Download
1 / 18

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych. I kwartał spotkania środowiskowe II kwartał spotkania tematyczne III kwartał spotkania strategiczne. Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Og lnopolska spo eczna debata nad koncepcj docelowego systemu wspierania os b niepe nosprawnych
Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • I kwartał spotkania środowiskowe

 • II kwartał spotkania tematyczne

 • III kwartał spotkania strategiczne


Kierunki ewentualnych zmian - podstawowe dylematy systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego?

 • Czego brakuje? - niezbędne uzupełnienia

 • Co jest zbędne?

 • Co wymaga zmiany lub uproszczenia?

 • Uwarunkowania i ograniczenia


Propozycje nades a o
Propozycje nadesłało: systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • 10 pracodawców i organizacji pracodawców

 • 8 organizacji pozarządowych

 • 6 urzędów wojewódzkich

 • 5 urzędów marszałkowskich

 • 7 samorządów powiatowych

 • 2 zakłady aktywności zawodowej

 • 1 związek zawodowy


Zg oszone propozycje dotyczy y m in
Zgłoszone propozycje dotyczyły m.in.: systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Założeń systemowych

 • Systemu orzecznictwa

 • Turnusów rehabilitacyjnych

 • Dofinansowania do wynagrodzeń

 • Zakładów Pracy Chronionej

 • Zakładów Aktywności Zawodowej

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Za o enia systemowe
Założenia systemowe systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Zapewnić spójność i kompleksowość systemu

 • Uprościć procedury

 • Wzmocnić rolę samorządu

 • Powiązać ustawę z systemem edukacji, zdrowia, infrastruktury


System orzecznictwa
System orzecznictwa systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Ujednolicić przepisy i system orzekania (org.poz., UW, UM)

 • Wprowadzić status lekarza orzecznika = statusowi biegłego sądowego (1org.poz.)

 • Umożliwić zachowanie ciągłości orzeczenia (1org.prac.)

 • Wprowadzić standardy WHO oraz orzekanie o % niedoborze funkcji życiowych i % utracie zdolności do zatrudnienia (1org.prac., 1org.poz.)

 • Wprowadzić w orzeczeniu zapis czy osoba niepełnosprawna wymaga rehabilitacji w miejscu pracy (1org.prac.)

 • Ograniczyć liczbę powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (1UW)


Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Nadać turnusom ich pierwotny sesns

 • Wzmocnienie w kierunku specjalistycznej opieki

 • Wzmocnienie nadzoru i kontroli

 • Zróżnicować dofinansowanie w zależności od rodzaju turnusu (1org.prac.)

 • Zabezpieczyć bazę rehabilitacyjną na terenie ośrodka (1org.prac.)


Dofinansowania do wynagrodze
Dofinansowania do wynagrodzeń systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Utrzymać formę ryczałtową (3prac.)

 • Uprościć metody rozliczania (2 prac., 1org.prac.)

 • Podwyższyć wysokość pomocy finansowej (1org.poz.)

 • Wysokość dofinansowania nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia, pracodawcy zaniżają wynagrodzenia w zw. z możliwością przekazywania na zfron różnicy miedzy kwotą dofinansowania a wynagrodzenia (1 zz)

 • Zróżnicować pomoc finansową w zależności od stopnia niepełnosprawności, wyrównać w odniesieniu do ZPCh i zakładów otwartego rynku pracy i ngo (1org.prac., 1org.poz., 1UW)

 • Umożliwić odliczenie zaległości wpłat na PFRON od należnego dofinansowania (1prac.)


ZPCH systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Status zpch: (1org.prac.)

  • płatny

  • oparty na opinii samorządu i PIP

  • tylko dla osoby prawnej

  • nadawany na czas określony przez firmę certyfikowaną przez MPiPS

 • Rozszerzyć specjalne preferencje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poza ZPCh (1org.poz.)

 • Utrzymać i rozwijać ZPCh, w tym spółdzielnie inwalidów(1org.poz.)

 • Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne, które nie mają szans na otwartym rynku pracy (2UW)

 • Powinny zatrudniać os. niepełnosprawne przechodzące z ZAZ (1org.prac.)


ZPCH systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Zlikwidować kryterium zatrudniania co najmniej 25 osób (1UW)

 • Rozszerzyć katalog podwyższonych kosztów zatrudnienia os. niep.(1org.prac.)

 • Określić jednoznaczne zasady umarzania pożyczek udzielonych zpch(1ROPS)

 • Zpch powinien umożliwić wykonywanie pracy poprzez: (1org.prac.)

