Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne do uzupe nienia
Download
1 / 27

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce ID grupy: 96/57_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Chcesz realizować marzenia = planuj! Semestr/rok szkolny: 2009/2010 semestr I. Wzajemne poznanie się.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne do uzupe nienia

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół w Słobódce

 • ID grupy:

 • 96/57_P_G1

 • Kompetencja:

 • Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

 • Chcesz realizować marzenia = planuj!

 • Semestr/rok szkolny:

 • 2009/2010 semestr I


Wzajemne poznanie si

Wzajemne poznanie się

 • Na zajęciach Pani wprowadziła nas w tematykę projektu.

 • Następnie z wielkim skupieniem obejrzeliśmy prezentację multimedialną.

 • Jesteśmy zadowoleni, że dostaliśmy się do tego projektu. Dzięki projektowi rozwinęliśmy swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz zainteresowania.

 • Korzystaliśmy z platformy „Rozwój przez kompetencje”


Cele projektu

Cele projektu

Wiedza

Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat:

zasad i roli planowania w życiu młodego człowieka

racjonalnego gospodarowania własnym czasem

kryteriów wyboru zawodu i planowania dalszej nauki

zachowań i postaw asertywnych w aspekcie funkcjonowania grupy

sposób radzenia sobie ze stresem


Cele projektu cd

Cele projektu cd.

Umiejętności

Zdobycie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności:

-samodzielnego wykonywania zadań, samokontroli

i samooceny

-efektywnego planowania i zarządzania własnym czasem

-wyszukiwania z różnych źródeł, selekcjonowanie

i analizowania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

-komunikowania się, współpracy w zespole, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem


Cele projektu cd1

Cele projektu cd.

Postawy

Kształtowanie i utrwalanie postawy:

-motywującej do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne i samodzielne funkcjonowanie we współczesnym świecie

-odpowiedzialność za własną edukację i przyszłość zawodową

-warunkującej efektywne komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów oraz asertywne zachowania i radzenie sobie ze stresem

-racjonalnego wykorzystywania komputera i Internetu do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań

-komunikowanie się za pomocą komputera technologii informacyjno-komunikacyjnych


Zaplanowanie realizacji zada

Zaplanowanie realizacji zadań

Na tych zajęciach ustaliliśmy ich cele

Podzieliliśmy zadania między siebie

Omówiliśmy harmonogram projektu

Opracowaliśmy zasady współpracy w grupie

Zawarliśmy kontrakt

Poznaliśmy stronę projektową „ Rozwój przez kompetencje”


Zapoznanie uczni w z tematem projektowym

Zapoznanie uczniów z tematem projektowym

Na początku zajęć określiliśmy role w zespole.

Następnie podzieliliśmy się na grupy robocze

Uzupełniliśmy bazę danych o uczestnikach projektu.

Poznaliśmy zasady działania strony „ Rozwój przez kompetencje”


Praca i przedsi biorczo

Praca i przedsiębiorczość

Pracowaliśmy nad tematem „Chcesz realizować marzenia- planuj!”

Poznaliśmy zawody związane z przedsiębiorstwem

Sami szukaliśmy informacji o ciekawych przedsiębiorstwach

W dalszym ciągu uzupełnialiśmy własną bazę danych


Przedsi biorczo

Przedsiębiorczość

Podjęliśmy dyskusję na temat przedsiębiorców w naszej okolicy

Wyszukaliśmy znaczenie słowa PRZEDSIĘBIORSTWO

Metodą „burzy mózgów” znaleźliśmy cechy osoby przedsiębiorczej

Analizowaliśmy kto z przedsiębiorców lub ludzi sukcesu mógłby nam udzielić wywiadu


Zainwestuj w siebie

Zainwestuj w siebie

Na zajęciach rozważaliśmy jak najlepiej zainwestować w siebie

Na podstawie informacji z różnych źródeł opracowaliśmy najlepsze sposoby inwestowania w siebie w formie tabeli.

Następnie wyjaśniliśmy pojęcia inwestycja i inwestowanie w aspekcie przyszłości gimnazjalisty

Planowaliśmy jak efektywnie spędzić czas wolny

Na koniec wykonaliśmy krzyżówkę


Inwestowanie w siebie

Inwestowanie w siebie

Informacje, które powinniśmy zdobyć:

- informacje o szkołach

- informacje o zawodach

- informacje o trendach na rynku pracy


Osobiste portfolio kariery

Osobiste portfolio kariery

Ścieżka kariery to sposób planowania rozwoju zawodowego

Planowanie działań i określenie swego potencjału:

zainteresowania i wartości

zdolności i stan zdrowia

wiedza i umiejętności


Planowanie wywiadu z cz owiekiem sukcesu

Planowanie wywiadu z człowiekiem sukcesu

Całą grupą zaplanowaliśmy wywiad z człowiekiem sukcesu

Opracowaliśmy program spotkania

Następnie zaplanowaliśmy i opracowaliśmy listę pytań

Korzystaliśmy z zasobów Internetu

Niektóre informacje przydały nam się podczas wywiadu


Vademecum gimnazjalisty

Vademecum Gimnazjalisty

Wypełniliśmy ankietę ewaluacyjną na platformie „Rozwój przez kompetencje”

Pracowaliśmy nad wykonaniem „ Vademecum Gimnazjalisty”

Podzieliliśmy się na grupy, aby każdy miał wkład w Vademecum

Rozmawialiśmy na temat zawodów, które nas interesują


Zawody przedsi biorc w kt re nas interesuj

Zawody przedsiębiorców które nas interesują

Oto niektóre z nich:

Aktuariusz

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych.


