TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY - PowerPoint PPT Presentation

Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy
Download
1 / 84

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE. Firmou rozumíme

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEORIE FIRMY (PŘÍJEM A ZISK, ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ, OPTIMUM FIRMY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

TEORIE FIRMY (PJEM A ZISK, ANALZA NKLAD A VNOS, OPTIMUM FIRMY


Z kladn terminologie

ZKLADN TERMINOLOGIE

 • Firmou rozumme

  • . ..........................................vrobou, obchodem, poradenstvm atd., ........... hospodskou samostatnost (rozhoduje o sortimentu a mnostv produkovanch statk, kde a komu bude tyto statky prodvat)

 • Firma vyrb a prodv za elem .

  • Maximalizace zisku

 • Odvozen nabdkov kivky

 • Firma pemuje vstupy (.) na vstupy (statky)

  • Prce, pda, kapitl

 • Zisk je ................................

  • Rozdl mezi pjmy a nklady

 • stka, kterou firma zsk prodejem svch vstup, se nazv ..

 • stka, kterou firma zaplat za nkup vstup, se nazv ..

 • Zisk se rovn

  • = TR - TC

Ekonomick subjekt zabvajc se

kter m

celkov pjmy

celkov nklady


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

1.3 Rozhodnte, zda ne uveden tvrzen jsou pravdivnebo nepravdiv

 • h) jestlie firma dosahuje pouze normlnho zisku, neuhrazuje veker nklady spojen s vrobou

  [ nepravda ]

 • i) celkov zisk (n) pedstavuje rozdlovou poloku mezi TR a TC

  [ pravda ]

 • j) kivky TC, AC apod. v ekonomick teorii pedstavuj celkov ekonomick nklady (tedy vetn nklad implicitnch)

  [ pravda ]


Anal za n klad

ANALZA NKLAD

 • Nklady, kter firma hrad externm subjektm se, se nazvaj .

 • Uitek i pjem z nejlep alternativy, kterou nememe realizovat, protoe jsme se rozhodli pro alternativu, kterou realizujeme, oznaujeme jako.

 • etn zisk je roven rozdlu mezi

  • Celkovmi pjmy a explicitnmi (etnmi) nklady, tj. mezi nklady, kter firmy plat svm odbratelm

 • Ekonomick zisk je roven rozdlu mezi

  • Celkovmi pjmy a etnmi nklady a nklady obtovan pleitosti

explicitn nklady

nklady obtovan pleitosti i implicitn nklady


P klady

Pklady

 • 3.1.3 Ml bych jt nejprve do zamstnn, anebo mm jt rovnou na vysokou kolu?

 • 3.1.4 Pro je prvoadou povinnost bank vyplcet rok?


P klady1

Pklady

 • 3.1.5 Plnujete vlet do Brna, vzdlenho 250 Km. Krom nklad je vm zcela lhostejn, pojedete li autem nebo autobusem. Jzda autobusem stoj 380 K. Nevte, na kolik vs cesta pijde, pokud byste jeli autem, take zavolte spolenost Skrblk, aby vm udlali odhad. lovk, se kterm hovote, vm oznm, e u voz va kategorie in nklady na bn provoz pi ujet 100 000 km ron:

  • Pojitn:20 000 K

  • Spltka pjky:80 000 K

  • Benzn a olej:120 000 K

  • drba3000 K

  • Celkem: 223 000 K

   Mte jet autem nebo autobusem?


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

Zisk

Zisk (z)

je rozdl mezi celkovmi pjmy a celkovmi nklady.

Zisk na jednotku produkce

Celkov zisk meme vyjdit nsledujcm zpsobem

z = TR - TC

z/Q = TR/Q - TC/Q

z/Q = AR - AC

z = (AR AC) . Q


Zisk etn a ekonomick

Zisk (etn a ekonomick)

ist ekonomick zisk dosahuje firma jen tehdy kdy je zisk vt ne tzv. normln zisk .

normln zisk = implicitn nklady

ist ekonomick zisk = TR explicitn nklady implicitn nklady

etn zisk = TR explicitn nklady

ist ekonomick zisk = etn zisk implicitn nklady


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.12. Explicitn nklady pedstavuj:

  a) nklady, kter nelze evidovat v etnch knihch

  b) alternativn nklady input ve vlastnictv majitele

  c) nklady, kter firma reln nehrad

  d) nklady na nkup nebo njem vrobnch faktor v penn podob

  e) dn z variant nen sprvn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.20. Hodnota implicitnch nklad se rovn:

  a) tomu, co mus bt zaplaceno za nkup input

  b) nule, protoe implicitn nklady se neplat

  c) nkladm, kter musel vlastnk firmy vynaloit na zskn vech zdroj

  d) tomu, co by inputy pinesly svm fungovnm pi jinm nejlepm pouit

  e) plat a) i c) zrove


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.14. etn (podnikatelsk) zisk meme vyjdit jako:

a) TR - implicitn nklady

b) TR - explicitn nklady

c) ist ekonomick zisk + explicitn nklady

d) TR + explicitn nklady

e) vdy jako nulu


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.9. ist ekonomick zisk lze vyjdit jako:

