MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Download
1 / 82

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Warszawa - 22 czerwca 2004. Fundusze Strukturalne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Warszawa - 22 czerwca 2004


Fundusze Strukturalne

Celem ich jest zniwelowanie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich Unii EuropejskiejDo realizacji tych celów powołano cztery fundusze


Fundusze Strukturalne

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

-Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

-Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

-Instrument Finansowy Rybołówstwa (FIFG)

Środki FS rozdysponowane są pomiędzy 4 fundusze zarządzane przez właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej.


Fundusz Spójności

 • utworzony na mocy Traktatu z Maastricht

  w 1993roku

 • kierowany jest do poszczególnych krajów (a nie regionów)

 • finansuje projekty przekraczające 10 mln euro w zakresie transportu i ochrony środowiska

 • oceny projektów dokonuje Komisja Europejska i decyduje o poziomie pomocy


Fundusze Strukturalne

Polska może otrzymać:

w latach 2004-2006 12 mld EUR

w latach 2007-2013 50 mld EUR


Fundusze Strukturalne

finansują zdefiniowane cele priorytetowe:

CEL 1 – obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju; promuje rozwój i strukturalne dostosowanie regionów słabo rozwiniętych69,7%

CEL 2 – prowadzi działania w celu odbudowy terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki; wspiera gospodarczo i społecznie konwersję obszarów stojących wobec problemów strukturalnych11,5%

CEL 3 - udziela pomocy mającej służyć modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia 12,3%


Fundusze Strukturalne

Pozyskanie środków z FS wymaga:

Współfinansowania projektów

- ze środków własnych

- z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w ramach kontraktów wojewódzkich)

- z budżetu państwa ( w tym budżetu MZ) zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej

- z kredytów


Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Współfinansowania projektów

wysokość:

 • 25% kwalifikujących się wydatków publicznych - zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

 • 50% kwalifikujących się wydatków publicznych - w przypadku, gdy projekt infrastrukturalny generuje znaczący zysk netto


Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Pre-finansowania

Będące w toku prac Rozporządzenie MF do ustawy o finansach publicznych zabezpieczy mechanizm prefinansowania programów i projektów:

 • w celu przejściowego finansowania zadań

 • poprzez pożyczki z budżetu państwa

 • wyłącznie dla jednostek sektora finansów publicznych


Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Pre-finansowania

 • państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji

  Mogą otworzyć rachunek bankowy do obsługi finansowej w NBP (rachunek nie oprocentowany, bez kosztów, opłat i prowizji bankowych)

 • jednostki samorządu terytorialnego

  Mogą otworzyć odrębny rachunek bankowy dla obsługi projektu w banku prowadzącym obsługę budżetu danej jednostki

 • jednostki sektora finansów publicznych, o innym statusie niż wymienione powyżej

  Obowiązane są do otwarcia rachunku bankowego w BGK (rachunki oprocentowane, pożyczkobiorca ponosi koszty opłat i prowizji bankowych).


Pozyskiwanie środków z FS wymaga

Refundacji

dokonywanej przez UE pod warunkiem spełnienia określonych wymagań:

- prawnych,

- programowych,

- instytucjonalnych

- finansowych (koszty kwalifikowalne)


Pozyskiwanie środków wymagac.d.

Koszty kwalifikowalne

Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu

- przygotowanie dokumentacji technicznej - studium wykonalności, ocena wpływu na środowisko

- prace projektantów, architektów

- przygotowanie dokumentacji przetargowej

Prace inwestycyjne, w tym:

- budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe

- zakup sprzętu (nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji)

- nadzór inżynierski


Dokumenty programowe

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

 • stanowi podstawę planowania:

  poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych

  wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym

 • określa Programy Operacyjne


Dokumenty programowe

PWW- Podstawy Wsparcia Wspólnoty

 • Zawiera:

  strategię i priorytety działań,

  cele szczegółowe,

  wielkość wkładu funduszy strukturalnych i innych środków finansowych.

 • PWW wdrażane są poprzez programy operacyjne


Dokumenty programowe

Programy operacyjne

 • Wdrażają strategie rozwojowe zawarte w dokumentach NPR i PWW w poszczególnych sektorach.

 • Przedstawiają ogólny zakres działań i warunków ich wdrożenia, umożliwiających realizację celu strategicznego i celów cząstkowych NPR.

