Toraks travmalar
Download
1 / 60

Toraks travmaları - PowerPoint PPT Presentation


  • 318 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Toraks travmaları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Toraks travmaları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Toraks travmalar


TORAKS TRAVMALARITm travma olgular iinde, kafa ve ekstremite travmalarndan sonra nc sklkta toraks travmalar yer almaktadr. Travma sonucu oluan lmlerin % 25inden toraks yaralanmalar sorumludur. Toraks travmalarnn nde gelen nedeni %4070 gibi bir sklkla trafik kazalardr.


SINIFLANDIRMA

Toraks yaralanmalar, klasik olarak penetre ve non-penetre (knt) olmak zere iki kategoride incelenir. Knt travmalarda, penetre travmalarn aksine, toraks ii yaplar dars ile direkt olarak temasta deildir. Tm toraks travmalarnn %70-80inden sorumlu olan knt travmalarn ou, trafik kazalar sonucu gelimektedir.

Knt toraks travmalarnn ounda, travmann iddeti ile orantl olarak dier sistemlere ait organlarda da hasar ortaya kabilir.


N TANI VE LK YARDIM

Toraks travmalar, basit izole kot fraktrnden, yaam tehdit eden yaralanmalara kadar geni bir yelpaze oluturur. Oluan hasarn yaygnl, kalp ve akcier fizyolojisinin bozulma derecesiyle dorudan orantldr. Tedavinin ilk basama, dolam ve solunum sistemlerindeki dengesizliin dzeltilmesine yneliktir. Bu amala yaplacak temel giriimler;

(a)Havayolu devamllnn salanmas,

(b)Hayat tehdit eden major hemorajinin kontrol,

(c) Dolamn salanmas

(d). Sv ve kan replasman,

(e) Plevra boluundan sv ve havann boaltlmas, eklinde saylabilir.


Derin hemodinamik bozukluu olanlarda, ok geliimine yol aan nedenlerin ortaya konmas yaamsal nem tar.

Toraks Travmal Olgularda ok Etiyolojisi

Tansiyonpnmotoraks

Hemotoraks

Kardiyak tamponad

Myokardial kontzyon

Hava embolisi

Byk damar yaralanmas

Geni pulmoner kontzyon

Diyafragma rptr


Toraks travmal bir olguda ilk olarak kesin tanya gidilmeli, hastann hayatn tehdit eden anatomik ve patolojik durumlar belirlenmelidir.

st havayolu tkankl bulunan hastalar, siyanotik ve soluk grnml olup stridor ve yzeyel solunum ile birlikte suprasternal, supraklavikler ve interkostal ekilmeler mevcuttur.

Hemitorakslardan biri dierine gre daha belirgin, fakat hareketleri az ise nedeni byk olaslkla hemotoraks ya da pnmotorakstr. Bunun tersine, hemitorakslardan biri dierine gre daha kk ve hareketi kstl ise kot fraktr aratrlmaldr.


Tansiyon pnmotoraks ve masif hemotoraks, solunum seslerinde azalma ve trakeann kar tarafa yer deitirmesine yol aar, ancak masif hemotoraksta boyun venleri tansiyon pnmotoraksn aksine snktr. Hastada filiform bir nabz mevcut ve boyun venleri dolgunsa, ayrc tan kardiyak tamponad ve tansiyon pnmotoraks arasnda yaplmaldr. Hemorajik ok tablosu gs radyografileri ve eksternal kayplarla aklanamyorsa, batn ii kanama aranmaldr.


Byk ounluu konservatif ya da kapal su alt drenaj, perikardiyosentez, trakeostomi ve gs duvar laserasyonlarnn primer onarm gibi minr cerrahi giriimlerle tedavi edilebilen toraks travmal olgularn %10-15inde torakotomi gerekir.

