Pazarlama y net m n te 3
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

PAZARLAMA YÖNETİMİ: ÜNİTE 3 PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PAZARLAMA YÖNETİMİ: ÜNİTE 3. PAZARLAR VE DAVRANIŞLAR. TÜKETİCİ PAZARLARI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI. TÜKETİCİ PAZARLARI VE GENEL TANIMLAR. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve hizmetleri kullanmasına tüketim denir .

Download Presentation

PAZARLAMA YÖNETİMİ: ÜNİTE 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PAZARLAMA YÖNETİMİ: ÜNİTE 3

PAZARLAR VE DAVRANIŞLAR


TÜKETİCİ PAZARLARI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


TÜKETİCİ PAZARLARI VE GENEL TANIMLAR

 • İnsanlarınihtiyaçlarınıkarşılamakamacıylaürünvehizmetlerikullanmasınatüketimdenir.

 • Ürünvehizmetlerikullanmaküzere satın alanvekullanankişilertüketiciolarakadlandırılır.

 • Pazartanımları;

  • Alıcıvesatıcılarınbuluştuğu, ürününalıcılarınkabuledeceğifiyatvekoşullardasatışasunulmasıvemübadelesidir.

  • Belirlibirihtiyacıveisteğipaylaşan, o ihtiyacıveisteğidoyurmayaistekliolanvedeğişimigerçekleştirmeyeyetkisiolan, halihazırdavarolanya da potansiyelalıcılartopluluğudur.


TÜKETİCİ PAZARLARI

Pazarınvarlığıiçinbazıkoşullarınvarlığıgerekir;

 • Ölçülebilirlik

 • Erişebilirlik

 • Karlılık

 • İstikrar


TÜKETİCİ PAZARLARI

 • TüketiciPazarıürünvehizmetlerinkişiselkullanımiçin satın alındığıpazarlardır. Bu pazarlardaki roller;

  • Satın alıcı-tüketici

  • Etkileyiciler

  • Satın alma kararınıverenler

  • Son kullanıcılar

 • Pazarözellikleri

  • Genişcoğrafidağılım

  • Çoksayıdaalıcıvesatıcı

  • Çoksayıdaürünçeşidi

  • Çokaşamalıdağıtımkanalları

  • Satın alma kararınınbireyya da ailetarafındanverilmesi

  • İletişimdereklamınöneçıkması

  • Küçükbirimlerhalindebireysel satın almalar


TÜKETİCİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kişiselfaktörler

Psikolojikfaktörler

SosyalveKültürelfaktörler


KİŞİSEL FAKTÖRLER

Demografikfaktörler (Yaş, cinsiyet, gelir, aile yaşam eğrisi, meslek, etnik köken vb.)

Durumsalfaktörler (Zaman, doğa, ekonomik krizler, fiziksel ortam, duygusal ve finansal durum, pazarlama faaliyetleri gibi)

İlgilenimdüzeyi (Tüketicinin ürün, marka ve satın alma kararına verilen önemin derecesidir.)


PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

 • Öğrenme

  • Davranıştaoluşankalıcıdeğişimler.

  • Olumlu deneyimler- marka bağlılığı- müşteri bağlılığı

 • Güdülenme

  • Davranışıamacadoğruhareketegeçiren, yöneltengüçtür.

 • Algılama

  • Tüketicilerbeşduyularıilekendilerineulaşanuyarıcılarıörgütler, yorumlarvegeçmişbilgilerivedeneyimleriışığındaanlamverir.


PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

 • Tutum

  • Nesneya da ortamlaraolumluya da olumsuzbirbiçimdetepkidebulunmayaverilenaddır.

  • Tutumunüçbileşeni: Bilişsel – Duygusal - Davranışsal

 • Kişilik

  • Kişininiçvedışçevresiylekurduğu, diğerkişilerdenayırtedici, tutarlıveyapılaşmışbirilişkibiçimidir.


SosyalveKültürelFaktörler

 • Aile: kararbirimiolarakailepekçokişlevesahiptir;

  • Ekonomikişlev

  • Toplumsallaşmaişlevi

  • Duygusalişlev

  • Uygunyaşambiçimiişlevi

  • Süzgeçişlevi

 • DanışmaGrupları (Birincilveikincilgruplar; Biçimselvebiçimselolmayangruplar)

 • Tüketicileri 3 konuda etkileyebilir:

  • Normlarauyma

  • Özdeşleşme

  • Bilgiedinme


SosyalveKültürelFaktörler

 • Sosyalsınıf (Eşit toplumsal duruma sahip olan insanlar kümesi)

  • Hiyerarşikolmaözelliği

  • Benzerdavranışbiçimlerinesahipolma

  • Danışmagrubuolarakişlevgörme

  • İstikrarlıveuzunsürelibirsosyalgruplanma

  • Katı biryapıdaolabilir

 • Kültür

  • Nesildennesilegeçenvetoplumunüyeleritarafındanpaylaşılaninanç, değervegeleneklerbütünüdür.

  • Öğrenilmişdavranışlarıiçerir

  • Toplumunüyeleritarafındanpaylaşılır

  • Zamaniçerisindedeğişebilir


TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ


SATIN ALMA KARAR TİPLERİ

Rutinya da OtomatikKarar

SınırlıKararVerme

YoğunKararVerme


ENDÜSTRİYEL PAZARLAR VE SATIN ALMA DAVRANIŞI


PAZAR YAPISI VE TALEP

Endüstriyel pazar, faaliyetlerinde kullanmak, diğerlerine yeniden satmak ya da kendi üretimlerinde hammadde ve materyal olarak kullanmak için ürün ve hizmet satın alan bütün gruplardan oluşur.

Dahaazsayıdaancakdahabüyükalıcıdanoluşur

Müşterilerbölgeselolarakyoğunlaşmıştır

Talep son kullanıcılardandoğar (türetilmiştalep)

Talepkısavadedeelastik (esnek) değildir.


KARAR TÜRLERİ VE KARAR SÜRECİ

Dahakarmaşık satın alma kararları

Satın alma sürecidahabiçimseldir

Alıcıvesatıcıçokdahayakınçalışırveuzundönemliilişkilerkurulur


SATIN ALMA BİRİMİ

Süreceçoksayıda kişikatılır

Dahauzmanlaşmışkişilertarafındangerçekleştirilir


PAZAR TÜRLERİ

ÜreticilerPazarı

İşletmelerPazarı

AracılarPazarı

KarAmacıGütmeyenKurumlarPazarı

DevletPazarı


KARARLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Rasyonellik

Alıcıilgilenimi

Algılama, öğrenme, tutumlar

Kişiseletkiler

Sosyaletkiler

Fikirliderliğivesöylentileryoluylailetişim


SATIN ALMA KARAR SÜRECİ

İhtiyacınfarkınavarılması

Ürüneilişkinniteliklerinbelirlenmesi

Tedarikçilerintanımlanmasıvetekliflerinalınması

Alternatiflerindeğerlendirilmesi

Satın almanınyapılması

Ürünvetedarikçiperformansınındeğerlendirilmesi


ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA YÖNTEMLERİ

Tetkik: Satın alınacak her ürününincelenmesi

Örneklendirme: Birbütünütemsiledenörneklerebakılması

Tanımlama: Yazılınitelikleritemelalan satın alma

Müzakereedilmişsözleşmeler: Müşterilerinisteğinegörehazırlanmışürünler.


 • Login