Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku - PowerPoint PPT Presentation

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Download
1 / 80

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” 25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce. Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr edyta sidorczuk pietraszko instytut transferu wiedzy i innowacji sp z o o w bia ymstoku

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiejspotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku

Facylitator: Dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl


Plan spotkania 1

Plan spotkania (1)

Kierunki rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej – lokalne potencjały w kontekście globalnych trendów – 45 min.

 • zrównoważona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna, zielona gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy jako megatrendy

 • identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa wszystkich rodzajów aktualnej działalności gospodarczej w regionie Puszczy Białowieskiej


Plan spotkania 2

Plan spotkania (2)

 • identyfikacja i analiza barier rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014 i 2015-2020,

 • identyfikacja i analiza kierunków rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, w tym wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej,

 • analiza zasobów i potrzeb surowcowych i energetycznych w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020.


Plan spotkania 3

Plan spotkania (3)

2. Dyskusja – 2 godz.

Moderator: Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o.Facylitator: dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl

3. Podsumowanie – 15 min.


Cel spotkania

Cel spotkania

 • Wypracowanie kierunków rozwoju gospodarczego (bez turystyki) w regionie Puszczy Białowieskiej

 • Wytyczna horyzontalna: zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem wykorzystania kapitału naturalnego i usług Puszczy Białowieskiej


Zr wnowa ona gospodarka zielona gospodarka

Zrównoważona gospodarka zielona gospodarka

 • raport Nasza wspólna przyszłość G.H. Bruntland dla Światowej Konferencji ds. Rozwoju Ekonomicznego (WCED) z 1987 r.:, Szczyt ONZ Środowisko i Rozwój, Rio de Janeiro 1992

 • Taki rozwój, w którym potrzeby teraźniejszych pokoleń nie są zaspakajane kosztem szans zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia (sprawiedliwość międzygeneracyjna)

 • Społeczeństwo, gospodarka i środowisko przyrodnicze stanowią system, który musi być pojmowany i traktowany integralnie, wyeliminowanie któregoś z tych subsystemów uniemożliwia funkcjonowanie pozostałych


Dr edyta sidorczuk pietraszko instytut transferu wiedzy i innowacji sp z o o w bia ymstoku

Minimalizacja strumieni materii i energii w gospodarce: wykorzystania zasobów, energochłonności, emisji, odpadów  podwójna (potrójna) dywidenda

 • Strategia zrównoważonego rozwoju UE – Goeteborg 2001, odnowienie - 2006

 • Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”

 • Polityka ekologiczna państwa


Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna

 • Wariant koncepcji ZR w kontekście polityki klimatycznej – skupienie na redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też innych zanieczyszczeń (powietrze, wody, odpady)

 • Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 112, Bruksela, 08.03.2011.

 • Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej


Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

 • założenia przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., trwają prace nad dokumentem

 • zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) w efekcie podejmowania działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych

 • wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji poprawa konkurencyjności gospodarki


Kierunki dzia a nprgn

Kierunki działań NPRGN

 • Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

 • Poprawa efektywności energetycznej,

 • Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

 • Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

 • Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

 • Promocja nowych wzorców konsumpcji.


Gospodarka oparta na wiedzy spo ecze stwo informacyjne

Gospodarka oparta na wiedzy społeczeństwo informacyjne

 • Kontekst teoretyczny - model, w którym wzrost jest determinowany nie oszczędnościami, lecz zależy w dużym stopniu od inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje,

 • Kontekst praktyczny - trend w gospodarce światowej, tendencja zmian w gospodarce, Tofflerowska trzecia fala.

 • Czynnikiem sprawczym innowacji i wynalazków jest wiedza.

 • informacja i wiedza stają się uniwersalnymi substytutami surowców, pracy i innych zasobów.

 • „Wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego nasza gospodarka po raz pierwszy opiera się na bogactwie, które nie tylko jest odnawialne, ale i samo się wytwarza” - John Naisbitt


Zr wnowa ona gospodarka oparta na wiedzy

Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy

 • Czy zrównoważony rozwój musi być oparty na wiedzy?

 • Czy wiedza jest zasobem zapewniającym trwałość rozwoju?

