Instytucje unii europejskiej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 82

Instytucje Unii Europejskiej PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Instytucje Unii Europejskiej. Dr Edyta Martini. Instytucje europejskie. Instytucje europejskie funkcjonują w oparciu o następujące zasady: autonomię, przyznanych im kompetencji, równowagi instytucjonalnej. Instytucje europejskie. Zasada autonomii instytucjonalnej

Download Presentation

Instytucje Unii Europejskiej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Instytucje Unii Europejskiej

Dr Edyta Martini


Instytucje europejskie

 • Instytucje europejskie funkcjonują w oparciu o następujące zasady:

 • autonomię,

 • przyznanych im kompetencji,

 • równowagi instytucjonalnej.


Instytucje europejskie

 • Zasada autonomii instytucjonalnej

 • Zasada ta oznacza, że każda instytucja posiada przyznaną im przez traktaty autonomię, w oparciu o którą wykonuje powierzone jej zadania. Każda z instytucji ma również własne środki finansowe zagwarantowane w budżecie wspólnotowym


Instytucje europejskie

 • Zasada przyznanych kompetencji

 • Art. 5 TWE ust. 1 stanowi, że "Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej niniejszym Traktatem oraz celów w nim wyznaczonych", natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 "w dziedzinach, które nie należą do jej kompetencji wyłącznej, Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągniecie na poziomie Wspólnoty". Ustęp 3 art. 5 wyraźnie wskazuje, że "Działanie Wspólnoty nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów niniejszego Traktatu".


Instytucje europejskie

 • Zasada równowagi instytucjonalnej

 • Przyjmując Traktat założycielski Wspólnot, kraje członkowskie zdecydowały o przekazaniu części własnych kompetencji Wspólnotom. Na szczeblu wspólnotowym, powyższe kompetencje wykonywane są przez instytucje wspólnotowe zgodnie z art. 7 TUE.


Instytucje europejskie

 • Traktat o Wspólnocie EuropejskiejArtykuł 71. Zadania powierzone Wspólnocie wykonują następujące instytucje:

 • Parlament Europejski

 • Rada

 • Komisja

 • Trybunał Sprawiedliwości

 • Trybunał Obrachunkowy

 • Każda z tych instytucji działa w granicach uprawnień przyznanych jej niniejszym Traktatem.2. Radę i Komisję wspomagają Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów


Instytucje europejskieRada Europejska

 • Decyzję w sprawie ustanowienia Rady Europejskiej podjęto na Szczycie w Paryżu w roku 1974. Pierwsze spotkanie "nowej" instytucji odbyło się w Dublinie w marcu 1975 roku.


Instytucje europejskieRada Europejska

 • Po raz pierwszy formalnie podstawy prawne funkcjonowania Rady Europejskiej określono w Jednolitym Akcie Europejskim, zaś wiodąca rola Rady Europejskiej została określona przez Traktat z Maastricht 1992.


Instytucje europejskieRada Europejska

 • W skład Rady Europejskiej wchodzą:

 • głowy państw lub szefowie rządów państw członkowskich

 • Przewodniczący Komisji Europejskiej

 • jeden członek Komisji Europejskiej


Instytucje europejskieRada Europejska

 • Rada Europejska nie jest instytucją wspólnotową sensu stricte - i jako taka nie jest wymieniona w Artykule 7 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Rada Europejska jest wymieniona natomiast w Traktacie o Unii Europejskiej (w artykule 4).


Rada Europejska

 • Rada Europejska obraduje co najmniej dwa razy w roku (zapis traktatowy - TUE) .


Rada Europejska

 • W praktyce Rada Europejska pełni następujące funkcje :

 • określa ogólne wytyczne w zakresie polityki UE oraz nadaje impuls niezbędny dla dalszego rozwoju UE

 • pełni rolę ostatecznego negocjatora w kwestiach spornych, których nie udaje się rozwiązać na szczeblu Rady Unii Europejskiej

 • prezentuje na arenie międzynarodowej stanowisko UE w najważniejszych kwestiach polityki międzynarodowej (pełniąc rolę sui generis kolegialnej głowy państwa)

 • zatwierdza najważniejsze decyzje i dokumenty UE

 • negocjuje zmiany traktatów


Rada Europejska

 • Wyniki prac Rady Europejskiej ogłaszane są po każdym spotkaniu w formie tzw. Konkluzji Prezydencji. Po każdym posiedzeniu Rada Europejska składa sprawozdanie do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu. Z formalnego punktu widzenia decyzje Rady Europejskiej nie mają charakteru wiążącego.