  a) etn zisk + implicitn nklady

  b) etn zisk - implicitn nklady

  c) etn zisk - explicitn nklady

  d) etn zisk + explicitn nklady

  e) plat varianty b) i c) souasn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.10. Normln zisk je kvantitativn roven:

  a) implicitnm nkladm

  b) explicitnm nkladm

  c) istmu ekonomickmu zisku

  d) celkovm nkladm

  e) celkovm pjmm


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.15. Pokud njak firma realizuje pouze normln zisk, meme ci, e velikost jejho istho ekonomickho zisku je:

  a) vt ne nula

  b) nula

  c) men ne nula

  d) vdy pesn 200 K na jednotku (stanoveno vyhlkou)

  e) vt ne v ppad, kdyby na tomto trhu existovala dokonal konkurence


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.19. Uvaujeme soukromho obuvnka, jeho etn zisk doshl ve 40 000 K za rok. Kdyby byl zamstnn u sttn firmy, pak by vydlal 30 000 K ron a jet by za 15 000 K ron mohl pronajmout svoji dlnu. Jakho doshl obuvnk istho ekonomickho zisku?

a) 40 000 K

b) 5 000 K

c) 45 000 K

d) zpornho, z ekonomickho hlediska realizuje ztrtu

e) nemme dostatek daj pro vpoet ekonomickho zisku 20. Hodnota implicitnch nklad se rovn:


N klady ob tovan p le itosti absolutn a komparativn v hoda

NKLADY OBTOVAN PLEITOSTI, ABSOLUTN A KOMPARATIVN VHODA

 • absolutn vhoda

 • Komparativn vhoda


N klady v kr tk m a dlouh m obdob

NKLADY V KRTKM A DLOUHM OBDOB

 • Krtk obdob je obecn takov obdob, pro kter plat, e mnostv .. ..je

 • Rozdlen nklad na .. a .

 • ....... jsou ty nklady, kter mus firma hradit, bez ohledu na vi sv produkce

  • Napklad

   • njemn za pozemky, budovy, stroje, mzdy, nklady obtovan pleitosti

 • Ve se mn se zmnou produkce.

  • Napklad

   • Nklady na materil, energii

 • Pro celkov nklady v krtkm obdob plat

  • TC=FC+VC

 • V dlouhm obdob maj vechny nklady firmy .. charakter, respektive jinmi slovy v dlouhm obdob firma, pokud

  nebude produkovat, nebude muset hradit sv fixn nklady.

nkterch vrobnch faktor

fixn (nelze je zvit ani snit)

fixn

variabiln

fixn

variabilnch

variabiln


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.17. Fixn nklady pedstavuj:

a) nklady jakhokoli input, jeho cena za jednotku je fixn

b) nklady, jejich zven je dokonale v proporci ke zven outputu

c) jakkoli komponent zahrnut v prmrnch nkladech, kter vchz do AC jako tat fixn suma za jednotku, a je jakkoli rove outputu vrobn jednotky

d) nklady, kter dan firma nese, i kdy se jej vstup rovn nule

e) nic z ve uvedenho neplat


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.1. Dlouh obdob je obdob, ve kterm:

  • a) jsou vechny inputy konstantn

  • b) je alespo jeden input konstantn

  • firmy nemohou roziovat sv kapacity

  • d) firma me zvyovat pouze mnostv kapitlovch statk, ale neme mnil faktor prce dky dlouhodob neprunosti nabdkov kivky a kolektivnm smlouvm

  • e) dn z monost dlouh obdob necharakterizuje


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.3. Jestlie v krtkm obdob klesne output firmy na nulu, pak fixn nklady budou:

a) zporn

b) rostouc

c) klesajc

d) nulov

e) kladn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.21. Jestlie fixn nklady jsou 100 K, AVC pak 10 K pi produkci 10 kus, MC na vrobu jedenct jednotky budou:

a) men ne 15 K

b) 20 K

c) vce ne 20 K

d) 15 K

e) nelze pesn urit


Kontroln koly a ot zky

KONTROLN KOLY A OTZKY

 • 1. Celkov nklady firmy in 100 mil. K ron, celkov pjmy 120 mil ron. Jak je ron zisk tto firmy? Spotejte prmrn pjmy a prmrn nklady, pokud firma ron produkuje 1000 ks statku Q.

 • 2. Celkov pjmy firmy Beta za kalendn rok in 500 mil. K, etn nklady in 300 mil. K, nklady obtovan pleitosti 150 mil. K. Spotejte etn a ekonomick zisk firmy Beta. Vyplat se firm Beta podnikat? Co by se stalo:

  • A) pokud by nklady obtovan pleitosti firmy Beta vzrostly na 250 mil. K?

  • B) etn nklady firmy Beta by vzrostly na 400 mil. K?

  • C) celkov pjmy firmy Beta by poklesly na 350 mil K?


Kontroln ot zky a koly

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 3. Pokud je ekonomick zisk firmy nulov, co meme ci o jejm etnm zisku? Pokud je etn zisk firmy zporn, co meme ci o jejm ekonomickm zisku? Pokud je ekonomick zisk firmy kladn, co meme ci o jejm etnm zisku?