Torakotomi uygulananlarn yaklak yarsnda da akcier onarm ya da rezeksiyonuna ihtiya duyulur. Lobektomi st rezeksiyonlarn bildirilen yksek mortalite ve morbidite oranlar gz nne alnarak, olabildiince parankim koruyucu rezeksiyonlar tercih edilmelidir.


Torakotomi Endikasyonlar - Akut

Masif ve srekli intraplevral kanama

Perikardiyosentezden sonra tekrarlayan kardiyak tamponad

Torasik inletde vaskler yaralanma

Travmatik torakotomi

Masif hava kaa

Trakeobroniyal yaralanma

zefagus yaralanmas

Byk damar yaralanmas

Mediasteni kat eden yaralanma

Byk damarlar embolize eden kurun ekirdei


Torakotomi Endikasyonlar - Kronik

Organize hemotoraks

Kronik travmatik diyafragma hernisi

Kronik kardiyak septal ya da vaskler lezyonlar

Kronik anevrizma

Ampiyem

Enfekte intrapulmoner hematom

Arterio-venz fistl

Kapanmayan duktus torasikus fistl


I-Gs Duvar Yaralanmalar

1-kot fraktr

2-mediastinal amfizem ve cilt alt amfizemi

3-klavikula ve scapula fraktr

4-sternum fraktr


Kot Fraktr

Gs kafesine yksek enerjili direkt travma sonucu geliir. Torasik yaralanmalarda kot fraktrlerine %35-40 orannda rastlanr.

zole tek kot fraktr solunum dinamiini nemli lde etkilemezken, sternokondral eklem ayrlmas ya da drtten fazla kotun e-tarafl fraktr, ventilasyonu bozmasnn yannda alttaki akcierin yaralanmasna da yol aabilir


En sk olarak drt ve dokuzuncu kotlar arasndaki kotlar travmaya maruz kalr.

st kotlar olarak tanmlanan birinci ve ikinci kot fraktrlerinde, vaskler yaralanma insidans yksek olduundan dikkatli aratrma gerekir. Benzer ekilde, alt kot fraktrlerinde karacier ve dalak yaralanmalarnn gzden karlmamas iin batn mutlaka incelenmelidir.

Posttravmatik plevral ar; zellikle de palpasyonla lokalize ar genellikle tan koydurur. Gs radyografileri dnlen intratorasik yaralanmalarn tansnda byk lde kullanlr.. st kot fraktrl hastalarda rutin aortagrafi yaplmaldr


Kot fraktrlerinin tedavisindeki temel ilke, yanda yaralanmalarn aratrlmas ve gs hareketlerini kstlayp solunum dinamiini bozan arnn giderilmesi esasna dayanr. Ar kontrol iin parenteral analjezik kullanm yannda, interkostal sinir blokaj ve epidural analjezi ya da intraplevral katater analjezisi uygulanabilir. Broniyal sekresyonlarn temizlenmesi iin solunum fizyoterapisi, hastann erken mobilizasyonu ile derin inspirium egzersizleri nerilir. zellikle yal ve KOAHl hastalarda, nazotrakeal aspirasyon ya da bronkoskopi ile bron temizlii gerekir.


Yelken Gs:

Unilateral ya da bilateral multipl kot fraktrleriyle gs duvarnn instabil olmas ya da kotlarn kostokondral bilekeden ayrlmas sonucunda olan toraksn dier ksmlarndan bamsz hareket eden bir alann olumasdr.

Toraks travmal olgularn yaklak %5inde izlenen yelken gs, zellikle kot kompliyansnn azald yal olgularda daha sk rastlanr.Yetersiz ventilasyon, ounlukla olaya eklenen akcier kontzyonu ile beraber solunum yetmezliine yol aabilir.


Tedavi, arteriyel kan gaz lmlerine gre dzenlenir.

Solunum hznn 30/dky amas,

PaO2nin 60 mmHgnn altnda olmas,

PaCO2nin 45 mmHgnn stnde bulunmas,

endotrakeal entbasyon ve mekanik ventilasyon endikasyonlar arasndadr.


