Mre no ra unarstvo
Download
1 / 81

Mre žno računarstvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mre žno računarstvo. 18. glava: Remote Method Invocation (RMI). Mreže imaju 2 fundamentalne primene: Prva primena je premeštanje fajlova i podataka između hostova i tiče se FTP, SMTP, HTTP, NFS, IMAP, POP i mnogih drugih protokola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mre žno računarstvo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mre no ra unarstvo
Mreno raunarstvo

18. glava: Remote Method Invocation (RMI)


Mre no ra unarstvo

 • Mree imaju 2 fundamentalne primene:

 • Prva primena je premetanje fajlova i podataka izmeu hostova i tie se FTP, SMTP, HTTP, NFS, IMAP, POP i mnogih drugih protokola

 • Druga primena je omoguavanje jednom hostu da izvrava programe na drugom hostu. Tradicionalno, to rade Telnet, rlogin, RemoteProcedureCall (RPC) i mnogo database middleware-a.

 • RMI (Remote Method Invocation) je primer druge primene mrea: izvravanje programa na hostu udaljenom od lokalne maine


Mre no ra unarstvo
RMI

 • Delovi jednog programa izvravaju se na lokalnom raunaru, dok se drugi delovi istog programa izvravaju na udaljenom hostu.

 • RMI stvara iluziju da se ovaj distribuirani program izvrava na jednom sistemu sa jednim memorijskim prostorom koji sadri sav kod i podatke koriene na bilo kojoj od strana stvarne fizike konekcije


Ta je remote method invocation
ta je Remote Method Invocation?

 • RMI doputa da Java objekti na razliitim hostovima meusobno komuniciraju na nain slian onome na koji komuniciraju objekti koji se izvravaju na istoj VM: pozivanjem metoda objekata

 • Udaljeni objekat (remote object) ivi na serveru. Svaki udaljeni objekat implementira udaljeni interfejs (remote interface) koji odreuje koji od njegovih metoda moe biti pozvan od strane klijenata.

 • Klijenti pozivaju metode udaljenog objekta skoro isto kao to pozivaju lokalne metode.


Primer
Primer

 • Objekat koji se izvrava na lokalnom klijentu moe proslediti upit bazi kao String argument metoda objekta baze koji se izvrava na udaljenom serveru da ga zamolida sumira niz slogova.

 • Server moe vratiti rezultat klijentu kao double.

 • Ovo je efikasnije nego download-ovati sve slogove i sumirati ih lokalno.

 • Primer 2: Java-kompatibilni web serveri mogu implementirati udaljene metode (remote methods) koji doputaju klijentima da trae kompletan indeks javno dostupnih fajlova na sajtu. Ovo moe dramatino smanjiti vreme koje server provodi popunjavajui zahteve web spider-a kao to je Google.


Mre no ra unarstvo

 • Sa programerske take gledita, udaljeni objekti i metodi funkcioniu u velikoj meri kao lokalni objekti i metodi na koje smo navikli. Svi detalji implementacije su sakriveni.

 • Samo importujemo jedan paket, potraimo udaljeni objekat u registry-ju (to je 1 linija koda), i obezbedimo da se hvata RemoteException kada pozivamo metode objekta.

 • Od te take nadalje moemo koristiti udaljeni objekat skoro slobodno i jednostavno kao to koristimo objekat koji se izvrava na naem sopstvenom sistemu.


Mre no ra unarstvo

 • Apstrakcija nije savrena. Remote method invocation je mnogo sporiji i manje pouzdan negoli regularan local method invocation.

 • Stvari mogu poi, i polaze naopako sa remote method invocation koje ne utiu na local method invocation. (RemoteExceptions).

 • Meutim, RMI pokuava da sakrije razliku izmeu local i remote method invocation to je mogue vie.


Udaljeni objekat
Udaljeni objekat mnogo sporiji i manje pouzdan negoli regularan local method invocation.

 • Formalnije, udaljeni objekat je objekat sa metodima koji mogu biti pozvani sa druge VM u odnosu na onu na kojoj sam objekat ivi, uopteno, sa VM koja se izvrava na drugom raunaru.

 • Svaki udaljeni objekat implementira 1 ili vie udaljenih interfejsa koji deklariu koji metodi udaljenog objekta mogu biti pozvani od strane drugog sistema


Primer1
Primer mnogo sporiji i manje pouzdan negoli regularan local method invocation.

 • Pretpostavimo da je weather.centralpark.org PC konektovan na Internet u Central Park weather station, koji prati temperaturu, vlanost vazduha, vazduni pritisak, brzinu i smer vetra i sline informacije kroz konekcije sa raznim instrumentima, i treba da uini ove podatke dostupnim udaljenim raunarima

 • Java program koji se izvrava na tom PC-ju moe ponuditi interfejs koji obezbeuje tekue vrednosti podataka o vremenu:


Weather java udaljeni interfejs
Weather.java ( mnogo sporiji i manje pouzdan negoli regularan local method invocation. udaljeniinterfejs)

import java.rmi.*;

import java.util.Date;

public interface Weather extends Remote{

public double getTemperature() throws RemoteException;

public double getHumidity() throws RemoteException;

public double getPressure() throws RemoteException;

}


Mre no ra unarstvo

 • Uob mnogo sporiji i manje pouzdan negoli regularan local method invocation. iajeno, ovaj interfejs je ogranien na druge programe koji se izvravaju na istom PC-ju, zapravo u istoj VM.

 • Meutim, remote method invocations doputaju da druge VM, koje se izvravaju na drugim raunarima, u drugim krajevima sveta, pozivaju ove metode kako bi dobile podatke o vremenu.

 • Npr. Java program koji se izvrava na stallion.elharo.com moe potraiti tekui Weather objekat u RMI registry na weather.centralpark.org

 • Registry e mu poslati referencu na objekat koji se izvrava na VM na weather.centralpark.org

 • Program na stallion.elharo.com moe potom koristiti ovu referencu kako bi pozvao metod getTemperature(). Ovaj metod e se izvriti na serveru u Central Park-u, ne na lokalnoj maini.


Mre no ra unarstvo

 • Meutim, vratie double vrednost lokalnom programu (koji se izvrava u Bruklinu).

 • Ovo je jednostavnije nego dizajnirati i implementirati novi soket-zasnovan protokol za komunikaciju izmeu meteoroloke stanice i njenih klijenata. Detalji uspostavljanja konekcija izmeu hostova i transfera podataka su skriveni u RMI klasama.


Mre no ra unarstvo

 • Za sada, zamislili smo javni, svima dostupan, servis. se izvrava u Bruklinu).

 • Meutim, postoje neki metodi za koje ne elimo da svako moe da ih poziva

 • Veina RMI aplikacija ima strogo ogranien skup doputenih korisnika.