 • 4. Mjme nsledujc tabulku, kter k kolik asu v hodinch mus jednotliv osoby strvit danmi innostmi. Kter innosti b se vnovat David (tj. v kter innosti m David komparativn vhodu?) A kter innosti by se ml vnovat Ji?


Kontroln ot zky a koly1

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 5. Mjme nsledujc tabulku, kter k kolik kus vyrob dan osoba za hodinu. Kter innosti by se mla vnovat Helena (tj. v kter innosti m Helena komparativn vhodu?)


Kontroln ot zky a koly2

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 7. Firma si podila auto. Pouv ho k jzdm po mst, ve kter je hust provoz, take pro firmu bylo levnj, kdyby jej zamstnanci jezdili mstskou hromadnou dopravou. editel firmy vak tvrd, e pokud firma auto koupila, mus jej vyuvat. Je tento nzor sprvn? Pro ano, pro ne?


Pr m rn a mezn n klady

PRMRN A MEZN NKLADY

 • Prmrn nklady udvaj ..................................., neboli .

  • kolik stoj firmu vyprodukovat jedna jednotka produktu (vrobku, statku).

 • Prmrn nklady jsou rovny

  • Podlu celkovch nklad a mnostv produkce AC=TC/Q

 • Prmrn variabiln nklady

  • AVC=VC/Q

 • Mezn nklady udvaj.

  • O kolik se zv celkov nklady, pokud se produkce zv o njak poet jednotek.

  • Mezn nklady jsou tedy prstkov nklady, udvaj rozdl mezi celkovmi nklady pi vym a nim potu vyprodukovanch jednotek stak.

vi nklad na jednotku produkce


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.16. Kivka variabilnch nklad vyjaduje:

a) fakt, e ceny vstup jsou funkc nklad

b) vztah mezi objemem produkce a variabilnmi nklady

c) poptvku po vrobnch faktorech

d) vztah mezi cenami jednotlivch input

e) ani jedna varianta nen sprvn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.1 Jestlie 25 jednotek zbo je produkovno pi FC = 50 K a TC jsou 550 K, pak se A rovnaj:

  a) 15 K

  b) 20 K

  c) 25 K

  d) 30 K

  e) 22 K


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.7. Jestlie nklady na vrobu prvn jednotky zbo in 30 K a MC na vrobu dalch esti jednotek jsou: 28, 27, 25, 23, 24, 25 - pak AC pi vrob sedmi jednotek mus bt:

a) 24 K

b) 25 K

c) 26 K

d) nen mono urit bez znalosti MC prvn jednotky

e) nic z uvedenho


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.11. idi auta chce koupit benzn a nechat si umt auto. Zjist, e kdy koup 19 galon benznu po 1 dolaru za galon, za umyt zaplat 3 dolary. Kdy vak koup 20 galon, umyt vozu bude mt zdarma. Jak jsou mezn nklady dvactho galon benznu?

  a) 2 dolary

  b) 1 dolar

  c) nula

  d) - 2 dolary

  e) nelze urit


Kontroln ot zky a koly3

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 9. Mjme nsledujc tabulku (hodnoty TC, VC a P jsou v K). Spotejte celkov nklady (TC), prmrn nklady (AC), prmrn variabiln nklady AVC, prmrn fixn nklady AFC a mezn nklady MC pro kadou jednotku produkce.


Kontroln ot zky a koly4

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 9. Mjme nsledujc tabulku (hodnoty TC, VC a P jsou v K). Spotejte celkov nklady (TC), prmrn nklady (AC), prmrn variabiln nklady AVC, prmrn fixn nklady AFC a mezn nklady MC pro kadou jednotku produkce.


Produk n funkce

PRODUKN FUNKCE

 • Udv

  • O kolik se zvyuje vstup firmy (tedy mnostv Q), pokud se zvyuje mnostv jednotlivch vrobnch faktor (vstup, tedy Q)

 • Bude li firma zvyovat vechny vstupy (respektive naprostou vtinu vstup), tak ve vtin ppad vstupy /.nejprve /...................., protoe se obvykle projevuj ..

 • Neustlm roziovnm vech (naprost vtiny) vstup postupn produkce (vstup) zane /.. ../. ne vstupy (dokonce me produkce i klesat). Projev se tedy tzv. .

 • V krtkm obdob firmy mohou zvit svou produkci zpravidla pouze tm, e

  • Zvyuj mnostv jednoho (nebo nkolika mla) vrobnch faktor.

 • V dlouhm obdob lze produkci zvyovat

  • Zvyovnm mnostv vech (naprost vtiny) vrobnch faktor, provdnm . a dalmi kroky.

porostou

budou klesat

rychleji

pomaleji

rostouc vnosy z rozsahu

pomaleji

rychleji

klesat

rst

klesajc vnosy z rozsahu

inovac


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.4. Produkn funkce pedpokld:

  • a) stl ceny dovozu (pokud nkter vstupy dovme)

  • b) nemnnou technologii

  • c) zmny rovn outputu pi stejn rovn input

  • d) dokonalou konkurenci na trzch vrobnch faktor

  • e) plat souasn varianty a) i b) i d)


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.13. Kter z ne uvedench tvrzen je sprvn?

