Download
1 / 31

SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. WARSZAWA , 23 MAJA 2012 R. Tematy prezentacji. Informacja o miejscu pracowników wojska w sferze budżetowej i działach budżetu, z których są opłacani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKA materiał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej' - rhona-fields


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sytuacja p acowa pracownik w wojska materia na posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej

SYTUACJA PŁACOWA PRACOWNIKÓW WOJSKAmateriał na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

WARSZAWA, 23 MAJA 2012 R.


Tematy prezentacji
Tematy prezentacji

 • Informacja o miejscu pracowników wojska w sferze budżetowej i działach budżetu, z których są opłacani.

 • Płace pracowników wojska na tle płac w sferze budżetowej i państwowej sferze budżetowej.

 • Możliwości wzrostu wynagrodzeń pracowników wojska.

 • Sprawy do uregulowania w ramach dialogu społecznego;

Przeci tne p ace pracownik w wojska wed ug dzia w bud etu i za cz 29 obrona narodowa
Przeciętne płace pracowników wojska według działów budżetu i za część 29 Obrona narodowa


Poziom przeciętnego wynagrodzenia w dziale 752 Obrona narodowa na tle przeciętnych płac w sferze budżetowej i państwowej sferze budżetowej


R nice pomi dzy p acami w dziale 752 obrona narodowa a sfer bud etow i pa stwow sfer bud etow
Różnice pomiędzy płacami w dziale 752 Obrona narodowa narodowa na tle przeciętnych płac w sferze budżetowej a sferą budżetową i państwową sferą budżetowąPoziom p ac cz onk w ksc wed ug poszczeg lnych rodzaj w jednostek organizacyjnych resortu on
Poziom płac członków KSC według poszczególnych rodzajów jednostek organizacyjnych resortu ON


Wynagradzanie cz onk w korpusu s u by cywilnej zatrudnionych w resorcie on
Wynagradzanie członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w resorcie ON

Pracowników niemnożnikowych opłacanych z działu 752 Obrona narodowa trudno przyrównać do jakiejś jednej grupy zawodowej w państwie.

Można natomiast porównać poziom płac w Urzędzie MON z płacami w innych ministerstwach, a także poziom płac w terenowych organach administracji wojskowej (WSzW, WKU) z płacami w urzędach pozostałej administracji niezespolonej.


Poziom p ac w urz dzie mon na tle poziomu p ac w ministerstwach
Poziom płac w Urzędzie MON na tle poziomu płac zatrudnionych w resorcie ONw ministerstwach


Poziom płac w terenowych organach administracji wojskowej na tle poziomu płac w administracji niezespolonej


Udzia rodk w na nagrody w funduszu wynagrodze cz onk w korpusu s u by cywilnej
Udział środków na nagrody w funduszu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej


Specyfika gospodarowania rodkami na wynagrodzenia w odniesieniu do pracownik w wszw i wku
Specyfika „gospodarowania” środkami na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnejw odniesieniu do pracowników WSzW i WKU

Pracownicy Urzędu MON otrzymują wynagrodzenia w kwocie stanowiącej 89 % przeciętnego poziomu płac we wszystkich ministerstwach, natomiast pracownicy WSzW i WKU otrzymują wynagrodzenia jedynie w wysokości 75% poziomu płac w pozostałej administracji niezespolonej.

Dlaczego przy takiej różnicy wynagrodzeń i niższej wysokości realizowanego funduszu nagród, środki na płace pracowników WSzW i WKU zostały w 2011 r. obniżone

o kwotę 10 mln zł?!

16


Specyfika gospodarowania rodkami na wynagrodzenia w odniesieniu do pracownik w wszw i wku cd
Specyfika „gospodarowania” środkami na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnejw odniesieniu do pracowników WSzW i WKU (cd.)