Zawody cd

Zawody, cd.

Brocker

Przykładowo brocker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe swojego klienta, działając na mocy pełnomocnictwa i doprowadzając do zawarcia umowy ubezpieczenia między ubezpieczającym się (czyli klientem) a zakładem ubezpieczeń.

Dealer bankowy

Dealer pracuje w banku, firmie ubezpieczeniowej albo w dużym przedsiębiorstwie, które chce pomnożyć swoje zyski. Dealer bankowy zajmuje się inwestowaniem pieniędzy na wszelkie możliwe sposoby.


Zawody cd1

Zawody, cd.

Legislator

Jest urzędnikiem, członkiem korpusu służby cywilnej, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze, który ukończył aplikację legislacyjną. Powinien mieć dużą znajomość literatury prawniczej, zwłaszcza w zakresie zasad prawodawstwa i techniki legislacyjnej.

Logistyk

Doświadczony w liczeniu; to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem, procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Zazwyczaj specjaliści od logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów.


Zawody cd2

Zawody, cd.

Sales manager

Przedstawiciel wiodących koncernów światowych, dostawca urządzeń i nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biur, rozwiązań interaktywnych dla edukacji oraz systemów „after printing” dla poligrafii.


Wywiad z cz owiekiem sukcesu

Wywiad z człowiekiem sukcesu

Spotkaliśmy się z człowiekiem sukcesu

Zadaliśmy dużo interesujących pytań

Po wywiadzie spisaliśmy odpowiedzi Pana Wójta

Wywiad został wydany w szkolnej gazetce „Na końcu języka”,

Wywiad był dla nas wielką inspiracją, wiele informacji wykorzystamy w przyszłości


Planowanie wywiadu z doradc zawodowym

Planowanie wywiadu z doradcą zawodowym

Przygotowaliśmy i opracowaliśmy pytania

Gromadziliśmy i wyszukiwaliśmy informacje dotyczące planowania przyszłości

W Internecie dowiedzieliśmy się jakie szkoły i zawody są najlepsze


Planowanie vademecum gimnazjalisty

Planowanie Vademecum Gimnazjalisty

Na początku ustaliliśmy formę Vademecum

Wyszukiwaliśmy i selekcjonowaliśmy informacje

Następnie analizowaliśmy i przetwarzaliśmy informacje pod kątem przydatności do Vademecum

Niektóre informacje musieliśmy wyszukiwać w Internecie

Na koniec zrobiliśmy prezentację multimedialną „Zawody z pasją”


Wywiad z doradc

Wywiad z doradcą

Wywiad „Kryteria wyboru zawodu” dotyczył:

- osobowości

- charakteru

- predyspozycji

- roli zainteresowań w planowaniu dalszej edukacji prowadzącej do zdobycia zawodu


Spotkanie ze specjalistami

Spotkanie ze specjalistami

Na zajęcia przyjechały do nas Panie psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Z Panią psycholog mieliśmy zajęcia nt. „ Zachowania asertywne – sztuka odmawiania”.

Z Panią pedagog zajęcia były: „Stres – uczymy się radzić sobie w sytuacjach trudnych”.

Pan Jacek Marcinkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnił nam znaczenie słowa rynek, wyjaśnił nam, na czym polega licytacja.

Pan Adam Wyszkowski (również z Uniwersytetu) wytłumaczył nam kim jest przedsiębiorca, co to jest przedsiębiorczość.


Nasze marzenia nasze zawody

Nasze marzenia, nasze zawody

Wyszukiwaliśmy z różnych źródeł informacji na temat naszych wymarzonych zawodów

Oto niektóre z nich:

-Mechanik samochodowy

-Elektryk

-Informatyk

-Kucharz

-Nauczyciel matematyki

-Mangaka

-Tłumacz

-Projektantka mody


Raport z realizacji projektu

Raport z realizacji projektu

Wspólnie wyznaczyliśmy kto odpowiedzialny jest za prezentację podsumowującą projekt

Koleżanka wykonała podsumowanie projektu w Wordzie

Po realizacji projektu osiągnęliśmy wyznaczone cele

Korzystaliśmy ze stron internetowych oraz z portalu „Rozwój przez kompetencje”


 • Login