  • a) kivka meznho fyzickho produktu (MPP) nejprve kles, protoe celkov fyzick produkt (TPP) roste rychleji ne mnostv pouvanho inputu

  • b) kivka MPP nejprve roste, protoe celkov fyzick produkt roste rychleji ne mnostv pouvanho inputu

  • c) kivka MPP nejprve kles, protoe celkov fyzick produkt kles rychleji ne suma pouvanch inputu

  • d) kivka MPP je nejprve rovnobn s osou x

  • e) kivka MPP je nejprve rovnobn s osou y


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

1.1. Rozhodnte, zda uveden tvrzen jsou pravdiv, nebo nepravdiv.

a) jestlie vstup roste rychlejm tempem ne jakm rostou proporcionln vechny vstupy, pak dlouhodob produkn funkce vykazuje rostouc vnosy z rozsahu

[ pravda ]

b) vrobnmi vstupy mnme produktivn sluby prce, kapitlu a prodnch zdroj

[ pravda ]

c) pi pohybu po izokvant smrem dol absolutn hodnota MRTS kles, v dsledku eho se izokvanta stv stle plo (m tedy konvexn tvar)

[ pravda ]

d) zkon klesajcch vnos plat vdy v dlouhm obdob

[ nepravda ]

e) v krtkm obdob jsou vechny vstupy variabiln

[ nepravda ]


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

1.2. Rozhodnte, zda uveden tvrzen jsou pravdiv, nebo nepravdiv.

f) produkn funkce me bt vyjdena slovnm popisem, tabulkou, rovnic, grafem TPP, MPP izokvantou

[ pravda ]

g) vykazuje-li produkn funkce klesajc vnosy z rozsahu, izokvanty se navzjem pibliuj

[ nepravda ]

h) pravidlo minimalizace nklad slou firm jako kritrium pro volbu rovnovn (zisk maximalizujc) rovn vstupu

[ nepravda ]

i) produkn funkce je technick nzev pro vztah mezi minimlnm

mnostvm vstupu a poadovanmi vstupy

[ nepravda ]


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.5. Vlastnost klesajc vnosy z variabilnho inputu:

  • a) vykazuje kad produkn funkce v krtkm obdob

  • b) vykazuje kad produkn funkce v dlouhm obdob

  • c) me nastval ji od prvn pouit jednotky variabilnho inputu

  • d) me platit a od uritho pouitho mnostv variabilnho inputu

  • e) sprvn mohou bt odpovdi c) i d)


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

1.3. Rozhodnte, zda uveden tvrzen jsou pravdiv, nebo nepravdiv.

j) pokud firma nem bt ztrtov, pak MPP kadho vstupu mus bt vdy vt ne pslun APP

[ nepravda ]

k) pokud technologie vykazuje pro vechny vstupy klesajc vnosy z variabilnho inputu, pak v dlouhm obdob neme nastat ppad rostoucch vnos zrozsahu

[ nepravda ]


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.3. V kterm z nsledujcch ppad dolo k posunu cel produkn funkce?

  • a) elektrrna pejde na spalovn uhl s vym obsahem sry

  • b) msto uhl zane elektrrna spalovat oleje

  • c) elektrrna pejde na spalovn uhl s nim obsahem sry, m zlep stav ovzdu (ve vech uvedench ppadech je zachovn stejn objem input a outputu)

  • d) vechny ppady popisuj posun produkn funkce

  • e) dn ppad posun produkn funkce nepopisuje


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.10. Mezn fyzick produkt je:

  • a) zmna objemu vyroben produkce vyvolan zmnou mnostv inputu o jednotku

  • b) objem produkce, kter pipad na jednotku inputu

  • c) objem produkce, klry pipad na jednotku outputu

  • d) celkov objem produkce vyroben jednotkou inputu

  • e) objem produkce vyroben uritm mnostvm inputu v idelnch podmnkch dokonale konkurennch trh


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.12. Kdy produkce vykazuje klesajc vnosy pro vechny vstupy, pak:

  • a) vykazuje tak konstantn vnosy z rozsahu

  • b) vykazuje tak klesajc vnosy z rozsahu

  • c) vykazuje tak rostouc vnosy z rozsahu

  • d) typ vnos z rozsahu se me v prbhu produkn funkce mnit

  • e)vechny odpovdi mohou (ale tak nemus) bt sprvn


Kontroln koly a ot zky1

KONTROLN KOLY A OTZKY

 • 11. Sestrojte produkn funkci rybe, kter lov ryby. daje v tabulce kaj, kolik ryb ryb ulov za hodinu. Spotejte mezn produkt rybe pro kadou hodinu.