Rada

 • Powołana na mocy art. 1 tzw. Traktatu o fuzji z 1965 r. w miejsce Specjalnej Rady Ministrów EWWiS, Rady EWG, Rady EURATOMU


Rada

 • Jest zasadniczą instytucją prawotwórczą we wspólnotowym systemie instytucjonalnym

 • Posiada kompetencje wykonawcze (delegacja do Komisji Europejskiej)


Rada

 • Skład: przedstawiciele wszystkich państw członkowskich szczebla ministerialnego, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu danego państwa (ZMIENNY SKŁAD OSOBOWY)


Rada

Aktualnie funkcjonują następujące formacje Rady:

 • Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych

 • Rada ds. Gospodarczych i Finansowych

 • Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 • Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich

 • Rada ds. Konkurencyjności (Rynek, Wewnętrzny, Przemysł, Badania)

 • Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

 • Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

 • Rada ds. Środowiska Naturalnego

 • Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury


Rada

 • Z Radą współpracuje Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) działający od 1958 r. Jest organem pomocniczym Rady. Odgrywa rolę łącznika między administracją krajów członkowskich a administracją Unii Europejskiej.COREPER 2 - organ nadrzędny

  COREPER 1 - skupia się na zagadnieniach wewnętrznych,


Rada

 • Rada podejmuje decyzje i wydaje akty prawne na podstawie propozycji Komisji. Rada jest organem wspólnotowym wyrażającym interesy narodowe państw członkowskich.


Rada

 • Najczęściej decyzje podejmowane są kwalifikowaną większością.


Rada

 • Art. 202 TWE definiuje rolę przyznaną Radzie - "Aby zapewnić wykonanie celów określonych w niniejszym Traktacie Rada, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu:

 • zapewnia koordynację ogólnych polityk gospodarczych Państw Członkowskich;

 • ma prawo podejmowania decyzji

 • przyznaje Komisji w aktach przez siebie przyjmowanych uprawnienia do wykonywania norm, które Rada ustanawia.


Rada

 • Prezydencja

  6 miesięcy-rotacja – 1 stycznia i 1 lipca każdego roku (kolejność sprawowania ustala rada decyzją podjętą jednomyślnie)


Rada

 • W celu utrzymania wyraźnej równości pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, każde państwo członkowskie sprawuje tzw. prezydencję W trakcie prezydencji, kraj sprawujący tę funkcję przewodniczy i organizuje wszystkie spotkania Rady, również COREPER-u oraz wszelkich organów międzyrządowych.


Rada

 • Kolejność sprawowania prezydencji jest ustalana jednomyślnie przez Radę. Do końca 2006 r. prezydencja przedstawia się następująco:

  2003 Grecja Włochy

  2004 Irlandia Holandia

  2005 Luksemburg Wielka Brytania

  2006 Austria Finlandia


Rada

 • Prezydencja Unii Europejskiej w latach 2007-2020RokPaństwo członkowskie sprawujące prezydencję:

  2007 Niemcy Portugalia

  2008 Słowenia Francja

  2009 Czechy Szwecja

  2010 Hiszpania Belgia

  2011 Węgry Polska

  2012 Dania Cypr


Radaprezydencja

2013 Irlandia Litwa

2014 Grecja Włochy

2015 Litwa Luksemburg

2016 Holandia Słowacja

2017 Malta Wielka Brytania

2018 Estonia Bułgaria

2019 Austria Rumunia

2020 Finlandia


Komisja Europejska

 • Komisja Europejska jest organem wykonawczym Wspólnoty.


Komisja Europejska

 • Komisja Europejska - zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami traktatowymi składa się wyłącznie z obywateli państw członkowskich UE, po jednym z każdego państwa.


Komisja Europejska

 • Komisja, która rozpoczęła pracę 1 listopada 2004 r. składa się z 25 członków - Komisarzy, wybranych na pięcioletnią kadencję.


Komisja Europejska

 • Komisarze powoływani są - na pięcioletnią , odnawialną kadencję.


Komisja Europejska

 • W odróżnieniu od członków Rady, na forum której reprezentowane są interesy narodowe państw członkowskich, członkowie Komisji nie reprezentują interesów państw narodowych, z których pochodzą.


