Tatacara Penggunaan dan
Download
1 / 47

Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM. KANDUNGAN. Pengenalan Objektif Taklimat Keselamatan Maklumat Keselamatan Internet Keselamatan Emel Kawalan Keselamatan Emel dan Internet Keselamatan dari Ancaman Virus. KANDUNGAN ( samb …). Penggunaan dan Pengurusan Rangkaian

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM' - martin-stein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tatacara Penggunaan dan

Keselamatan ICT KKM


KANDUNGAN

 • Pengenalan

 • ObjektifTaklimat

 • KeselamatanMaklumat

 • Keselamatan Internet

 • KeselamatanEmel

 • KawalanKeselamatanEmeldan Internet

 • KeselamatandariAncaman Virus


KANDUNGAN (samb…)

 • PenggunaandanPengurusanRangkaian

 • KeselamatanKataLaluan

 • KeselamatanRangkaian

 • KeselamatanFizikalPerkakasan ICT

 • TatacaraPengurusan Media Storan

 • KeselamatanPerkakasan ICT diPusat Data/Bilik Server KKM

 • Pembangunan SistemAplikasi

 • PeranandanTanggungjawabSemuaFasiliti KKM

 • Khidmat Nasihat


PENGENALAN

 • TatacaraPenggunaandanKeselamatan ICT telahdibentangkandandiluluskandalamMesyuaratJawatankuasaPemandu ICT KKM Bil. 2/2011 pada 16 Ogos 2011

 • DokumeninimerupakanperincianbagiDasarKeselamatan ICT KKM dalamusahamelindungikeselamatanaset ICT Kerajaan

 • Tatacarakepada KKM dalammengurusdanmengendalikanKeselamatan ICT

 • Bolehdidapati di www.moh.gov.my-AktadanPolisi


Pindaan yang terlibat 2009 dan 2011
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-

 • Kemaskini perkara 4.2.3 seperti berikut:

 • Kemaskini perkara 4.2.7 seperti berikut:


Pindaan yang terlibat 2009 dan 20111
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-

 • Kemaskini perkara 4.2.8 seperti berikut:

 • Kemaskini perkara 4.2.19 seperti berikut:


Pindaan yang terlibat 2009 dan 20112
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-

 • Kemaskini perkara 9.0 (c) Keselamatan Kata Laluan seperti berikut:

(+) Penambahan perkara 9.0 (e) Keselamatan Kata Laluan seperti berikut:


Pindaan yang terlibat 2009 dan 20113
PINDAAN YANG TERLIBAT 2009 DAN 2011:-

 • (+) Penambahan perkara 15.0 Pembangunan Aplikasi


OBJEKTIF TAKLIMAT

egawai & Kakitangan KKM

Panduan pengguna demi menjamin kesinambungan urusan kerajaan dan menghindar kesan insiden keselamatan ICT


KESELAMATAN MAKLUMAT

 • Kerahsiaan

 • Integriti

 • Sumber yang sah

 • Kesahihan

 • Kebolehsediaan


Keselamatan Internet

 • Memudahkanperhubunganantarapenggunadanmenyediakanbanyakmaklumat

 • Tatacarapenggunaancapaianke internet :-

 • Hakterhadapcapaianolehpengguna

 • Pemilihanlaman yang hendakdilayar

 • Pengesahanmaklumat

 • Muatnaikbahan

 • Muatturunbahan

 • Perbincanganatau Forum awam


LarangandanSalahlakuPengguna Internet

 • Melayari laman web yang tidak beretika

 • Memuat turun dan menyimpan dan menggunakan perisian :-

  • berbentuk hiburan,

  • tidak berlesen,

  • pernyataan fitnah, hasutan yang menjatuhkan imej negara

  • Menyertai forum atau perbincangan atas talian tidak mendapat kebenaran jabatan

  • Download saiz file melebihi 10 Mb

  • Menceroboh atau mengodam laman web

  • Radio online


LarangandanSalahlakupengguna internet (samb…)

 • Memuat turun dan menyimpan dan menggunakan perisian :-

  • Capaian ke luar dengan modem/broadband

  • Tujuan peribadi

  • Aktiviti berunsur komersial

  • Chatting

  • Aktiviti jenayah – perjudian

  • Mengubah konfigurasi rangkaian – proxy selain KKM dsb

  • Unsur perkauman dan ganas

  • Bercorak penentangan

  • Cubaan capaian bagi laman web yang telah disekat


Penggunaan internet
Penggunaan Internet

 • Mengaktifkan Popup blocker tool sebagai internet browser - elak paparan imej-imej yang tidak dikehendaki eg yahoo toolbar dsb