 • Czy w gospodarce istnieją inne czynniki, które w sposób trwały mogą zapewnić wzrost produktywności wykorzystania zasobów i oddzielić wzrost dobrobytu od zużycia zasobów?

 • Czy gospodarka oparta na wiedzy jest ex definitione zrównoważona?

 • Czy „oparcie na wiedzy” jest raczej warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym?


Dr edyta sidorczuk pietraszko instytut transferu wiedzy i innowacji sp z o o w bia ymstoku

BARIERY WEWNĘTRZNE

POTENCJAŁY, ZASOBY

MEGATRENDY

BARIERY - OTOCZENIE


Dzia alno gospodarcza w regionie puszczy bia owieskiej identyfikacja analiza jako ciowa i ilo ciowa

Działalność gospodarcza w regionie Puszczy Białowieskiej Identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa


Korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych

Korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych

 • Odsetek osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie jest drugim co do wysokości w województwie (wyższy w Suwałkach),

 • procent pracujących w rolnictwie jest najniższy ze wszystkich ziemskich powiatów Podlasia.


Przemys maszynowy elektromechaniczny

Przemysł maszynowy, elektromechaniczny

 • Pronar

 • Hamech

 • Narmet

 • Moderator

 • MJ&Company


Przetw rstwo drewna meble

Przetwórstwo drewna, meble

 • Fabryka Mebli Forte S.A. Oddział w Hajnówce,

 • Arino House - Hajnówka,

 • Kon-Stol - Hajnówka

 • ItaP - Hajnówka,

 • Drewexpol - Kleszczele

 • Nasycalnia Podkładów - Czeremcha,

 • Parkiety Olga – Hajnówka

 • Dryfskand

 • Stol-Jano

 • Tres-Pol

 • Was-Bel

 • Eastwood

 • Kenar 2

 • tartaki


Logistyka

Logistyka

 • Gmina Narewka:

  • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 15 Narewka, Terminal Integro, Terminal Planta, Naftan, Krex, Aida, Cyklon, Kryptan


Budownictwo materia y budowlane

Budownictwo, materiały budowlane

 • Ceramika Lewkowo

 • Elementy domów z drewna

 • Budomex – handel

 • „Dworek Polski”


Handel

Handel

 • Arhelan

 • PSS Społem w Hajnówce


Rolnictwo przetw rstwo rolno spo ywcze

Rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze

 • RSP Rolmak w Makówce

 • RSP w Starym Korninie

 • Farmpasz

 • OSM Hajnówka

 • Runo


Rolnictwo u ytki rolne

Rolnictwo – użytki rolne


Rolnictwo gospodarstwa rolne

Rolnictwo – gospodarstwa rolne


Struktura gospodarstw rolnych prowadz cych dzia alno rolnicz w gminach powiatu hajnowskiego

Struktura gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w gminach powiatu hajnowskiego


Produkcja zwierz ca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiat w w wojew dztwie podlaskim

Produkcja zwierzęca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiatów w województwie podlaskim


Pszczelarstwo

Pszczelarstwo

 • około 90 barci, z tego 60 jest zarejestrowanych w Stowarzyszeniu (1 barć - średnio 25-30 rodzin pszczelich (pni), największe - nawet 150-200 rodzin (pni).

 •  miód rzepakowy – ok. 50%, lipowy ok. 20%, gryczany ok. 20%; wielokwiatowy, mniszkowy, spadziowy i akacjowy łącznie ok. 10%.

 •  produkcja wosku (maks do 0,5 kg z rodziny/rocznie), pierzgi, pyłku pszczelego (do 1 kg z jednej rodzin/ rocznie) i propolisu.

