Deo i ugovora o ustavu evrope
Download
1 / 52

DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE. USTAVNA ARHITEKTURA. Evropska komisija. Naslov I Defini c i ja i ciljevi EU. Uni ja naroda i država Fundamentalne vrednosti EU Višestruki ciljevi Odnosi između EU i država članica zasnovani su na princi pu lo j al ne saradnje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE' - swain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deo i ugovora o ustavu evrope
DEO I UGOVORA O USTAVU EVROPE

USTAVNA

ARHITEKTURA

Evropska komisija


Naslov I

Definicijaiciljevi EU

 • Unijanaroda i država

 • Fundamentalne vrednosti EU

 • Višestruki ciljevi

 • Odnosi između EU i država članicazasnovani su na principu lojalnesaradnje

 • Unijaima svojstvo pravnog lica

 • Nadležnosti: komunitarni model

Evropskakomisija


EVROPSKA UNIJA

KAO PRAVNO LICE

CILJEVI

EU

VREDNOSTI

EU

 • Poštovanjeljudskog dostojanstva

 • Sloboda

 • Demokratija

 • Vladavina prava

 • Poštovanje ljudskih imanjinskih

 • prava

 • Pluralizam, tolerancija, pravda

 • Solidarnost, nediskriminacija

 • Jednakostmeđu polovima

 • Unutrašnjiciljevi Unije

 • Spoljniciljevi Unije

Evropskakomisija


Fundamentalne slobode Unije

Evropskakomisija


4 SLOBODE UNIJE

NEDISKRIMINACIJA

 • SLOBODNO KRETANJELJUDI

 • NEDISKRIMINACIJA

 • NA NACIONALNOJ OSNOVI

 • SLOBODANPROMETROBE

 • SLOBODAN PROMETUSLUGA

 • SLOBODANPROMETKAPITALA

Evropskakomisija


Odnosi između Unijeidržava članica

zasnovani su na principu lojalne saradnjeijednakosti

država članicapredUstavom

Evropskakomisija


EVROPSKA UNIJA

NADREĐENOST PRAVA

EVROPSKE UNIJE

POŠTOVANJE

NACIONALNIH IDENTITETA

PRINCIP

LOJALNESARADNJE

DRŽAVEČLANICE

Evropskakomisija


SIMBOLI EVROPSKE UNIJE

UJEDINJENIURAZLIČITOSTI

ZASTAVA

VALUTA

ODA RADOSTI

9. MAJ : DAN EVROPE

Evropskakomisija


Unija kao pravno lice

Evropskakomisija


Evropskaunija

SADAŠNJI

UGOVOR

Širok opseg političkesaradnje

BEZstatusa pravnoglica

Evropska

zajednica

PodskupSA

Statusom pravnog lica

 • EU možeda:

 • Predstavlja Evropu, zaključuje ugovore

 • Preduzima pravne akcije, budečlan

  međunarodnih organizacija

UGOVOR

O

USTAVU

Evropskaunija

SVOJSTVO PRAVNOG LICA

PREUZIMA OD

EVROPSKIH ZAJEDNICA

Različiti Ugovorina kojima se trenutno

zasniva EUmogu bitisjedinjeni u Ugovoru o ustavu

Evropskakomisija


 • Naslov III

 • Nadležnosti i aktivnosti Unije

 • Isključivenadležnosti EU

 • Nadležnosti koje su podeljeneizmeđu EU idržava članica

 • Koordinacija ekonomskei politike zapošljavanja

 • - Aktivnostipodrške, koordinacijeilidopunjavanja

 • - Klauzula fleksibilnosti

 • Zajednička spoljna i bezbednosna politika, uključujućiodbrambenu

 • politiku

Evropskakomisija


PODELJENE (KONKURENTNE) NADLEŽNOSTI UNIJE

 • Unutrašnje tržište

 • Socijalna politikau aspektima definisanimuDelu III

 • Ekonomsko, socijalno i teritorijalno jedinstvo

 • Poljoprivredai ribarstvo, isključujućiočuvanje morskih bioloških resursa

 • Očuvanje životne sredine

 • Zaštita potrošača

 • Transport, trans-evropskemreže, energija

 • Oblast slobode, bezbednosti i pravde

 • Briga za zajedničku bezbednost u oblasti javnog zdravlja, u aspektima definisanim u Delu III

