slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych. I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania tematyczne III kwartał spotkania strategiczne. Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
og lnopolska spo eczna debata nad koncepcj docelowego systemu wspierania os b niepe nosprawnych
Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych
 • I kwartał spotkania środowiskowe
 • II kwartał spotkania tematyczne
 • III kwartał spotkania strategiczne
slide3

Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy

 • Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego?
 • Czego brakuje? - niezbędne uzupełnienia
 • Co jest zbędne?
 • Co wymaga zmiany lub uproszczenia?
 • Uwarunkowania i ograniczenia
propozycje nades a o
Propozycje nadesłało:
 • 10 pracodawców i organizacji pracodawców
 • 8 organizacji pozarządowych
 • 6 urzędów wojewódzkich
 • 5 urzędów marszałkowskich
 • 7 samorządów powiatowych
 • 2 zakłady aktywności zawodowej
 • 1 związek zawodowy
zg oszone propozycje dotyczy y m in
Zgłoszone propozycje dotyczyły m.in.:
 • Założeń systemowych
 • Systemu orzecznictwa
 • Turnusów rehabilitacyjnych
 • Dofinansowania do wynagrodzeń
 • Zakładów Pracy Chronionej
 • Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
za o enia systemowe
Założenia systemowe
 • Zapewnić spójność i kompleksowość systemu
 • Uprościć procedury
 • Wzmocnić rolę samorządu
 • Powiązać ustawę z systemem edukacji, zdrowia, infrastruktury
system orzecznictwa
System orzecznictwa
 • Ujednolicić przepisy i system orzekania (org.poz., UW, UM)
 • Wprowadzić status lekarza orzecznika = statusowi biegłego sądowego (1org.poz.)
 • Umożliwić zachowanie ciągłości orzeczenia (1org.prac.)
 • Wprowadzić standardy WHO oraz orzekanie o % niedoborze funkcji życiowych i % utracie zdolności do zatrudnienia (1org.prac., 1org.poz.)
 • Wprowadzić w orzeczeniu zapis czy osoba niepełnosprawna wymaga rehabilitacji w miejscu pracy (1org.prac.)
 • Ograniczyć liczbę powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (1UW)
turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne
 • Nadać turnusom ich pierwotny sesns
 • Wzmocnienie w kierunku specjalistycznej opieki
 • Wzmocnienie nadzoru i kontroli
 • Zróżnicować dofinansowanie w zależności od rodzaju turnusu (1org.prac.)
 • Zabezpieczyć bazę rehabilitacyjną na terenie ośrodka (1org.prac.)
dofinansowania do wynagrodze
Dofinansowania do wynagrodzeń
 • Utrzymać formę ryczałtową (3prac.)
 • Uprościć metody rozliczania (2 prac., 1org.prac.)
 • Podwyższyć wysokość pomocy finansowej (1org.poz.)
 • Wysokość dofinansowania nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia, pracodawcy zaniżają wynagrodzenia w zw. z możliwością przekazywania na zfron różnicy miedzy kwotą dofinansowania a wynagrodzenia (1 zz)
 • Zróżnicować pomoc finansową w zależności od stopnia niepełnosprawności, wyrównać w odniesieniu do ZPCh i zakładów otwartego rynku pracy i ngo (1org.prac., 1org.poz., 1UW)
 • Umożliwić odliczenie zaległości wpłat na PFRON od należnego dofinansowania (1prac.)
slide10
ZPCH
 • Status zpch: (1org.prac.)
  • płatny
  • oparty na opinii samorządu i PIP
  • tylko dla osoby prawnej
  • nadawany na czas określony przez firmę certyfikowaną przez MPiPS
 • Rozszerzyć specjalne preferencje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poza ZPCh (1org.poz.)
 • Utrzymać i rozwijać ZPCh, w tym spółdzielnie inwalidów(1org.poz.)
 • Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne, które nie mają szans na otwartym rynku pracy (2UW)
 • Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne przechodzące z ZAZ (1org.prac.)
slide11
ZPCH
 • Zlikwidować kryterium zatrudniania co najmniej 25 osób (1UW)
 • Rozszerzyć katalog podwyższonych kosztów zatrudnienia os. niep.(1org.prac.)
 • Określić jednoznaczne zasady umarzania pożyczek udzielonych zpch(1ROPS)
 • Zpch powinien umożliwić wykonywanie pracy poprzez: (1org.prac.)
