Interreg europe presentasjon p stlandssamarbeidets h ringsseminar oslo 30 januar 2014
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 15

INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014 PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014. Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune N a sjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC, medlem programkomiteen for Interreg Europe 2014 – 2020. Programme ’s main features.

Download Presentation

INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Interreg europe presentasjon p stlandssamarbeidets h ringsseminar oslo 30 januar 2014

INTERREG Europe – PresentasjonpåØstlandssamarbeidetshøringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

Jon Halvard EideVest-Agder fylkeskommuneNasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC, medlem programkomiteen for Interreg Europe 2014 – 2020


Programme s main features

Programme’s main features

Alle 28medlemsland, Norgeog Sveits

EU-midler:

  • 359 mill Euro

    Norske midler:

  • ? (3 mill. Euro i 2007 – 2013)

  • Sekretariat i Lille (FR)


Programme s main features1

Programme’s main features

Formål

  • Bidra til smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa (jf. EUs 2020-mål) gjennom å støtte kunnskapsdeling og overføring av god praksis for å forbedre regional/samhørighetspolitikken

  • Overordnetmålsetning

  • Forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer, hovedsakelig i EUs regionale strukturfondsprogrammer for vekst og arbeidsplasser, og hvor relevant av andre Interreg-programmer gjennom å fremme erfaringsutveksling og politikklæring mellom aktører av regional relevans


Third call for proposals

Third call for proposals

  • Tematiske mål og investeringsprioriteringer

  • 1) Styrkeforskning, teknologiutvikling og innovasjon

  • 1a Styrkeinfrastruktur og kapasitet for forskning og innovasjon

  • Eksemplerpåmuligeprosjekter:

  • Offentlige finansieringsordninger for innovasjonsstøtte

  • Utvikling av forskningsfasiliteter og etablering av samarbeidsnettverk

  • Bedre samsvar mellom pensum for høyere utdanning og næringslivets personellbehov

  • Innovasjon innenfor viktige samfunnsutfordringer som helse, demografiske endringer og velferd


Third call for proposals1

Third call for proposals

  • Tematiske mål og investeringsprioriteringer

  • 1b

  • Fremmenæringslivetsinvesteringeriforskning og innovasjon ,

  • Utvikle samarbeid mellomnæringslivet, Fou-sektoren og høyereutdanningsinstitusjoner for utviklingavprodukter og tjenester

  • Fremmeanvendtforskning og kommersialiseringavforskning og innovasjoner

  • Eksemplerpåmuligeprosjekter

  • Utvikling av metoder og fasiliteter til støtte for kunnskapsoverføring og åpen innovasjon

  • Etablering og styring av regionale og grenseoverskridende næringsklynger

  • Utviklingen av interregionalt forretningssamarbeid for kommersialisering av forskningsresultater


Third call for proposals2

Third call for proposals

  • Tematiske mål og investeringsprioriteringer

  • 2) Styrking av små og mellomstore bedrifters (SMB) konkurransekraft

  • d)StøtteSMB’erskapasitettil å vokseiregionale, nasjonale og internasjonalemarkeder, og til å engasjeresegiinnovasjonsprosesser

  • Eksemplerpåmuligeprosjekter

  • Etablering og forvaltning av såkorn-fasiliteter for SMB'er

  • Styrket entreprenørskap blant unge

  • Internasjonalisering av SMB'er og ordninger for eksportstøtte


Third call for proposals3

Third call for proposals

  • Tematiske mål og investeringsprioriteringer

  • 3) Støtte overgangen til lavkarbon-økonomi (fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig bytransport)

  • e) Fremmelavkarbon-strategier for alletyperavterritorier, isærdeleshet for byregioner, herunderpromoterebærekraftig multimodal bytransport

  • Eksemplerpåmuligeprosjekter:

  • Etablering av regionale strukturer for å fremme bærekraftig produksjon og distribusjon av energi

  • Bærekraftige transportløsninger i byregioner

  • Å stimulere næringslivets investeringer i energieffektivisering


Third call for proposals4

Third call for proposals

  • Tematiske mål og investeringsprioriteringer

  • 4) Miljøog ressurseffektivitet

  • c)Bevare, beskytte og utvikle natur- og kulturarv

  • Eksemplerpåmuligeprosjekter:

