KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Download
1 / 80

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” 25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce. Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku' - merton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiejspotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku

Facylitator: Dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl


Plan spotkania 1
Plan spotkania (1)

Kierunki rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej – lokalne potencjały w kontekście globalnych trendów – 45 min.

 • zrównoważona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna, zielona gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy jako megatrendy

 • identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa wszystkich rodzajów aktualnej działalności gospodarczej w regionie Puszczy Białowieskiej


Plan spotkania 2
Plan spotkania (2)

 • identyfikacja i analiza barier rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014 i 2015-2020,

 • identyfikacja i analiza kierunków rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, w tym wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej,

 • analiza zasobów i potrzeb surowcowych i energetycznych w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020.


Plan spotkania 3
Plan spotkania (3)

2. Dyskusja – 2 godz.

Moderator: Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o.Facylitator: dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl

3. Podsumowanie – 15 min.


Cel spotkania
Cel spotkania

 • Wypracowanie kierunków rozwoju gospodarczego (bez turystyki) w regionie Puszczy Białowieskiej

 • Wytyczna horyzontalna: zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem wykorzystania kapitału naturalnego i usług Puszczy Białowieskiej


Zr wnowa ona gospodarka zielona gospodarka
Zrównoważona gospodarka zielona gospodarka

 • raport Nasza wspólna przyszłość G.H. Bruntland dla Światowej Konferencji ds. Rozwoju Ekonomicznego (WCED) z 1987 r.:, Szczyt ONZ Środowisko i Rozwój, Rio de Janeiro 1992

 • Taki rozwój, w którym potrzeby teraźniejszych pokoleń nie są zaspakajane kosztem szans zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia (sprawiedliwość międzygeneracyjna)

 • Społeczeństwo, gospodarka i środowisko przyrodnicze stanowią system, który musi być pojmowany i traktowany integralnie, wyeliminowanie któregoś z tych subsystemów uniemożliwia funkcjonowanie pozostałych


Minimalizacja strumieni materii i energii w gospodarce: wykorzystania zasobów, energochłonności, emisji, odpadów  podwójna (potrójna) dywidenda

 • Strategia zrównoważonego rozwoju UE – Goeteborg 2001, odnowienie - 2006

 • Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”

 • Polityka ekologiczna państwa


Gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka niskoemisyjna wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Wariant koncepcji ZR w kontekście polityki klimatycznej – skupienie na redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też innych zanieczyszczeń (powietrze, wody, odpady)

 • Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 112, Bruksela, 08.03.2011.

 • Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej


Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • założenia przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., trwają prace nad dokumentem

 • zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) w efekcie podejmowania działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych

 • wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji poprawa konkurencyjności gospodarki


Kierunki dzia a nprgn
Kierunki działań NPRGN wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

 • Poprawa efektywności energetycznej,

 • Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

 • Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

 • Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

 • Promocja nowych wzorców konsumpcji.


Gospodarka oparta na wiedzy spo ecze stwo informacyjne
Gospodarka oparta na wiedzy społeczeństwo informacyjne wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Kontekst teoretyczny - model, w którym wzrost jest determinowany nie oszczędnościami, lecz zależy w dużym stopniu od inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje,

 • Kontekst praktyczny - trend w gospodarce światowej, tendencja zmian w gospodarce, Tofflerowska trzecia fala.

 • Czynnikiem sprawczym innowacji i wynalazków jest wiedza.

 • informacja i wiedza stają się uniwersalnymi substytutami surowców, pracy i innych zasobów.

 • „Wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego nasza gospodarka po raz pierwszy opiera się na bogactwie, które nie tylko jest odnawialne, ale i samo się wytwarza” - John Naisbitt


Zr wnowa ona gospodarka oparta na wiedzy
Zrównoważona gospodarka wykorzystania zasobów, energochłonności, oparta na wiedzy

 • Czy zrównoważony rozwój musi być oparty na wiedzy?