 • Sam RMI ne obezbeuje nikakva sredstva ograniavanja kome je doputen pristup RMI serverima.

 • Ove mogunosti mogu se dodati RMI programima pomou Java Authentication and Authorization Service (JAAS).


Serijalizacija objekata
Serijalizacija objekata se izvrava u Bruklinu).

 • Kada se objekat prosledi Java metodu ili ga metod vrati, ono to je zaista preneseno je referenca na objekat. Referenca je dvostruki indirektni pokaziva na lokaciju objekta u memoriji.

 • Prosleivanje objekata izmeu dve maine zbog toga stvara neke probleme. Udaljena maina ne moe itati ta je u memoriji lokalne maine. Referenca koja je validna na jednoj maini, besmislena je na drugoj.


Mre no ra unarstvo
*** se izvrava u Bruklinu).

 • Postoje dva naina za reavanje ovog problema.

 • Prvi je da se objekat konvertuje u niz bajtova i ti bajtovi poalju udaljenoj maini. Udaljena maina prima bajtove i rekonstruie ih u kopiju objekta. Meutim, promene na kopiji se ne odraavaju automatski na originalni objekat.

 • Drugi nain je proslediti specijalnu udaljenu referencu na objekat. Kada udaljena maina pozove metod za ovu referencu, poziv putuje natrag kroz Internet do lokalne maine koja je originalno kreirala objekat. Promene uinjene na bilo kojoj maini odraavaju se na oba kraja konekcije jer oni dele isti objekat.


Mre no ra unarstvo
*** se izvrava u Bruklinu).

 • Konvertovanje objekata u sekvencu bajtova je tee nego to se to ini na prvi pogled, jer polja objekta mogu biti reference na druge objekte; objekte na koje ova polja ukazuju takoe treba iskopirati kada se kopira taj objekat. A ovi objekti mogu pokazivati na neke druge objekte, koje takoe treba kopirati.

 • Serijalizacija objekata je ema kojom se objekti mogu konvertovati u bajtove i proslediti drugoj maini koja izgrauje originalni objekat iz bajtova. Ovi bajtovi se takoe mogu upisati na disk i kasnije proitati otuda, doputajui nam da sauvamo stanje itavog programa u jednom jedinom objektu


Mre no ra unarstvo
*** se izvrava u Bruklinu).

 • Iz bezbednosnih razloga, Java ima neka ogranienja na to koji objekti mogu biti serijalizovani.

 • Svi primitivni tipovi mogu biti serijalizovani.

 • Neudaljeni Java objekti mogu biti serijalizovani samo ako implementiraju java.io.Serializable interfejs

 • Klase String i Component implementiraju ga

 • Kontejnerske klase poput Vector<> su serijabilne (serializable) ako su takvi i svi objekti koje sadre.

 • Dalje, potklasa serijabilne klase je i sama serijabilna. Npr. java.lang.Integer i java.lang.Float su serijabilne jer je klasa iz koje su izvedene, java.lang.Number, takva.


Mre no ra unarstvo
*** se izvrava u Bruklinu).

 • Izuzeci, greke i drugi throwable objekti su uvek serijabilni.

 • Veina AWT i Swing komponenata, kontejnera i dogaaja je serijabilno

 • Meutim, adapteri dogaaja, filteri slika i peer klase nisu

 • Tokovi, itai i pisai i veina drugih I/O klasa nije

 • Wrapper klase tipova su serijabilne osim za Void

 • Klase u paketu java.math su serijabilne

 • Klase u java.lang.reflect nisu.

 • Klasa URL jeste

 • Meutim, Socket, URLConnection i veina drugih klasa u java.net nije


Corba
CORBA se izvrava u Bruklinu).

 • RMI nijejedinamogunost kada se radi o distribuiranim objektnim sistemima. Njegovo najvee ogranienje je to se mogu pozivati samo metodi napisani u Javi.

 • ta ako ve imamo aplikaciju napisanu u nekom drugom jeziku, npr. C++, i elimo da komuniciramo sa njom?

 • Najuoptenije reenje za distribuirane objekte je CORBA, the Common Object Request Broker Architecture.

 • Corba doputa da objekti napisani u razliitim jezicima meusobno komuniciraju


Rmi kako funkcioni e
RMI kako funkcionie se izvrava u Bruklinu).

 • Java krije mnoge stvari od nas. Meutim, ne kodi nikada da se razume kako stvari zaista funkcioniu

 • Kljuna razlika izmeu udaljenih i lokalnih objekata je to su udaljeni objekti u drugoj VM.

 • Uobiajeno, objekti argumenti se prosleuju metodima i objekti povratne vrednosti bivaju vraeni od metoda da referiu na neto u odreenoj VM. To se zove prosleivanje reference.

 • Meutim, ovakav pristup ne funkcionie kada pozivajui i pozvani metod nisu u istoj VM. Razliite VM mogu implementirati reference na potpuno razliite i nekompatibilne naine


Mre no ra unarstvo

 • Koriste se 3 razliita mehanizma za prosleivanje argumenata i vraanje rezultata udaljenih metoda u zavisnosti od tipa prosleenih podataka.

 • Primitivni tipovi (int, boolean, double, ...) se prosleuju po vrednosti, kao i u pozivu lokalnih Java metoda

 • Reference na udaljene objekte (tj. objekti koji implementiraju Remote interfejs) se prosleuju kao udaljene reference koje omoguavaju da primalac pozove metode udaljenih objekata. Slino kao to se reference na lokalne objekte prosleuju lokalnim Java metodima


Mre no ra unarstvo


Mre no ra unarstvo
*** prosleeni udaljenim metodima.

 • Da bi se proces uinio to je mogue vie transparentnim za programera, komunikacija izmeu klijenta i servera je implementirana nizom slojeva:

 • Server Program ------------------- Client ProgramSkeleton StubRemote Reference Layer Remote ReferenceL.Transpor Layer ------------------- Transport Layer

 • Programeru izgleda kao da se klijent direktno obraa serveru. Zapravo, klijent komunicira samo sa Stub objektom koji je zamena za stvarni objekat na udaljenom sistemu. Stub prosleuje konverzaciju remote reference sloju, koji pria sa transport layerom...


Mre no ra unarstvo

 • Vei deo vremena mi o ovome ne moramo da mislimo vie nego to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • Cilj RMI-ja je da omogui da na program prosledi argumente metodima i uzme povratne vrednosti od njih bez brige o tome kako se ti argumenti i povratne vrednosti prenose preko mree.

 • U najgorem sluaju, moraemo da rukujemo jo 1 dodatnom vrstom izuzetaka koje moe izbaciti udaljeni metod


Registry
Registry to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • Pre nego to pozovemo metod udaljenog objekta, neophodna nam je referenca na taj objekat.