 •  Sprzedaż w sposób bezpośredni; ok. 200 zł zysku netto z jednego ula

 •  Stabilny popyt krajowy od wielu lat; podobnie jak inne kraje UE, Polska ma nadwyżkę importu miodu nad eksportem


Bariery rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2004 2014

Bariery rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014

 • Kapitał ludzki

  • Przykład: Pronar poszukuje około 400 pracowników - handlowców, robotników, jak i wysoko wykwalifikowanych inżynierów (Kwartalnik Pronar 1/2014)

  • Niedopasowanie strukturalne ofert pracy i poszukujących pracy

  • Kierunki kształcenia a potrzeby pracodawców


Specyfika zasob w pracy w regionie

Specyfika zasobów pracy w regionie


Struktura wiekowa os b w wieku produkcyjnym

Struktura wiekowa osób w wieku produkcyjnym


Infrastruktura

Infrastruktura

 • Tereny inwestycyjne

 • Brak gazyfikacji

 • Infrastruktura drogowa

 • Infrastruktura elektroenergetyczna

 • Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym Internet szerokopasmowy


Wsparcie przedsi biorczo ci

Wsparcie przedsiębiorczości

 • Obsługa inwestorów

 • Instytucje otoczenia biznesu (istnieją 2 – Centrum Wsparcia Biznesu PFRR, Cech Rzemiosł Różnych)

 • Potencjał do pozyskiwania środków UE, konkurencja innych podmiotów (preferencje wyłącznie dla gmin słabiej rozwiniętych – wskaźnik dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Czeremcha/Kleszczele)

 • Niepewność związana z polityką rządu w stosunku do Puszczy Białowieskiej – niechęć do podejmowania działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych


Wsparcie przedsi biorczo ci1

Wsparcie przedsiębiorczości

 • Instrumenty finansowe wspierające przedsiębiorczość – fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, mechanizmy dotacyjne

 • Brak zachęt dla ludzi młodych do kształcenia z zamiarem powrotu do regionu (system stypendialny w porozumieniu z pracodawcami)


Bariery uwarunkowania zwi zane z otoczeniem polityczno prawnym

Bariery/uwarunkowania związane z otoczeniem polityczno-prawnym

 • Procedury związane z lokalizacją inwestycji na terenach przyrodniczo cennych

  • Niewielki odsetek powierzchni objętej mpzp

 • Udział niezwiązanych z regionem organizacji ekologicznych w procedurach administracyjnych

 • Polityka infrastrukturalna – skupienie na ośrodkach miejskich jako centrach wzrostu, środki UE na infrastrukturę drogową – w przypadku połączenia z T-ENT


Bariery potencjalne rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2015 2020

Bariery (potencjalne) rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020

 • Pogarszająca się struktura wiekowa społeczeństwa i dalszy odpływ ludzi młodych

 • Degradacja infrastruktury elektroenergetycznej i drogowej

 • Rosnąca presja turystyczna (w przypadku niewłaściwego ukierunkowania ruchu)  degradacja wartości przyrodniczych  dalsze ograniczenia w dostępie do Puszczy

 • Stosunki polsko-białoruskie i polsko-rosyjskie – wpływ na wymianę międzynarodową, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym


Kierunki rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2015 2020

Kierunki rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020

 • sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi

  • wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej (decyzja komitetu UNESCO)

  • wpisujące się w trendy ogólne – odmaterializowanie gospodarki, społeczeństwo informacyjne, starzenie się społeczeństw,

  • mobilizacja kapitału ludzkiego – w pierwszym etapie powstrzymanie odpływu, w drugim - powrót migrantów

 • Niszowe – innowacyjne


Gospodarka niskoemisyjna1

Gospodarka niskoemisyjna

 • Cele w zakresie efektywności energetycznej

 • Redukcja emisji CO2

  • spalanie biomasy, kolektory, małe elektrownie wiatrowe, energetyka prosumencka

 • Pozyskiwanie inwestorów z branż „niematerialnych”

 • Zrównoważony transport (transport publiczny, ułatwienia dla rowerzystów)


Wykorzystanie zasob w puszczy bia owieskiej

Wykorzystanie zasobów Puszczy Białowieskiej

 • Budowa wspólnej marki terytorialnej w oparciu o PB

 • Partnerstwo z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju produktów i wykorzystania marki PB (produkty rolno-spożywcze, rzemiosło, inne..?)