 • Czy wiedza jest zasobem zapewniającym trwałość rozwoju?

 • Czy w gospodarce istnieją inne czynniki, które w sposób trwały mogą zapewnić wzrost produktywności wykorzystania zasobów i oddzielić wzrost dobrobytu od zużycia zasobów?

 • Czy gospodarka oparta na wiedzy jest ex definitione zrównoważona?

 • Czy „oparcie na wiedzy” jest raczej warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym?


BARIERY WEWNĘTRZNE wykorzystania zasobów, energochłonności,

POTENCJAŁY, ZASOBY

MEGATRENDY

BARIERY - OTOCZENIE


Dzia alno gospodarcza w regionie puszczy bia owieskiej identyfikacja analiza jako ciowa i ilo ciowa
Działalność gospodarcza w regionie wykorzystania zasobów, energochłonności, Puszczy Białowieskiej Identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa


Korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych
Korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Odsetek osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie jest drugim co do wysokości w województwie (wyższy w Suwałkach),

 • procent pracujących w rolnictwie jest najniższy ze wszystkich ziemskich powiatów Podlasia.


Przemys maszynowy elektromechaniczny
Przemysł maszynowy, elektromechaniczny wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Pronar

 • Hamech

 • Narmet

 • Moderator

 • MJ&Company


Przetw rstwo drewna meble
Przetwórstwo drewna, meble wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Fabryka Mebli Forte S.A. Oddział w Hajnówce,

 • Arino House - Hajnówka,

 • Kon-Stol - Hajnówka

 • ItaP - Hajnówka,

 • Drewexpol - Kleszczele

 • Nasycalnia Podkładów - Czeremcha,

 • Parkiety Olga – Hajnówka

 • Dryfskand

 • Stol-Jano

 • Tres-Pol

 • Was-Bel

 • Eastwood

 • Kenar 2

 • tartaki


Logistyka
Logistyka wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Gmina Narewka:

  • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 15 Narewka, Terminal Integro, Terminal Planta, Naftan, Krex, Aida, Cyklon, Kryptan


Budownictwo materia y budowlane
Budownictwo, materiały budowlane wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Ceramika Lewkowo

 • Elementy domów z drewna

 • Budomex – handel

 • „Dworek Polski”


Handel
Handel wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • Arhelan

 • PSS Społem w Hajnówce


Rolnictwo przetw rstwo rolno spo ywcze
Rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze wykorzystania zasobów, energochłonności,

 • RSP Rolmak w Makówce

 • RSP w Starym Korninie

 • Farmpasz

 • OSM Hajnówka

 • Runo


Rolnictwo u ytki rolne
Rolnictwo – użytki rolne wykorzystania zasobów, energochłonności,


Rolnictwo gospodarstwa rolne
Rolnictwo – gospodarstwa rolne wykorzystania zasobów, energochłonności,


Struktura gospodarstw rolnych prowadz cych dzia alno rolnicz w gminach powiatu hajnowskiego

Struktura gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w gminach powiatu hajnowskiego


Produkcja zwierz ca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiat w w wojew dztwie podlaskim

Produkcja zwierzęca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiatów w województwie podlaskim


Pszczelarstwo
Pszczelarstwo innych powiatów w województwie podlaskim

 • około 90 barci, z tego 60 jest zarejestrowanych w Stowarzyszeniu (1 barć - średnio 25-30 rodzin pszczelich (pni), największe - nawet 150-200 rodzin (pni).

 •  miód rzepakowy – ok. 50%, lipowy ok. 20%, gryczany ok. 20%; wielokwiatowy, mniszkowy, spadziowy i akacjowy łącznie ok. 10%.

 •  produkcja wosku (maks do 0,5 kg z rodziny/rocznie), pierzgi, pyłku pszczelego (do 1 kg z jednej rodzin/ rocznie) i propolisu.