Keselamatan e-mel

 • E-mel KKM untuktujuanrasmisahaja

 • KaedahPengendalian e-mel

  • PemilikanAkaunemel

  • Format emel

   • Kandunganbersesuaiandengantopik yang dibincangkan

   • Tidakmenggunakanhurufbesar

   • Tandatanganemel (namapenuh, jawatan, alamat, no telefondan fax)

   • Tandatanganemel (namapenuh, jawatan, alamat, no telefondan fax)


Keselamatan e-mel (samb…)

 • Alamat e mel yang betul

 • Fail kepilantidakmelebihi 10 MB

 • Kenalpastipenghantaremel

 • Saizstoranemel – 100 Mb, pengurusantertinggi – unlimited.

 • 85% saizstoranemel - alert

 • Pemusnahan

 • PemeriksaanPentadbir e Mel

 • Penggunaankatalaluan


LarangandanSalahlakuPenggunaemel

 • Menggunakanidentitipalsu

 • Menggunakanemeluntuktujuankomersial

 • Membukaemeldaripenghantar yang tidakdikenali

 • Membalasemeldarisumber yang tidakdiketahui

 • Membukaemel yang mengandungi fail kepilan


TanggungjawabdanPerananPenggunaemel

 • Mencetakdanmendokumenkansemuaemel yang penting

 • Membuatsalinan – egke folder lain

 • Imbasankeatas fail yang dihantar

 • MemaklumkanPentadbiremel –

  • bertukarkeluar KKM – 3 harisebelumtarikhakhir

  • Akaundisalahguna

  • Bertanggungjawabkeataskandunganemel

  • Pemaklumansekiranyaberadadiluarpejabat

  • Forwadingbagipenggunaemel yang bertugasdiluar


TanggungjawabPentadbirEmel

 • Wujuddanbatalakaun email mendapatkelulusanKetuaJabatan

 • Kenalpastikatalaluanpengguna yang lemah

 • Pemantauandanpenapisankandungan fail elektronik

 • Sistem mail beroperasi 24 X 7

 • Disableakaun email bagi 3 bulantidakaktif

 • Mengemaskiniakaun email bertukarkeluar/masuk, bersara, berhenti, bercuti, ditamatkanperkhidmatan

 • ID akaun email mengikutnamasebenareg

 • Memberilatihan

 • Program kesedaranpembudayaanpenggunaanemel KKM

 • SOP disediakan


TanggungjawabPentadbirEmel (Samb…)

 • Membuat backup

 • Menyediakan BCP sistememel


KelayakanPengguna email

 • Kakitangan KKM yang menjalankanurusankomunikasidanperhubunganelektroniksecararasmi


KawalanKeselamatanEmeldan Internet

 • KeselamatanFizikal

 • KeselamatanDokumenElektronik

 • Tandatangan digital

 • KeselamatanPengendalianEmelRahsiaRasmi

 • Penerimaemelrahsiarasmisahkesahihandokumen

 • Penerimamembuatakuanpenerimaan

 • EmelRahsiaRasmibertanda ‘RahsiaBesar’ dan ‘Rahsia’, tidakboleh forward kepadaorang lain

 • Emel ‘RahsiaRasmi’ yang dimusnahkanhendaklahoverwritetiga kali dengan fail yang lain

 • Agensimempunyaisistemkeselamatanbagiemelrahsiarasmi yang digunakan


KeselamatandariAncaman Virus

 • Virus menyebabkankerosakanperalatankomputerdankehilanganataukerosakanmaklumatpenting

 • Langkah-Langkah :

 • Imbasannyah virus

 • Perisian anti virus yang sah

 • MaklumkepadaPentadbir ICT – Jangkitan virus

 • Penggunaanperalatan ICT tanpawayarhendaklahdinyahaktif wireless sekiranyatidakdigunakan


PenggunaandanPengurusanRangkaian

 • Rangkaiandi KKM hanyauntukwarga KKM sahaja

 • PenggunaluarmendapatkebenaranPentadbirRangkaian

 • Fasiliti yang telahdirangkaikanke MOH*Net tidakdibenarkanmenggunakanrangkaian yang lain

 • Peralatankeselamatanrangkaianhendaklahdigunakan

 • LAN diintegrasidengan MOH*Net danEg Net sahaja

 • Setiapperalatan ICT yang disambungkanke LAN MOH*Net tidakdibenarsambungkerangkaian lain