2. W I kwartale br. wydatki na wynagrodzenia tych pracowników zrealizowano jedynie na poziomie 18,3% przy upływie czasu 25%.Czy znów zakłada się zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników WSzW i WKU, tym razem o kwotę 20 mln zł? (wydatek za I kwartał 15,1 mln zł wskazuje na realizację na poziomie ok. 60 mln zł, a plan stanowi kwotę 82,5 mln zł).

Refleksja: Te decyzje zapadają w MON.

Kto zatem odpowiada za gospodarowanie zaplanowanymi i ujętymi w ustawie budżetowej środkami na wynagrodzenia członków KSC?

17


Mo liwo ci wzrostu p ac pracownik w wojska
Możliwości wzrostu płac pracowników wojska członków korpusu służby cywilnej

 • ustawowy zapis dotyczący wzrostu płac na dany rok w ustawie budżetowej;

 • zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON, np. na zamianę stanowisk wojskowych na cywilne; w tym celu należałoby wykorzystać przepisy ustawy o modernizacji Sił Zbrojnych (podobnie jak w innych resortach mundurowych);

 • przeznaczenie środków z racjonalizacji zatrudnienia na wzrost płac pracowników.


1 ustawowy zapis dotycz cy wzrostu p ac na dany rok
1. Ustawowy zapis dotyczący wzrostu płac członków korpusu służby cywilnejna dany rok

Uwzględniając fakt, że od trzech lat płace w państwowej sferze budżetowej pozostają w zasadzie na niezmienionym poziomie trudno założyć, aby w ustawie budżetowej została zapisana podwyżka dla pracowników wojska, np. jak to ma miejsce w odniesieniu do nauczycieli.


2 zwi kszenie funduszu p ac w ramach bud etu mon
2. Zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON członków korpusu służby cywilnej

„Ministerstwo Obrony Narodowej ma możliwości i podstawy finansowania dodatkowego wzrostu wynagrodzeń na mocy przepisów ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.).

Z uwagi na znaczny wzrost środków w budżecie resortu Obrony Narodowej, istnieje możliwość dodatkowego finansowania wynagrodzeń pracowników wojska.”

(pismo od Podsekretarza Stanu – Zastępcy Szefa Kancelarii Rady Ministrów Znak: DSCPZK.WZ-3560-5(4)/09 z dnia 6 marca 2009 r.)


2 zwi kszenie funduszu p ac w ramach bud etu mon cd
2. Zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON (cd.) członków korpusu służby cywilnej

W resorcie ON dokonano w ostatnich latach zamiany ok. 6000 stanowisk wojskowych na cywilne, bez zwiększania z tego tytułu funduszu wynagrodzeń, chociaż Minister Klich w 2008 r. informował SKON, że istnieje mechanizm przenoszenia środków z uposażeń na wynagrodzenia. Dlaczego dotychczas nie skorzystano z tego mechanizmu?


2 zwi kszenie funduszu p ac w ramach bud etu mon cd1
2. Zwiększenie funduszu płac w ramach budżetu MON (cd.) członków korpusu służby cywilnej

Dostrzegając niski poziom płac pracowników, Kierownictwo MON w 2008 roku zrealizowało pierwszy – z rozłożonego na trzy lata (2008-2010) – etap przeszacowania funduszu wynagrodzeń pracowników. W kolejnym roku odstąpiono jednak od realizacji dalszych etapów tego przeszacowania.

M. in. takie działanie Kierownictwa MON spowodowało, że udział wynagrodzeń pracowników w budżecie obrony narodowej systematycznie maleje.


Udzia wynagrodze pracownik w wojska w bud ecie cz ci 29 obrona narodowa wed ug ustaw bud etowych
Udział wynagrodzeń pracowników wojska członków korpusu służby cywilnejw budżecie części 29 – Obrona narodowa według ustaw budżetowych


3 przeznaczenie rodk w z racjonalizacji zatrudnienia na wzrost p ac
3. Przeznaczenie środków z racjonalizacji zatrudnienia na wzrost płac

 • Od kilku lat w odpowiedziach na interpelacje poselskie kierowane do Marszałka Sejmu, Kierownictwo MON niezmiennie wskazywało, że jedyną droga do poprawy poziomu płac pracowników wojska jest racjonalizacja zatrudnienia.

