slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
A támogatás tárgya

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

A támogatás tárgya - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről Benyújtási határidő: 2012. június 1. és június 30. A támogatás tárgya.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A támogatás tárgya' - waldo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

47/2012. (V. 11.) VM rendelet a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeirőlBenyújtási határidő:2012. június 1. és június 30

a t mogat s t rgya
A támogatás tárgya
 • Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett tevékenységre.
  • Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységnek az ügyfél bejelentett tevékenységei között!
  • Ha működési engedélyhez kötött a tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az ügyfél bejelentett tevékenységei között kell lennie
t mogat s ig nybev tel re jogosult
Támogatás igénybevételére jogosult
 • a működő mikrovállalkozás
 • az induló mikrovállalkozás
 • a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi
 • Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. A beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg.
rintett telep l sek
Érintett települések
 • Bátya
 • Kajdacs
 • Bikács
 • Madocsa
 • Bölcske
 • Miske
 • Drágszél
 • Nagydorog
 • Dunaföldvár
 • Németkér
 • Dunaszentbenedek
 • Ordas
 • Dunaszentgyörgy
 • Pálfa
 • Foktő
 • Pusztahencse
 • Géderlak
 • Sárszentlőrinc
 • Gerjen
 • Uszód
 • Györköny
a t mogat s felhaszn l sa sor n elsz molhat kiad sok
A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
 • A) afejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplő eszközök
  • (atomreaktor, turbina, belső égésű motor, egyéb motor)
 • B) csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
 • C) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (3. melléklet 1. pont)
 • Ha nem csak a támogatott gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett épületrészre, építményrészre elszámolható kiadásokat.
a t mogat s felhaszn l sa sor n elsz molhat kiad sok1
A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
 • D) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése
 • E) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások
 • F) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke
 • D-F tételek csak az A-C tételekkel együtt
  • A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat,illetve Építési Norma Gyűjtemény (ÉNGY) szerinti referenciaárát, ha a tételek ezekben beazonosíthatók.
nem ig nyelhet t mogat s
Nem igényelhető támogatás
 • motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz
 • vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez
 • termőföld és ingatlan vásárlásához
 • ingatlan bérleti díjához
 • élő állat vásárlásához
nem ig nyelhet t mogat s az al bbi tev kenys gekhez nace rev 2 kapcsol d fejleszt sre
Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV. 2) kapcsolódó fejlesztésre
 • szálláshely-szolgáltatás
 • bányászat, kőfejtési tevékenység
 • gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
 • Nagykereskedelem
 • Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység
 • Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás
 • erdőgazdálkodási tevékenység
 • csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása
 • mezőgazdasági gépkölcsönzés
nem ig nyelhet t mogat s az al bbi tev kenys gekhez nace rev 2 kapcsol d fejleszt sre1
Nem igényelhető támogatás az alábbi tevékenységekhez (NACE REV. 2) kapcsolódó fejlesztésre
 • Halgazdálkodás
 • Italgyártás
 • szárazföldi, csővezetékes szállítás
 • vízi szállítás
 • légi szállítás
 • Ingatlanügyletek
 • minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások
a t mogat s forr sa m rt ke
A támogatás forrása, mértéke
 • A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
 • A támogatás mértéke
  • hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a
  • egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg (10 000 000 Ft)
  • kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Ft támogatás igényelhető
  • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás igényelhető
  • Minimálisan igényelhető támogatás: 1 000 000 Ft
slide11

A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.

 • Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
 • Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
a t mogat si k relem beny jt sa
A támogatási kérelem benyújtása

Benyújtási határidő:

2012. június 1. és június 30

A benyújtás postai úton történik a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

Duna Összeköt Egyesület

7045 Györköny, Fő utca 60

a t mogat si k relem tartalma
A támogatási kérelem tartalma
 • ügyfélazonosító-adatok
 • ÁFA- visszaigénylésre vonatkozó adatok
 • az igényelt támogatásra vonatkozó adatok
 • az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok
 • a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatok
 • a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatok
 • az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről
 • az ügyfél aláírása
mell kletek eredetiben nem hi nyp toltathat
Mellékletek eredetiben(Nem hiánypótoltatható!)
 • pénzügyi terv, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg
 • üzleti terv, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja
 • az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat
 • eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírás
 • kettő árajánlat, ha a referenciaár nem állapítható meg
 • Közokirat (közjegyző által jegyzett) vagy teljes bizonyító eredetű magánokirat (2 tanú, név, cím, személyi igazolvány szám) ha a beruházással érintett ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van
mell kletek eredetiben nem hi nyp toltathat1
Mellékletek eredetiben(Nem hiánypótoltatható!)
 • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolat
 • a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványok
 • gépbeszerzés esetén a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatvány
 • Építési Normagyűjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lap az MVH által rendszeresített formanyomtatványon
mell kletek eredetiben nem hi nyp toltathat2
Mellékletek eredetiben (Nem hiánypótoltatható!)
 • építési engedélyköteles beruházás esetén
  • az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában, eredeti példányban a hatóság igazolás az építésügyi eljárás megindításáról
  • az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást
         • nem építési engedélyköteles beruházás esetén
  • az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolás arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles
  • az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást
mell kletek raj nlat
MellékletekÁrajánlat
 • Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról
 • A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat választását .(Nem kell a kisebb értékűt választani!)
 • Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
 • Az ajánlattevőnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.
mell kletek raj nlat tartalma
MellékletekÁrajánlat tartalma
 • az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát
 • a kiadási tétel műszaki adatait
 • a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét
 • a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét
 • a kiadási tétel pénznemét
 • az ajánlattevő cégszerű aláírását
 • az árajánlat kiállításának dátumát
 • Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az ajánlattevő cégszerű aláírása nem kell, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.
mell kletek egy ttm k d si meg llapod s tartalma
MellékletekEgyüttműködési megállapodás tartalma
 • az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát
 • az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét
 • az együttműködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez
 • az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól
 • az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit
 • az együttműködő partnerek cégszerű aláírását
 • tartalma alapján nem minősül beszállítói, vagy értékesítési szerződésnek, megállapodásnak
slide20

Egy támogatási időszakban egy kérelem nyújtható be

 • Csak akkor nyújtható be kérelem, ha az előző körrel (33/2011 VM rendelet) elszámolt, a beruházást befejezte
 • Nem nyújthat be kérelmet, ha az előző körös (33/2011 VM rendelet) kérelméhez nincs jogerős határozata, vagy egy kifizetési kérelemével kapcsolatban bírósági eljárás folyik.
a t mogat si k relem elb r l sa
A támogatási kérelem elbírálása
 • A kérelmek elbírálását a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS (a 47/2011 (V. 11.) VM rendelet 1. mellékletben, a LEADER HACS területére megállapított pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával) végzi.
 • A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.
 • A kifizetési kérelmeket az MVH-hoz kell benyújtani elektronikus úton
k sz nj k megtisztel figyelm ket duna sszek t egyes let
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!Duna Összeköt Egyesület

merei.melinda@dunaosszekot.hu

erdei.tamasne@dunaosszekot.hu

hatala.adrien@dunaosszekot.hu

vigan.gyula@dunaosszekot.hu

miczki.marton@dunaosszekot.hu

7045 Györköny, Fő utca 60.

www.dunaosszekot.hu

75/675-202

ad