PenggunaandanPengurusanRangkaian(Samb…)

 • Penggunaan wireless hendaklahdilengkapidengankeselamatan

 • Keperluanperkhidmatanrangkaian(natting, IP, dsb ) perlumaklumkankepadaPentadbirRangkaian

 • Perkhidmatanrangkaian yang tidakdiperlukansilamaklumkankepadaPentadbirRangkaian


TanggungjawabPentadbirRangkaian

 • Memastikanrangkaian MOH*Net sentiasabolehdigunakan

 • Menyelesaikanmasalah MOH*Net

 • Mengemaskini rules firewall

 • Pemantauanaktiviticapaianpengguna MOH*Net darisemasakesemasa

 • Mengemaskinidanmenambahbaikrekabentuk LAN sediaada

 • Mengenalpastiaktiviti yang tidak normal

 • Memantaulaluantrafik yang tinggi

 • Menghalangcapaian yang tidaksahdantanpakebenarankeatasperkhidmatanrangkaian


PengurusanAlamat Internet Protokol (IP)

 • Keperluan IP statikhendaklahdimaklumkankepadaPentadbirRangkaian

 • Dilarangmenukar IP PC


SambunganRangkaian

 • PC yang memerlukansambunganmemaklumkankepadaPentadbirRangkaian

 • Dilarangmemutusataumenyambungsambungankabelfizikal UTP padamana-mana port danrak

 • Dilarangmenukarmaklumat yang terdapatpada UTP port

 • Dilarangmerosakan UTP Port, kabeldsb

 • Sebarangkerosakan yang berlakuhendaklahdimaklumkankepadaPentadbirRangkaian


Dial Up / Broadband / Wireless

 • Penggunaan dial up untuktujuanrasmisahaja

 • Penggunaan broadband hendaklahmendapatkelulusan BPM terlebihdahulu

 • Penggunadifasiliti KKM yang menggunakan broadband tidakdibenarkanmenggunakan LAN

 • Imbasankeatasperalatan ICT secaraberkala


File Transfer Protocol (FTP)

 • Penggunaan FTP dilaksanakandenganciri-cirikeselamatan

 • putty bagi OS Linux

 • Secure file transfer program (SFTP) , SSL dan VPN bagi OS Windows


KeselamatanKataLaluan

 • Katalaluanadalahhakindividudanrahsiakepadasesiapasahaja

 • rahsiakankatalaluan

 • Gunakankatalaluan yang kukuhgabunganspecial character, abjaddannombor

 • Ditukarsetiap 30 hari

 • Elakanmenggunakan 4 katalaluan yang terdahulu

 • Elakanmenggunakankatalaluan yang mengandungimaklumatberkaitandenganpengguna, peralatandanperisian yang digunakan

 • Menukarkatalaluansertamerta yang diberikanPentadbirSistem

 • Sekiranyakatalaluantelahdicerobohsilamaklumkankepada CERT KKM


KeselamatanRangkaian

 • Menyediadanmengemaskinirekabentuk LAN

 • Pemantauanperalatanrangkaian

 • Rules firewall hendaklahdisediakandandikemaskini

 • Memantaulaporanlogsetiapserver

 • Penggunaanteknologi VPN semasapenghantaran data

 • Peralatankeselamatanrangkaian – virus wall, Web filtering, IPSdanfirewalldisediakan


KeselamatanFizikalPerkakasan ICT KKM

 • Keselamatanfizikaltermasukjuga PC, notebook danperkakasan.

 • Garispanduanpengguna :-

  • Setiapkomputer, PDA atau notebook adakatalaluan yang kukuh

  • Pengemaskinianpaten/patches windows dan anti virus

  • Penggunaanlesensoftware yang sah – antivirus & windows

  • Dilarangmengubahhost name dankonfigurasikomputer

  • Perkakasan ICT hendaklahberjenama (bukanklon)


Keselamatanfizikaltermasukjuga PC, notebook danperkakasan.

