Przes anki nowej perspektywy strategicznej polska 2008 2030
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 75

Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030 PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dr Michał Boni ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH. Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030. Warszawa, 24 kwietnia 2008r. WYZWANIA 2030. Trendy globalne (poza znanym paradygmatem) Perspektywa europejska (szanse i ograniczenia)

Download Presentation

Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr Michał Boni

ZESPÓŁ DORADCÓW STRATEGICZNYCH

Przesłanki nowej perspektywy strategicznej Polska 2008 - 2030

Warszawa, 24 kwietnia 2008r.


WYZWANIA 2030

 • Trendy globalne (poza znanym paradygmatem)

 • Perspektywa europejska (szanse i ograniczenia)

 • Krajowe siły rozwoju/zmian (duchowe – materialne!!!)

  • Demokratyzacja/elitaryzacja potransformacyjna

  • Modernizacja wzorców kulturowych (miasto – wieś, religijność – laicyzacja)

  • Przedsiębiorczość/zachowawczość w gospodarce

  • Wymiana pokoleń: solidarność/konflikt

  • Indywidualizm/wspólnotowość

  • Wzorce konsumpcyjne/wzorce postmaterialne

  • Efekty cyfryzacji

  • Wyzwania gospodarcze, wyzwania technologiczne, a potrzeba wzrostu kapitału społecznego (dobrobyt materialny wspólnot)

 • Podmioty realizacji: scena polityczna

 • Scenariusze

 • Perspektywa 4 – 5 pokoleń


JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM

 • Konkurencyjność gospodarcza i jej wyznaczniki

  • Przedsiębiorczość

  • Innowacyjność

  • Koszty pracy

  • Kapitał intelektualny a rozwój

 • Adaptacyjność zasobów ludzkich

  • Edukacja

  • Elastyczność

  • Cykl życia a cykl kariery

  • Kapitał ludzki

 • Sieci wymiany/dostępność gospodarowania

  • Infrastruktura transportu

  • Sieci teleinformatyczne

  • Infrastruktura energetyczna

 • Zdolność do współpracy

  • Spójność społeczna

  • Decentralizacja państwa, społeczeństwo obywatelskie

  • Otwartość, tolerancja

  • Kapitał społeczny


GLOBALIZACJA

 • Od konkurencyjności do odpowiedzialności

 • Od rywalizacji do współpracy

 • „stara” i „nowa” globalizacja


POLSKA 2030

WYZWANIA (1)

WARUNKI DLA STABILNEGO,

WYSOKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO

 • Skala wzrostu (świat, Europa, Chindia, PKB per capita)

 • Równowaga i dyscyplina zadaniowa finansów publicznych

 • Poziom inwestycji (20% + ?)

 • Deficyt, dług, wydatki publiczne – relacja do PKB (30 – 40%)

 • Czynniki konkurencyjności gospodarki (w której grupie państw)

 • Swoboda przedsiębiorczości

 • Struktura PKB – dekompozycja (od 2008 do 2030: hipotezy)


KONKURENCYJNOŚĆ


KONKURENCYJNOŚĆ


STRUKTURA TWORZENIA PKB


STRUKTURA ZATRUDNIENIA (SEKTORY)


POLSKA 2030

WYZWANIA (2)

WARUNKI DLA RÓWNOWAGI DEMOGRAFICZNEJ

 • Solidarność pokoleń (orientacja na politykę 4 pokoleń)

 • Generacja seniorów a „silver economy” (portfele 60/65+ w 2030, 2 mln osób 80+)

 • Model rodziny (deinstytucjonalizacja) a dzietność (Prognozy dzietności do 2030 (warianty: 1,45 – 1,6))

 • Problem spójności etnicznej (?)

 • Długość kariery zawodowej a bezpieczny system emerytalny (65 – 67 lat wspólny wiek emerytalny)

 • Oczekiwana długość życia – 80 (w tym – „w zdrowiu”)

 • Liczba osób w wieku produkcyjnym a na emeryturach

 • Charakterystyka grupy kluczowej (aktywnej: 30 – 50 lat), czyli tych, którzy dzisiaj są między: zaczynającymi szkołę, a kończącymi studia)


NASZA SZANSA

SOLIDARNOŚĆ CZTERECH POKOLEŃ

 • Stworzenie dzieciom „ery cyfrowej” warunków dla ich szansy rozwojowej – udział w gospodarce opartej na wiedzy

 • Wsparcie dla generacji drugiego powojennego wyżu demograficznego (start zawodowy, migracje-powroty, dzietność)

 • Program 50+ (pierwszy powojenny wyż demograficzny)

 • Budowanie zrębów „silver economy”

  • Aktywność życiowa seniorów

  • Bezpieczny system emerytalny

  • Opieka pielęgnacyjna


PIRAMIDA WIEKU I PŁCI

LUDNOŚCI POLSKI w latach 2008 i 2030

kobiety

mężczyźni

mężczyźni

kobiety

Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE.


STRUKTURA ZATRUDNIENIA wg wieku 2008 i 2030 (w proc.)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie prognozy KE.


Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE.


Źródło: obliczenia własne na podstawie prognozy KE.


LUDNOŚĆ W STARSZYM WIEKUWEDŁUG 5-LETNICH GRUP WIEKU (w tys. osób)

Źródło: GUS za: Wilmowska – Pietruszyńska A., Błędowski P., Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne – idea i propozycje

rozwiązań


ZMIANY W WIELKOŚCI

POPULACJI PRACUJĄCYCH

Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray,

The „Third Transition” of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007.


PROJEKTOWANE ZMIANY

W POPULACJI PRACUJĄCYCH

Europa Wsch. i kraje byłego ZSRR

2005-2020

Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman,

Arup Banerji, From red to gray,

The „Third Transition” of Aging Populations

in Eastern Europe and Former Soviet Union,

Bank Światowy, Waszyngton, 2007.


AKTYWA FINANSOWE INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

jako % PKB w wybranych krajach Europy Wschodniej i krajów byłego ZSRR

Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray,

The „Third Transition” of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007.


FUNDUSZE EMERYTALNE JAKO % AKTYWÓW FINANSOWYCH

W POSIADANIU INWESTRÓW INSTYTUCJONALNYCH

w krajach Europy wschodniej i wybranych krajów

Źródło: Mukesh Chawla, Gordon Betcherman, Arup Banerji, From red to gray,

The „Third Transition” of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, Bank Światowy, Waszyngton, 2007.


WSPÓŁCZYNNIK DZIETNOŚCI OGÓLNEJw latach 2000 – 2006 (Polska)

Źródło: I. E. Kotowska, Analiza płodności oraz założenia prognostyczne, Warszawa, styczeń 2008r.


WSPÓŁCZYNNIK DZIETNOŚCI OGÓLNEJ w latach 2000 – 2006 (Polska)

Źródło: I. E. Kotowska, Analiza płodności oraz założenia prognostyczne, Warszawa, styczeń 2008r.


POLSKA 2030

WYZWANIA (3)

WARUNKI DLA WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ORAZ ADAPTACYJNOŚCI ZASOBÓW PRACY

 • Wskaźniki zatrudnienia w grupach wiekowych (w tym: młodzi do 24, oraz 55+)

 • Elastyczność a bezpieczeństwo (flexicurity):

 • formy zatrudnienia, dynamizm, mobilność, migracje

 • Zmiany w strukturze zatrudnienia (sektory, grupy zawodów, klastry)

 • Rozwój uczenia się przez całe życie (LLL): GENERACJE UCZĄCE SIĘ – prognozy popytu

 • Edukacja a rynek pracy (dopasowanie) – kwalifikacje, kompetencje, skolaryzacja

 • APRP (efektywność) – przewidywania cykli bezrobocia i charakterystyki

 • Cykl życia a cykl kariery zawodowej (charakterystyka K/M)


STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KLASTRACH

Źródło: Bukowski M., Zatrudnienie w Polsce 2006


NAJWIĘKSZE OBSZARY POWSTAWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Dane za: prof. A Karpiński, Rynek pracy, ewolucja popytu na kwalifikacje, Warszawa 2006


ABSOLWENCI 2005/2006

Źródło: GUS


LICZBA STUDENTÓW W POLSCE W TYSIĄCACH W LATACH 1990 - 2006

Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks


KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


TRENDY W ZATRUDNIENIU WG GRUP W % EU 25

Źródło: Prospects for changing skill needs in Europe, European Centre for the Development of Vocational Training, Luxemburg 2008r.


TRENDY W ZATRUDNIENIU

WG GRUP ZAWODOWYCH


POPYT NA KWALIFIKACJE

(porównanie scenariuszy)

Źródło: Prospects for changing skill needs in Europe, European Centre for the Development of Vocational Training, Luxemburg 2008r.


ZMIANY W STRUKTURZE RYNKU PRACY

A WSPÓŁCZESNE TRENDY

Źródło: Edukacja dla pracy, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, pod kier. U. Sztanderskiej,

UNDP, Bank Światowy, Warszawa 2007r.


PROJEKCJA ZATRUDNIENIA WG GRUP

DO ROKU 2013 I 2025

Źródło: Edukacja dla pracy, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, pod kier. U. Sztanderskiej,

UNDP, Bank Światowy, Warszawa 2007r.


POLSKA 2030

WYZWANIA (4)

ODPOWIEDNI POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY

(technicznej, transportowej, cyfrowej, teleinformatycznej)

 • Dostępność transportowa/komunikacyjna: sieć a sieć wymiany gospodarczej (prędkość handlowa kolei – 23km/h)

 • Teleinformatyka, cyfryzacja: nowe funkcjonalności (edukacja, styl życia, usługi, model pracy, czas wolny)

 • Nowe technologie a kreatywność gospodarcza (nowe dziedziny – struktura gospodarki, nowe przemysły, self service)


AUTOSTRADY – STAN PRAC

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.


DROGI EKSPRESOWE – STAN PRAC

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.