 • Istraživanje,tehnološki razvoji svemir

 • Razvojna sardnja i humanitarna pomoć

Evropskakomisija


ISKLJUČIVE NADLEŽNOSTI UNIJE

 • Carinska unija

 • Pravila konkurencije neophodna za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta

 • Monetarna politika, zadržave članice čija je valuta evro

 • Očuvanjemorskih bioloških resursau okviruzajedničke politike ribarenja

 • Zajedničkakomercijalna politika

 • Zaključivanjemeđunarodnog sporazumakada :

 • - jenjegovo zaključivanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije

 • - je to neophodno radi omogućavanja Uniji da vrši svoje unutrašnje nadležnosti

 • - u meri u kojoj njegovo zaključenjemože uticati na zajednička pravila ili izmeniti njihov domašaj

Evropskakomisija


KOORDINACIJA EKONOMSKEIPOLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Koordinacija

ekonomske politike

Koordinacija

politika zapošljavanja

Koordinacija

socijalnih politika

Smernice

EU inicijativa

 • Ustanovljavanješirokihsmernica

 • Posebneodredbe za

 • države članice euro zone

Evropskakomisija


ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA

 • POKRIVA

  - Sveoblasti spoljne politike

  - Sva pitanja koja se odnose na bezbednost Unije, uključujući postepeno utvrđivanje zajedničke odbrambene politike

