Projekt współpracy bliźniaczej Polska
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia Wydział 324 „ Woda do spożycia “. Zmiana Dyrektywy ws. Wody do Spożycia ( DWS ) http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html link do strony CIRCA zawierającej dokumenty.

Download Presentation

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Projekt współpracy bliźniaczej Polska / Niemcy

Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia

Wydział 324 „Woda do spożycia“


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Zmiana Dyrektywy ws. Wody do Spożycia (DWS)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html

link do strony CIRCA zawierającej dokumenty


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

 • Główne tematy

 • Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW)

 • Przegląd parametrów chemicznych + przegrupowanie

 • Przegląd parametrów mikrobiologicznych

 • Mali dostawcy (przepisy, nadzór, monitoring)

 • ESA tylko ogólny i (tylko) dla wyrobów budowlanych (WB) kontaktujących się z wodą do spożycia (WS)

 • Standaryzacja monitoringu, pobierania prób, analiz

 • Ocena oddziaływania (nie ESA, nie instalacje WS)

 • Wyraźne rozdzielenie od legislacji w zakresie żywności, woda butelkowana


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

 • Propozycja zmiany DWS wysunięta przez kilka PC

 • Artykuł 10

 • Zapewnienie jakości uzdatniania, sprzętu i materiałów

 • Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne dozapewnienia, że żadne substancje ani materiały dla nowychinstalacji wykorzystywanych w przygotowywaniu, produkcji lub dystrybucjiwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lubzanieczyszczenia związane z takimi substancjami bądźmateriałami dla nowych instalacji

 • a) nie pozostają w wodzieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi w stężeniach wyższych,niż jest to niezbędne do celów ich wykorzystania oraz

 • b) niezmniejszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, ochrony zdrowialudzkiegoprzewidzianej w niniejszej dyrektywie oraz

 • c) nie doprowadzają jakości wody do stanu nieakceptowanego przez konsumentów ze względu na parametry organoleptyczne.


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Ciąg dalszy propozycji

2. Do środków wymaganych na mocy ustępu 1 należeć będzie zatwierdzenie stosowania substancji i materiałów na podstawie ramowego systemu oceny i zwalczania ryzyk zdrowotnych określonego w Załączniku IV. Państwa Członkowskie przedłożą swój schemat zatwierdzania zgodnie z Dyrektywą98/34/WE

3. Uznaje się, że Państwo Członkowskie spełnia wymóg określony w ustępie 2, jeżeli jego krajowe przepisy odnoszą się do przedłożonych schematów zatwierdzania ustanowionych przez inne Państwa Członkowskie

4. Wytyczne Wspólnoty w sprawie oceny wymaganej na mocy ustępu 2 mogą być opracowywane i zmieniane zgodnie z procedurą określoną w Artykule 12.

5. Dokumenty interpretacyjne oraz specyfikacje techniczne stworzone na podstawie Artykułu 3 i Artykułu (1) Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych będą uwzględniać wymogi niniejszej Dyrektywy. PM Odniesienie do innych dyrektyw, np. w sprawie środków biobójczych (dezynfekujących), zamówień publicznych, urządzeń do podgrzewania wody, liczników wodnych, …


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Ciąg dalszy propozycji

Artykuł 11

Przegląd załączników

(-)

2. Co najmniej raz na pięć lat Komisja dostosowuje załączniki II, III oraz IV do postępu naukowo-technicznego. Takie zmiany, jeśli są niezbędne, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12.


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

 • Ciąg dalszy propozycji

 • Elementy, które mają zostać dodane do Załącznika IV

 • Ramowy system oceny i zwalczania

 • 1.Wstęp

  • 1.1 Powiązanie załącznika z Artykułem 10, Artykułem 4 (wszystkie substancje) oraz Załącznikiem I (konkretne parametry)

  • 1.2Odniesienie do nowych przepisów w sprawie PBW

  • 1.3Odniesienie do stosownych dyrektyw w sprawie wyrobów, między innymi DWB oraz Dyrektywy ws. środków biobójczych


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

 • Ciąg dalszy propozycji

 • 2.Ogólny system ramowy

  • 2.1Zakres (od ujęcia do kranu)

  • 2.2Ocena na podstawie pełnej formulacji substancji i materiałów

  • 2.3Kryteria oceny (organoleptyczne, ogólne higieniczne, przenikanie konkretnych substancji, badania przesiewowe substancji niepodejrzanych i zwiększenie wzrostu mikroorganizmów).