Garispanduanpengguna :-

 • Perkakasan ICT digunakanuntuktujuanrasmi

 • Dilarangpenggunaanpenyambungelektrik

 • Peralatan ICT tidakterdedahkepadapancaranmatahari

 • Bekalanelektrikditutup - tamatpenggunaanperalatan ICT

 • Ditempatkan yang dingin

 • Sleeping mode - PC digunakanberterusan

 • Ctrl-Alt-Delapabila PC hang

 • PC mempunyaisistemmasadantarikh yang betul

 • Switch off peralatan ICT secarabetul

 • Tidakmengetuk/menghentakperalatan ICT

 • Backup data

 • Penggunadilarangmembaikisendiritanpakebenaran

 • Tidakdibenarkanmenggunakan Id Administrator

 • Lock computer jikatidakdigunakan


TatacaraPenggunaan Media Storan

 • Menguruskan media storan

 • Media storan yang dibekalkanadalahuntukurusanrasmisahaja

 • Dilabelkan

 • DisimpandenganselamatikutTerhad, SulitdanRasmi

 • Dilarangmenyalin, membawakeluarataumemberi media yang mengandungimaklumatrasmikepadaorang lain

 • Kaedahpemampatandigunakan


TatacaraPenggunaan Media Storan(Samb…)

 • Menguruskan media storan

 • Media yang mengandungimaklumat yang tidakdiperlukanhendaklahdipadam

 • Lokasi yang sesuaipenempatan media storan – selamat

 • Format media storan yang rosakhendaklahdilupuskan

 • Media storanhendaklahdiimbas

 • Tidakdigalakanuntukberkongsi media storan

 • Sebarangkehilangan data dalam media storanhendaklahmaklumkepada CERT


KESELAMATAN PERKAKASAN ICT DI PUSAT DATA / BILIK SERVER (Samb…)

 • Memastikansemuaperalatan ICT dibilik server beradadidalamkeadaan yang selamat

 • Security Access Door

 • Penggunadibenarkansahajamemasukibilik server

 • Setiap server dilabelkan

 • Bersih, kemas, tidakmenempatkanperkakasan yang tidakdiperlukan

 • Pengkabelandisusundengankemas, teratursertadilabelkandenganbetul


KESELAMATAN PERKAKASAN ICT DI PUSAT DATA / BILIK SERVER (samb…)

 • Memastikansemuaperalatan ICT dibilik server beradadidalamkeadaan yang selamat

 • Penghawadinginberfungsidenganbaik ± 19.5º dankelembapan 50.7%

 • Semuaperalatankeselamatandiselenggarasecaraberkala

 • Diagram LAN disediakan

 • Buku log disediakan – tarikh, masamasuk & keluar, namadanaktiviti


KeselamatanPerisianSistemdanPangkalan Data

 • Langkah-Langkah :-

 • PembaikPulihSistemakibatkegagalan server berfungsi, kerosakanfizikal hard disk danmasalahkesilapandalampemprograman

 • Backup – secaraberkala, keseluruhan (OS, aplikasi, data base, audit trail)

 • Operasi backup – direkod, dilabeldandisimpanditempat yang selamat


KeselamatanPerisianSistemdanPangkalan Data(Samb…)

 • Langkah-Langkah :-

 • Aplikasidansistemoperasihendaklahdibackupsebaiksahajaadaperubahan

 • Setiap backup buatsekurang-kurangnya 2 salinan – onsite dan offsite

 • Setiap backup diujisekurang-kurangnyasekalisetahun

 • Standard Operating Procedur (SOP) hendaklahdisediakan


ProsedurbaikPulih (Restore)

 • Prosespembaikpulihdilakukansamaadadariperingkat paling kritikalsepertikegagalan


PelanPemulihanBencana

 • Kaedahinidilakukansekiranyapusat data/bilik server musnahatautidakbolehberfungsisepenuhnya.


Pembangunan SistemAplikasi

 • Vendor tahuberkaitan secure coding

 • Mengubahkonfigurasiasal (default) termasukkatalaluan

 • Menyedia SOP bagisetiapaplikasi yang dibangunkan

 • Menutupdirectory listing setiapaplikasikepadaumum

 • Penerimaansemuakatalaluan Administrator peralatan ICT dari vendor

 • Tidakmenggunakan IP sebagai URL

 • Menutupaksesanonymous – web portal/sub portal


Pembangunan SistemAplikasi (samb…)

 • Kenalpasti port yang digunakan

 • Elakkanpenggunaan Port 445 - file sharing

 • Pengujianhendaklahdilakukanbagimengatasimasalahweb defacement

 • Sistemhendaklahdisediakandenganaudit trail ataulog file

 • Kemaskinipatches – CMS, programming tool, data base

 • Kemaskinidokumentasidarisemasakesemasa

 • Perubahansenaraipasukanaplikasihendaklahdimaklumkan


PeranandanTanggungjawabSemuaFasiliti KKM

Semuafasiliti KKM hendaklahmemainkanperananmasing-masingdanianyapentingbagimemastikanpenggunaandankeselamatan ICT KKM beradaditahap yang paling maksimasepanjangmasaad