 • Obejmują lata 2004 - 2006


Programy operacyjne

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR ( środki EFRR i EFS)

 • Sektorowe Programy Operacyjne - SPO:

  • Rozwoju Zasobów Ludzkich (EFS)

  • Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (środki EFRR)

  • Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

  • Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

  • Transport i gospodarka morska


Uzupełnienia Programów

Zawierają dokładne i usystematyzowane opisy działań w ramach poszczególnych programów operacyjnych:

 • cele działań,

 • sposoby ich realizacji,

 • kryteria wyboru projektów,

 • typy beneficjentów,

 • wielkość i formy pomocy,

 • poziom współfinansowania projektów,

 • wskaźniki monitorowania

 • tryb rozpatrywania wniosków.


Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR

będą realizowane na dwóch poziomach:

 • regionalnym - w ramach

  - priorytetu 1. - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”

  - działania 1.3. - „Infrastruktura regionalnej edukacji i ochrony zdrowia”

  - poddziałania 1.3.2. - „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”


Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR

będą realizowane na dwóch poziomach:

 • lokalnym - w ramach

  - priorytetu 3. „Rozwój lokalny”

  - działania 3.5. „Lokalna infrastruktura społeczna”

  - poddziałania 3.5.2. „ Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”


Edyta:

ZOZ:

ZPORR - Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

RODZAJE BENEFICJENTÓW- Poddziałanie 1.3.2. :

 • ZOZy –opieka stacjonarna(szpitale) i ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorządy wojewódzkie, powiaty; Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Minister właściwy (MSWiA, MON)

 • Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne.

 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

 • Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia

 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia


ZPORR - Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

RODZAJE BENEFICJENTÓW- Poddziałanie 3.5.2 :

 • Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2 prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia

 • zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty,

 • ośrodki zdrowia (w tym przychodnie i poradnie) tj. zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i gminny


ZPORR - Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Rodzaje beneficjentów (cd):

 • niepubliczne zozy świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia,

 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia


ZPORRNABÓR I OCENA WNIOSKÓW

Przyjmowanie wnioskówUrząd Marszałkowski

Ocena formalna wnioskówUrząd Marszałkowski

Ocena techniczna i

merytoryczna wnioskówPanel ekspertów

Rekomendacja wyboru

projektów Regionalny Komitet Steruj.

Lista rankingowaZarząd Województwa

Podpisanie umowy z

beneficjentem Wojewoda


Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich(2004 - 2006)

 • Celem programu jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy poprzez działania zmierzające do rozwoju zasobów ludzkich, takie jak aktywne formy walki z bezrobociem, szkolenia czy wszelkie formy kształcenia ustawicznego.

 • Realizacja działań przebiegnie w ramach zdefiniowanych priorytetów.

 • Spośród jednofunduszowych programów operacyjnych SPO RZL otrzyma najwięcej środków z budżetu UE.


SPO RZL

Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach:

Priorytetu 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna .

 • działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży

 • działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 • działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet


SPO RZL

Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach:

Priorytetu 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

 • działanie 2.1. zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie

 • działanie 2.2. podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

 • działanie 2.3. rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”


SPO RZL

Wdrażanie

Instytucja Zarządzająca MGiP

 • wdrażanie systemów zarządzania i kontroli

 • opracowanie niezbędnych dokumentów

 • obsługa działania Komitetu Monitorującego SPO RZL

  Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

  tel. (22) 693 47 66, 628 38 88

  www.mgpips.gov.plwww.efs.gov.pl


SPO RZL

Wdrażanie

Instytucja Wdrażająca PARP

 • organizuje szkolenia instruktażowe

 • dokonuje naboru wniosków aplikacyjnych poprzez Regionalne Instytucje Finansujące (RIF)

 • dokonuje oceny projektów w drodze konkursów

  02 017 Warszawa Al. Jerozolimskie 125/127

  tel. 699 70 44/45 www.parp.gov.pl


SPO Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 2.3 – podstawy prawne

 • Ustawa budżetowa

 • Ustawa o finansach publicznych

 • Ustawa o NPR,

 • Ustawa prawo zamówień publicznych,

 • Ustawa o promocji zatrudnienia,

 • Ustawa o utworzeniu PARP,

 • Ustawodawstwo w zakresie ochrony zdrowia


SPO RZL - Działanie 2.3DANE ORGANIZACYJNE

 • Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania EFS w MGPiPS

 • Instytucja Pośrednicząca: j.w.