  • próby pracy
  • szkolenie
  • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb
  • zapewnienie opieki psychologicznej i medycznej
  • turnusy rehabilitacyjne
zaz y
ZAZ-y
 • Zapewnienie ścisłych powiązań pomiedzy ZAZ a WTZ
 • Racjoanlizacja kosztów funkcjonowania i wydatków
 • Rozszerzenie ktyteriów naboru do ZAZ
 • Powiązać dotację dla ZAZ z liczbą osób niepełnosprawnych skierowanych do ZPCh (1 org.prac.)
 • Możliwość prowadzenia ZAZ przez podmioty gospodarcze (1org.prac.)
zaz y1
ZAZ-y
 • Możliwość premiowania bardziej zaangażowanych niepełnosprawnych pracowników ZAZ (1zaz)
 • Rozszerzyć katalog wykorzystania środków zakładowego funduszu aktywności o „pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie, utworzeniu i wyposażeniu nowych – trwałych miejsc pracy poza zakładem” (1zaz)
 • Rozszerzyć zapis o kosztach działalności ZAZ finansowanych ze sprzedaży wyrobów i usług o koszty materiałów, energii, sprzętów, urządzeń, usług materialnych i niematerialnych i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (1zaz)
 • Ograniczyć rehabilitację leczniczą w ZAZ do rzeczywistych potrzeb, bez obowiązku zapewnienia wszystkim uczestnikom min. 1 godz. rehabilitacji dziennie (1zaz)
slide14
WTZ
 • Ścislejsze powiązania pomiedzy WTZ a ZAZ
 • Ograniczenie uczestnictwa w WTZ
 • Ograniczenia w dofinansowaniu
osoba niepe nosprawna
Osoba Niepełnosprawna
 • Przywrócić zasadę, zgodnie z którą środki na wspieranie zatrudnienia idą za osobą niepełnosprawną bez względu na jej status np. rencisty; wyeliminować działania polegające na odbieraniu renty osobom niepełnosprawnym w przypadku dodatkowego zatrudnienia (1org.poz.)
 • Stopień niepełnosprawności określałby stopień jakości życia i funkcjonowania w stosunku do standardu , a rekompensata (nie renta) byłaby szansą na wyrównanie standardu w odniesieniu do sytuacji braku zdolności organizmu na danym etapie rozwoju do osiągnięcia standardu z własnych zasobów (1org.poz.)
 • Nowa ustawa powinna dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego (1org.poz.)
osoba niepe nosprawna1
Osoba Niepełnosprawna
 • Zlikwidować podział kosztów zakupu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych między NFZ i PFRON. Zakupy powinny być realizowane bezpośrednio w specjalistycznych przychodniach rehabilitacyjnych pod nadzorem i przy współpracy z lekarzami różnych specjalizacji(1PCPR)
 • Umożliwić osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez likwidację barier informacyjnych, architektonicznych i komunikacyjnych (1org.prac., 1PUP)
pfron
PFRON
 • Utrzymać dotychczasową formę i zakres funkcji PFRON, tworząc jednoznaczne reguły nadzoru i kontroli ze strony Rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych (1org.poz.)
 • Decentralizacja i zarządzanie środkami PFRON na szczeblu lokalnym, przy stworzeniu mechanizmów stanowiących zabezpieczenie przed przeznaczaniem funduszy przez samorządy na inne cele (1org.poz.)
 • Zachować procedury programów celowych PFRON z pewnymi modyfikacjami np. dotyczącymi kontroli społecznej, zamianą w udzielaniu świadczeń finansowych kryterium wieku na rzecz sprawności umysłowej, zwiększenie środków na aktywizację społeczną, a głównie zawodową osób niepełnosprawnych (1org.poz.)
 • Wprowadzić zabezpieczenie przed politycznymi decyzjami dotyczącymi wydawania pieniędzy ze środków PFRON (1org.poz.)
pe nomocnik rz du ds os b niepe nosprawnych
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Poprzez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w randze Ministra skoordynować działania resortów zdrowia, edukacji (szczególnie działania dotyczące dzieci niepełnosprawnych). Urząd Ministra powinien czuwać nad standardami opieki nad niepełnosprawnymi w ochronie zdrowia, edukacji, infrastrukturze, zatrudnianiu (1org.poz.)
 • Wzmocnić rangę Pełnomocnika, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wojewódzkich i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych (1org.prac., 1org.poz.)
 • Przekształcić Biuro Pełnomocnika ds.. Osób Niepełnosprawnych w instytucję Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wybieranego przez Parlament na 5 lat (1org.prac.)
ad