 • Ryb m fixn nklady 1000 K. Ryb si dle cen jedn hodiny svho asu na 400 K. Spotejte celkov a variabiln nklady rybe a nakreslete kivku celkovch a variabilnch nklad. Kolik by muselo stt 1kg ryb, aby se rybi vyplatilo lovit ryby a) 2h, b) 3h, c)5h?


Kontroln koly a ot zky2

KONTROLN KOLY A OTZKY

TC

TC, VC

PF

Mnostv

Ulovench ryb

48

47

VC

43

35

15

3

4

1

2

Q

1

2

3

4

5

Vstup

poet odpracovanch hodin


Kontroln ot zky a koly5

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 12. Pedpokldejme, e zemdlec hnoj pdu stle vtm mnostvm hnojiva. Jak pravdpodobn bude tvar kivky celkovho produktu z pdy a meznho produktu pdy?

 • 13. Stavebn firma se rozhoduje zvit poet staveb, kter v kalendnm msci stav. Pro bude pi rozen pravdpodobn nejprve dosahovat rostoucch vnos z rozsahu a pozdji klesajcch vnos z rozsahu?


Standardn tvary k ivek pr m rn ch a mezn ch n klad

STANDARDN TVARY KIVEK PRMRNCH A MEZNCH NKLAD

MC

P

AC

AVC

AFC

Q


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.18. Kter z nsledujcch tvrzen vdy plat (pokud pedpokldme tradin" tvary nkladovch kivek)?

  a) minimum MC le dle od potku ne minimum AC

  b) minimum AVC je dle od potku ne minimum AC

  c) kivky AVC a AC se navzjem s rstem Q pibliuj

  d) jestlie MC le pod" AC, AC mus rst

  e) kivka AFC protn MC prv ve svm maximu


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.8. Pedpokldejte tradin tvar kivky AC. Rozhodnte, pi jak vrob bude minimum AC nejble potku (za jinak stejnch podmnek):

a) vroba automobil

b) vroba ocelovch ingot

c) vroba ledniek

d) vroba luxusnch zakzkovch klobouk

e) vroba pivnch lahv


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.6. Pro kterou z nsledujcch kivek nen tradin typick tvar U"?

a)AC

b) AVC

c) ATC

d) AFC

e) pro kadou z uvedench kivek je typick tvar U"


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.4. Prmrn fixn nklady mohou bt graficky znzornny jako vzdlenost mezi:

a) kivkami TC a VC

b) kivkami MC a AC

c) osou x a kivkou TC

d) kivkami ATC a AFC

e) dn z nabzench variant nen sprvn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.2. Ktermu z nsledujcch ppad odpovd tradin S" tvar kivky TC?

a) rostoucm vnosm

b) klesajcm vnosm

c) konstantnm vnosm

d) sporm z velkovroby

e) nelze jednoznan urit


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

1.1 Rozhodnte, zda ne uveden tvrzen jsou pravdiv nebo nepravdiv

 • a) velikost implicitnch nklad je dan hodnotou nejhor mon nerealizovan alternativy

  [ nepravda ]

 • b) kivka AFC mus mt vdy tvar psmene S

  [ nepravda ]

 • c) pro tvar a vi nklad jsou rozhodujc vlastnosti produkn funkce a ceny vstup

  [ pravda ]

 • d) kivka MC protn kivku AFC vdy v jejm minimu

  [ nepravda ]


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

1.2 Rozhodnte, zda ne uveden tvrzen jsou pravdivnebo nepravdiv

 • e) celkov" nklady (TC, VC, FC) a jednotkov" nklady (AC, AVC, AFC, MC) nelze kreslit do jednoho grafu, nebo jsou meny v jinch jednotkch

  [ pravda ]

 • f) prmrn zisk vynsoben rozsahem realizovan produkce vyjaduje velikost celkovho zisku

  [ nepravda ]

 • g) prmrn pjem je roven cen produkce pouze v ppad dokonal konkurence

  [ nepravda ]


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.1. Sprvn doplte nsledujc tvrzen:

 • a) Vrobou rozumme proces ( ) slueb prce, kapitlu a prodnch zdroj (resp. pdy) k vytven ( ) statk a slueb (neboli proces pemny ( ) ve ( ) ).

  pouvn, uitench, vstup (input), vstup (output)

 • b) Produkn funkce je technick nzev vztahu mezi ( ) mnostvm ( ) , kter me bt vyrobeno uritou kombinac ( ) pi dan rovni ( ) (za urit as).

  maximlnm, vstupu, vstup, technologie


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.2. Sprvn doplte nsledujc tvrzen:

 • c) Krtk obdob je obdob, v jeho prbhu lze pizpsobil pouze ( ) vstupy (nap. ( ) ), ale nikoli vstupy ( ) (nap. ( ) - sluby" alespo jednoho vstupu jsou tedy fixn). V obdob ( ) jsou pak vechny vstupy (a tedy i ( ) na n vynaloen) variabiln.

  variabiln, fixn, kapitl (K), dlouhm, nklady

 • d) Celkov mnostv vyrobenho ( ) ve fyzickch jednotkch nazvme ( ) fyzick ( ) . Mezn fyzick produkt je ( ) vstup vyprodukovan dodatenou jednotkou vstupu (ostatn vstupy povaujeme za ( ) ).

