hensikt med drenering
vann i vegbanen
Vann i vegbanen
 • Reduserer trafikksikkerheten
  • vannplaning
  • vannsprut
  • våt vegbane gir dårligere friksjon
  • fryser til is i perioder med nattefrost
 • Vann infiltreres inn i vegkonstruksjonen
  • bløter opp grusveger
  • reduserer bæreevnen

Uheldig fordi:

slide8

CCM - Color Changing Method

SMA - split mastic asphalt (Skjelettasfalt)

PA - porous asphalt (Drensasfalt)

Referanse: Measurement of Visibility Loss due to Splash and Spray: the Comparison between Porous Asphalt, SMA, and Conventional Asphalt Pavements. TRB - paper no. 09-1913. Rungruangvirojn and Kanitpong

sikre avrenning fra kj rebane

Det må tas hensyn i følgende situasjoner:

tverrfall på vegen etter legging av nytt dekke

gammel veg – fjerne torvkanter og ujevnheter

under snøsmeltningen - fjerne smeltevann

sluker og kummer i vegbanen må fungere

drenering gjennom betongrekkverk må fungere

Sikre avrenning fra kjørebane
reduksjon av b reevnen
Reduksjon av bæreevnen

ØKT VANNINNHOLD

REDUSERT STIVHET/ELASTISITETSMODULFOR MATERIALENE

ØKTE PERMANENTE DEFORMASJONER

REDUSERT BÆREEVNE OG

DERMED REDUSERT LEVETID

REDUKSJON AV VEGKAPITAL

elastisitetsmodul
Elastisitetsmodul

Trykk

Trykk

def1

def2

høyde

deformasjon som funksjon av grunnvannsniv
Deformasjon som funksjon av grunnvannsnivå

Vannivå 30 cm under overflaten

2500-5000 belast. ved 30 mm deformasjon

Vannivå 70 cm under overflaten

Ved 25000 belast. er deformasjon < 30 mm

betydning av redusert grunnvannstand
Betydning av redusert grunnvannstand

Tett overflate

Poresugs-

kurve

DwIII

DwIV

Grunn-vannsnivå

Senket grunn-

vannstand

DH

Senkning av grunnvannsnivå

sverige pms objekt atb v g
Sverige – PMS Objekt/ATB väg

Dreneringsklasse 1

Ikke mer enn 1 uke sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant

Dreneringsklasse 2

Ikke mer enn 1 måned sammenhengende vann over 0.8 m under skulderkant

Dreneringsklasse 3

effekt av drenering teoretiske beregninger
Effekt av drenering - teoretiske beregninger:

Eksempel basert på ATB VÄG (PMS Objekt)

Forbedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1

Økning av livetiden med en faktor på ~2,2.

Konstruksjon

110 mm bitumenbundet slitelag

120 mm bitumenbundet bærlag

800 mm gammelt forsterkningslag

Undergrunn: silt

eksempel 2
Eksempel 2

40 mm bituminøst slitelag

120 mm bærelag

500 mm gammelt forsterkningslagsmateriale

morene

Bedring av drenering fra klasse 3 til klasse 1

Øker levetiden med en faktor på nesten 2,6.

drenering i skr nende terreng
Drenering i skrånende terreng

Spor og jevnhetsproblem

Høy grunnvannstand

slide26

Senja

Gisundet

spordannelse avhengig av tverrprofil eksempel fra troms fylke
Spordannelse avhengig av tverrprofil – Eksempel fra Troms fylke

Effekt av drenering på vegdekkets funksjon

Gjennom-snittlig levetid

13,7 år

Gjennom-snittlig levetid

19,1 år

pen drenering gr fterensk
Åpen drenering - grøfterensk

HB-111. Grøfterensk av drensgrøft:

- 1/3-del av den opprinnelige grøftedybden er oppslammet

- eller når dybden av grøfta er mindre enn 40 cm

hb 111 lukket drens og overvannsanlegg
HB-111. Lukket drens- og overvannsanlegg
 • Maksimalt tillatt oppslamming for kummer er 10 cm under avløpet
 • Rørsystemet skal gi tilstrekkelig avløp for vann
 • I tunneler er maksimal tillatt oppslamming for kummer 20 cm under avløpet og for basseng og forkammer til pumpesump 50 cm under overløpet.
hindre oversv mmelse
Hindre oversvømmelse
 • rensk av stikkrenner, innløp og utløp
 • vedlikeholde stikkrenner
 • tining av stikkrenner om vinteren
 • vedlikeholde overvannsgrøfter og sidegrøfter
 • fjerne slam etc. i lukket drenssystem
sikre mot erosjon ras og utglidning
Sikre mot erosjon, ras og utglidning

Bør være ivaretatt under bygging av vegen, men det viser seg ofte vanskelig å forutsi alle steder der det kan forventes problemer.

Medfører at problemene kommer i ettertid og kan/vil bli en oppgave for vegvedlikeholdet.

slide37

Hvor mye kan en forbedring av dreneringen forbedre vegdekkets levetid i ulike dreneringsklasser (1=bra, 3=dårlig)

1) Tilsvarer drenerings-klassene i den svenske design guiden ATB-väg

slide38

Konklusjoner

 • Mangelfull drenering gir dårlig bæreevne og kort levetid
 • Det er mulig å øke levetiden med minst en faktor på 1,5-2 gjennom å forbedre dreneringen
 • Å vedlikeholde dreneringssystemet er kanskje det mest lønnsomme vedlikeholdstiltak for vegholder som også gir et holdbart og økonomisk vegvedlikeholdssystem
 • Effektivt dreneringsvedlikehold bør derfor prioriteres framfor andre vedlikeholdstiltak
ad