 • Da bismo je dobili, traimo je od registry-ja po imenu.

 • Registry je poput mini-DNS-a za udaljene objekte.

 • Klijent se konektuje na registry i

 • daje mu URL udaljenog objekta koji eli.

 • Registry odgovara referencom na objekat koju klijent moe koristiti da bi pozvao metode na serveru


Stub objekat
Stub objekat to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • U stvarnosti, klijent samo poziva lokalne metode u stub-objektu.

 • Stub je lokalni objekat koji implementira udaljene interfejse udaljenog objekta;to znai da stub ima metode koji odgovaraju potpisima svih metoda koje udaljeni objekat eksportuje

 • Zapravo, klijent misli da poziva metod udaljenog objekta, ali zapravo poziva ekvivalentni metod stub-a.

 • Stub-ovi se koriste u VM klijenata umesto stvarnih objekata i metoda koji ive na serveru

 • Korisno je razmiljati o stub-u kao o surogatu udaljenog objekta na klijentu.


Implementacija
Implementacija to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • Veina metoda neophodnih za rad sa udaljenim objektima nalazi se u 3 paketa:java.rmi, java.rmi.server, java.rmi.registry

 • Paket java.rmi definie klase, interfejse i izuzetke koji e biti vieni na strani klijentaOni su nam neophodni kada piemo programe koji pristupaju udaljenim objektima, ali sami po sebi nisu udaljeni objekti

 • Paket java.rmi.server definie klase, interfejse i izuzetke koji e biti vidljivi na strani servera. Ove klase se koriste kada se pie udaljeni objekat koji e biti pozivan od strane klijenata

 • Paket java.rmi.registry definie klase, interfejse i izuzetke koji se koriste za lociranje i imenovanje udaljenih objekata


Napomena
Napomena to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • U ovom poglavlju, kao i u Sun-ovoj dokumentaciji, serverska strana se uvek smatra udaljenom, a klijentska lokalnom.

 • Ovo moe biti zbunjujue, posebno kada piemo udaljeni objekat. Tada obino razmiljamo sa take gledita servera, kome je klijent udaljen


Serverska strana
Serverska strana to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • Da bismo kreirali novi udaljeni objekat, prvo definiemo interfejs koji nasleuje java.rmi.Remote interfejs.

 • Remote je marker-interfejs koji nema sopstvenih metoda, njegova jedina svrha je da taguje udaljene objekte tako da mogu biti identifikovani kao takvi

 • Jedna definicija udaljenog objekta je da je to instanca klase koji implementira Remote interfejs ili bilo koji njegov podinterfejs


Udaljeni interfejs
Udaljeni interfejs to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • Na podinterfejs od Remote definie koje metode udaljenog objekta klijenti mogu zvati.

 • Udaljeni objekat moe imati mnogo javnih metoda, ali samo oni deklarisani u udaljenom interfejsu mogu se pozivati od strane udaljenih klijenata. Ostali javni metodi mogu se pozivati samo unutar VM na kojoj objekat ivi

 • Svaki metod podinterfejsa mora deklarisati da izbacuje RemoteException. RemoteException je superklasa za veinu izuzetaka koji mogu biti izbaeni prilikom korienja RMI. Mnogi od ovih su povezani sa ponaanjem eksternih sistema i mrea i time su izvan nae kontrole


Primer fibonacci
Primer: Fibonacci to mislimo o tome kako telefon prevodi na glas u niz elektrinih impulsa koji se prevode nazad u zvuk na drugoj strani telefonskog poziva

 • Jednostavan interfejs za udaljeni objekat koji rauna Fibonaijeve brojeve proizvoljne veliine

 • Fibonaijeve brojeve ini sekvenca koja poinje sa:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... u kojoj je svaki broj suma prethodna dva. Prva dva broja se zadaju eksplicitno.

 • Ovaj udaljeni objekat se moe izvravati na monom serveru kako bi raunao rezultate za klijente manje snage

 • Interfejs deklarie dva preklopljena (overloaded) metoda getFibonacci(), od kojih jedan uzima int kao argument, a drugi BigInteger. Oba metoda vraaju BigInteger, jer Fibonaijevi brojevi vrlo brzo vrlo mnogo rastu.

 • Sloeniji udaljeni objekat moe imati mnogo vie metoda


Mre no ra unarstvo

 • Nita u ovom interfejsu ne govori nita o tome kako je izraunavanje implementirano. Npr. moe biti izraunato direktno, korienjem metoda java.math.BigInteger klase. Moe biti uraeno podjednako jednostavno efikasnijim metodima com.ibm.BigInteger klase. Moe biti izraunato int-ovima za male vrednosti n, a BigInteger za velike.

 • Svako izraunavanje moe biti izvreno neposredno ili moe biti iskorien fiksirani broj niti kako bi se ograniilo optereenje servera

 • Izraunate vrednosti mogu biti keirane za bre dobijanje u buduim zahtevima, bilo interno ili u fajlu ili bazi podataka.

 • Bilo ta ili sve od ovoga je mogue

 • Klijent ne zna, i ne interesuje ga, kako server dolazi do rezultata sve dok je taj rezultat ispravan


Impl klasa
Impl-klasa izraunavanje implementirano. Npr. moe biti izraunato direktno, korienjem metoda java.math.BigInteger klase. Moe biti uraeno podjednako jednostavno efikasnijim metodima com.ibm.BigInteger klase. Moe biti izraunato int-ovima za male vrednosti n, a BigInteger za velike.

 • Sledei korak je definisanje klase koja implementira ovaj udaljeni interfejs

 • Klasa treba da bude izvedena iz java.rmi.server.UnicastRemoteObjectbilo direktno ili indirektno (tj. da nasleuje drugu klasu koja nasleuje UnicastRemoteObject)

 • Bez previe detaljisanja, UnicastRemoteObject obezbeuje metode koji ine da RMI funkcionie

 • Posebno ova klasa radi tzv. marshalling i unmarshalling udaljenih referenci na objekat


Marshalling i unmarshalling
Marshalling i Unmarshalling izraunavanje implementirano. Npr. moe biti izraunato direktno, korienjem metoda java.math.BigInteger klase. Moe biti uraeno podjednako jednostavno efikasnijim metodima com.ibm.BigInteger klase. Moe biti izraunato int-ovima za male vrednosti n, a BigInteger za velike.

 • Marshalling je proces kojim se argumenti i povratne vrednosti konvertuju u tok bajtova koji moe biti poslat preko mree

 • Unmarshalling je obrnut proces: konverzija toka bajtova u grupu argumenata i povratnu vrednost.