  vstupu, celkov, produkt, dodaten, konstantn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.3. Sprvn doplte nsledujc tvrzen:

 • e) Zkon klesajcho ( ) fyzickho produktu odr tuto skutenost: jestlie jsou do vrobnho procesu pidvny stle ( ) prstky variabilnho inputu (piem mnostv ostatnch input se ( ) ), pak vsledn ( ) celkovho fyzickho produktu maj od uritho bodu tendenci ( ) .

  meznho, stejn, nemn, prstky, klesat

 • f) Kivka ilustrujc vechny kombinace vstup vedouc k tvorb stejn rovn vstupu se nazv ( ) . Sklon izokvanty v danm bod nazvme ( ) , je dn ( ) pomrem ( ) .

  izokvanta, MRTS, pevrcenm, MPP


Optimum firmy

OPTIMUM FIRMY

 • Celkov pjmy (TR) udvajc pjmy z celkov vyprodukovan (a prodan) produkce jsou rovny

  • TR=P*Q

 • Prmrn pjmy jsou rovny

  • Pjmm, kter pipadaj na jednotku produkce

  • AR=TR/Q

 • Mezn pjmy (MR) potom udvaj,

  • O kolik vzrostou celkov pjmy, vzroste li produkce o njak poet jednotek.

 • Pro optimln mnostv produkce plat

  • MC=MR

 • Pokud je vrobce v situaci, e cenu, za kterou vyprodukovan statky prodv, nen schopen ovlivnit, tak je mezn i prmrn danho vrobce roven

  • Pjem, cen danho statku


Kontroln ot zky a koly6

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 14. Ale prodv rajata. 1kg stoj 30 K. Tabulka udv, kolik vypstuje rajat (v kg), pokud pouije uveden mnostv (kg) hnojiva. Kolik kg rajat bude Ale prodvat, pokud 1kg hnojiva stoj 50 K?


Kontroln ot zky a koly7

KONTROLN OTZKY A KOLY

 • 15. Mjme nsledujc tabulku (hodnoty TC, VC a P jsou v K). Spotejte pro kadou hodnotu produkce Q:mezn nklady MC, prmrn nklady AC, prmrn variabiln nklady AVC, celkov pjmy TR, mezn pjmy MR, ekonomick zisk. Kolik jednotek bude vrobce vyrbt?


Popt vkov k ivka po produkci jedn firmy za situace kdy firma nen schopn ovlivnit cenu

Kivka meznho pjmy firmy MR je za situace, kdy pi rstu ceny prodv vrobce vechny vyprodukovan jednotky statku, souasn..

Kivkou poptvky po produkci dan firmy

POPTVKOV KIVKA PO PRODUKCI JEDN FIRMY ZA SITUACE, KDY FIRMA NEN SCHOPN OVLIVNIT CENU

p

p1

MR=AR=d

Q


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.23. Individuln poptvkov kivka v podmnkch dokonal konkurence je perfektn elastick a splv s kivkou:

  a) TR

  b) AR

  c) MC

  d) MR

  e) plat odpov b) i d) souasn


Odvozen individu ln nab dkov k ivky

ODVOZEN INDIVIDULN NABDKOV KIVKY

 • Optimln mnostv statk nabzench firmou tedy bude leet v prseku kivek

  • MC=MR

 • Jako nabdkovou kivku dan firmy, neboli jako individuln nabdkovou kivku meme interpretovat..

  • rostouc st kivky MC

 • Individuln nabdkov kivka tedy vyjaduje, .

  • Jak mnostv bude firma nabzet pi rznch cench

meznch nklad a meznch pjm firmy


Odvozen nab dkov k ivky

ODVOZEN NABDKOV KIVKY

P

E2

MR2=d2

P2

E1

MR1=d1

P1

s

MC

Q1

Q2

Q


Ekonomick zisk firmy

EKONOMICK ZISK FIRMY

P

MC

AC

E

d=MR=AR

P0

PAC

EP>0

Q

Q0


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

P

AC

EP0<0

EP2<0

MC

AVC

EP1<0

d0=MR0=AR0

p0

Krtkodob zisk>0

Q

Q1

Q0

Q2

Optimum firmy pi prmrnch pjmech nich jak prmrn nklady, ale

vych jak prmrn variabiln nklady


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

2.5. Kter z nsledujcch tvrzen nen sprvn?

a) kivka MC protn kivku AVC v jejm minimu

b) kivka MC protn kivku AC v jejm minimu

c) pi objemu vroby menm ne odpovd minimu kivky AC le kivka MC pod kivkou AC, kter mus klesat

d) pi vtm objemu produkce ne odpovd minimu kivky AVC se MC nachz nad kivkou AVC, kter mus stoupat

e) kivka MC protn kivku AFC v jejm minimu


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

MC

P

AC

AVC

P0

MR0=AR0=d0

Q

Prmrn pjmy jsou ni jak prmrn nklady i

prmrn variabiln nklady


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • Zisk je dn rozdlem ..