 • Beneficjent Końcowy:PARP

 • Ostateczni beneficjenci:

  • Schemat a) przedsiębiorstwa i ich pracownicy

  • Schemat b) przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe,

  • Schemat c) pracownicy modelowych centrów screeningowych oraz innych jednostek służby zdrowia.


SPO RZL - Działanie 2.3 Zasady realizacji w schematach

Schemat a) – konkurs: typy projektów:

 • projekty inicjowane oddolnie,

  Schemat b) – przetarg: typy projektów:

 • a) ponadlokalne,

 • b) zgodne z priorytetami polityki państwa,

 • d) pilotażowe, innowacyjne.


SPO RZL - Działanie 2.3Schemat a)

TYPY PROJEKTÓW:

 • szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach (dowolny zakres związany z podwyższaniem umiejętności)

 • szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami:

  zarządzanie, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy, zarządzanie bhp, uelastycznianie form świadczenia pracy

 • studia podyplomowe dla pracowników i kadr (dowolny zakres)

 • staże w instytucjach naukowo - badawczych (dowolny zakres)


SPO RZL - Działanie 2.3Schemat b)

TYPY PROJEKTÓW:

 • szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami o charakterze ponad lokalnym:

  bhp, języki obce, zarządzanie, HACCP

 • badanie i popularyzacja szkolenia i doskonalenia zawodowego

 • podniesienie jakości usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw


SPO RZL - Działanie 2.3

PROJEKTODAWCY (Schemat A) :

 • Organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty;

 • Szkoła wyższa;

 • Jednostka naukowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o komitecie badań naukowych (dz. U. Z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 335), posiadająca osobowość prawną;

 • Inna osoba prawna, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową;

 • Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.


SPO RZL - Działanie 2.3

BENFICJENCI OSTATECZNI

Schemat A:

przedsiębiorstwa i ich pracownicy:

- małe,

- średnie,

- duże


SPO RZL - PROJEKT

WIELKOŚC PROJEKTU schemat a), b)

 • Projekt minimalny – 15 000 euro

 • Projekt maksymalny – do 1 000 000 euro przypadającego na jeden projekt indywidualnego projektodawcy

 • Ograniczenia w zależności od:

  • typu projektu,

  • doświadczenia i obrotów projektodawcy


PROCEDURA - KONKURS

1. Ramowy Plan Realizacji Działania - Beneficjent końcowy

2. Akceptacja - Komitet Sterujący

3. Ogłoszenie konkursu

4. Przyjmowanie wniosków

5. Weryfikacja formalna

6. Ocena merytoryczna - Komisja Oceny Projektów

7. Podpisanie umowy finansowania

8. Realizacja, monitoring, nadzór, kontrola

9. Zamknięcie projektu


PROCEDURA - PRZETARG

1. Przygotowanie projektu – Beneficjent końcowy

2. Akceptacja Komitetu Sterującego

3. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę usług - Beneficjent końcowy

4. Wyłonienie wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

5. Zawarcie umowy

6. Odbiór produktu (DRP)

7. Zamkniecie projektu

beneficjent końcowy (nominalny projektodawca)


SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA FORMALNE OCENY PROJEKTU:

 • Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,

 • Zgodność projektu z dokumentami programowymi (Sektorowym Programem Operacyjnym i Uzupełnieniem Programu),

 • Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym

 • Spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu z EFS,

 • Wartość projektu jest wyższa niż 15 tys. euro,

 • Zgodność z celami horyzontalnymi.


SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU:

 • Zgodność ze strategią rozwoju regionalnego i lokalnego oraz programami rządowymi w zakresie polityki społecznej,

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

 • Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie,

 • Różnorodność i adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu, wybór rodzaju i charakter udzielonego wsparcia,

 • Zakładane rezultaty projektu,

 • Trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań,


SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU cd:

 • Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji)

 • Czytelne źródła finansowania

 • Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu),

 • Kwalifikowalność kosztów,

 • Wiarygodność, doświadczenie i potencjał instytucjonalny


SPO RZLschemat a), b)

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY PROJEKTU:

 • Promocja zmian technologicznych i społeczeństwa informacyjnego,

 • Wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,

 • Zastosowanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych,

 • Zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów.