 • Konieczne sukcesywne opracowywanie mpzp (planowane wsparcie z RPOWP)

 • Niszowe kierunki rozwoju przedsiębiorczości


Strategia rozwoju wojew dztwa podlaskiego inteligentna specjalizacja

Strategia rozwoju województwa podlaskiego – inteligentna specjalizacja

 • Sektor rolno-spożywczy – produkcja mleka i jego przetworów oraz wysokiej jakości żywności (w tym ekologicznej)

 • Produkty i usługi „ekologiczne i zielone” – oze, technologie przyjazne środowisku, nauki o życiu (life science),

 • srebrna gospodarka

 • zielone miejsca pracy

 • produkcja i usługi na rynki wschodnie


Dr edyta sidorczuk pietraszko instytut transferu wiedzy i innowacji sp z o o w bia ymstoku

 • RPO WP, oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

  • w ramach Działania 1.6 priorytetowe traktowanie tworzenia miejsc pracy na obszarach cennych przyrodniczo.


Pytania podstawowe

Pytania podstawowe

 • Jakie branże?

 • W jaki sposób?

  • Przedsiębiorczość wewnętrzna

  • Inwestorzy zewnętrzni

  • Kierunki działań wspierających ww. opcje


Przetw rstwo rolno spo ywcze

Przetwórstwo rolno-spożywcze

 • Ugruntowana pozycja, tradycja, marka

 • Zaplecze surowcowe, w tym czyste środowisko

  • problem – warunki pozyskania runa z terenu Puszczy

 • Miejsce pochodzenia jako atut marketingowy - szansa kreowania marek regionu Puszczy Białowieskiej

 • Budowa łańcucha wartości na rynku lokalnym

 • Wykorzystanie wzmacniającego się trendu zdrowego stylu życia, świadomego żywienia, slow-food

 • Rynki wschodnie, komplementarne z turystyką


Przemys metalowy

Przemysłmetalowy

 • Wiele zakładów działa na rynku międzynarodowym, a przynajmniej w skali ponadregionalnej

 • Produkty na potrzeby branż o ugruntowanej pozycji (na potrzeby rolnictwa) lub rosnących (kotły na biomasę) – raczej niskie ryzyko wahań koniunkturalnych

 • Dywersyfikacja działalności – technologie oze (?)


Srebrna gospodarka

Srebrna gospodarka

 • Usługi kierowane do osób starszych

  • opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne itp.

 • Sektor wschodzący - dopiero tworzona jest oferta usług i produktów dla osób starszych

 • Odbiorcy krajowi i zagraniczni

 • Rozwojowy rynek – starzejące się społeczeństwo i rosnąca długość życia, wydłużanie wieku emerytalnego


Sektor us ug medycznych

Sektor usług medycznych

 • Ośrodki rehabilitacyjne, lecznicze, sanatoryjne, medycyna estetyczna

 • Relatywnie małe nasycenie tego typu placówkami w Płn-Wsch. Polsce

 • Rosnące zapotrzebowanie (rosnąca długość życia, wydłużony wiek emerytalny, zmiany stylu życia – wzrost nacisku na dobrą kondycję fizyczną)

 • Dobre zaplecze kadrowe – UMB

 • Komplementarność z sektorem turystycznym


Badania

Badania

 • Nauki o życiu

 • Biotechnologie leśne

 • Nowe surowce


Dr edyta sidorczuk pietraszko instytut transferu wiedzy i innowacji sp z o o w bia ymstoku

Zasoby i potrzeby surowcowe i energetyczne w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020

 • Kontekst ścieżki zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej

 • Na podstawie badań przeprowadzonych przez ITWI


Drewno

Drewno


Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna

2009 – 102 tys. m3,

2010 - 83 tys. m3

2011 – ok. 48,5 tys. m3


Nadle nictwo bia owie a

Nadleśnictwo Białowieża


Nadle nictwo browsk

Nadleśnictwo Browsk


Nadle nictwo hajn wka

Nadleśnictwo Hajnówka


Zio a runo

Zioła (RUNO)