Komisja Europejska

 • Komisja - jak wspomniano - jest organem niezależnym od państw członkowskich. Dlatego też, członkowie Komisji mają zakaz zwracania się do rządów narodowych po jakiekolwiek wytyczne czy instrukcje.


Komisja Europejska

 • Komisarzy obowiązuje też zakaz podejmowania czynności nie dających się pogodzić z obowiązkami w Komisji.


Komisja Europejska

 • Mandat członka Komisji wygasa z powodu rezygnacji (np. w związku z mianowaniem Komisarza na inne stanowisko np. w rządzie narodowym), śmierci, bądź dymisji


Komisja Europejska

 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania Komisji, na wniosek jednej dziesiątej członków Parlamentu rozpoczęta może być procedura uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji.


Komisja Europejska

 • Komisja funkcjonuje na zasadzie kolegialności - za decyzje odpowiada całe Kolegium Komisarzy przyjmujące decyzje zwykłą większością głosów, co jest równoznaczne ze zbiorową odpowiedzialnością polityczną przed Parlamentem Europejskim.


Komisja Europejska

 • Szczególną rolę w obecnej Komisji Europejskiej pełni Przewodniczący. Traktat Amsterdamski wzmocnił rolę Przewodniczącego Komisji, po pierwsze przez zatwierdzanie kandydata nie tylko jako członka kolegium Komisarzy, ale odrębnie przed podjęciem decyzji co do składu Komisji, a także przez stwierdzenie, że Komisja Europejska pracować będzie pod "politycznym przewodnictwem swego Przewodniczącego", który co więcej cieszy się "szeroką swobodą" w przydzielaniu zadań poszczególnym Komisarzom. Traktat Nicejski dodatkowo wzmocnił rolę Przewodniczącego poprzez umożliwienie mu zmian w obrębie Komisji w zakresie przydzielania tek poszczególnym Komisarzom w trakcie trwania kadencji.


Komisja Europejska

 • Obecnie, Komisja Europejska składa się z 25 członków; w tym Przewodniczącego Komisji oraz pięciu Wiceprzewodniczących. Każdy Komisarz posiada swój Gabinet z osobistym personelem, złożonym z najbliższych współpracowników.


Komisja Europejska

 • Każdy Komisarz odpowiedzialny jest za pracę jednej lub kilku Dyrekcji Generalnych, a co za tym idzie za określoną dziedzinę wspólnej polityki Unii. Podział na Dyrekcje Generalne przypomina nieco podział na resorty w rządach narodowych.


Komisja Europejska

 • Personel Komisji Europejskiej (łącznie około 25.000 urzędników), to osoby zatrudnione w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, służbach i agencjach Komisji oraz innych jednostkach, w tym także osoby oddelegowane do pracy np. w przedstawicielstwach Komisji w państwach członkowskich i państwach trzecich.


Komisja Europejska

 • Zadania Komisji Europejskiej

 • Czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem prawa wspólnotowego przez organy Wspólnoty, państwa członkowskie oraz ich przedsiębiorstwa - rola STRAŻNIKA TRAKTATÓW.W ramach tego obowiązku Komisja kontroluje wykonywanie prawa wspólnotowego.


Komisja Europejska

 • Realizacja polityki wspólnotowej na podstawie aktów prawnych wydanych przez Radę - funkcje wykonawcze. Na podstawie artykułu 202 Rada zobowiązana jest do przekazania Komisji kompetencji w zakresie uchwalania przepisów wykonawczych do obowiązujących aktów prawnych.


Komisja Europejska

 • Funkcje wykonawcze w zakresie realizacji budżetu wspólnotowego oraz zarządzanie podstawowymi funduszami wspólnotowymi (EFS; EFRR; EFOiGR; Fundusz Spójności;);


Komisja Europejska

 • Prawo do zgłaszania projektów aktów prawnych - prawo inicjatywy ustawodawczej - wyłączne w filarze I UE - opracowywanie projektów aktów prawnych i aktywna współpraca w procesie legislacyjnym z Radą i Parlamentem Europejskim.