  • 2.4Określenie poziomów akceptacji (wspólne zasady)

  • 2.5 Wykaz zatwierdzonych substancji i materiałów (ogólny). Odniesienie do wspólnych wykazów, które mają być opracowane zgodnie z Artykułem 10.4 (nowość), w tym odniesienie do Dyrektywy Komisji 2002/72/EC)

  • 2.6Podejście do badań powiązane z typem materiałów (matryca przeniesiona z propozycji ESA; materiały organiczne, metalowe, cementowe); szczegóły kwestii regulacyjnych takie, jak liczba przypadków przenikania, temperatura wody użytej w badaniach oraz zasady konwersji w wytycznych wspólnotowych zostaną ustalone zgodnie z Artykułem 10.4 (nowość).

  • 2.7Środki chemiczne stosowane do uzdatniania: odniesienie do istniejących norm EN

  • 2.8Odniesienie do norm badawczych CEN oraz zharmonizowanych norm dla produktów

 • 3.Zapewnianie jakości (badania i audyt prowadzone przez jednostki niezależne)

 • 4.Wymogi w dziedzinie powiadamiania i sprawozdawczości


Odpowiedzialno za wod

Odpowiedzialność za wodę

Woda surowa w wodociągach, woda do spożycia do momentu wypływu z kranu konsumenta

Ministerstwo Zdrowia

Woda do spożycia po wypłynięciu z kranu

Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta

Wody podziemne

Wody powierzchniowe

Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego

Dostarczanie wody w sytuacjach wyjątkowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Kwestie administracyjne związane z dostarczaniem wody

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Technologii


Relacja przepisy normy

Ustawa o wodzie do spożycia

Relacja przepisy / normy

Sektor p

prywatny

Ustawodawca

szczegółowe wymagania określone w formie zasad technicznych

Ogólne wytyczne

Wartości graniczne

np.: - wolna od patogenów

- odpowiednia do konsumpcji

- czysta


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

PIERWSZA BARIERA: Spójna ochrona zasobów wody do spożycia

 • Spójna ochrona zasobów wody do spożycia

 • Obszary ochrony wody do spożycia

 • Monitoring

 • Sustainable Protection of Drinking Water Resources:

 • Drinking Water Protection Areas

 • Monitoring


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

DRUGA BARIERA: Wykorzystanie Standardów Technicznych w procesie dostarczania wody

Dostawcy wody odpowiedzialni są za pobieranie, uzdatnianie, przechowywanie, transport i dystrybucję wody do spożycia. Przestrzegać muszą Standardów Technicznych oraz wymagań UE w dziedzinie jakości wody do spożycia

 • Dostarczanie wody do spożycia:

 • Pobieranie

 • Uzdatnianie

 • Przechowywanie

 • Transport

 • Dystrybucja

 • zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami technicznymi


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Instalacja domowa

TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna

 • Instalacja domowa:

 • Ostrożność w doborze materiałów kontaktujących się z WS

 • Urządzenia zabezpieczające

 • Profesjonalne wykonanie instalacji

Odpowiedzialność dostawcy wody kończy się na wodomierzu. Instalacja domowa ma na celu zapewnić wysoką jakość wody do spożycia w kranie.


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna

Materiały kontaktujące się z wodą do spożycia nie powinny zmieniać jej właściwości mikrobiologicznych i chemicznych.

Wykorzystywane materiały: stal (cynkowana na gorąco, nierdzewna), miedź, plastiki.


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

TRZECIA BARIERA: Bezpieczna domowa instalacja wodna

Ponadto należy montować urządzenia zapobiegające odwróconemu cofaniu się wody, np. przerywacze próżni

Prace na instalacji domowej powierza się jedynie wykwalifikowanemu hydraulikowi – nie „złotej rączce”!

Przerywacz próżni


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

SYSTEM WIELOBARIEROWY:

Podstawa nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę w Europie

 • Interakcja wszystkich trzech barier:

 • spójna ochrona zasobów wody

 • projektowanie, budowa i eksploatacja systemu zaopatrzenia w wodę zgodnie ze Standardami Technicznymi (DIN, DVGW)

 • profesjonalne zaplanowanie, montaż i eksploatacja instalacji domowych zgodnie ze Standardami Technicznymi przez wykwalifikowanych hydraulików gwarantuje, że konsumentowi dostarczona zostanie woda do spożycia najwyższej jakości!