Mediastinal Amfizem ve Cilt Alt Amfizemi

Mediastinal amfizem

Trakeobroniyal yaralanma,

zofagus yaralanmas,

Akcier yaralanmas.

Cilt alt amfizemi

Ak yaradan hava girmesi,

Gaz reten mikroorganizmalar,

Retroperitoneal Gastrointestinal sistem yaralanmalar

Mediastinal amfizem.


Cilt alt amfizemi: zellikle knt yaralanmalardan sonra grlen bir durumdur.

Tedavinin temeli, bunu oluturan nedene ve bu nedenin ortadan kaldrlmasna yneliktir. Cilt altndaki hava zamanla emilir ve kaybolur.


Scapula ve Klavikula Fraktr

Skapula krklar nadirdir ve zorlayc arpmadan kaynaklanr. Tedavi; omuzun immobilizasyonunu takip eden erken hareket egzersizlerinden ibarettir.

Dier taraftan klavikular krklar daha sk grlrler ve genellikle izoledirler.

Knt toraks travmas ile oluan izole klavikula krklarnda genellikle byk bir intratorasik yaralanma yoktur. Ancak keskin krk ular subklavian damarlar ya da brakial pleksusu zedeleyebilir.


Sternum Fraktr

ounlukla otomobil kazalarnda direksiyona direkt arpma sonucu oluur.

Yal hastalar ve ara iinde nde oturan ahslar ve nden arpmaya maruz kalan kiiler byk risk altndadrlar.


Fraktr sklkla sternum gvdesi ile manubriumun birleme yerinde izlenir. Myokardiyal kontzyon, trakeobroniyal ve pulmoner yaralanma gibi elik eden viseral organ yaralanma insidans yksektir.

ok iddetli ar mevcuttur ve solunum ile ar artar ve lokalize hassasiyet,ilik ve deformite mevcuttur.bu fraktrlerin radyografik olarak grntlenmesi iin lateral grafi gerekir.


Sternal fraktrlerin tedavisi kot fraktrleri gibidir ve ar kontrol ile pulmoner hijyenden ibarettir. Eer fraktr iddetli derecede yerinden oynam ise midline insizyonlu ak redksiyon yaplarak apraz tellerin kullanld internal fiksasyon gerekletirilir.


Her iki yanda sternokondral fraktrlerin olumas sonucu sternumun serbest hale gelmesi, flail sternum olarak tanmlanan, nadir fakat ciddi bir patolojinin geliimine yol aar. ksrmek mekanik olarak mmkn deildir. Solunum yetmezlii tedavisi yannda operatif giriim gereklidir.


II.Plevra Yaralanmalar

Pnmotoraks

Knt travmalarda krk kot fragmanlarnn akcier parankiminde hasar oluturmas ya da intraalveoler basnc arttran akselerasyon-deselerasyon sonucu gelien pnmotoraks, toraks travmalarnda sk rastlanan bir bulgudur. ou kez hemotoraks ile birliktedir


Ak pnomotoraks: Gs duvarnda defekt olumas ile gelien ak pnmotoraksta, ani olarak intraplevral basncn atmosfer basnc ile edeer hale gelmesi ve bylelikle gaz alverii iin gerekli basn farknn ortadan kalkmas ile ventilasyon durur. nspiriumda mediasten ve iindeki organlar salam tarafa, ekspiriumda ise hasta tarafa doru itilirler. Venz dn bozulur ve kardiyak debi der. Acil olarak yaplmas gereken, gs duvarndaki defektin dtan bas ile kapatarak ak pnmotoraksn kapal hale getirilmesidir ki bu da tp torakostomi ile tedavi edilir.


Tansiyon pnomotoraks:

Klinik tandr ve mutlaka radyolojik dorulanmas gerekli deildir. Akcier parankimi ve/veya trakeabronial sistemden intraplevral bolua tek ynl hava ka sonucu burada giderek artan bir basnla oluan pnmotoraks, ayn taraf akcierinde total kollaps oluturduktan sonra trakea ve mediasteni kar tarafa iterek venz dnte azalmaya ve dier akcierde de skmaya neden olabilir.