Mre no ra unarstvo

 • Ako izvoenje klase iz UnicastRemoteObject nije podesno, npr. jer bismo eleli da nasledimo neku drugu klasu, moemo eksportovati na objekat kao udaljeni njegovim prosleivanjem nekom od statikih UnicastRemoteObject.exportObject() metoda:

 • public static RemoteStubexportObject(Remote obj) throws RemoteException

 • public static Remote exportObject(Remote obj, int port) throws RemoteException

 • public static Remote exportObject(Remote obj, int port, RMIClientSocketFactorycsf, RMIServerSocketFactoryssf) throws RemoteException


Mre no ra unarstvo

 • Oni npr. jer bismo eleli da nasledimo neku drugu klasu, moemo kreiraju udaljeni objekat koji koristi na objekat da bi odradio posao.

 • Ovo je slino kao to Runnable objekat moe da se koristi kako bi dao niti ono to treba da radi, kada nije pogodno naslediti klasu Thread.

 • Meutim, ovaj pristup ima manu jer spreava korienje dinamikih proksija u Java 1.5


Activatable
Activatable npr. jer bismo eleli da nasledimo neku drugu klasu, moemo

 • Postoji 1 vrsta RemoteServer u standardnoj Java biblioteci: java.rmi.activation.Activatable (apstraktna klasa, izvedena iz RemoteServer)

 • UnicastRemoteObject postoji dok se izvrava server koji ga je kreirao. Kada server umre, objekat zauvek nestaje

 • Activatable objekti doputaju klijentima da se rekonektuju na servere u raznim trenucima izmeu gaenja i restarta servera i pristupaju istim udaljenim objektima.

 • Takoe, postoje statiki Activatable.exportObject() metode koje pozivamo ako ne elimo da nasledimo klasu Activatable


Primer fibonacciimpl
Primer: FibonacciImpl npr. jer bismo eleli da nasledimo neku drugu klasu, moemo

 • Klasa implementira udaljeni interfejs Fibonacci

 • Ima konstruktor i 2 getFibonacci() metoda

 • Jedino su getFibonacci() metodi dostupni klijentu jer su jedino oni definisani Fibonacci interfejsom

 • Konstruktor se koristi na strani servera i nije dostupan klijentu

 • FibonacciImpl() konstruktor samo poziva konstruktor superklase koji eksportuje objekat, tj. kreira UnicastRemoteObject na nekom portu i poinje da oslukuje konekcije. Konstruktor je deklarisan da izbacuje RemoteException jer UnicastRemoteObject konstruktor moe izbaciti taj izuzetak


Mre no ra unarstvo

 • getFibonacci( npr. jer bismo eleli da nasledimo neku drugu klasu, moemo int n) metod je trivijalan. Prosto vraa rezultat konvertovanja svog argumenta u BigInteger i poziva drugog getFibonacci() metoda

 • Drugi metod zapravo vri izraunavanje. On koristi BigInteger kako bi omoguio izraunavanje proizvoljno velikih Fibonaijevih brojeva za proizvoljno veliki indeks. Ovo moe troiti mnogo CPU snage i ogromne koliine memorije. Zbog toga moda elimo da to izraunavanje premestimo na server specijalizovan za tu vrstu izraunavanja umesto da ga izvravamo lokalno.


Mre no ra unarstvo

 • Iako je getFibonacci() udaljeni metod, u njemu nema niega to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • Ovo je jednostavan sluaj, ali ak i mnogo kompleksniji udaljeni metodi nisu algoritamski razliiti od svojih lokalnih kopija.

 • Jedina razlika da je udaljeni metod deklarisan u udaljenom interfejsu, a lokalni metod nije je potpuno eksterna za sam metod


Server fibonacciserver
Server: FibonacciServer to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • Dalje, treba da napiemo server koji ini Fibonacci udaljeni objekat dostupnim svetu

 • Sve to on ima je main() metod. Poinje ulaskom u try-blok koji hvata RemoteException. Zatim konstruie novi FibonacciImpl objekat i vezuje ga za ime fibonacci koristei klasu Naming kako bi komunicirao sa lokalnim registry-jem. Registry prati koji su dostupni objekti na RMI serveru i imena kojima se oni mogu zahtevati.

 • Kada se kreira novi udaljeni objekat, objekat dodaje sebe i svoje ime u registry Naming.bind() ili Naming.rebind() metodom.

 • Klijenti potom mogu traiti objekat po imenu ili dobiti listu svih udaljenih objekata koji su dostupni.

 • Primetimo da ne postoji pravilo koje kae da ime koje objekat ima u registry-ju mora da ima veze sa imenom klase. Npr. Mogli bismo nazvati ovaj objekat Fred. Zapravo, moe postojati vei broj instanci iste klase, pri emu su sve vezane u registry-ju, svaka sa razliitim imenom.

 • Nakon to se registruje, server tampa poruku na System.out signalizirajui da je spreman da prihvata udaljene pozive. Ako neto krene naopako, catch-blok tampa jednostavnu poruku o greci

 • Iako se main() metod ovde zavrava prilino brzo, server e nastaviti da se izvrava, jer nedemonska nit je pokrenuta kada je FibonacciImpl vezan za registry.

 • Ovim se zavrava serverski kod koji treba da napiemo


Kompajliranje stub ova ne treba od java 1 5
Kompajliranje stub-ova (ne treba od Java 1.5) to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • RMI koristi stub-klase da posreduju izmeu lokalnih i udaljenih objekata. Svaki udaljeni objekat na serveru predstavljen je stub-klasom na klijentu. Stub sadri informacije o Remote interfejsu (u ovom primeru, da Fibonacci objekat poseduje 2 getFibonacci() metoda)

 • Java 1.5 moe ponekad generisati ove stub-ove automatski kada su potrebni. U Java 1.4 i prethodnim, moraju se runo kompajlirati stub-ovi za svaku udaljenu klasu.

 • ak i u Java 1.5 moraju se runo kompajlirati stub-ovi za udaljene objekte koji nisu potklase od UnicastRemoteObject, ve su eksportovani pozivom metoda UnicastRemoteObject.exportObject()


Mre no ra unarstvo
rmic to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • Na sreu, ne moramo sami pisati stub-klase: one mogu biti generisane automatski od strane bajt koda udaljene klase koristei rmic utility koji je sastavni deo JDK-a.

 • Da bismo generisali stub-ove za FibonacciImpl udaljeni objekat, pokrenemo rmic na udaljenim klasama za koje elimo da generiemo stub-ove.

 • Npr.rmic FibonacciImpl

 • rmic ita .class fajl klasa koje implementiraju Remote interfejs i proizvodi .class fajlove za stub-ove neophodne za udaljeni objekat.