Komisja Europejska

 • Reprezentowanie Wspólnoty i Unii w organizacjach międzynarodowych i państwach trzecich;

 • Negocjowanie w imieniu Wspólnot i Unii umów handlowych, umów stowarzyszeniowych; Nadzór nad wykonywaniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Art.3 Konwencji o niektórych instytucjach wspólnych dla Wspólnot Europejskich (1957 r.) – jest jeden Trybunał Sprawiedliwości dla trzech Wspólnot Europejskich

 • Art. 7 TWE , art. 3 TEWEA - jedna z instytucji głównych


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Działa na podstawie przepisów TWE, TEWEA, TUE oraz Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości dołączonego do tych traktatów

 • Od 01.09.1989 Trybunał składał się z dwóch jednostek organizacyjnych: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Wejście w życie Traktatu z Nicei – Sąd Pierwszej Instancji uzyskuje status odrębny (znowelizowane przepisy art. 220 TWE i art. 136 TEWEA)

 • Izba sądowa przy Sądzie Pierwszej Instancji: Sąd do Spraw Służby Publicznej UE


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Skład Trybunału: po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego.

 • Trybunał mianuje swojego sekretarza. Sędziowie powołują spośród siebie na 3 lata przewodniczącego Trybunału

 • Rzecznicy Trybunału


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Wymagania w stosunku do kandydata na sędziego,

 • Koniec kadencji sędziego,

 • Wygaśnięcie mandatu


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Właściwość Trybunału Sprawiedliwości (TS), Sądu Pierwszej Instancji (SPI), izb sądowych – I Filar UE, ograniczona w ramach III Filaru, brak jurysdykcji w ramach II Filaru

 • TS, SPI – jednoczesne funkcje sądu administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, międzynarodowego


Europejski Trybunał SprawiedliwościSąd Pierwszej Instancji

 • Podstawa jurysdykcji: przepisy TWE, TEWEA

 • Zakres kompetencji:

 • Spory między instytucjami Wspólnot

 • Spory między wspólnotami i państwami

 • Spory miedzy państwami członkowskimi

 • Sprawy wnoszone przez osoby fizyczne i prawne


Europejski Trybunał SprawiedliwościSad Pierwszej Instancji

 • Procedura orzekania: określona w traktatach oraz w Statucie TS.

  - Trybunał działa w trybie ciągłym – obraduje w izbach lub jako wielka izba albo w pełnym składzie. Trybunał tworzy izby złożone z 3 lub 5 sędziów. Wielka izba – 13 sędziów


Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 • Postępowanie w TS – część pisemna i część ustna

 • TS orzeka w trybie jednoinstancyjnym i jego wyroki są ostateczne


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) jest instytucją sprawującą kontrolę nad finansami Unii Europejskiej. Zgodnie ze swoim mottem ETO jest "finansowym sumieniem" Unii Europejskiej, przyczyniając się do poprawy zarządzania finansami Unii Europejskiej na wszystkich poziomach zarządzania, aby zapewnić jak najlepsze gospodarowanie finansami z myślą o obywatelach UE.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • ETO nie dysponuje żadnymi uprawnieniami sądowymi i jego sprawozdania i opinie nie są prawnie wiążące, jednakże prace Trybunału stanowią podstawę do działań podejmowanych przez organy odpowiedzialne za ustawodawstwo, zarządzanie i prawidłowość administrowania finansami UE, w tym w szczególności w zakresie udzielania absolutorium z wykonania budżetu UE.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • ETO powołany został na mocy tzw. Brukselskiego Traktatu Budżetowego z 22 lipca 1975 roku , zaś prace swe rozpoczął w październiku 1977 roku, w Luksemburgu


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Wraz z wejściem w życie Traktatu o Unii Europejskiej, ETO podniesiony został do rangi pełnej instytucji Wspólnot Europejskich.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Podstawy traktatowe dla funkcjonowania ETO odnajdujemy w artykułach 246-248 TWE oraz 160a-160c TEWEA


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Europejski Trybunał Obrachunkowy działa jako organ o charakterze kolegialnym, w którym sprawozdania i opinie z kontroli podejmowane są przez członków kolegium większością głosów podczas niejawnych posiedzeń.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Skład: art. 247 TWE i art. 160 b TEWEA - jedna osoba z każdego państwa członkowskiego. Członkowie mianowani przez Radę głosują większością kwalifikowaną i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, na okres 6 lat.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Członkowie Trybunału Obrachunkowego są wybierani spośród osób, które wchodzą lub wchodziły w swych krajach w skład organów kontroli zewnętrznej lub mających szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska". Kandydaci na członków ETO muszą cieszyć się pełną, niekwestionowaną niezależnością