 • W latach 2010-2011 zmniejszono poziom zatrudnienia o ok. 3300 pracowników (z 49302 do 46020), natomiast oszczędności z tego tytułu oszacowano jedynie na poziomie 40,5 mln zł!

  Uwzględniając poziom płac pracowników szacunki te powinny być trzykrotnie wyższe! Szereg naszych pism w tej sprawie do resortu… pozostaje bez odpowiedzi.


Zagro enia dotycz ce wynagrodze pracownik w wojska
Zagrożenia dotyczące wynagrodzeń wzrost płacpracowników wojska


„Informacja o kierunkach polityki zatrudnieniowo-płacowej wobec pracowników wojska w latach 2009-2011” przedłożona Przewodniczącemu SKON w dniu 20 listopada 2008 r. określała niżej wymienione kierunki działania:

racjonalizacja zatrudnienia pracowników;

zwiększenie funkcji motywacyjnej płac i uprawnień pracodawców wojskowych;

modyfikacja informatycznych systemów ewidencyjno-sprawozdawczych odnoszących się do wynagradzania i zatrudniania pracowników;

przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy.

Poza wymienioną racjonalizacją zatrudnienia o ok. 3300 pracowników, żaden nie został zrealizowany.


Przepisy decyzji Nr 88/ MON z dnia 24 marca 2010 r. wobec pracowników wojska w latach 2009-2011” w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

 • została wprowadzona na okoliczność braku regulacji dotyczących zarządzania pracownikami wojska oraz instrumentów regulujących ich poziom zatrudnienia;

 • poza koniecznością zwolnienia w okresie trzech lat ponad 4600 pracowników i ścieżką dojścia do docelowego zatrudnienia, nie zawiera żadnych systemowych rozwiązań;

 • w praktyce przepisy tej decyzji wymieniane są jako podstawa do dokonywania zwolnień pracowników wojska.

  Okoliczności wymienione w pkt 1), dla których wprowadzono tę decyzję w dalszym ciągu pozostają nie uregulowane.


Kwestie dotycz ce pracownik w wojska wymagaj ce pilnego uregulowania
Kwestie dotyczące pracowników wojska wobec pracowników wojska w latach 2009-2011” wymagające pilnego uregulowania

 • Opracowanie i realizacja polityki zatrudnieniowo-płacowej;

 • Wypracowanie i wdrożenie w życie czytelnego systemu przepływu środków na wynagrodzenia od dysponenta głównego do pracodawców wojskowych;

 • Konsolidacja przepisów płacowych (włączenie do PUZP pracowników upowszechniania kultury i urzędników państwowych);

 • Przestrzeganie w praktyce zapisów Ponadzakładowego UZP i innych przepisów resortowych, w tym dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i uzgadniania ze Związkami Zawodowymi reprezentującymi pracowników wojska szeregu dokumentów i przepisów – na etapie ich tworzenia.


Podsumowanie
Podsumowanie wobec pracowników wojska w latach 2009-2011”

Bez podjęcia konstruktywnych działań, których skutkiem będzie podniesienie poziomu wynagrodzeń pracowników wojska i wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania środkami na wynagrodzenia, nadal aktualnym będzie hasło, które pojawiło się na majowej pikiecie przed siedzibą MON w 2009 roku, że….

Tania Siła Robocza Polskiej Armii - to MY.


Przechodzenie od brutto do netto miesi cznego wynagrodzenia i najni szego uposa enia zasadniczego
Przechodzenie od brutto do netto miesięcznego wynagrodzenia i najniższego uposażenia zasadniczego


Dziękuję Państwu za uwagę. i najniższego uposażenia zasadniczego


ad