  • Naturforvaltning og integrering av "grønn" infrastruktur i urbane pressområder

  • Metoder for å vurdere og redusere økosystemers sårbarhet

  • Utvikling av forvaltningsmodeller for naturparker og NATURA 2000-områder


Third call for proposals5

Third call for proposals

  • Tematiske mål og investeringsprioriteringer

  • g) Støtte industriell omdanning i retning av ressurseffektiv økonomi, fremme grønn vekst, øko-innovasjon og miljøforvaltning i offentlig og privat sektor

  • Eksemplerpåmuligeprosjekter:

  • Støtteordninger som oppmuntrer produksjonsbedrifter til å introdusere mer ressurseffektive arbeidsprosesser

  • Tiltak som reduserer avfallsvolumer og øker gjenvinningsratene blant SMB'er og husholdninger

  • Utvikling av metoder for å overvåke og forbedre luftkvaliteten i urbane og industrialiserte områder


Third call for proposals6

Third call for proposals

  • Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper

  • Interregionale samarbeidsprosjekter i to faser

  • Fase 1: “Tradisjonell” erfaringsutveksling mellom partnerne som resulterer i en handlingsplan. Varighet: 2 – 3 år

  • Fase 2: Overvåke gjennomføringen av handlingsplanene utformet i fase 1 (den faktiske gjennomføringen finansieres ikke av Interreg Europe men av regionale strukturfondsprogrammer & tilsvarende), og i godt begrunnede tilfeller gjennomføre piloter og demonstrasjonsprosjekter for å kvalitetssikre resultatene fra fase 1. Varighet opp til 2 år.


Third call for proposals7

Third call for proposals

  • Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper

  • Politikklæringsplattformer

  • «Virtuelt" kunnskaps- og ressurssenter som løper i hele programmets levetid. 1 plattform for hvert tematisk mål.

  • Plattformene skal bygge kapasitet, utnytte resultater fra prosjektene og gjøre dem tilgjengelig for en bredere målgruppe, samt bedre programmets kvalitet gjennom å gi råd til Overvåkningskomiteen om strategiske veivalg og faglige innspill til prosjekter.

  • Plattformene er åpne for alle aktuelle interessenter – uavhengig om de er partnere i godkjente prosjekter eller ikke. Deltakerne i plattformene får ikke finansiering fra programmet


Third call for proposals8

Third call for proposals

  • Målgrupper og støttemottakere

  • Offentlige myndigheter på alle nivå

  • Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra, interesse- og bransjeorganisasjoner, herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport osv.

  • Kommersielle/profittsøkende virksomheters midler utløser ikke EU-støtte eller norske Interreg-midler, men slike aktører oppmuntres til å delta i regionale interessentfora


Third call for proposals9

Third call for proposals

  • Nytt i forhold til Interreg IVC-programmet

  • Større tematisk fokus

  • Systematisk overvåkning av resultatoppnåelse, jf. 2.fase av prosjektene

  • Politikklæringsplattformer åpne for alle interessenter

  • Noe større åpning for piloter og demonstrasjonsprosjekter

  • Tettere kobling til EUs samhørighetspolitikk og tilhørende programmer

  • Eksplisitt kobling til andre Interreg-programmer slik at resultatene av Interreg Europe kan videreutvikles i grenseregionale (A) og transnasjonale (B) programmer


Third call for proposals10

Third call for proposals

  • Veien videre i programutviklingsprosessen

  • Offentlig høring fram til 21.mars

  • Mai: Endelig godkjenning av programforslaget i programkomiteen etter vurdering av høringsuttalelsene

  • Mai – juni: Nasjonale godkjenningsprosedyrer om programforslag og avtaleverk

  • Juli: Innlevering av endelig programforslag til Europakommisjonen

  • Januar 2015: EU-kommisjonen godkjenner programmet

  • Februar 2015: Programlansering i Kroatia med åpning av den første utlysningen på prosjektmidler


Third call for proposals11

Third call for proposals

Takk for oppmerksomheten!

Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune, nasjonalt kontaktpunkt, medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVC og av komiteen for forberedelse av

Interreg Europe-program

Tel. 38 07 47 32, 91 69 75 22

Epost: [email protected]

Web: www.interreg4c.eu


  • Login