Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 88

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH. „DAJMY IM RADOŚĆ”. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” działa na terenie miasta Słupsk oraz powiatu słupskiego od sierpnia 2005 roku. Członkami Stowarzyszenia są rodzice oraz nauczyciele

Download Presentation

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„DAJMY IM RADOŚĆ”


Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” działa na terenie miasta Słupsk oraz powiatu słupskiego od sierpnia 2005 roku.

Członkami Stowarzyszenia

są rodzice oraz nauczyciele

z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

ze Słupska i Damnicy.


Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w jak najpełniejszym rozwoju psychomotorycznym oraz w godnym i radosnym uczestnictwie w życiu rodzinnym i społecznym.


udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób

działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów

podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów

ochrona zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia

promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka

działalność na rzecz wspomagania nauki, edukacji, rewalidacji oświaty i wychowania na rzecz osób niepełnosprawnych

propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

propagowanie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych

wspomaganie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami i opiekunami

promowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

Cele Stowarzyszenia:


ROK 2006

4 czerwca 2006 r. zorganizowano - z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - miejską zabawę integracyjną, która odbyła się w słupskiej hali „Gryfia.

Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ STOWARZYSZENIE


4 czerwca 2006 r.Miejski Dzień Dziecka w słupskiej hali „Gryfia”


DZIEŃ DZIECKA4 czerwca 2006


DZIEŃ DZIECKA 2006


DZIEŃ DZIECKA 2006


DZIEŃ DZIECKA 2006


DZIEŃ DZIECKA 2006


 • 7 czerwca 2006 r. współorganizowano - z Firmą GOMED - pokaz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych.

 • W trakcie tego roku propagowano liczne miejskie konkursy: plastyczne, literackie oraz „Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej”- ogłaszane przez Prezydenta Miasta Słupsk.


wyposażenie najmłodszych dzieci z wadą słuchu w aparaty słuchoweod momentu stwierdzenia wady słuchu

zapewnienie dzieciom z wadą słuchu wczesnej rehabilitacji

podniesienie świadomości społecznej odnośnie potrzeb rozwojowychi znaczenia podjęcia wczesnej terapii u małych dzieci.

ROK 2007

Włączenie się Stowarzyszenia

do Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu

„Dźwięki Marzeń”

Głównymi celami programu są:


W ramach realizacji programu – jego uczestnicy - dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

„DŹWIĘKI MARZEŃ”


Ponadto w ramach programu

- utworzono 18 Banków Aparatów Słuchowychw placówkach medycznychw całej Polsce, zajmujących się dopasowywaniem aparatów słuchowych u małych dzieci, finansowane są również Letnie Turnusy Rehabilitacyjnea także prowadzone są szkolenia: specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy


REALIZACJA PROJEKTU„DŹWIĘKI MARZEŃ”

 • Od momentu podpisania umowy do dnia dzisiejszego w ramach programu „ Dźwięki Marzeń” Stowarzyszenie objęło opieką łącznie dziewięcioro dzieci z różnym stopniem ubytku słuchu - od lekkiego po głęboki niedosłuch zmysłowo– nerwowy.

 • Współpracę ze Stowarzyszeniem przy rehabilitacji domowej podjęło siedmiu rehabilitantów mowy i słuchu: w tym - jeden surdologopeda, dwóch logopedów, trzech surdopedagogów, jeden pedagog specjalny.


W ramach programu „Dźwięki Marzeń” prowadzona jest również kampania społeczno-informacyjna popularyzująca zagadnienia związanez problemem wady słuchu u dzieci.


Koordynatorem programu

na terenie powiatu:

słupskiego, bytowskiego,

lęborskiego i człuchowskiego

- z ramienia Stowarzyszenia

Przyjaciół Niepełnosprawnych

„Dajmy im radość” -

jest logopeda i jednocześnie

rehabilitant domowy programu

Renata

Karbownik - Sulikowska


2007 rok to również:

 • udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

 • współorganizacja - z Biurem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku – miejskiej imprezy z okazji Dnia Dziecka

 • opracowanie i realizacja programu profilaktycznego i pomocowego pt. „Unijny Mikołaj” dla ok. 200 uczniów SOSW im. UNICEF w Słupsku

 • włączenie się do międzynarodowej kampanii: „1 milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych”, której zakończenie odbyło się 4 października w Brukseli w postaci masowej manifestacji obywateli 30 krajów

 • w tym samym roku, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia 2007 roku, z rąk Prezydenta Miasta Słupsk - otrzymała odznaczenie „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej” ówczesna wiceprezes Stowarzyszenia Renata Wismont


DZIEŃ DZIECKA 2007 współorganizowany z Biurem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku


DZIEŃ DZIECKA 2007


DZIEŃ DZIECKA 2007


ROK 2008

 • udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

 • udział we wrześniowej ogólnopolskiej kampanii parkingowej na rzecz niepełnosprawnych

 • podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – w grudniu 2008 roku, z rąk Prezydenta Miasta Słupsk - otrzymała odznaczenie „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej” Renata Karbownik – Sulikowska – koordynator programu „Dźwięki marzeń”


Rok2008UDZIAŁ W „DNIU GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” W SŁUPSKU


DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ROK 2008


DZIEŃ GODNOŚCI ...Słupsk 2008


DZIEN GODNOŚCI ... SŁUPSK 2008


DZIEŃ GODNOŚCI ...SŁUPSK 2008


ROK 2009

 • udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

 • udział we wrześniowej ogólnopolskiej kampanii parkingowej na rzecz niepełnosprawnych

 • Organizacja obchodów I Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej pt. "Spotkanie z godnością" pod patronatem Starosty Słupskiego , które odbyły się w Damnicy 14 maja 2009 roku z udziałem licznie zgromadzonych gości, młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i opiekunów z Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z woj. pomorskiego.

 • Impreza odbywała się na terenie boiska gminnego w Damnicy, a rozpoczęła się barwnym korowodem z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.


DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJDAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ...DAMNICA 14 MAJA 2009


ZIELONY TYDZIEŃ„Zdrowie to radość, ruch i wiedza”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość”– w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy - zorganizowało w dniach 18-22 maja 2009r. na terenie Ośrodka cykl imprez pt. „Zielony tydzień.”

 • Głównym zadaniem zrealizowanego projektu była prezentacja zachowań prozdrowotnych wśród uczniów i wychowanków Ośrodka oraz społeczności lokalnej.

 • Odbyły się bardzo ciekawe spotkania, prelekcje, pokazy (w tym pokaz sprzętu ratowniczego), zawody sportowe oraz konkursy plastyczne i sprawdzające wiedzę na temat zdrowia.


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”POKAZ RATOWNICTWA


„ZIELONY TYDZIEŃ”POKAZ RATOWNICTWA


„ZIELONY TYDZIEŃ”POKAZ RATOWNICTWA


„ZIELONY TYDZIEŃ”POKAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


„ZIELONY TYDZIEŃ”


Podsumowanie „Zielonego tygodnia” wręczanie upominków uczestnikom


Podsumowanie „Zielonego tygodnia”wręczanie upominków uczestnikom


WARSZTATY PLENEROWE„Poznajemy kulturę kaszubską”

 • Projekt organizowany był w dn. 11 V - 18 VI 2009r.

 • Odbyły się liczne spotkania tematyczne, skierowane do młodzieży ze Szkoły Specjalnej Przygotowującej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.


Poznajemy kulturę kaszubską...

 • spotkania z młodzieżą miały na celu przybliżenie uczniom wiedzy nt. naszej małej ojczyzny, jaką są KASZUBY

 • efektem końcowym projektu był wyjazd grupy młodzieży na warsztaty plenerowe do wsi Borucino  oraz do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na KASZUBACH

 • podsumowaniem warsztatów była wystawa fotograficzna prezentowana w holu ratusza Starostwa Słupskiego


PROJEKT „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”


PROJEKT „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”


PROJEKT „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”


Realizacja projektu miejskiego„Terapia metodą Tomatisa”

 • Czas trwania projektu: 1.07. - 30.09.2009r.

 • Projekt ma na celu prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zaburzeniami komunikacji.


Terapia metodą Tomatisa

 • Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

 • Do treningów słuchowych zakwalifikowano 12 dzieci z miasta Słupska będących pod opieką Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku


Trening słuchowy metodą Tomatisa

 • Projekt jest dofinansowany ze środków PEFRON

 • Realizowany jest na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku


Trening słuchowy metodą Tomatisa


Zarząd Stowarzyszenia na II kadencjęVII 2009r. – VI 2013 r.

1. R E N A T A W I S M O N T prezes

2. R E N A T A K A R B O W N I K – S U L I K O W S K A wiceprezes

3. G R A Ż Y N A G A Z I C K A wiceprezes

4. W Ł A D Y S Ł A W A H A N U S Z E W I C Z sekretarz

5. M A Ł G O R Z A T A W Ó J T O W I C Z członek

6. M A R I A S T O S I O członek


STOWARZYSZENIE   PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„DAJMY IM RADOŚĆ”

UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 19

76–200 SŁUPSK

NIP 839 295 34 59 REGON 220 102 150

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Słupsk

NR 81 1240 3770 1111 0010 0857 7011

fax (059) 843 48 39 tel. (059) 842 24 92


Dziękujemy

za uwagę

Prezentację opracowała:

Agnieszka Morzyńska-Burak - członek Stowarzyszenia


 • Login