  • Celkovch nklad a celkovch pjm

 • V krtkm obdob se firm vyplat produkovat i tehdy, je-li jej zisk zporn, absolutn hodnota tohoto rozdlu je vak ni ne ..

 • Firm se vak vyplat zastavit produkci, pokud

  • Je jej krtkodob zisk zporn, tj. ..

 • Prsek kivky meznch nklad a prmrnch variabilnch nklad se nazv

  • bod uzaven firmy

 • Prsek kivky meznch nklad a prmrnch nklad se nazv .

  • Bod zvratu

fixn nklady firmy

Variabiln nklady jsou v krtkm obdob vy ne jej celkov pjmy


Bod uzav en firmy a bod zvratu

Bod uzaven firmy a bod zvratu

MC

P

AC

AVC

E

d=MR=AR

P1

Bod zvratu

Bod uzaven firmy

Q3

Q2

Q1

Q


Rozhodov n firmy o pou it v robn ch faktor i

ROZHODOVN FIRMY O POUIT VROBNCH FAKTORi

 • IZOKVANTA

  • Kivka stejnho vstupu z rznch kombinac vstup.

  • Mnostv vstupu, kter mohou firmy vyprodukovat, je pitom (alespo) teoreticky nekonen, piem kadou danou jednotku (mnostv) vstupu mohou firmy vyprodukovat pi rznch kombinacch vstup. Meme tak sestrojit mapu izokvant, kdy kad izokvanta pedstavuje odlin mnostv vstupu

 • Stejn jako spotebitel i firma m sv rozpotov omezen, i u firmy meme sestavit jej linii pjm, tedy maximln mnostv prostedk, kter firma me na produkci pout

 • IZOKOSTA udv

  • Vechny mon kombinace vstup, kter firmu stoj stejn nklady

 • Optimln vyuit vrobnch faktor pi danm rozpotovm omezen (izokost) nastv tehdy, kdy

  • Se izokosta dotk izokvanty

 • Pokud izokosta izokvantu protn, tak firma nevyuv sv vrobn faktory optimln, mohla by pi danm rozpotovm omezen

  • produkovat vce


Optim ln kombinace v robn ch vstup

OPTIMLN KOMBINACE VROBNCH VSTUP

Q2

A

izokvanta

izokosta

Q1


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.6. Izokvanta vyjaduje:

  • a) kombinac vrobnch faktor, jejich pomoc je mono vyrobit stejn objem produkce

  • b) kombinaci vrobnch faktor, jejich pomoc je mono vyrobit rzn objem produkce

  • c) nklady vynaloen na nkup faktor

  • d) maximln dostupn kombinace faktor v rmci celkovch nklad

  • e) dn z nabzench monost nen sprvn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.7. Linie celkovch - stejnch nklad (izokosta) vyjaduje:

  • a) maximln dostupn kombinace input v rmci celkovch nklad

  • b) nklady vynaloen na nkup pouze primrnch faktor

  • c) kombinace inputu, jejich pomoc lze vyrobit stejn objem produkce

  • d) kombinaci inputu, jejch pomoc lze vyrobit rzn objem produkce

  • e) dn varianta nen sprvn


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.8. Izokosta odpovd rovni celkovch nklad ve vi 200 K. Cena kapitlu je 10 K, cena prce 20 K. V jakm bod protn izokosta horizontln osu? Na osu x standardn nanme mnostv prce.

  • a) 10

  • b) 15

  • c) 20

  • d) 30

  • e) 200


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 2.9. Kter znsledujcch veliin mus zstat konstantn pi konstrukci izokosty?

  • a) vdaje na faktor A, pokud je tento primrn

  • b) vdaje na faktor B, pokud tento nen primrn

  • c) mnostv vyrbn produkce

  • d) stejn kombinace faktor

  • e) celkov vdaje na oba faktory


Mezn m ra technick substituce

MEZN MRA TECHNICK SUBSTITUCE

 • Pomr, ve kterm lze nahradit jeden vstup druhm, abychom zachovali stejnou rove vstupu (produkce), se nazv

  • Mezn mra substituce MRST

 • MRST=Q2/Q1

 • Firm se vyplat nahradit jeden faktor druhm tehdy,

  • Je-li mezn substituce men nebo maximln rovna jak pomr cen vrobnch faktor

 • V bod, kde se izokosta dotk izokvanty

  • MRST=L/K=PK/PL

  • V tomto bod je tedy firm jedno, zdali substituuje jeden vrobn faktor druhm, protoe na tto substituci ani nevydl ani neprodl. Jinmi slovy firma vyuv sv vrobn faktory optimlnm zpsobem, substituc vrobnch faktor neme uetit.


