Universiteters og forskningsinstitutters rolle for innovasjon i norge
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Universiteters og forskningsinstitutters rolle for innovasjon i Norge PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Universiteters og forskningsinstitutters rolle for innovasjon i Norge. Presentasjon for ”Et kunnskapsbasert Norge”, 27. mai 2010 Magnus Gulbrandsen, TIK-senteret, UiO [email protected] Presentasjonen er basert på.

Download Presentation

Universiteters og forskningsinstitutters rolle for innovasjon i Norge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Universiteters og forskningsinstitutters rolle for innovasjon i Norge

Presentasjon for ”Et kunnskapsbasert Norge”, 27. mai 2010

Magnus Gulbrandsen,TIK-senteret, UiO

[email protected]


Presentasjonen er basert på

 • Tre bokkapitler fra Innovation, Path Dependency, and Policyfra 2009

 • Her er det lagt vekt på en historisk, evolusjonær og empirisk tilnærming

 • Mest fokus på tradisjonell industri og teknologisk innovasjon


Tematisk utgangspunkt


Hva sier litteraturen om rollen til offentlige forskningsmiljøer?


Et samutviklingsperspektiv

 • Et noe mer komplekst perspektiv på temaet

 • Næringslivets innovasjonsstrategier og offentlige forsknings- og utdanningsmiljøer gjennomgår en koevolusjonsprosess (Whitley 2002, 2003)

 • Etablering av næringsspesifikke forskningsinstitutter og enheter i UoH-sektoren har påvirket og forsterket en samarbeidsorientert innovasjonsstrategi i norsk næringsliv

 • Denne lange utviklingsprosessen fremmer inkrementell innovasjon, men kan ha noen negative sider knyttet til innlåsningseffekter og fragmentering

 • Hypotese: betydningen varierer mellom bransjer og basert bl.a. på dominerende internasjonale tanker om betydningen av forskningsinnsats (push), brukerstyring (pull) og systemisk tilrettelegging


Tre historiske faser


Høyere utdanning kommer til Norge – to sentrale institusjoner


Mange akademiske entreprenører arbeidet i ”Pasteurs kvadrant”


De første forskningsinstituttene og troen på brukerstyring

 • Prinsippet om brukerstyring eller etterspørselstyrt forskning hadde også mange tilhengere i Norge

  • Brukerrettede forskningsinstitutter kom tidlig på agendaen

  • Ideen om et sentralinstitutt for industrirelevant forskning ble lansert allerede rundt århundreskiftet 1800-1900

 • Etterspørselen var imidlertid svak

  • Liten interesse for samspill med universitetene

  • Gjensidig skepsis, eksempel “motorsaken”

 • Den økonomiske krisen gjorde at mange av planene ikke ble realisert

  • De fleste kooperative industrielle forskningsinstitutter ble startet etter 2. verdenskrig

  • En omfattende industriell restrukturering i de harde 30-årene ledet til en fornyet interesse for akademisk forskning og økt absorptiv kapasitet


Perioden før 2. verdenskrig kort oppsummert

 • Svak tro på den lineære innovasjonsmodellen

  • Mye mindre enn i andre land

  • Skeptisk allmennhet, liten elite og beskjeden industri

 • Sterke bånd i næringslivet

  • Felles forskningsinstitutter eller planer om det

  • Etter hvert sterke fagforeninger, bransjeforeninger m.m.

  • Hydro/Elkem skapte et high-tech-miljø

 • Sterke bånd mellom bedrifter og myndigheter, svake mellom bedrifter og universiteter

  • Mange prosjekter for utnyttelse av naturressurser, koordinert av nasjonale myndigheter

  • Svært lite formelt samarbeid universitet-næringsliv


Lineærmodellen Del 2: 2. verdenskrig og troen på forskning

 • Inspirert av Vannevar Bush-rapporten “Science – theEndlessFrontier” ble det fornyet tro på lineærmodellen (også i industrien)

 • Økt finansiering av grunnleggende forskning

  • NTH-budsjettet doblet

  • Universitetet i Bergen etablert

  • NAVF grunnforskningsråd med tippemidler

 • Men fortsatt gikk den største andelen offentlige FoU-midler til storskala anvendt forskning, spesielt til militærforskning og kjernekraft


Lineærmodellen Del 2: militær forskning som industrimotor

 • Viktige forskningsinstitutter etableres: FFI (militærforskning, 1946) og IFA (kjernekraft, 1951)

  • Vitenskapelig suksess

  • Praktisk/politisk suksess

  • Industriell suksess (?)

 • Det industrirettede forskningsrådet NTNF var en sentral drivkraft

 • Nøkkelpersoner i de nye organisasjonene hentet fra et nettverk av forskere med erfaring fra forskning i Storbritannia under krigen; de ble i stillingene sine i mange tiår

 • Indirekte fulgte man en ”dual use”-tilnærming i forskningsinnsatsen


Sentraliserte industrielle forskningsinstitutter

 • Sentralinstituttet for industriforskning (SI) ble etablert i Oslo i 1950

  • Sterk ”science push”-modell

  • Ovenfra-og-ned-planlegging; tre avdelinger uten direkte relevans for bestemte bransjer

 • NTH svarte med å etablere sitt eget sentralinstitutt – SINTEF – i Trondheim

  • SINTEF mer markedsorientert og mer som en ”teaching push”-modell

  • Fleksibel administrasjon og sterke bånd til NTH;nedenfra-og-opp vekstprosess

  • Ny æra med NTH som et entreprenørielt universitet

 • Begge institusjonene ble sterkt støttet av industrien, ikke minst av Hydro, norsk forsknings ”snille onkel” i en lang periode