Basnl Pnmotoraks


Tansiyon pnmotoraks


Tansiyon pnmotoraksn en sk grlen nedenleri; byk bir amfizem blnn rptryle oluan pnmotoraks ve ciddi parankim laserasyonu oluturan knt toraks travmalardr. nemli bir nedenide internal juguler ven ve subklavyen ven kateterizasyonudur. Solunum sknts, taikardi, hipotansiyon, trakeal deviasyon, unilateral solunum seslerinin alnamamas en nemli bulgulardr. Boyun venlerinin distansiyonu ve siyanoz ge dnem bulgulardr


Tedavide dekompresyon acil olarak uygulanmaldr. Pnmotoraksl tarafta midklavikuler izgi zerinden 2. KA'dan girilen bir ine ile basnl hava boaltlarak basit pnmotoraksa dntrlmelidir. Daha sonra ayn yerden uygulanan tp torakostomi yeterli olur. Eer primer neden trakeabronial yaralanma ise buna ynelik tedavi yaplmaldr.


Hemotoraks

Akcier kaynakl olabilecei gibi, toraks ii vaskler yaplarn rptr ya da toraks ii herhangi bir organdan doan kanamalardan kaynaklanabilir. Kann plevra boluunda toplanarak semptomlara yol amas nedeni ile solunum seslerinin o tarafta duyulmamas ve perksyonda matite alnmas ile hemotorakstan phe edilerek akcier radyografisi istenir.


Ayakta ekilen grafilerde hemotoraksn grlebilmesi iin en az 300-500 ml kann plevra boluunda toplanm olmas gerekir. Yatar pozisyonda ise 1000 mllik bir hemotoraks bile gzden kaabilir. Bu nedenle, hemotorakstan phe ediliyor ve hasta oturamayacak durumdaysa toraks bt ile deerlendirilmeli. Kesin tan iin torasentez ile konulur.


Travmatik Hemotoraks


Hemotoraks


Massif hemotoraks


Toraks ii kanama herhangi bir organdan olabilir, ancak knt travmalarda sklkla interkostal arterler,kanamadan sorumludur.

Tedavi, erken dnemde beklemeden drenaj uygulamak eklindedir. Ge kalnrsa plevra boluundaki kan phtlamaya balar ve organize fibrin oluarak fibrotoraks geliir. Bu durum akcierin ekspansiyonunu kstlayarak restriktif tipte bir solunum fonksiyon bozukluu oluturur.


Hemotoraksta torakotomi endikasyonlar;

(a) lk anda boaltlan kann 1500 ml ya da 20 ml/kg amas,

(b) Kanamann saatte 250 ml ya da 2 ml/kg olarak 3 4 saatten fazla srmesi,


III.Akcier Yaralanmalar

Pulmoner Kontzyon

zellikle otomobil kazalarndan sonra oluan ve sklkla yelken gs ile birlikte bulunan pulmoner kontzyon, travmaya maruz kalan akcier alanlarnda intra-alveoler hemoraji ve interstisyel dem ile karakterizedir. %22-30 arasnda mortalitesi vardr. Kontzyonlarn bir ou kk bir alandadr ve hastann morbiditesini etkilemez iken byk kontzyonlarda hipoksi ve mekanik ventilasyon gereksinimi grlebilir.


Klinik olarak nemli olabilecek kontzyonlar ilk ekilen akcier grafisinde grlrler ancak aspirasyondan ayrt edilmesi gtr. 2 antitenin ayrt edilmesinde bir ka zellik nemli rol oynar. Genellikle pulmoner kontzyonlar ilk ekilen grafide grlr. Aspirasyonda ise genellikle travma sonras ilk ekilen rntgen normal iken sonraki saatlerde infiltrasyon geliir. Aspirasyon nedeniyle gelien infiltrasyonlar pulmoner segmentlerde anatomik olarak grlr iken kontzyon travma alannnda grlrler ve lober veya segmental anatomi ile ilikisiz olabilirler.