 •  Sprzedaż w sposób bezpośredni; ok. 200 zł zysku netto z jednego ula

 •  Stabilny popyt krajowy od wielu lat; podobnie jak inne kraje UE, Polska ma nadwyżkę importu miodu nad eksportem


Bariery rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2004 2014
Bariery rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014

 • Kapitał ludzki

  • Przykład: Pronar poszukuje około 400 pracowników - handlowców, robotników, jak i wysoko wykwalifikowanych inżynierów (Kwartalnik Pronar 1/2014)

  • Niedopasowanie strukturalne ofert pracy i poszukujących pracy

  • Kierunki kształcenia a potrzeby pracodawców
Infrastruktura
Infrastruktura w okresie 2004-2014

 • Tereny inwestycyjne

 • Brak gazyfikacji

 • Infrastruktura drogowa

 • Infrastruktura elektroenergetyczna

 • Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym Internet szerokopasmowy


Wsparcie przedsi biorczo ci
Wsparcie przedsiębiorczości w okresie 2004-2014

 • Obsługa inwestorów

 • Instytucje otoczenia biznesu (istnieją 2 – Centrum Wsparcia Biznesu PFRR, Cech Rzemiosł Różnych)

 • Potencjał do pozyskiwania środków UE, konkurencja innych podmiotów (preferencje wyłącznie dla gmin słabiej rozwiniętych – wskaźnik dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Czeremcha/Kleszczele)

 • Niepewność związana z polityką rządu w stosunku do Puszczy Białowieskiej – niechęć do podejmowania działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych


Wsparcie przedsi biorczo ci1
Wsparcie przedsiębiorczości w okresie 2004-2014

 • Instrumenty finansowe wspierające przedsiębiorczość – fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, mechanizmy dotacyjne

 • Brak zachęt dla ludzi młodych do kształcenia z zamiarem powrotu do regionu (system stypendialny w porozumieniu z pracodawcami)


Bariery uwarunkowania zwi zane z otoczeniem polityczno prawnym
Bariery/uwarunkowania związane z otoczeniem polityczno-prawnym

 • Procedury związane z lokalizacją inwestycji na terenach przyrodniczo cennych

  • Niewielki odsetek powierzchni objętej mpzp

 • Udział niezwiązanych z regionem organizacji ekologicznych w procedurach administracyjnych

 • Polityka infrastrukturalna – skupienie na ośrodkach miejskich jako centrach wzrostu, środki UE na infrastrukturę drogową – w przypadku połączenia z T-ENT


Bariery potencjalne rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2015 2020
Bariery (potencjalne) rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020

 • Pogarszająca się struktura wiekowa społeczeństwa i dalszy odpływ ludzi młodych

 • Degradacja infrastruktury elektroenergetycznej i drogowej

 • Rosnąca presja turystyczna (w przypadku niewłaściwego ukierunkowania ruchu)  degradacja wartości przyrodniczych  dalsze ograniczenia w dostępie do Puszczy

 • Stosunki polsko-białoruskie i polsko-rosyjskie – wpływ na wymianę międzynarodową, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym


Kierunki rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2015 2020
Kierunki rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020

 • sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi

  • wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej (decyzja komitetu UNESCO)

  • wpisujące się w trendy ogólne – odmaterializowanie gospodarki, społeczeństwo informacyjne, starzenie się społeczeństw,

  • mobilizacja kapitału ludzkiego – w pierwszym etapie powstrzymanie odpływu, w drugim - powrót migrantów

 • Niszowe – innowacyjne


Gospodarka niskoemisyjna1
Gospodarka niskoemisyjna Białowieskiej w okresie 2015-2020

 • Cele w zakresie efektywności energetycznej

 • Redukcja emisji CO2

  • spalanie biomasy, kolektory, małe elektrownie wiatrowe, energetyka prosumencka

 • Pozyskiwanie inwestorów z branż „niematerialnych”

 • Zrównoważony transport (transport publiczny, ułatwienia dla rowerzystów)


Wykorzystanie zasob w puszczy bia owieskiej
Wykorzystanie zasobów Puszczy Białowieskiej Białowieskiej w okresie 2015-2020

 • Budowa wspólnej marki terytorialnej w oparciu o PB

 • Partnerstwo z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju produktów i wykorzystania marki PB (produkty rolno-spożywcze, rzemiosło, inne..?)