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Mianowani w ten sposób członkowie Trybunału w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie na trzyletnią, odnawialną kadencję Prezesa Trybunału Obrachunkowego.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Członkowie ETO cieszą się pełną niezależnością w wykonywaniu swoich funkcji pełnionych w ogólnym interesie Wspólnot. W związku z tym nie zwracają się ani nie przyjmują żadnych instrukcji od rządów państw członkowskich i innych organów, są też zobowiązani do powstrzymanie się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem pełnionych przez nich funkcji.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Trybunał mianuje Sekretarza Generalnego odpowiedzialnego za zarządzanie personelem i administrowanie Trybunałem


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Zgodnie z postanowieniami traktatowymi ETO odpowiedzialny jest za kontrolę wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, funduszy Unii Europejskiej oraz budżetów organów i agencji UE.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Kontrola w państwach członkowskich realizowana jest wspólnie z właściwymi krajowymi organami kontrolnymi.


Europejski Trybunał Obrachunkowy

 • Sprawozdania z kontroli i opinie przedstawiane są szefom instytucji oraz Komisji Kontroli Budżetowej PE, zaś w przypadku Sprawozdania rocznego także Komisji Budżetowej Rady, parlamentom państw członkowskich oraz prezesom naczelnych organów kontroli w państwach członkowskich.


Komitet Regionów

 • Instytucja doradcza Rady i Komisji działających w strukturach TWE

 • Skład: przedstawiciele wspólnot regionalnych i lokalnych (max 350 osób)


Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy – 24 członków

Hiszpania, Polska – 21 członków

Rumunia – 15 członków

Holandia, Grecja, Czechy, Belgia, Bułgaria, Węgry, Portugalia, Szwecja, Austria – 12 członków

Słowacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa – 9 członków

Łotwa, Słowenia, Estonia – 7 członków

Cypr, Luksemburg – 6 członków

Malta – 5 członków

Komitet Regionów


Komitet Regionów

 • Wybory – zaangażowanie Rady

 • Mandat członka – 4 lata/zakaz piastowania równocześnie funkcji posła w PE

 • Niezależność

 • Przewodniczący, prezydium 2 lata


Komitet Regionów

 • Zadania: formułowanie prawnie niewiążących opinii odnośnie polityki regionalnej i lokalnej

 • Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne


Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, organ o charakterze konsultacyjnym ustanowiony został na mocy Traktatów Rzymskich. Celem powołania Komitetu Ekonomiczno-Społecznego było włączenie przedstawicieli grup interesów ekonomicznych i społecznych w proces budowy wspólnego rynku europejskiego.


Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • art.257 i TWE 165 TEWEA – podstawy prawne (instytucja o charakterze doradczym)

 • Niezależność członków

 • Skład: przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego PC


Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy – 24 członków

Hiszpania, Polska – 21 członków

Rumunia – 15 członków

Holandia, Grecja, Czechy, Belgia, Bułgaria, Węgry, Portugalia, Szwecja, Austria – 12 członków

Słowacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa – 9 członków

Łotwa, Słowenia, Estonia – 7 członków

Cypr, Luksemburg – 6 członków

Malta – 5 członków

Komitet Regionów


Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Kadencja 4 lata

 • Przewodniczący i prezydium Komitetu-

  2 lata

 • Zadania: formułowanie prawnie niewiążących opinii

 • Obligatoryjne i fakultatywne zasięganie opinii Komitetu


Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Posiedzenia Komitetu


Instytucje finansowe

 • Europejski Bank Centralny (EBC)– art. 105-111 TWE – powołane tylko dla Wspólnoty Europejskiej, w związku z wprowadzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej

 • EBC – instytucja finansowa czuwająca nad realizacją przez narodowe banki centralne postanowień Traktatu nałożonych na Europejski System Banków Centralnych

 • Kary i grzywny EBC


Instytucje finansowe

 • Niezależność

 • Osobowość prawna

 • Organy decyzyjne

 • Posiedzenia

 • Udziałowcy EBC

 • Siedziba


Instytucje finansowe

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

 • Członkowie – państwa członkowskie WE partycypujące w kapitale Banku sumami o ustalonej wysokości

 • Zadania: przyczynianie się, dzięki dostępowi do rynków kapitałowych i środkom własnym, do zrównoważonego i stałego rozwoju wspólnego rynku w interesie Wspólnoty

 • Sposoby działania


Instytucje finansowe

Skład:

Rada Gubernatorów

Rada Dyrektorów


Skróty

 • TEWEA - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

 • TEWWiS – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

 • TUE – Traktat o Unii Europejskiej

 • TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską


 • Login