SPO RZLTRYB OCENY PROJEKTU

Schemat a)

Wniosek składany do RIF

Ocena merytoryczna: PARP

SPORZL - Działanie 2.3 Schemat a)

KOSZTY KWALIFIKOWANE - ZASADY:

 • są niezbędne dla realizacji projektu,

 • zostaną uwzględnione w budżecie projektu (we wniosku stanowiącym załącznik do umowy finansowania projektu),

 • spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę,

 • zostały poniesione po podpisaniu umowy z Beneficjentem końcowym,

 • zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy (faktycznie poniesione, lecz nie koniecznie w formie gotówkowej),

 • są poparte stosownymi dokumentami.


SPORZL - Działanie 2.3schemat a)

WYDATKI KWALIFIKOWANE - TYPY:

 • Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,

 • Koszty podróży prowadzących szkolenie,

 • Podróż, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu,

 • Wynajem pomieszczeń,

 • Materiały szkoleniowe,

 • Analizy i badania,

 • Amortyzacja narzędzi i wyposażenia stanowiących środki trwałe organizatora szkolenia lub podwykonawcy,

 • Informacja i promocja,

 • Udokumentowane wydatki z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, poniesione przez ich pracodawców,

 • Koszty bieżące.

 • Możliwe zlecanie zadań


SPORZL - Działanie 2.3schemat a) , b)

WYDATKI NA PEWNO NIE KWALIFIKOWANE - PRZYKŁADY:

 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 • wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,

 • wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

 • koszty nie udokumentowane,

 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

 • wydatki na zakup ziemi i nieruchomości,

 • inwestycje w maszyny i urządzenia,

 • koszty prac budowlanych.


SPO RZL - DOTACJE

Środki przekazywane w formie kolejnych transz z

częstotliwością określoną w umowie,

Realizacja kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia transzy poprzedniej (80%) oraz od stopnia realizacji projektu.


SPO RZL

DZIAŁANIE 2.3 FINANSOWANIE PROJEKTU

 • Wsparcie finansowe ogółem:253 325 092 EUR

 • UE:189 981 183 EUR

 • Wkład krajowy publiczny: 63 343 909 EUR

 • Wkład krajowy prywatny: 7 800 997 EUR

 • Wkład środków publicznych (%)100%,

  w tym: UE 75%, krajowe 25%)


SPO RZL

DZIAŁANIE 2.3 FINANSOWANIE PROJEKTU w 2004 r.

 • Wsparcie finansowe ogółem:8 100 000 EUR

  schemat a):5 680 000 EUR

  schemat b):2 100 000 EUR

  schemat c): 320 000 EUR


 • Możliwości pozyskania pieniędzy przez Mikroprzedsiębiorstwa:

  • Mikroprzedsiębiorstwa działające więcej niż 3 lata - SPO WKP (np. działanie 2.3.)

  • Mikroprzedsiębiorstwa działające poniżej 3 lat - ZPORR (Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”)


Dodatkowe możliwości dla obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR

Działanie 3.4

Mikroprzedsiębiorstwa


 • BENEFICJENCI

 • Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej, niż trzy lata kalendarzowe przed złożeniem wniosku. Ponadto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub

  • wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

 • Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

  • 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji,

  • prawa do 25% i więcej udziału w zysku,

  • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy


 • TYPY PROJEKTÓW:

 • TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw wprowadzające innowacyjność w przedsiębiorstwie i zwiększające jego konkurencyjność.

 • TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na:

 • utworzenie, rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa,

 • rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej,

 • rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego

 • zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług,

 • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,

 • modernizację środków produkcji,


Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

 • POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:

 • TYP I: - do 5000 euro (równowartości w PLN),

 • - 50% kwalifikującego się kosztu, w tym:

  • 35% udział środków z EFRR,

  • 15% udział środków z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy).

 • TYP II: - do 50 tysięcy euro,

 • - część kosztów kwalifikowalnych zgodnie z mapą pomocy regionalnej .

 • + 15% punktów procentowych brutto,

 • w tym:

  • - 35% udział środków z EFRR w każdym z podregionów,

  • - pozostała część dofinansowania pochodzi ze środków budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).


 • Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

  Budowa i organizacja struktur administracyjnych

  Instytucja Zarządzająca - Departament Wdrażania

  Programów Rozwoju Regionalnego MGiP

  Instytucja Pośrednicząca - Urząd Wojewódzki

  Instytucja Wdrażająca: Samorząd Województwa


  Instytucja Wdrażająca

  Samorząd Województwa, Zarząd Województwa i inne instytucje

  1. Przyjmowanie wniosków.

  2. Ocena formalna wniosków.

  3. Ocena merytoryczna wniosków- dokonywana jest w Komisji Oceny Projektów przez dwóch niezależnych ekspertów.

  4. Szeregowanie wniosków, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów w listę rankingową przezKomisję Oceny Projektów.

  5. Podpisanie umowy z projektodawcą przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji.


  Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw(SPO-WKP)

  Celem programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Realizacja tego celu odbywa się w ramach dwóch priorytetów:

  • rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,

  • bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.


  Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach SPO - WKP

  W ramach SPO-WKP o dofinansowanie z funduszy strukturalnych mogą starać się:

  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają status przedsiębiorstwa w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • zakłady opieki zdrowotnej w których podmiotami tworzącymi nie są jednostki samorządu terytorialnego, Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów i Minister właściwy,

  • osoby prowadzące praktykę lekarską (w tym grupową) pod warunkiem doprecyzowania ich statusu prawnego.


  Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach SPO - WKP

  Zakłady opieki zdrowotnej (jako przedsiębiorstwa) mogą korzystać z dofinansowania w ramach SPO-WKP m.in. w ramach następujących działań:

  • Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,

  • Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.


  Podziałanie 2.2.1

  Poddziałanie 2.2.1 odnosi się do przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), które polegają na:

  • utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej,

  • rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian:

   - produkcji bądź procesu produkcyjnego,

   - zmian wyrobu lub usługi,

  • wparcie tworzenia miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

   INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA:

   Departament Instrumentów Finansowych

   Ministerstwa Gospodarki i Pracy


  Działanie 2.3

  Działanie 2.3 odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów związanych m.in. z:

  • modernizacją przedsiębiorstw,

  • dostosowaniem technologii i produktów do wymogów dyrektyw unijnych,

  • zastosowaniem i wykorzystaniem technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,

  • wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych, itp.

   INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA:

   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

   we współpracy z Regionalnymi Instytucjami

   Finansującymi (RIF)


  Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podpisany w styczniu 1994 roku objął:

  - 15 państw członkowskich UE

  - państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – Islandię, Lichtenstein i Norwegię.


  Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  Umowa o poszerzeniu EOG podpisana w październiku 2003 przyznała krajom członkowskim możliwość korzystania w latach 2004 - 2009 z:

  - Mechanizmu EOG (Polska -280,8 mln euro)

  -Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Polska -277,83 mln euro).


  Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  UCZESTNICY PROGRAMU

  instytucje z:

  • krajów członkowskich UE

  • państw EFTA- EEA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia)


  Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  Dofinansowanie:

  - do 85% kosztów całkowitych przedsięwzięć finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego

  - do 60% kosztów całkowitych w pozostałych przypadkach.


  Finansowy Mechanizm EOG

  Ochrona zdrowia korzysta z FM EOG

  w ramach priorytetu 5:

  opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

  (58,7 mln euro)

  oraz

  granty na badania akademickie


  Finansowy Mechanizm EOG

  Główne cele priorytetu:

  podniesienie poziomu życia poprzez wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem, obniżenie umieralności okołoporodowej, poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.


  Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  Podstawą wdrażania będzie wynegocjowane

  Memorandum of Understanding

  określi

  • priorytetowe obszary działania,

  • zasady naboru i selekcji wniosków oraz

  • struktury administracyjne


  Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  Ministerstwo Gospodarki i Pracy

  odpowiada za

  • negocjacje warunków wdrażania,

  • niezbędne dokumenty,

  • strukturę administracyjną


  NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM ZDROWIA PUBLICZNEGO2003-2008BUDŻET PROGRAMU

  312 MILIONÓW EUR

  2004r.61,3 MEUR


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:

  • Poprawa informacji i wiedzy służąca

  • rozwojowi zdrowia publicznego

   • budowa systemów informacji zdrowotne

   • mechanizmy raportowania

   • analiza zagadnień zdrowotnych

   • raporty o zdrowiu publicznym

   • dostępność i transfer danych


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:

  • Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne w sposób skoordynowany

   • Wymiana informacji w zakresie strategii szczepień i immunizacji

   • Zwiększenie zdolności wykrywania chorób zakaźnych

   • Bezpieczeństwo organów , krwi i tkanek ludzkich

   • Oporność na środki antybakteryjne

   • Wsparcie sieci laboratoriów


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:

  • Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie

   • sposób odżywiania i aktywność fizyczna

   • choroby układu krążenia, oddechowego

   • choroby nowotworowe

   • zapobieganie urazom i wypadkom

   • zaburzenia zdrowia psychicznego


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU:

  • Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie

  • UZALEŻNIENIA:

   • palenie tytoniu

   • nadużywanie alkoholu

   • nadużywanie legalnych i nielegalnych leków psychotropowych

   • narkotyki


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • WYSTĘPOWANIE O FUNDUSZE:

  • Call for proposals :

   • plan pracy na dany rok

   • formularz zgłoszeniowy

   • zasady, kryteria, procedury selekcji

  • www.europa.eu.int/comm/health/index_en.html

  • termin składania wniosków

  • do DG SANCO w Luksemburgu

  • 26 kwiecień 2004


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  WSPÓLNOTOWY PROGRAM

  ZDROWIA PUBLICZNEGO

  NIE JEST

  PROGRAMEM

  POMOCOWYM


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • proponowane działania muszą zapewnić:

   • zgodność z celami Wspólnoty

   • wartość dodaną do Wspólnoty

   • skuteczne partnerstwo zagraniczne

   • oryginalność i innowacyjność

   • analiza komplementarności ( projekty z dziedziny, innych polityk Wspólnoty, innych organizacji).


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  proponowane działania muszą zapewnić: (cd)

  • znaczną ilość zaangażowanych państw

  • rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów

  • widoczność działań Wspólnoty

  • realność i trwałość rezultatów

  • mierzalność celów


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  POSTANOWIENIA FINANSOWE

  kwota dofinansowania przez KE

  max 60% budżetu projektu

  wnioskodawca zobowiązany jest:

  • zabezpieczyć współfinansowanie

   w przypadku przyznania mniejszej kwoty:

  • obniżyć koszty bez zmiany zadań i celów

  • zwiększyć kwotę współfinansowania


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  wyniki edycji 2003

  • projekty zgłoszone 426

  • projekty zaproponowane do finansowania 69

  • projekty na liście oczekujących 55

  • projekty odrzucone 273

  • projekty wykluczone 29

  • polskie projekty:

  • zgłoszone 22

  • zaproponowane do finansowania 1


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  Powody odrzucenia polskich projektów:

  • projekt nietypowy, nie mieszczący się w formule bieżącego Programu

  • brak wymiaru europejskiego, wydaje się, że projekt nie ma powiązań z istniejącymi już sieciami

  • zbyt mały i o lokalnym zakresie

  • zbyt drogi, tylko 2 partnerów

  • ograniczony wymiar europejski i wartość dodana, brak informacji o fundamentalnym znaczeniu np. o roli partnerów w projekcie


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  • Powody odrzucenia polskich projektów: (2)

  • projekt zlokalizowany tylko w jednym kraju, nie spełnia celów wspólnotowego programu zdrowia publicznego,

  • brak wymiaru europejskiego, nadmiarowy budżet, nakłada się na “Euroskin”,

  • zupełny brak wymiaru europejskiego,

  • dane wynikowe projektu obecnie są już zbierane,

  • projekt przebudżetowany,

  • projekt o niskim koszcie i słabym oddziaływaniu.


  Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego

  Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy

  w Ochronie Zdrowia decyzją Ministra Zdrowia

  wyznaczone zostało jako

  KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

  ul. Aleje Jerozolimskie 15500-326 Warszawa

  strona internetowa Biurawww.bpz.gov.pl

  Kontakt:

  Sekretariatbpz@bpz.gov.pl

  Pani Krystyna Drogoń tel. 659 85 01

  k.drogon@bpz.gov.pl

  Pani Barbara Budkiewicztel. 658 09 60

  barbara.budkiewicz@bpz.gov.pl


  ad
 • Login