  • próby pracy

  • szkolenie

  • dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb

  • zapewnienie opieki psychologicznej i medycznej

  • turnusy rehabilitacyjne


Zaz y
ZAZ-y systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Zapewnienie ścisłych powiązań pomiedzy ZAZ a WTZ

 • Racjoanlizacja kosztów funkcjonowania i wydatków

 • Rozszerzenie ktyteriów naboru do ZAZ

 • Powiązać dotację dla ZAZ z liczbą osób niepełnosprawnych skierowanych do ZPCh (1 org.prac.)

 • Możliwość prowadzenia ZAZ przez podmioty gospodarcze (1org.prac.)


Zaz y1
ZAZ-y systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Możliwość premiowania bardziej zaangażowanych niepełnosprawnych pracowników ZAZ (1zaz)

 • Rozszerzyć katalog wykorzystania środków zakładowego funduszu aktywności o „pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie, utworzeniu i wyposażeniu nowych – trwałych miejsc pracy poza zakładem” (1zaz)

 • Rozszerzyć zapis o kosztach działalności ZAZ finansowanych ze sprzedaży wyrobów i usług o koszty materiałów, energii, sprzętów, urządzeń, usług materialnych i niematerialnych i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (1zaz)

 • Ograniczyć rehabilitację leczniczą w ZAZ do rzeczywistych potrzeb, bez obowiązku zapewnienia wszystkim uczestnikom min. 1 godz. rehabilitacji dziennie (1zaz)


WTZ systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Ścislejsze powiązania pomiedzy WTZ a ZAZ

 • Ograniczenie uczestnictwa w WTZ

 • Ograniczenia w dofinansowaniu


Osoba niepe nosprawna
Osoba Niepełnosprawna systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Przywrócić zasadę, zgodnie z którą środki na wspieranie zatrudnienia idą za osobą niepełnosprawną bez względu na jej status np. rencisty; wyeliminować działania polegające na odbieraniu renty osobom niepełnosprawnym w przypadku dodatkowego zatrudnienia (1org.poz.)

 • Stopień niepełnosprawności określałby stopień jakości życia i funkcjonowania w stosunku do standardu , a rekompensata (nie renta) byłaby szansą na wyrównanie standardu w odniesieniu do sytuacji braku zdolności organizmu na danym etapie rozwoju do osiągnięcia standardu z własnych zasobów (1org.poz.)

 • Nowa ustawa powinna dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wiekowego (1org.poz.)


Osoba niepe nosprawna1
Osoba Niepełnosprawna systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Zlikwidować podział kosztów zakupu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych między NFZ i PFRON. Zakupy powinny być realizowane bezpośrednio w specjalistycznych przychodniach rehabilitacyjnych pod nadzorem i przy współpracy z lekarzami różnych specjalizacji(1PCPR)

 • Umożliwić osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez likwidację barier informacyjnych, architektonicznych i komunikacyjnych (1org.prac., 1PUP)


Pfron
PFRON systemu wspierania osób niepełnosprawnych

 • Utrzymać dotychczasową formę i zakres funkcji PFRON, tworząc jednoznaczne reguły nadzoru i kontroli ze strony Rządu, parlamentu i organizacji pozarządowych (1org.poz.)

 • Decentralizacja i zarządzanie środkami PFRON na szczeblu lokalnym, przy stworzeniu mechanizmów stanowiących zabezpieczenie przed przeznaczaniem funduszy przez samorządy na inne cele (1org.poz.)

 • Zachować procedury programów celowych PFRON z pewnymi modyfikacjami np. dotyczącymi kontroli społecznej, zamianą w udzielaniu świadczeń finansowych kryterium wieku na rzecz sprawności umysłowej, zwiększenie środków na aktywizację społeczną, a głównie zawodową osób niepełnosprawnych (1org.poz.)

 • Wprowadzić zabezpieczenie przed politycznymi decyzjami dotyczącymi wydawania pieniędzy ze środków PFRON (1org.poz.)


Pe nomocnik rz du ds os b niepe nosprawnych
Pełnomocnik Rządu systemu wspierania osób niepełnosprawnychds. Osób Niepełnosprawnych

 • Poprzez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w randze Ministra skoordynować działania resortów zdrowia, edukacji (szczególnie działania dotyczące dzieci niepełnosprawnych). Urząd Ministra powinien czuwać nad standardami opieki nad niepełnosprawnymi w ochronie zdrowia, edukacji, infrastrukturze, zatrudnianiu (1org.poz.)

 • Wzmocnić rangę Pełnomocnika, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wojewódzkich i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych (1org.prac., 1org.poz.)

 • Przekształcić Biuro Pełnomocnika ds.. Osób Niepełnosprawnych w instytucję Rzecznika Osób Niepełnosprawnych wybieranego przez Parlament na 5 lat (1org.prac.)


ad