 • PODRŠKA OD STRANE DRŽAVA ČLANICA U DUHU LOJALNOSTI I MEĐUSOBNE SOLIDARNOSTI

 • DRŽAVE ČLANICE ISPUNJAVAJU AKTIVNOSTI UNIJE

 • DRŽAVE NEĆE PREDUZIMATI AKCIJE SUPROTNE INTERESIMA UNIJE ILI ONE KOJE BI UGROZILE NJENU EFIKASNOST

Evropskakomisija


OBLASTI DOPUNJAVANJA,PODRŽAVANIH ILI KOORDINIRANIHAKTIVNOSTI

 • Industrija

 • Obrazovanje

 • Profesionalno osposobljavanje

 • Kultura

 • Turizam

 • Sport, omladina

 • Zaštita iunapređenje ljudskog zdravlja

 • Civilnazaštita

 • Administrativnasaradnja

Evropskakomisija


Naslov IV

Institucionalni okvir Unije

 • unapređenje ciljeva EU

 • Promovisanjevrednosti EU

 • Služenje interesima Unije, njenih građana

 • injenihdržava članca

Evropskakomisija


EVROPSKISAVET

PREDSEDNIK

ŠIROKE SMERNICE

EVROPSKA

KOMISIJA

PREDSEDNIK

SAVET

PREDSEDNIK

Ministar spoljnih poslova

potpredsednikKomisije

EVROPSKI

PARLAMENT

PREDSEDNIK

ZAKONODAVNA FUNKCIJA

USVAJANJE BUDŽETA

Evropskakomisija


Evropskiparlament

Predstavljanje Evropskihgrađana

Evropska komisija


BirapredsednikaKomisije

EVROPSKI

PARLAMENT

750 članova

maksimalno

5 GODINA

NEPOSREDNO

IZABRAN

OPŠTIM

PRAVOM GLASA

BirapredsednikaParlamenta

Glasa o odobrenjuKomisije

Glasa o poverenjuKomisiji

ZAKONODAVNA

FUNKCIJA

PODELJENA SA SAVETOM

BUDŽETSKA

VLAST

PODELJENA SA SAVETOM

POLITIČKI

NADZOR

SAVETODAVNA

FUNKCIJA

Evropskakomisija


PREDSEDNIK EVROPSKOGSAVETA

ŠEFOVI DRŽAVA I/ILI VLADA

PREDSEDNIKKOMISIJE

MINISTAR SPOLJNIH

POSLOVA

Učestvujeu radu

EVROPSKISAVET

 • 4sastankagodišnje

PREDSEDNIK

ULOGA

 • Evropskisavetusvaja

 • odlukekonsenzusom

 • Obezbeđujepodsticaj neophodan

 • za razvoj i definisanje opštih

 • smernica i generalnih političkih

 • prioriteta EU

 • Nemazakonodavnu funkciju

Predsednik Evropskogsavetai

Komisijeneučestvuju u glasanju

Evropskakomisija


Predsednik Evropskogsaveta

Evropskakomisija


EVROPSKI

SAVET

IZBOR PREDSEDNIKAEVROPSKOG SAVETANA PERIOD OD 2.5 GODINE, JEDAN REIZBOR

Kvalifikovanom većinom

Ne može držati funkciju u svojoj državi

 • Predstavljanje uoblasti ZSBP

 • bez ugrožavanja nadležnosti

 • Ministra spoljnih poslova

 • Predaje izveštaj Parlamentu

 • posle svakog sastanka

 • Priprema i obezbeđujekontinuitet

 • u radu Evropskog saveta u saradnji

 • sapredsednikom Komisije,

 • na osnovu rada Saveta opštih poslova

 • Olakšava postizanje jedinstva i konsenzusau Evropskomsavetu

Evropskakomisija


SAVET MINISTARA

Evropskakomisija


SAVET

MINISTARA

Sastanci Savetabiće javni

kad raspravljai glasa

o nacrtimazakonodavnih akata

Predstavniksvake

države članiceusvakoj od

formacija Saveta

Savet spoljnih

poslova

FormacijeSaveta

o kojima odlučuje Evropski

Savetkvalifikovanom većinom

Savet

opštih poslova

 • Obezbeđuje usklađenostu radu

 • različitih formacijaSaveta

 • Priprema iobezbeđuje podršku

 • sastancima Evropskog saveta,

 • zajedno sapredsednikom

 • EvropskogsavetaiKomisijom

 • Predsedavamu Ministar

 • spoljnih poslova Unije

 • razrađujespoljnu aktivnost Unije

 • na osnovu strateških smernica

 • koje utvrđuje Evropskisavet

 • Obezbeđujedoslednost

 • aktivnosti Unije

Evropskakomisija


PREDSEDAVANJEFORMACIJAMA SAVETA

 • PredsedavanjeSavetom spoljnih poslovapovereno je

  Ministruspoljnih poslova Unije

 • Predsedavanje ostalimformacijamapoverava se predhodno

 • ustanovljenim grupama od 3 države članice

 • Prema pravilujednake rotacije

 • Predsedavanjetraje u periodu od 18 meseci

 • Sistem rotacijeuzima u obzir razlike država članica

 • i geografskuravnotežuu okviru Unije

 • Svaka država članicapredsedava Unijom 6 meseci

Evropskakomisija


EVROPSKAKOMISIJA

Čuvaopštievropski interes

Evropskakomisija


SASTAV EVROPSKEKOMISIJE

DO 2014.

POSLE 2014.

KOLEGIJUM

2 / 3 ODBROJA

DRŽAVA ČLANICA

1 ČLAN KOMISIJEIZ

SVAKEDRŽAVEČLANICE

 • PREDSEDNIKKOMISIJE

 • MINISTAR SPOLJNIH

 • POSLOVA UNIJE

 • ČLANOVI KOMISIJE

 • PREDSEDNIKKOMISIJE

 • MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA UNIJE

 • ČLANOVI KOMISIJE

 • - Sistem jednake rotacijeizmeđudržavačlanica

 • Odražava nazadovoljavajući način demografske i

 • geografske karakteristikesvih država članica

Evropskakomisija


PREDSEDNIKKOMISIJE

EVROPSKI

SAVET

 • UTVRĐUJESMERNICE

 • OBEZBEĐUJE DOSLEDNO, EFIKASNOI KOLEGIJALNODELOVANJE

 • IMENUJEPOTPREDSEDNIKE

Predlažekandidata,

kvalifikovanom većinom

Usvajanjeliste

članova Komisije

EVROPSKI

PARLAMENT

IzborpredsednikaKomisije

većinomčlanova

 • KOLEGIJUM

 • Odgovoran pred Parlamentom

 • Kolektivnaostavkaako EP

 • izglasa nepoverenje

Evropskakomisija


MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA UNIJE

EVROPSKI

SAVET

Kvalifikovanomvećinom

SAVET

 • EVROPSKA

 • KOMISIJA

 • nDoprinosi predlozima uoblasti ZSBPI ZBOP

 • Vodi ZSBPiZBOP

 • PredsedavaSavetomspoljnih poslova

nPotpredsednikKomisije

nOdgovornostzaposlove koji

spadaju uoblastspoljnih poslovaKomisije i

za koordinacijudrugih aspekata

spoljne aktivnosti Unije.