Aspirasyonda bol miktarda partikler madde ieren sekresyonlar olurken kontzyonlar daha ok kanl sekresyonlarla olurlar. Her iki durumda da ilk yaklam desteklemektir, ve fizyolojik parametrelerin seri olarak deerlendirilmesi radyolojik takibi ierir. Bununla birlikte aspirasyonu olan hastalar erken bronkoskopiden fayda grrler.


Arteriyel PO2 60 mmHgnn zerinde olacak ekilde O2 verilmeli ve gerektiinde mekanik ventilatr destei salanmaldr. Pnmoni, %50-70 oranyla en sk grlen komplikasyon olup bunu akcier absesi ve ampiyem izlemektedir.


Pulmoner Hematom

Ekstravaze olmu kann akcier parankimi iine toplanmas ile oluur.ate,ar ve hemoptizi vardr. lk gnk grafilerde flu, birka gn getikten sonra ise 2-5 cm apl, snrlar olduka net ve dzgn lezyonlar olarak izlenir. ou 2-4 hafta iinde spontan olarak rezorbe olur. konservatif olarak izlenen olgularda ise lezyonun 4-6 hafta iinde rezorbe olmamas durumunda torakotomi uygulanmas gerekir.


Trakeobroniyal Yaralanma

Knt travma sonucu gelien trakeal ya da broniyal yrtlmalar, ender grlen fakat son derece ciddi yaralanmalardandr. Servikal trakea yaralanmalaryla ilgili semptomlar cilt alt amfizemi, dispne, disfoni ve hemoptizidir.Servikal trakeann knt yaralanmalarnda boyun BT ve bronkoskopi yaplmaldr.


Travmann stnden aylar ya da yllar getikten sonra stenoz, kollaps ve enfeksiyon tablosu iinde hasta bavurabilir. Knt travma sonucu gelien intratorasik havayolu hasar, ounlukla karinaya (distal ya da proksimal) 2 cm mesafe iindedir. Trakeobronial yaralanma phesi olan hastalar hava yollarnn deerlendirilmesi iin acil bronkoskopi yaplmaldr. Rijid veya flexibl bronkoskoplarn her ikiside kullanlabilir


Endoskopik olarak yrtlmann yeri belirlendikten sonra, hastann durumu uygun olur olmaz ift lmenli endotrakeal tp kullanarak trakeobroniyal tamir yaplr. Operasyonda, yaralanm bron ular debride edildikten sonra, atravmatik non-absorbabl monofilaman str materyali kullanarak, dmler lmen dnda kalacak ekilde onarlr. Doku gerginliinden kanmak ve str hattn plevra, interkostal adale ya da omental flep ile koruma altna almak, giriimin baarsn arttran faktrlerdendir.


IV.Kalp ve Byk Damar Yaralanmalar

Akut Kardiyak Tamponad

Kalbin knt yaralanmalar, ounlukla otomobil kazalarnda direksiyona arpma sonucu geliir. Rutin radyografilerde mediastinal ya da kardiyak genileme ve hidrotoraks izlenmesi, kalp yaralanmasn dndrr. Knt kardiyak travmann tansnda EKG bulgularnn yarar byktr. skemik infarktsten farkl olarak, kalp kontzyonunda grlen EKG deiiklikleri daha ksa srer ve travmadan 24-48 saat sonra ortaya kabilir.


Myokardiyal kontzyonun akut fonksiyonel komplikasyonlar arasnda;

Aritmi,

Myokardiyal rptr,

Ventrikler rptr,

Sol ventrikl yetmezlii, saylabilir.