 • Konieczne sukcesywne opracowywanie mpzp (planowane wsparcie z RPOWP)

 • Niszowe kierunki rozwoju przedsiębiorczości


Strategia rozwoju wojew dztwa podlaskiego inteligentna specjalizacja
Strategia rozwoju województwa podlaskiego – inteligentna specjalizacja

 • Sektor rolno-spożywczy – produkcja mleka i jego przetworów oraz wysokiej jakości żywności (w tym ekologicznej)

 • Produkty i usługi „ekologiczne i zielone” – oze, technologie przyjazne środowisku, nauki o życiu (life science),

 • srebrna gospodarka

 • zielone miejsca pracy

 • produkcja i usługi na rynki wschodnie


 • RPO WP, oś priorytetowa I: specjalizacjaWzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

  • w ramach Działania 1.6 priorytetowe traktowanie tworzenia miejsc pracy na obszarach cennych przyrodniczo.


Pytania podstawowe
Pytania podstawowe specjalizacja

 • Jakie branże?

 • W jaki sposób?

  • Przedsiębiorczość wewnętrzna

  • Inwestorzy zewnętrzni

  • Kierunki działań wspierających ww. opcje


Przetw rstwo rolno spo ywcze
Przetwórstwo rolno-spożywcze specjalizacja

 • Ugruntowana pozycja, tradycja, marka

 • Zaplecze surowcowe, w tym czyste środowisko

  • problem – warunki pozyskania runa z terenu Puszczy

 • Miejsce pochodzenia jako atut marketingowy - szansa kreowania marek regionu Puszczy Białowieskiej

 • Budowa łańcucha wartości na rynku lokalnym

 • Wykorzystanie wzmacniającego się trendu zdrowego stylu życia, świadomego żywienia, slow-food

 • Rynki wschodnie, komplementarne z turystyką


Przemys metalowy
Przemysł specjalizacjametalowy

 • Wiele zakładów działa na rynku międzynarodowym, a przynajmniej w skali ponadregionalnej

 • Produkty na potrzeby branż o ugruntowanej pozycji (na potrzeby rolnictwa) lub rosnących (kotły na biomasę) – raczej niskie ryzyko wahań koniunkturalnych

 • Dywersyfikacja działalności – technologie oze (?)


Srebrna gospodarka
Srebrna gospodarka specjalizacja

 • Usługi kierowane do osób starszych

  • opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne itp.

 • Sektor wschodzący - dopiero tworzona jest oferta usług i produktów dla osób starszych

 • Odbiorcy krajowi i zagraniczni

 • Rozwojowy rynek – starzejące się społeczeństwo i rosnąca długość życia, wydłużanie wieku emerytalnego


Sektor us ug medycznych
Sektor usług medycznych specjalizacja

 • Ośrodki rehabilitacyjne, lecznicze, sanatoryjne, medycyna estetyczna

 • Relatywnie małe nasycenie tego typu placówkami w Płn-Wsch. Polsce

 • Rosnące zapotrzebowanie (rosnąca długość życia, wydłużony wiek emerytalny, zmiany stylu życia – wzrost nacisku na dobrą kondycję fizyczną)

 • Dobre zaplecze kadrowe – UMB

 • Komplementarność z sektorem turystycznym


Badania
Badania specjalizacja

 • Nauki o życiu

 • Biotechnologie leśne

 • Nowe surowce


Zasoby i potrzeby surowcowe i energetyczne w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • Kontekst ścieżki zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej

 • Na podstawie badań przeprowadzonych przez ITWI


Drewno
Drewno kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Pozyskanie drewna
Pozyskanie drewna kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

2009 – 102 tys. m3,

2010 - 83 tys. m3

2011 – ok. 48,5 tys. m3


Nadle nictwo bia owie a
Nadleśnictwo Białowieża kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Nadle nictwo browsk
Nadleśnictwo Browsk kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Nadle nictwo hajn wka
Nadleśnictwo Hajnówka kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Zio a runo
Zioła (RUNO) kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • mniszek korzeń - 20 ton/rocznie

 • pokrzywa liść – 20 ton/rocznie

 • mniszek liść – 10 ton/rocznie

 • wiązówka błotna – 10 ton/rocznie

 • nawłoć – 8 ton/rocznie

 • pięciornik kłącza – 4 tony/rocznie

 • kwiaty czarnego bzy

 • owoce czarnego bzu

 • kwiat lipy

 • skrzyp polny

 • 40-60% - siedliska naturalne


Badania respondent w
Badania respondentów kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Surowce kopalne
Surowce kopalne kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • Geologiczne zasoby bilansowe kruszyw naturalnych wg stanu na koniec 2012 roku w województwie podlaskim -1 284 604 tys. ton,

 • w powiecie hajnowskim natomiast - 5 633 tys. ton – ok. 0,5% zasobów w województwie.

 • Piaski i żwiry, surowce ilaste ceramiki budowlanej


Surowce kopalne z o a eksploatowane
Surowce kopalne – złoża eksploatowane kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Z o a eksploatowane okresowo
Złoża eksploatowane okresowo kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Z o a o zasobach rozpoznanych szczeg owo
Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020


Torfy
Torfy kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • Głównie okolice Orzeszkowa

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej, Puszcza Białowieska, część objęta ochroną rezerwatową

  • Rezerwat Michnówka, „Rezerwat Olszanka Myśliszcze”, zbiorowiska nieleśne w torfowej dolinie rzeki Leśnej Prawej, rezerwaty Wysokie Bagno, Głęboki Kąt, Siemianówka,

 • cenne walory przyrodnicze, nie podlegają wykorzystaniu gospodarczemu


Wody podziemne punkty poborowe i badawcze
Wody podziemne – punkty poborowe i badawcze kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • Większość nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a po uzdatnieniu na cele konsumpcyjne

 • wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone głównie w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka

 • zagrożone są zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. niezbędna jest ochrona obszarów, pod którymi znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.


Zbiornik siemian wka
Zbiornik Siemianówka kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • 24 gatunki ryb

 • użytkowe: amur biały (sporadycznie), boleń, jaź, jelec (sporadycznie), karaś pospolity, karaś srebrzysty, karp, kleń (sporadycznie), leszcz, lin, miętus (sporadycznie), okoń, płoć, sum, szczupak, wzdręga, węgorz

 • nieużytkowe: różanka, piskorz, ciernik, cierniczek, jazgarz, kiełb, krąp, słonecznica, ukleja

 • Piętnaście gatunków potencjalnie może stanowić przedmiot połowów rybackich i wędkarskich

 • Węgorz, boleń i karp są wprowadzone do zbiornika zgodnie z dawkami obowiązującego operatu rybackiego. Pozostałe gatunki są rybami autochtonicznymi.


Biomasa odpadowa niele na drewno odpadowe z sad w
Biomasa odpadowa – nieleśna kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020Drewno odpadowe z sadów

Energia s oneczna do produkcji ciep a potencja techniczny kolektor w
Energia słoneczna do produkcji ciepła – potencjał techniczny kolektorów

 • powierzchnia kolektora na jedną osobę 1,5m2

 • kolektory rurowe- sprawność 60%

 • odsetek mieszkań nadających się do instalacji kolektorów – 80%


Energia spadku wody
Energia spadku wody techniczny kolektorówad