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA

Evropskakomisija


E v rop ska slu ba za spoljnu a ktivnost
EVROPSKASLUŽBA ZA SPOLJNU AKTIVNOST

 • Pomaže Ministruspoljnih poslova

 • Čine jeslužbenici relevantnihodeljenja GeneralnihsekretarijataSaveta iKomisije, osobljeiz nacionalnih diplomatskih službidržava članica

 • Radi u saradnji sa diplomatskim službamadržava članica

Evropskakomisija


ZAKONODAVNA PROCEDURA

U SAVETU MINISTARA SE PRIMENJUJEKVALIFIKOVANA VEĆINA*

55% glasovau Savetu,

koje daju najmanje 15 država članica

+

65% populacije Unije

Primenjuje se od1.novembra 2009. godine

 • osim slučajeva gde će se i dalje primenjivati pravilo jednoglasnosti(Primeri: Zajedničkaspoljna ibezbednosna politika, fiskalneodredbe)

 • Uz još neke uslove

Evropskakomisija


ZAKONODAVNA PROCEDURA

BLOKIRAJUĆA MANJINA

MORAUKLJUČITI NAJMANJE 4 ČLANA SAVETA

Evropskakomisija


SUDPRAVDE

NEZAVISNOST

JEDANSUDIJAIZ SVAKEDRŽAVE ČLANICE

GENERALNI ADVOKATI

NAJMANJE 1 SUDIJAIZSVAKE DRŽAVE ČLANICE

SUD PRAVDE

EU

VISOKI SUD

OBEZBEĐUJEPOŠTOVANJEUSTAVAI PRAVA EU

Evropskakomisija


Pravni instrumentikoji su na raspolaganju EU

 • Zakonodavni akti (2)

 • Ne-zakonodavni akti (2)

 • - Implementirajući akti

 • - Delegirane regulative (uredbe)

 • Neobavezujući akti (2)

Evropskakomisija


ZAKONODAVNI AKTI

PRAVNO OBAVEZUJUĆI AKTI

OKVIRNI ZAKON

ZAKON

 • Obavezuje svakudržavu članicuu

 • pogledu cilja koji treba postići

 • države imaju sloboduizbora

 • oblika i sredstava

 • Opštaprimena

 • pravno obavezujuć

 • Direktno primenjiv

Evropskakomisija


NE-ZAKONODAVNI AKTI: IMPLEMENTIRAJUZAKONODAVNE AKTE

PRAVNO OBAVEZUJUĆI AKTI

ODLUKA

UREDBA

 • Obavezujućaza sve kojima je upućena

 • Opštaprimena

 • Pravno obavezujuća

 • Direktno primenjiva

Evropskakomisija


DELEGIRANEUREDBE

DOPUNJAVAJU ILIVRŠE IZMENE NESUŠTINSKIH ELEMENATA ZAKONODAVNIH AKATA

Uslovi za primenuutvrđuju se zakonskim aktom

Evropskakomisija


Naslov ix lanstvo u uni ji
Naslov IXČlanstvo u Uniji

 • Mogućnost suspendovanja članskih prava Unije

 • Dobrovoljno povlačenje iz Unije

 • Članstvo je otvorenoza sve evropske države koje poštuju vrednosti EU i prihvataju njen Ustav

Evropskakomisija


SPORAZUMIZMEĐU DRŽAVE KANDIDATA I DRŽAVA ČLANICA O USLOVIMA I ARANŽMANIMA ZA PRIJEM

KONSULTOVANJE

KOMISIJE

DRŽAVA

KANDIDAT

PRIJAVA ZAČLANSTVO

IDE U SAVET

JEDNOGLASNOST

Ratifikacija sporazumau državama

ugovornicamauskladu sa njihovim

ustavnim procedurama

INFORMISANJE NACIONALNIH PARLAMENATA

ODOBRENJE

EVROPSKOG PARLAMENTA

Evropskakomisija


OD KONVENCIJE DO USTAVA

DECEMBAR DECEMBAR 2002. 2003. 2004.

2000. 2001.

CONVENTION

Nacrtustava

RADNA OSNOVAZA MVK

DEKLARACIJA

IZ

NICE

DEKLARACIJA

IZ

LAEKENA

MVK

FORUM

Nacionalne debate

Evropskakomisija


OD USVAJANJAUSTAVA DO NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU

2004. 2005.