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.4. Sprvn doplte nsledujc tvrzen:

 • g) Linie stejnch nklad ( ) obsahuje vechny ( ) dostupn kombinace vrobnch faktor, kter mohou bt pozeny pi danch ( ) . Sklon tto pmky je dn pomrem ( ) cen ( ) a je na tto linii ( ) .

  izokosta, maximln, nkladech (TC), relativnch, input, konstantn

 • h) Aby firma vyrobila dan mnostv vstupu s ( ) nklady, vol prci a kapitl tak, aby pomr jejich ( ) produkt byl stejn jako pomr jejich ( ) (pravidlo minimalizace nklad). Firma tedy ( ) zisk pi takov kombinaci input, kdy ( ) izokvanty je stejn jako sklon ( ) (MRTS = MPPL/MPPK = PL/PK).

  minimlnmi, meznch, cen, maximalizuje, sklon, izokosty


Shrnut

SHRNUT

 • Clem firmy je .., kter je rozdlem mezi

  • Maximalizace zisku, celkovmi pjmy TR a celkovmi nklady.

 • Pokud potme zisk na jednotku produkce, je dn rozdlem mezi ..

  • Prmrnmi pjmy AR a prmrnmi nklady AC.

 • Pi vpotu zisku musme rozliovat


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.1. Doplte nsledujc tvrzen

  • a) Nklady, kter mus firma reln vynaloit v penn podob na nkup nebo njem vrobnch faktor a kter eviduje v etnch knihch, nazvme... ( ) .

   explicitn (etn, penn)

  • b) Implicitn nklady (( ) nklady) jsou nklady, kter firma reln ( ) , jedn se o ul pjem" z faktor ve ( ) firmy (princip obtovan pleitosti").

   alternativn, neplat, vlastnictv

  • c) Celkovmi ekonomickmi nklady nazvme souet ( ) a ( ) nklad.

   explicitnch, implicitnch


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.2. Doplte nsledujc tvrzen:

  • d) Nkladov funkce popisuje vztah mezi vyrbnm vstupem a

   ( ) nklady vynaloenmi na vrobu tohoto vstupu; je odvozena z prbhu pslun ( ) funkce.

   minimlnmi, produkn

  • e) Celkov vdaje spojen s vrobou uritho objemu vstupu nazvme ( ) nklady (TC), v krtkm obdob je mon tyto nklady rozdlit na nklady ( ) (FC, jejich rove se s objemem produkce nemn - jsou vynakldny na fixn" vrobn faktory nap. na kapitl) a na nklady ( ) (VC, kter zvis na objemu produkce a jsou spojeny s variabilnmi" vstupy, nap. prac).

   celkov, fixn, variabiln


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.3. Doplte nsledujc tvrzen:

  • f) Nklady na jednotku produkce (TC/Q) nazvme ( ) nklady (AC, resp. ( ) celkov nklady ATC). V krtkm obdob je meme rozlenit na prmrn ( ) (AFC) a prmrn ( ) nklady (AVC).

   prmrn, prmrn, fixn, variabiln

  • g) Mezn nklady (MC) jsou nklady potebn na vyroben ( ) jednotky ( ) , pedstavuj tedy zmnu ( ) nklad pi zmn objemu produkce o ( ).

   dodaten, vstupu, celkovch, jednotku

  • h) Za pedpokladu, e ( ) funkce vykazuje nejdve rostouc a poslze klesajc vnosy z variabilnho inputu, maj kivky TC a VC tvar psmene ( ) " a kivky ATC, AVC a MC pak tvar ( ) ".

   produkn, S, U (nkdy se pro MC uvd tvar J)


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.4. Doplte nsledujc tvrzen:

  • i) Kivka MC protn kivky AC a AVC vdy v jejich ( )

   minimu

  • j) Celkov penn stka zskan realizac produkce (souin P . Q) se nazv ( ) pjem (TR). Pjem na jednotku vstupu je ( ) pjem (AR), kter se vdy rovn cen produktu. Mezn pjem (MR) definujeme jako ( ) pjem zskan prodejem ( ) jednotky ( ) (zmna ( ) pi jednotkov zmn ( ) ).

   celkov, prmrn, cen, dodaten, dodaten (posledn), vstupu, TR, Q


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.5. Doplte nsledujc tvrzen:

  • k) Za dokonal konkurence je individuln poptvkov kivka po produkci firmy ( ) , co je vyjdenm faktu, e dokonale konkurenn firma nikterak ( ) ovlivnit trn ( ) svho produktu. Tato kivka pak splv s kivkou ( ) pjmu (a samozejm podle definice i s kivkou pjmu ( ) ).

   horizontln, neme, cenu, meznho, prmrnho

  • l) Za podmnek konkurence nedokonal individuln poptvka

   ( ) , kivka meznho pjmu pak le tedy vdy ( ) kivkou AR. Existuje tsn vazba mezi TR, AR, MR a ( ) elasticitou ( ) po produkci firmy.

   kles, pod, cenovou, poptvky


Teorie firmy p jem a zisk anal za n klad a v nos optimum firmy

 • 3.6. Doplte nsledujc tvrzen:

  • m) Rozdl mezi celkovm pjmem a explicitnmi nklady nazvme ( ) ziskem, po odeten implicitnch nklad zskme ( ) zisk (ist ... zisk). Pokud je tento zisk nulov, hovome o ( ) zisku (nap. v podmnkch rovnovhy dokonal konkurence v dlouhho obdob).

   etnm, ekonomick, ekonomick, normlnm


 • Login