 • Argument komandne linije za rmic je puno kvalifikovano ime klase udaljenog objekta (ovde je klasa u bezimenom paketu!!!)

 • rmic podrava iste opcije komandne linije kao i javac kompajler, npr. -classpath i -d

 • npr. ako klasa nije

 • u classpath, moemo zadati lokaciju classpath argumentom komandne linije. Sledea komanda trai FibonacciImpl.class u direktorijumu test/clases:rmic -classpath test/classes FibonacciImpl


Pokretanje servera
Pokretanje servera to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • Sada smo spremni da pokrenemo server

 • Zapravo, dva servera treba da pokrenemo: sam udaljeni objekat (FibonacciServer u ovom primeru) i registry koji omoguava lokalnim klijentima da download-uju referencu na udaljeni objekat.

 • Poto server oekuje da komunicira sa registry-jem, prvo moramo pokrenuti registry.

 • Postarati se da su sve stub i server klase u serverovom classpath i ukucati:rmiregistry & (za Linux)pod Windows-om, startuje se iz DOS prompta sa:start rmiregistry


Mre no ra unarstvo

 • U oba primera, registry se izvrava u pozadini. to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • registry pokuava da oslukuje na portu 1099, po default-u. Ako ne uspe, posebno sa porukom poput java.net.SocketException: Address already in use, onda neki drugi program koristi port 1099, mogue (ne nuno) drugi registry servis.

 • Registry se moe pokrenuti na drugom portu dopisivanjem broja porta:rmiregistry 2048 &

 • Ako se koristi drugi port, neophodno je ukljuiti taj port u URL koji referie na ovaj registry servis.


Mre no ra unarstvo

 • Konano, spremni smo da pokrenemo server to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • To se ini na potpuno isti nain kao i za bilo koju drugu klasu sa main() metodom: java FibonacciServer(klasa je u bezimenom paketu!!!)

 • Sada su server i registry spremni da prihvataju pozive udaljenih metoda


Klijentska strana
Klijentska strana to ga razlikuje od lokalnih metoda.

 • Sledee piemo klijenta koji se konektuje na ove servere kako bi napravio pozive udaljenih metoda

 • Pre nego to regularni Java objekat moe pozvati metod, neophodna mu je referenca na objekat iji e metod zvati

 • Pre nego to klijentski objekat moe pozvati udaljeni metod, neophodna mu je udaljena referenca na objekat iji e metod zvati. Program dohvata ovu udaljenu referencu iz registry-ja na serveru na kom se udaljeni objekat izvrava. On pretrauje registry pozivom lookup() metoda registry-ja. Tana ema imenovanja zavisi od registry-ja; java.rmi.Naming obezbeuje URL-zasnovanu emu za lociranje objekata


Mre no ra unarstvo

 • Kao to se moe videti u narednom kodu, ovi URL-ovi su dizajnirani tako da su slini sa http URL-ovima:

 • Protokol je rmi

 • file-polje URL-a odreuje ime udaljenog objekta

 • Polja za hostname i port su uobiajena

 • Object o1 = Naming.lookup(rmi://login.ibiblio.org/fibonacci);

 • Object o2 = Naming.lookup(rmi://login.ibiblio.org:2048/fibonacci);


Mre no ra unarstvo

 • Objekat dohvaen iz registry-ja gubi informaciju o svom tipu. Zato, pre korienja objekta, moramo ga kastovati u udaljeni interfejs koji udaljeni objekat implementira (ne u stvarnu klasu, koja je sakrivena od klijenata):Fibonacci calculator = (Fibonacci)Naming.lookup(fibonacci);

 • Nakon to je referenca na objekat dobijena, i njen tip restauriran, klijent moe koristiti referencu kako bi pozivao udaljene metode objekta sasvim isto kao kada koristi normalnu referencu da pozove metode lokalnog objekta. Jedina razlika je to mora hvatati RemoteException za svaki udaljeni poziv.


Mre no ra unarstvo

t tipu. Zato, pre korienja objekta, moramo ga ry{

BigInteger f56 = calculator.getFibonacci(56);

System.out.println(The 56th Fibonacci number is + f56);

BigInteger f156 = calculator.getFibonacci(new BigInteger(156));

System.out.println(The 156th Fibonacci number is + f156);

}catch(RemoteException ex){

System.err.println(ex);

}

Klasa se kompajliranauobiajeni nain.


Mre no ra unarstvo

 • Primetimo da zbog toga to se objekat koji Naming.lookup() vrati kastuje u Fibonacci, bilo Fibonacci.java bilo Fibonacci.class fajl mora biti dostupan na lokalnom hostu.

 • Generalni zahtev kod kompajliranja klijenta je imati ili byte ili source code udaljenog interfejsa na koji se klijent konektuje.

 • Do neke mere, ovo se moe malo oslabiti, koristei reflection API, ali se ipak mora znati bar neto o API-ju udaljenog interfejsa.

 • Vei deo vremena, ovo nije problem poto su server i klijent napisani od strane istog programera ili tima


Pokretanje klijenta
Pokretanje klijenta vrati kastuje u Fibonacci,

 • Postarati se da klijent poseduje:FibonacciClient.classFibonacci.class iFibonacciImpl_Stub.class u svom class path

 • Ako i klijent i server koriste Java 1.5 nije nam neophodna stub-klasa)

 • Na klijentskom sistemu kucamo:java FibonacciClient rmi://host.com/fibonacci 0 1 2 3 4 5 55 155

 • Klijent konvertuje argumente komandne linije u BigInteger objekte. alje te objekte preko ice udaljenom serveru. Server prima svaki od tih objekata, rauna Fibonaijev broj za taj indeks i alje BigInteger objekat nazad klijentu preko Interneta.

 • Zapravo, mogue je izvravati i klijent i server na istoj maini, mada nije interesantno.


Loading classes at runtime
Loading Classes at Runtime vrati kastuje u Fibonacci,

 • Sve to klijent zapravo treba da zna o udaljenom objektu je njegov udaljeni interfejs. Sve ostalo to mu je potrebno npr. stub-klase moe biti uitano od web servera (ne RMI servera) u vreme izvravanja koristei class loader.

 • Zapravo, ova mogunost uitavanja klasa iz mree je jedna od jedinstvenih mogunosti Jave.

 • Posebno je korisna u apletima. Web server moe poslati browser-u aplet koji povratno komunicira sa serverom, npr. kako bi omoguio da klijent ita i pie fajlove na serveru. Meutim, kao i uvek kada se klase uitavaju od hosta kome potencijalno ne verujemo, one moraju biti proverene Security Manager-om.