 • mniszek korzeń - 20 ton/rocznie

 • pokrzywa liść – 20 ton/rocznie

 • mniszek liść – 10 ton/rocznie

 • wiązówka błotna – 10 ton/rocznie

 • nawłoć – 8 ton/rocznie

 • pięciornik kłącza – 4 tony/rocznie

 • kwiaty czarnego bzy

 • owoce czarnego bzu

 • kwiat lipy

 • skrzyp polny

 • 40-60% - siedliska naturalne


Badania respondent w

Badania respondentów


Surowce kopalne

Surowce kopalne

 • Geologiczne zasoby bilansowe kruszyw naturalnych wg stanu na koniec 2012 roku w województwie podlaskim -1 284 604 tys. ton,

 • w powiecie hajnowskim natomiast - 5 633 tys. ton – ok. 0,5% zasobów w województwie.

 • Piaski i żwiry, surowce ilaste ceramiki budowlanej


Surowce kopalne z o a eksploatowane

Surowce kopalne – złoża eksploatowane


Z o a eksploatowane okresowo

Złoża eksploatowane okresowo


Z o a o zasobach rozpoznanych szczeg owo

Złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo


Torfy

Torfy

 • Głównie okolice Orzeszkowa

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej, Puszcza Białowieska, część objęta ochroną rezerwatową

  • Rezerwat Michnówka, „Rezerwat Olszanka Myśliszcze”, zbiorowiska nieleśne w torfowej dolinie rzeki Leśnej Prawej, rezerwaty Wysokie Bagno, Głęboki Kąt, Siemianówka,

 • cenne walory przyrodnicze, nie podlegają wykorzystaniu gospodarczemu


Wody podziemne punkty poborowe i badawcze

Wody podziemne – punkty poborowe i badawcze

 • Większość nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a po uzdatnieniu na cele konsumpcyjne

 • wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone głównie w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka

 • zagrożone są zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. niezbędna jest ochrona obszarów, pod którymi znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.


Zbiornik siemian wka

Zbiornik Siemianówka

 • 24 gatunki ryb

 • użytkowe: amur biały (sporadycznie), boleń, jaź, jelec (sporadycznie), karaś pospolity, karaś srebrzysty, karp, kleń (sporadycznie), leszcz, lin, miętus (sporadycznie), okoń, płoć, sum, szczupak, wzdręga, węgorz

 • nieużytkowe: różanka, piskorz, ciernik, cierniczek, jazgarz, kiełb, krąp, słonecznica, ukleja

 • Piętnaście gatunków potencjalnie może stanowić przedmiot połowów rybackich i wędkarskich

 • Węgorz, boleń i karp są wprowadzone do zbiornika zgodnie z dawkami obowiązującego operatu rybackiego. Pozostałe gatunki są rybami autochtonicznymi.


Biomasa odpadowa niele na drewno odpadowe z sad w

Biomasa odpadowa – nieleśnaDrewno odpadowe z sadów


Potencja drewna odpadowego z utrzymania dr g gminnych i powiatowych

Potencjał drewna odpadowego z utrzymania dróg gminnych i powiatowych


Potencja s omy jako odpadowego surowca energetycznego

Potencjał słomy jako odpadowego surowca energetycznego


Potencja siana na cele energetyczne

Potencjał siana na cele energetyczne


Potencja trzciny ze zbiornika siemian wka na cele energetyczne

Potencjał trzciny ze zbiornika Siemianówka na cele energetyczne


Potencjalna produkcja ro lin energetycznych

Potencjalna produkcja roślin energetycznych


Produkcja biogazu z odpad w w hodowli zwierz t

Produkcja biogazu z odpadów w hodowli zwierząt


Surowce wt rne zzo w poryjewie

Surowce wtórne – ZZO w Poryjewie


Energia s oneczna do produkcji ciep a potencja techniczny kolektor w

Energia słoneczna do produkcji ciepła – potencjał techniczny kolektorów

 • powierzchnia kolektora na jedną osobę 1,5m2

 • kolektory rurowe- sprawność 60%

 • odsetek mieszkań nadających się do instalacji kolektorów – 80%


Energia spadku wody

Energia spadku wody


Dr edyta sidorczuk pietraszko instytut transferu wiedzy i innowacji sp z o o w bia ymstoku

 • MEW Siemianówka – 65 kW


 • Login