Najwa niejsze regulacje w niemczech

Najważniejsze regulacje w Niemczech

 • Federalna ustawa o wodzie (wdroż. 00/60/EC)

  • przepisy dotyczące zasobów wodnych w 16 krajach związkowych (ustawy o wodzie krajów związkowych)

  • podstawowe przepisy dotyczące środków stosowanych w zarządzaniu zasobami wodnymi

 • Rozporządzenie o wodzie do spożycia 2001(wroż. 98/83/EC)

  • wydane na podstawie ustawy o ochronie przed zakażeniami z 2000 r.

  • za wykonanie odpowiedzialne są kraje związkowe (landy)

 • Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków dostaw wody

 • Rozporządzenia w poszczególnych krajach związkowych

  • np. kontrola wody surowej


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Za wykonanie odpowie-dzialne są kraje związkowe

Bez wpływu ze strony minister-stwa!


Rozporz dzenie ws wody do spo ycia tre

Rozporządzenie ws. wody do spożycia: Treść

 • Szczegółowe wymagania w stosunku do jakości wody przeznaczonej do spożycia i produkcji żywności oraz w stosunku do uzdatniania wody do spożycia

 • Przepisy dotyczące jakości wody do spożycia, obowiązki operatorów zakładów dostarczających wodę oraz nadzór higieniczny nad operatorami ze strony publicznych instytucji ochrony zdrowia.

 • Wartości graniczne dla substancji szkodliwych dla zdrowia (np. metali ciężkich, azotanów, związków organicznych) oraz patogenów; określenie zakresu i częstotliwości nadzoru

 • Brak szczegółowego określenia sposobu osiągnięcia tych wartości, np. z jakich materiałów powinny być zbudowane rury, aby osiągnąć zgodność

 • Wyłącznie ogólne wymagania odsyłające do „powszechnie przyjętych standardów technicznych”


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Powiązanie przestrzegania Standardów Technicznych z jakością wody do spożycia w Rozporządzeniu ws. Wody do Spożycia:

§ 4

(1) Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od patogenów, zdatna do użycia i czysta. Przyjmuje się, że wymóg ten spełniony jest, jeżeli podczas poboru, uzdatniania i dystrybucji wody przestrzegać się będzie powszechnie uznanych standardów technicznych, a woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniać będzie wymagania określone w rozdziałach 5 do 7.


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

 • Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia:

 • § 17

 • Wymagania specjalne

 • Do budowy lub konserwacji instalacji stosowanych w celu uzdatniania lub dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi można stosować wyłącznie materiały, które w kontakcie z wodą nie wydzielają substancji w stężeniach wyższych, niż jest to niezbędne zgodnie z powszechnie uznanymi standardami technicznymi oraz nie zmniejszają, ani bezpośrednio ani pośrednio, ochrony zdrowia ludzkiego przewidzianej w niniejszym Rozporządzeniu, ani nie zmieniają smaku ani zapachu wody; powyższy zapis obowiązuje bez uszczerbku dla przepisów rozdziału 31 Ustawy o Żywności i Towarach z dnia 9 września 1997 r. (BGBl. I p. 2296). Wymóg określony w zdaniu pierwszym uznaje się za spełniony, jeżeli planowanie, budowa i eksploatacja instalacji zgodna jest co najmniej z powszechnie uznanymi standardami technicznymi.


Projekt wsp pracy bli niaczej polska niemcy niemieckie federalne ministerstwo zdrowia

Rozporządzenie ws. Wody do Spożycia:

§ 17

Wymagania specjalne

(2) Instalacje zaopatrzenia w wodę służące do dostarczania wody do spożycia przez ludzi nie mogą być podłączane do sieci, którymi dostarczana jest lub usuwana woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi w rozumieniu rozdziału 3 p. 1. Przedsiębiorca oraz każdy właściciel instalacji zaopatrzenia w wodę w rozumieniu rozdziału 3 p. 2 musi oznaczyć różnymi kolorami rury należące do poszczególnych systemów zaopatrzenia w sposób trwały lub zlecić takie oznaczenie podczas montażu systemów. Właściciel musi w sposób trwały oznaczyć krany, którymi płynie woda nie przeznaczona do spożycia przez ludzi w rozumieniu rozdziału 3 p. 1 lub zlecić ich oznaczenie podczas montażu.


 • Login