Mre no ra unarstvo

 • Naalost, iako su udaljeni objekti prilino jednostavni za upotrebu kada moemo da instaliramo neophodne klase u class path lokalnog klijenta, kada moramo dinamiki da uitamo stub-ove i druge klase, teko je.

 • Dohvatanje objekta lokalnog klijenta za download-ovanje udaljenih objekata sa servera zahteva jako preciznu manipulaciju. Sasvim mala greka spreava pokretanje programa i samo najoptiji izuzetak se izbacuje da kae programeru u emu je pogreio.

 • Koliko je tano teko naterati programe da rade zavisi od konteksta u kome se udaljeni objekti izvravaju.

 • Uopteno, donekle je jednostavnije obraditi aplet klijente koji koriste RMI nego samostalne klijentske aplikacije

 • Samostalne aplikacije su dopustive ako klijent moe raunati da ima pristup istim .class fajlovima kao i server. Samostalne aplikacije koje treba da uitaju te fajlove sa servera granie se sa nemoguim.


Primer fibonacciapplet
Primer: FibonacciApplet upotrebu kada moemo da instaliramo neophodne klase u class path lokalnog klijenta, kada moramo dinamiki da uitamo stub-ove i druge klase, teko je.

 • aplet klijent za Fibonacci udaljeni objekat

 • ima istu osnovnu strukturu kao prethodni klijent

 • koristi TextArea da prikae poruku od servera umesto System.out

 • rmi URL je izgraen od apletovog codebase. Ovo pomae da se izbegnu bezbednosni problemi koji nastaju kada aplet pokua da otvori mrenu konekciju sa hostom razliitim od onoga sa koga potie.

 • RMI-zasnovani apleti svakako nisu izuzetak od uobiajenih restrikcija za mrene konekcije


Primer fibonacciapplet html
Primer: FibonacciApplet.html upotrebu kada moemo da instaliramo neophodne klase u class path lokalnog klijenta, kada moramo dinamiki da uitamo stub-ove i druge klase, teko je.

 • jednostavan HTML fajl koji se moe koristiti za uitavanje apleta u web browser-u.

  <html>

  <head>

  <title> RMI Applet </title>

  </head>

  <body>

  <h1>RMI Applet </h1>

  <p>

  <applet align=center code=FibonacciApplet width=300 height=100>

  </applet>

  <hr/>

  </p>

  </body>

  </html>


Mre no ra unarstvo

 • Smestiti: upotrebu kada moemo da instaliramo neophodne klase u class path lokalnog klijenta, kada moramo dinamiki da uitamo stub-ove i druge klase, teko je.FibonacciImpl_Stub.classFibonacciApplet.html iFibonacciServer.class u isti direktorijum na naem web serveru.

 • Dodati ovaj direktorijum u serverov class path i startovati rmiregistry na serveru

 • Zatim pokrenuti FibonacciServer na serveru. Npr.rmiregistry &java FibonacciServer &


Mre no ra unarstvo

 • Osigurati da se oba programa izvravaju na stvarnoj web server maini. Kako bi proli bezbednosne restrikcije apleta, i rmiregistry i FibonacciServer moraju da se izvravaju na maini koja predaje fajl FibonacciApplet.class web klijentima.

 • Sada uitavamo FibonacciApplet.html u web browser sa klijenta.


Mre no ra unarstvo

 • Za aplikacije, mnogo je jednostavnije ako moemo da uitamo sve klase koje su nam neophodne pre pokretanja programa. Moemo uitati klase sa web servera koji se izvrava na istom serveru kao i udaljeni objekat, ako je potrebno.

 • Da bismo to uinili, postavimo java.rmi.server.codebase Java sistemsko svojstvo (system property) na serveru (gde se udaljeni objekat izvrava) na URL na kom su .class fajlovi smeteni na mrei. Npr. da bismo zadali da se klase mogu nai na http://www.cafeaulait.org/rmi2/kucamo:java -Djava.rmi.server.codebase=http://www.cafeaulait.org/rmi2/ FibonacciServer &

  Fibonacci server ready


Mre no ra unarstvo

 • Ako se klase nalaze u paketima, java.rmi.server.codebase svojstvo pokazuje na direktorijum koji sadri top-level com ili org direktorijum, pre nego direktorijum koji sadri same .class fajlove

 • I server i klijent e uitati .class fajlove sa ove lokacije ako ih prvo ne pronau u lokalnom class path.

 • Svaki klijentski program koji piemo bi normalno morao da zna poprilino o sistemu sa kojim komunicira da bi uradio neto korisno. Ovo obino ukljuuje bar da je udaljeni interfejs dostupan na klijentu u vreme kompajliranja i izvravanja. ak i ako koristimo reflection da bismo to izbegli, ipak moramo da znamo potpise i neto o ponaanju metoda koje elimo da pozovemo.


Mre no ra unarstvo

 • RMI je izvravanje 1 programa na veem broju maina, svojstvo pokazuje na direktorijum koji sadri top-level com ili org direktoriju a ne vie programa na razliitim mainama koji meusobno komuniciraju

 • prema tome, jednostavnije je ako obe strane konekcije imaju dostupan sav kod kada program zapone izvravanje


Paket java rmi
paket java.rmi svojstvo pokazuje na direktorijum koji sadri top-level com ili org direktoriju

 • sadri klase koje vide klijenti (objekti koji pozivaju udaljene metode)

 • i klijenti i serveri treba da importuju java.rmi

 • ovaj paket sadri 1 interfejs, 3 klase i pregrt izuzetaka

  Remote interfejs

 • taguje objekte kao udaljene

 • ne deklarie nijedan metod

 • udaljeni objekti obino implementiraju podinterfejs od Remote koji deklarie neke metode. Metodi koji su tu deklarisani su metodi koji se mogu udaljeno pozivati

 • 1 objekat moe implementirati vei broj Remote interfejsa


Klasa naming
klasa Naming svojstvo pokazuje na direktorijum koji sadri top-level com ili org direktoriju

 • java.rmi.Naming obraa se registry-ju koji se izvrava na serveru kako bi mapirao URL-ove poput rmi://login.ibiblio.org/myRemoteObject u odreene udaljene objekte na odreenim hostovima

 • O registry-ju se moe razmiljati kao o DNS-u za udaljene objekte. Svaki unos u registry-ju ima ime i referencu na objekat. Klijenti daju ime (preko URL), a dobiju referencu na udaljeni objekat

 • rmi URL izgleda potpuno isto kao http URL osim to je ema rmi umesto http

 • path deo URL-a je proizvoljno ime koje je server vezao za odreeni udaljeni objekat, ne ime fajla


Mre no ra unarstvo

 • Najvei nedostatak je to iz bezbednosnih razloga (izbegavanje man-in-the-middle-napada) mora da se izvrava na istom serveru kao i udaljeni objekti. Ne moe registrovati vei broj objekata na nekoliko razliitih servera.