Izbori za

EP

OD STRANE NACIONALNIH

PARLAMENTATA

MVK

Ratifikacija

u državama

članicama

STUPANJE

NASNAGU

Potpisivanje od strane

šefova država ili vlada

USTAV

1. MAJ

EUR 25

REFERENDUMI

Novakomisija

1/11/04

Evropskakomisija


Kako postićiciljeve Ustava?

 • Pojednostavljenje

 • Demokratija

 • Transparentnost

 • Efektivnost

 • Legitimitet

Evropskakomisija


 • JEDAN UGOVOR

 • EVROPSKA UNIJA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA

 • GENERALIZACIJAZAKONODAVNE PROCEDURE

 • SMANJEN BROJZAKONODAVNIH INSTRUMENATA

 • RAZJAŠNJENJENADLEŽNOSTI

Evropskakomisija


 • POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA

 • JAVNI SASTANCISAVETA (ZAKONODAVNOG)

 • OJAČANA ULOGA NACIONALNIH PARLAMENATA

 • (Nadgledanje principa supsidijarnosti)

 • UVAŽAVANJE CIVILNOGDRUŠTVA

Evropskakomisija


 • OGRANIČENJEPRAVA NA VETO

 • NAPREDAK U OBLASTI SLOBODE, BEZBEDNOSTI I PRAVDE

 • BOLJE SPOLJNOPOLITIČKO PREDSTAVLJANJE EU

 • (jedan Ministar spoljnih poslova)

Evropskakomisija


 • Karakteristike zakonodavne procedure

 • Komisijakonsultuje idaje predloge

 • Savet ministara i Evropskiparlament usvajaju zakonodavne akte

 • Sud pravdenadgleda sprovođenje prava

 • Nacionalniparlamentiimaju svoju ulogu

 • Uključuju se Evropskiekonomski i socijalnikomitet i Komitet regiona

Evropskakomisija


UKLJUČIVANJE NACIONALNIH PARLAMENATA

NACIONALNI

PARLAMENTI

EVROPSKA

KOMISIJA

Zakonodavni predlogmora biti u skladu sa principom supsidijarnosti

(prema kvalitativnimikvantitativnimpokazateljima)

6 nedelja

Preispitivanje predloga

(Ne menja, menjailipovlači

predlog)

Obrazloženomišljenje

Predsednikusaveta,

EP-u i Komisiji

1/3 nacionalnih parlamenata

 • Slična proceduratokomzakonodavnog postupka

 • Mogućnost pokretanja postupka predSudom pravde (Države članice)

Evropskakomisija


USTAV

6 zakonodavnih instrumenata

PRE USTAVA

Više od 15 zakonodavnih instrumenata….

 • Uredba

 • Convention (EC Treaty) - dogovor?!!

 • Convention (EC Treaty)

 • Uputstvo

 • Okvirnaodluka

 • Odluka

 • Odluka (iz Naslova V, Ugovora o EU)

 • Odluka (iz Naslova VI, Ugovora o EU)

 • Principi i opšti pristupi

 • Zajednička strategija

 • Zajednička akcija

 • Zajedničkistav (iz Naslova V, Ugovor o EU)

 • Zajedničkistav (iz Naslova VI, Ugovora o EU)

 • Preporuka

 • Mišljenje

Zakon

Okvirni zakon

Uredba

Odluka

Preporuka

Mišljenje

Zakonodavni

akti

OBAVEZUJUĆI

Ne-zakonodavni

akti

Evropskakomisija


RAZJAŠNJENJE NADLEŽNOSTI UNIJE

Samo EU može donositi akte

EU ilidržave članice mogudonositi akte

 • Isključive nadležnosti

 • Podeljene (konkurentne)

 • nadležnosti

 • aktivnosti podrške, koordinacijeidopunjavanja

 • Koordinacija ekonomskeipolitike zapošljavanja

 • Zajednička spoljna i bezbednosna politika

EU ne može da harmonizuje

Evropskakomisija


EVROPSKA UNIJA I DEMOKRATIJA

EVROPSKISAVET

KOMISIJA

EVROPSKIPARLAMENT

SAVETMINISTARA

VLADE

ODGOVORNE PRED

EVROPSKI

OMBUDSMAN

DijalogKonsultacije

Ekonomski isocijalnikomitet

Komitetregiona

Neposredniizbori

NACIONALNIMPARLAMENTIMA

EVROPSKIGRAĐANIUDRUŽENJA, CIVILNO DRUŠTVO

REGIONI

Evropskakomisija


Prevela

PREVELA:

Ivana Radić


ad