Mutlak yatak istirahati, hareketlerin EKG bulgular dzelene kadar snrlandrlmas ve yeterli oksijenizasyon salanmas, tedavinin ana hatlarn oluturur. Bu hastalarda kalp debisi %50 azaldndan, sv yklenmesinden kanlmaldr. Vcudun dier ksmlarndaki yaralanmalar da gz nnde bulundurularak, antikoagulan tedavi uygulanmamaldr. ventrikler aritmi gelitiinde ise, antiaritmik infzyonuna gerek duyulur.


Travmatik Aort Rptr

Torasik aorta ve dallarnn knt travma ile yaralanmasndan sorumlu tutulan balca drt mekanizmadan sz edilir:

(a) Trafik ya da uak kazalarnda oluan horizontal deselerasyon

(b) Asansr kazalarnda izlenen vertikal deselerasyon

(c) Otomobil kazalarnda direksiyonun sternal kompresyonu

(d) Gk altnda kalma sonucu oluan crush yaralanma


Bu kuvvetlerin arkus aorta ve inen aortann ani fleksiyon ve torsiyonuna yol aarak, duvarnn hasar grmesi sonucu olutuu dnlmektedir. Horizontal deselerasyon sonucu gelien rptrler %90 orannda aortik istmusta lokalizedir. Vertikal deselerasyon yaralanmalar da kan aorta ya da arkus aortay etkilemektedir.


Aort rptrnn yol at belirtiler arasnda, dispne, inspirium ve ekspiriumla deiiklik gstermeyen retrosternal ve interskapular ar, disfaji ve ses kskl saylabilir.

Gs grafilerinde mediasten genilemesi saptanmas, aort rptr iin mutad bir bulgudur. Ancak definitif tan iin aortografi yaplr.


TORASK TRAVMA TEDAVSNDEK PROSEDRLER

Tp torakostomi

Torakotomi

Pulmoner rezeksiyon

Bronkoskopi

Trakeabronial Rekonstriksiyon


TORASK TRAVMAYI TAKP EDEN KOMPLKASYONLAR

Ampiyem: Torasik travmalar sonras %3 civarnda grlrler. Persistan bronkoplevral fistl ve organizan hemotoraks riski artrr. Tedavide tp torakostomi, fibrinolitik tedavi, torakotomi ile dekortikasyon yaplr.

Organizan hemotoraks: Hemotoraks vakalarnn yaklak %15'de grlr. Torakotomi ile boaltlr.

Bronkoplevral fistl.

Bronial stenoz.

ilotoraks.


Acil Servisde Acil Torakotomi Endikasyonlar

Hzlca Acil Servise transportu yaplm baz yaam belirtileri olan (agonal solunum gibi) penetre toraks travmal hastalar

Penetre toraks travmas acil servise ulatktan hemen sonra kardiak arrest olduunda

Flail chest veya major toraks duvar anormallii veya ileri gebelik varlnda CPR gereksinimi (ak kalp masaj ihtiyac vardr)

Kontrol edilemeyen intraabdominal kanama (diyafragma seviyesinde aort klempi gerektirir)


Acil Torakotomi Prosedr

Hastay entbe et ve solut

Sol toraks duvarn hzla iodinle yka

Sternumun 2 cm solundan 4. KAdaki meme ba altndan kesi uygula. Kesiyi kosta st snrndan uygula (alt snrda damar ve sinirler vardr) .En az anterior axiller izgiye kadar uzat

Kosta ayrcy yerletir ve a

Perikard horizontal olarak a ( frenik sinire paralel olarak)


Acil Torakotomi Prosedr

Kalp masaj / kalp laserasyonlarnn parmakla kontrol

Diyaframn hemen stnden aorta etrafn parmakla kr olarak disseke et ve aortaya klemp uygula (vaskler klemple),

Kanayan major pulmoner laserasyonlarda vaskler klemplerden faydalan

Subklavian blgedeki herhangi bir major kanamay tamponla

Hzla fazla miktarda volm ressitasyonu iin sa atriuma katater yerletirilebilir


  • Login