 • Ako je ovo previe restriktivno, Java Naming and Directory Interface (JNDI) kontekst moe ubaciti dodatni sloj indirekcije tako da vei broj RMI registry-ja moe biti predstavljen kroz jedan direktorijum. Klijenti treba da znaju samo adresu glavnog JNDI direktorijuma. Ne treba da znaju adrese svih pojedinanih RMI registry-ja koje JNDI menja.


Metodi klase naming
metodi klase Naming (izbegavanje man-in-the-middle-napada) mora da se izvrava na istom serveru kao i udaljeni objekti. Ne moe registrovati vei broj objekata na nekoliko razliitih servera.

 • klasa ima 5 javnih metoda:list() lista sva imena iz registry-jalookup() za dati URL trai odgov. udaljeni objekatbind() vezuje ime za odreeni udaljeni objekatrebind() vezuje ime za neki drugi udaljeni objekatunbind() uklanja ime iz registry-ja


Public static string list string url throws remoteexception malformedurlexception
public static String (izbegavanje man-in-the-middle-napada) mora da se izvrava na istom serveru kao i udaljeni objekti. Ne moe registrovati vei broj objekata na nekoliko razliitih servera. [] list(String url) throws RemoteException, MalformedURLException

 • vraa niz String-ova, po jedan za svaki URL koji je trenutno vezan

 • url argument je URL Naming registry-ja koji se pretrauje

 • koristi se samo protokol, host i port, a path deo se ignorie

 • list() izbacuje MalformedURLException ako url nije validan rmi URL.

 • RemoteException se izbacuje ako bilo ta drugo nije u redu, npr. registry nije dostupan ili odbija da dostavi zahtevanu informaciju

 • Primer: program lista sva imena trenutno vezana u odreenom registry-ju. To je ponekad korisno prilikom debagovanja RMI problema. Omoguuje nam da odredimo da li su imena koja koristimo imena koja server oekuje.


Mre no ra unarstvo
public static Remote lookup(String url) throws RemoteException, NotBoundException, AccessException, MalformedURLException

 • klijent koristi lookup() metod da bi dobio udaljeni objekat pridruen fajl-delu imena

 • npr. kada je dat URLrmi://login.ibiblio.org:2001/myRemoteObjectvratie objekat vezan za myRemoteObject iz login.ibiblio.org na portu 2001

 • Metod izbacuje NotBoundException ako udaljeni server ne prepozna ime

 • RemoteException ako udaljeni registry nije dostupan, npr. jer je mrea pala ili se ne izvrava registry servis na zadatom portu

 • AccessException se izbacuje ako server odbije da potrai ime za odreeni host

 • Ako URL nije odgovarajui rmi URL, izbacuje se MalformedURLException


Mre no ra unarstvo
public static void bind(String url, Remote object) throws RemoteException, AlreadyBoundException, MalformedException, AcessException

 • server koristi bind() metod da povee ime, poput myRemoteObject sa udaljenim objektom

 • Ako je to uspeno, klijenti e moi da dobiju stub udaljenog objekta iz registry-ja koristei URL poputrmi://logib.ibiblio.org:2001/myRemoteObject

 • MalformedURLException ako url nije validan rmi URL

 • RemoteException ako registry nije dostupan

 • AccessException (potklasa od RemoteException) ako klijentu nije doputeno da vezuje objekte u registry-ju

 • Ako je URL ve vezan za lokalni objekat AlreadyBoundException

 • public static void unbind(String url) throws...

 • .... rebind()...


Klasa rmisecuritymanager
Klasa RMISecurityManager RemoteException, AlreadyBoundException, MalformedException, AcessException

 • klijent uitava stub-ove od potencijalnog nepoverljivog servera. U ovom smislu, odnos izmeu klijenta i stub-a je donekle poput veze izmeu browser-a i apleta. Iako je stub predvien samo da radi marshalling argumenata i unmarshalling povratne vrednosti i alje ih preko mree, sa stanovita VM, stub je samo jo 1 klasa sa metodima koji mogu uraditi bilo ta.

 • stub-ovi kreirani pomou rmic ne bi trebalo da se ponaaju drugaije nego to je upravo opisano, ali nema razloga da neko ne moe da runo izmeni stub pa da on radi i uasne radnje kao to su itanje fajlova i brisanje podataka

 • Java VM ne doputa da se stub klase uitavaju preko mree osim ako postoji SecurityManager objekat (kao i druge klase, stub klase se mogu uvek uitati iz lokalnog class path)

 • Za aplete, standardni AppletSecurityManager zadovoljava ovu potrebu

 • Aplikacije mogu koristiti klasu RMISecurityManager kako bi se zatitile od loe kreiranih stub-ova.public class RMISecurityManager extends SecurityManager


Mre no ra unarstvo

 • u Java 1.1 ova klasa implementira policy koji doputa da se klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • 1.2 ne doputa ak ni to, previe restriktivna klasa, ak beskorisno

 • 1.5 Sun priznaje problem: RMISecurityManager implementira policy koja se ne razlikuje od one koju implementira SecurityManager

 • prema tome, RMI aplikacija treba da koristi klasu SecurityManager ili drugu SecurityManager implementaciju prilagoenu aplikaciji


Remote exceptions
Remote Exceptions klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • u paketu java.rmi definisano je 16 izuzetaka

 • veina je izvedena iz java.rmi.RemoteException (a on je izveden iz java.io.IOException)

 • AlreadyBoundException i NotBoundException su izvedeni iz java.lang.Exception

 • Dakle, svi se ovi moraju hvatati

 • 1 runtime exception: RMISecurityException, potklasa od SecurityException

 • Udaljeni metodi zavise od mnogo stvari koje nisu pod naom kontrolom: npr. stanje mree i drugih neophodnih servisa kao to je DNS. Prema tome, svaki udaljeni metod moe da ne uspe: nema garancije da mrea nee pasti kada se pozove metod. Posledica toga je da svi udaljeni metodi moraju biti deklarisani tako da izbacuju RemoteException, a svi njihovi pozivi moraju biti u try-bloku

 • Kada samo elimo da program proradi, najjednostavnije je da hvatamo RemoteException

 • Robusniji programi treba da hvataju specifinije izuzetke i reaguju na prikladan nain


Klasa remoteexception
klasa RemoteException klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • klasa poseduje 1 javno polje detailpublic Throwable detailkoje moe sadrati stvarni izuzetak izbaen na strani servera, pa daje blie informacije o tome ta ne valja

 • umesto direktnog korienja polja detail, metod getCause() se koristi od 1.4 i nadalje da vrati ugnjedeni izuzetak:try{ // call remote method ...}catch(RemoteException ex){System.err.println(ex.getCause());ex.getCause().printStackTrace();}


Paket java rmi registry
paket klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebasejava.rmi.registry

 • Kako klijent kome je potreban udaljeni objekat locira taj objekat na udaljenom serveru? Preciznije, kako on dobija udaljenu referencu na objekat?