Mer om industrielle institutter


Noen viktige forskningsbaserte innovasjoner fra Norge


Et nasjonalt system blir til


Enda mer om instituttenes rolle


Olje og gass – og helt nye spilleregler


Brukerstyring Del 2: etterspørsel og internasjonalisering

 • Redusert grunnbevilgning for instituttene fra slutten av 1970-tallet

  • Mer oppdragsforskning

  • Utvikling av nye områder rettet særlig mot oljeindustrien – ofte som spinoffs fra tidligere FoU-aktiviteter

  • Reorganisering av industriforskning, senere også institutter (bl.a. fusjon SI og SINTEF)

 • Brukerstyrte programmer i NTNF/NFR

  • Initial forskerskepsis men økt næringslivsfinansiering, også langsiktig

  • Problemer for kommersialiseringsorienterte professorer? (Ugelstad-eksempelet)

  • Brukerstyring fortsatt viktig prinsipp


Brukerstyring fortsatt


Oppsummering historisk del 1


Oppsummering historisk del 2


Utviklingen siden 1970


Instituttsektoren

 • Fortsatt betydelig, men relativ betydning i det norske forsknings- og innovasjonssystemet er lavere

  • Endret styrkeforhold mot UoH

 • Fortsatt i en mellomposisjon, får ofte kritikk både for å være for anvendt (for lite forskning) og å være for akademisk orientert

 • Svært understudert, og den utfordrer noen av våre distinksjoner knyttet til kunnskap og innovasjon

 • Undersøkelser viser til tre hovedroller i innovasjonssystemet

  • Læringspartner for bedrifter

  • Øke absorpsjonskapasitet eller komme forbi problemer med lav slik kapasitet

  • Smøre systemet/forhandle i en mellomposisjon

 • Men ikke en kilde til nytt næringsliv?


FoU i UoH betalt av næringsliv


Utviklingen i privat finansiering av UoH-forskning


Privat finansiering iUoH(MNOK, faste priser)


Privat finansiering, andel av driftskostnadene


Samforfatterskap (1)


Samforfatterskap (2)


Innovasjonssurveydata (CIS)


Samspill universitet-næringsliv om forskning: konklusjoner

 • Norge har de samme trendene og mønstrene som de fleste andre land

 • Store og relativt stabile variasjoner mellom fagfelt og mellom institusjoner

 • Grunn til å tro at norsk industri er mer samarbeidsorientert enn i mange andre land

 • Denne samarbeidsstrategien involverer særlig kunder, leverandører, konkurrenter og lignende, men også UoH og forskningsinstitutter


Studentenes overgang til arbeidsmarkedet: andel til privat sektor


Antall med doktorgrad i næringslivet


Samspill universitet-næringsliv om utdanning – konklusjoner

 • Store forskjeller mellom fagfelt i andelen kandidater som går til privat sektor

 • Kortsiktige økonomiske sykluser ser ut til å være av stor betydning for denne andelen

 • Ingeniører og naturvitere ser ut til å være spesielt sårbare for effekten av økonomiske nedgangstider

 • Signifikant økning i antall arbeidstakere med doktorgrad i næringslivet de siste 10 år


Patenter og bedriftsetableringer


Konklusjon: den store trenden

 • Økt industriell finansiering av UoH-forskning særlig på 1980-tallet, stabilisering siden midten av 1990-tallet

 • Flere med doktorgrad i næringslivet siden midten av 1990-tallet

 • Sakte men markant økning i samforfatterskap mellom sektorene, og generelt høyt nivå på dette

 • Denne trendene av ”sakte men sikker økende interaksjon” involverer de største, mest dominerende og mest avanserte bedriftene og næringene i Norge, og det er støttet av omfattende offentlige tiltak og virkemidler

 • Sannsynligvis mange drivkrefter, f.eks.

  • Globalisering/internasjonalisering

  • Endret industriell organisering og kultur

  • Endret akademisk organisering og kultur

  • Vitenskapelige og teknologiske utviklingstrekk

  • Alle disse er trolige langvarige trender som sees i mange land og bransjer


Konklusjon: to parallelle trender og noen andre forhold

 • To andre langvarige trender som kanskje gir mindre utslag i statistikken:

  • Politikk-drevet satsing på å inkludere småbedrifter og ikke-FoU-intensive regioner i dette større bildet av bredt samarbeid mellom sektorer

  • Fortsatt støtte til entreprenørskap og kommersialisering av forskning

 • Kan ”samarbeidsorientert” være en forklaring på ”det norske paradokset”?

 • Hvor mye av de norske dataene beskriver egentlig et ”lite land”-fenomen?

 • Viktig å ha et positivt men kritisk perspektiv på samspill mellom offentlig forskning og næringslivet?


Viktige punkter som fortjener debatt

 • Bør vi alltid tilstrebe mer samarbeid mellom universiteter og næringsliv?

 • Kan vi finne virkemidler for samarbeid som i større grad integrerer både forskning og utdanning?

 • Kan vektleggingen av kommersialisering i UoH-sektoren det siste tiåret påvirke samspillet med næringslivet?

 • Hva skal instituttsektorens rolle og legitimitet i innovasjonssystemet være?

 • Hva er en produktiv og god arbeidsdeling mellom offentlige og private aktører i utvikling og utnyttelse av kunnskap?


 • Login