Objekta darbības stratēģija (ODS) - PowerPoint PPT Presentation

Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika
Download
1 / 20

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.2.aktivitātes “Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu iesniegumu sagatavošanai. Objekta darbības stratēģija (ODS).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Objekta darbības stratēģija (ODS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Objekta darb bas strat ija ods

Objekta darbības stratēģijas izstrādes metodika kultūras mantojuma objektam 3.4.3.2.aktivitātes “Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projektu iesniegumu sagatavošanai


Objekta darb bas strat ija ods

Objekta darbības stratēģija (ODS)

 • Mērķis – pamatot atjaunojamā kultūras mantojuma objekta dzīvotspēju, lai nodrošinātu ieguldīto investīciju atdevi

 • Izstrādā par laika posmu vismaz 5 gadu periodā no projekta pabeigšanas brīža

 • Var izstrādāt uz esoša plāna vai stratēģijas pamata


Ods ietver

ODS ietver:

 • Esošās situācijas analīzi

 • Kultūras mantojuma objekta misiju

 • SVID analīzi

 • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

 • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

 • Publicitātes pasākumus

 • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


Eso s situ cijas anal ze

Esošās situācijas analīze

 • Darbības pilnvarojums

  • Institūcija, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir atjaunojamais kultūras mantojuma objekts

  • Juridiskais statuss un kompetence

  • Iekšējie un ārējie normatīvie akti

 • Kultūras mantojuma objekta vadības modelis un organizatoriskā struktūra


 • Ods ietver1

  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta misija

  Kultūras mantojuma objekta misija

  • Misija – kāds ir mūsu darbības virsmērķis?

  • Vīzija – kādi mēs vēlamies būt?

  • Vērtības – uz kādām vērtībām jeb ētiskajiem pamatvirzieniem balstīta organizācijas darbība?

  • Funkcijas – kādas funkcijas kultūras nozares attīstībā kultūras mantojuma objekts pilda un plāno pildīt?


  Ods ietver2

  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Svid anal ze

  SVID analīze


  Darb bas pl ns ietver

  Darbības plāns ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta darb bas virzieni m r i un priorit rie uzdevumi

  Kultūras mantojuma objekta darbības virzieni (mērķi) un prioritārie uzdevumi

  SVID + kultūras mantojuma objekta darbības virsmērķis (misija)

  Pamatvirzieni (mērķi)

  Uzdevumi


  Ods ietver3

  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti i

  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti I

  Projekta ietvaros plānoto aktivitāšu rezultāti (gala produkti):

  • Preces vai pakalpojumi

  • Atrodas kultūras mantojuma objekta tiešā ietekmē

  • Var novērtēt pēc darbības veikšanas vai tās gaitā

   Shematisks piemērs

   Kultūras mantojuma objekta 1.mērķis: Kultūras mantojuma objekta publiskās pieejamības uzlabošana


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti ii

  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti II

  Kultūras mantojuma pasākumu programmas raksturojums

  • Pakalpojuma klāsta izvērtēšana

  • Kultūras pasākumu programmas raksturojums (pakalpojumu, telpu un laika griezumā)

   Shematisks piemērs


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti iii

  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti III

  Kultūras mantojuma objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze

  Telpu noslogojuma prognoze (laiks, kad telpās notiek pasākumi pret kopējo laika periodu x 100)


  Kult ras mantojuma objekta pl notie darb bas rezult ti iv

  Kultūras mantojuma objekta plānotie darbības rezultāti IV

  Apmeklētāju skaita prognoze


  Ods ietver4

  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Publicit te

  Publicitāte

  • Rīkoto pasākumu publicitātes programmas izstrāde

  • Aktivitātes plānotas reģiona, valsts vai starptautiskā mērogā

  • Aprakstu sniedz dalījumā pa reklāmas veidiem:

   • Izkārtnes

   • Informācija drukātajos medijos

   • Citos masu mediju kanālos (TV, internets)

   • Informācija kultūras mantojuma objekta mājas lapā (ja tāda ir)


  Ods ietver5

  ODS ietver:

  • Esošās situācijas analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta misiju

  • SVID analīzi

  • Kultūras mantojuma objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu definējumu

  • Kultūras mantojuma objekta plānotos darbības rezultātus

  • Publicitātes pasākumus

  • Kultūras mantojuma objekta ilgtspējas pamatojumu


  Kult ras mantojuma objekta ilgtsp ja

  Kultūras mantojuma objekta ilgtspēja

  Pamatot – kā tiks saglabāti projekta rezultāti vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

  • Ieguldījums kultūrvides sakārtošanā, reģiona attīstībā u.tml.

  • Finansiālā ilgtspēja, institucionālā ilgtspēja u.c.


  Objekta darb bas strat ija ods

  Evija Nikolajeva

  LR Kultūras ministrija

  ES fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referente

  Tālr.: 67330234

  E-pasts: Evija.Nikolajeva@km.gov.lv


 • Login