 • Klijenti saznaju koji udaljeni objekti su dostupni vrei upite nad registry-jem servera. Mogu dobiti reference na te objekte

 • klasa java.rmi.Naming slui za interakciju sa registry-jem

 • Interfejs Registry i klasa LocateRegistry omoguavaju klijentima da dobiju udaljene objekte sa servera po imenu

 • RegistryImpl je potklasa od RemoteObject koja povezuje imena i odreene RemoteObject objekte

 • Klijenti mogu koristiti metode klase LocateRegistry kako bi dobili RegistryImpl za odreeni host i port

 • ...


Locateregistry klasa primeri kori enja
LocateRegistry klasa, primeri korienja klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • Npr. udaljeni objekat koji eli da sebe uini dostupnim klijentima, mogao bi da uradi sledee:Registry r = LocateRegistry.getRegistry();r.bind(MyName, this);

 • Udaljeni klijent koji eli da pozove ovaj udaljeni objekat moe onda rei:Registry r = LocateRegistry.getRegistry(thehost.site.com);RemoteObjectInterface tro = (RemoteObjectInterface) r.lookup(MyName);tro.invokeRemoteMethod();


Locateregistry createregistry metodi
LocateRegistry, createRegistry() metodi klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • kreiraju registry i pokreu ga da oslukuje na zadatom portu. Svaki moe izbaciti RemoteException:

  public static Registry createRegistry(int port) throws RemoteException

  public static Registry createRegistry(int port, RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf) throws RemoteException


Paket java rmi server
paket java.rmi.server klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • najsloeniji od svih RMI paketa

 • sadri sredstva za izgradnju udaljenih objekata te ga koriste objekti ije e metode klijenti pozivati

 • 6 izuzetaka, 9 interfejsa, 10-12 klasa (u zavisnosti od Java verzije)

 • Na sreu, samo nekoliko od njih nam je potrebno da bismo pisali udaljene objekte

 • Bitne klase su RemoteObject (osnova za sve udaljene objekte), RemoteServer (izvedena iz RemoteObject), UnicastRemoteObject (izvedena iz RemoteServer)

 • Svi udaljeni objekti koje piemo e verovatno ili koristiti ili naslediti UnicastRemoteObject

 • Klijenti koji pozivaju udaljene metode, ali sami po sebi nisu udaljeni objekti, ne koriste ove klase, pa samim tim ne moraju da importuju java.rmi.server


Klasa remoteobject
klasa RemoteObject klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • apstraktna

 • tehniki, udaljeni objekat je instanca proizvoljne klase koja implementira Remote interfejs. U praksi, veina udaljenih objekata su instance potklasa od RemoteObject

 • statiki metod RemoteObject.toStub():public static Remote toStub(Remote ro) throws NoSuchObjectExceptionkonvertuje dati udaljeni objekat u ekvivalentan stub objekat za korienje u klijentskoj VM, to moe biti od pomoi da dinamiki generiemo stub-ove iz servera, bez korienja rmic


Klasa remoteserver
klasa RemoteServer klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • apstraktna je i ona

 • njena najee koriena potklasa je UnicastRemoteObject

 • metod za lociranje klijenta sa kojim komuniciramo:public static String getClientHost() throws ServerNotActiveExceptionvraa String koji sadri hostname klijenta koji je pozvao metod koji se trenutno izvrava. Metod izbacuje ServerNotActiveException ako tekua nit ne izvrava udaljeni metod

 • Logging: za svrhe debagovanja, ponekad je korisno videti pozive koji su izvreni na udaljenom objektu i njegove odgovorepublic static void setLog(OutputStream out)null kao argument iskljuuje logovanje

 • Primer. da bismo videli sve pozive na System.err piemomyRemoteServer.setLog(System.err);

 • Ako elimo da dodamo ekstra informacije onima koje daje klasa RemoteServer, moemo dohvatiti PrintStream loga metodompublic static PrintStream getLog()

 • Kada ga dobijemo, moemo njime pisati svoje dodatne komentare u log:PrintStream p = RemoteServer.getLog();p.println(There were + n + total calls to the remote object);


Klasa unicastremoteobject
klasa UnicastRemoteObject klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebase

 • Da bismo kreirali udaljeni objekat, nasleujemo UnicastRemoteObject i deklariemo da naa potklasa implementira neki podinterfejs od java.rmi.Remote

 • Metodi interfejsa obezbeuju funkcionalnost specifinu za klasu, dok metodi od UnicastRemoteObject rukuju optim zadacima udaljenog objekta poput marshalling-a i unmarshalling-a argumenata i povratnih vrednosti. Sve se ovo odvija iza scene. Kao programer aplikacije, mi ne moramo da brinemo o tome.


Mre no ra unarstvo

 • UnicastRemoteObject se izvrava na jednom hostu, klase uitaju sa serverovog codebase to nije nuno isto to i server, i omoguuje neophodnu mrenu komunikaciju izmeu klijenta, servera i codebasekoristi TCP sokete za komunikaciju i ima udaljene refrence koje ne ostaju validne izmeu restartovanja servera.

 • 3 protected konstruktora

 • Kada piemo potklasu od UnicastRemoteObject, zovemo jedan od njih, bilo eksplicitno bilo implicitno, u prvoj liniji svakog konstruktora nae potklase. Sva 3 konstruktora mogu izbaciti RemoteException ako udaljeni objekat ne moe biti kreiran.


Mre no ra unarstvo

 • Konstruktor bez argumenata kreira UnicastRemoteObject koji oslukuje na anonimnom portu izabranom u vreme izvravanja

 • Server oslukuje na anonimnom portu. Normalno, ovakva situacija je besmislena jer je nemogue da klijenti lociraju server (pominjano u poglavljima 9 i 10). U ovom sluaju, klijenti lociraju server korienjem registry-ja koji prati dostupne servere i portove na kojima oni oslukuju.

 • Loa strana oslukivanja na anonimnom portu je to firewall esto blokira konekcije na tom portu.

 • Preostala 2 konstruktora oslukuju na zadatom portu, pa moemo traiti od mrenih administratora da dozvole saobraaj na tim portovima kroz firewallAko mreni administratori nisu kooperativni, moramo da koristimo HTTP tunneling ili proxy server ili obe te stvari

 • exportObject() metodi...


ad
 • Login