ODNOWY, PRZEBUDOWY,

MODERNIZACJE DRÓG

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.


KORZYSTANIE Z INTERNETU WG WOJEWÓDZTW

Źródło: Diagnoza Społeczna 2007.


KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW WG WOJEWÓDZTWA

Źródło: Diagnoza Społeczna 2007.


w %

Źródło: prezentacja mgr Adama Płoszaja z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na UW, z 2006 roku


Information Society performance

by ESPON 123 IS Index

Źródło: Spatial aspects of the Information Society, ESPON Project 1.2.3


POLSKA 2030

WYZWANIA (5)

WARUNKI DLA BEZPIECZEŃSTWA

ENERGETYCZNO - KLIMATYCZNEGO

 • Zapewnienie potrzeb energetycznych (wzrost popytu do 2020r. o ok. 3% rocznie, czyli 40%; 70% do 2030(?) – przy obecnej strukturze gospodarki)

 • Ceny energii (paliwa – a energia elektryczna: 100% - 2020)

 • Koszty równowagi energetycznej (od 1,24% PKB do ok. 3% PKB 2020 czyli 0,25% PKB rocznie)

 • OZE (15 – 20% w 2030) a koszty, a INNOWACJE (R&D)

 • Inwestycje modernizacyjne (CC&S + zgazowanie węgla – realny start?) + energia jądrowa + nowe MW (plan do 2015 – 1200MW a potrzeby 1200 MW rocznie)

 • Postawy i nawyki ekologiczne

 • Struktura polskich zanieczyszczeń

 • Wrażliwość różnych sektorów gospodarki na pakiet klimatyczny (KPMG)


Sector map:

Perceived risks

versus

preparedness

Źródło: KPMG, Warszawa 2008


MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA WĘGLA


POLSKA 2030

WYZWANIA (6)

WARUNKI DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

I ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

(nowy potencjał rozwojowy Polski, nowe przewagi konkurencyjne)

 • Stały monitoring KI (relacyjny, strukturalny, społeczny, ludzki): rekomendacje

 • Unowocześnienie systemu edukacji (kreatywność, kompetencje cyfrowe, komunikacyjne, ścieżki rozwoju technicznego, PISA – „science”)

 • Wysoki poziom skolaryzacji (struktura wykształcenia społeczeństwa)

 • Orientacja na talenty

 • Konkurencyjność w nauce i szkolnictwie wyższym (kadra, motywacja, jakość, efektywność, umiędzynarodowienie)

 • B+R (nakłady publiczne – powyżej 0,6% PKB; ok. 1% - 1/3 całości oraz 70% na badania, a 30% na statutowe działania)

 • Mechanizmy wzrostu innowacyjności (nauka – biznes; dziedziny?)

 • Wkład do eksportu (produkty wyższego przetworzenia)


INNOWACYJNOŚĆ – POLSKA A EUROPA

European Innovation Scorboard 2005 TrendChart


STRUKTURA NAKŁADÓW NA NAUKĘ W POLSCE I INNYCH KRAJACH


ZNAJOMOŚĆ J. ANGIELSKIEGO (%)

First European Quality of Life Survey: Participation in civil Society, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006


Nauki przyrodnicze: Uczniowie najlepsi

Uczniowie najsłabsi

Polska:

Poniżej poziomu 1: 3,2%

Poziom 1: 13,8%

Polska:

Poziom 6: 0,7%

Poziom 5: 6,1%


ILOŚCIOWA OCENA JAKOŚCI NAUKI – indeksy cytowań 1995 - 2005

źródło: Essential Science Indicators, 2006


POLSKA A EUROPA – FINANSOWANIE NAUKI

PL - 17

EURO per capita

Średni poziom finansowania z budżetów państw „15” wynosi 167 EURO na mieszkańca (2004 r.)

źródło: Simona Frank, EUROSTAT, EC 2006


* dane dla roku 2006

** na czerwono - wyniki <75% średniej dla UE lub CEE, na zielono- wyniki >100% średniej dla UE lub CEE

Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.


NAKŁADY NA B+R WG WOJEWÓDZTW

Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.


 • łączne nakłady na B+R

 • wszystkich przedsiębiorstw

 • działających w Polsce

 • Źródło: European Commission,

 • JRC/DG RTD,

 • The 2007 EU industrial R&D

 • Investment Scoreboard,

 • European Communities 2007

Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.


PROBLEMY ZWIĄZANE Z B+R W POLSCE

Źródło: Czy warto inwestować w Polsce,

raport KPMG, Warszawa 2008r.


STOPA ZWROTU

INWESTYCJI INNOWACYJNYCH

Źródło: Czy warto inwestować w Polsce, raport KPMG, Warszawa 2008r.


POLSKA 2030

WYZWANIA (7)

WARUNKI DLA SOLIDARNOŚCI

I KONWERGNECJI REGIONALNEJ

(Miasto – wieś; Polska A – Polska B; spójność – niespójność terytorialna)

 • Model rozwoju metropolitarnego

 • Rozwój aglomeracji a suburbia (kooperacja): kompensacja wielkości miast poprzez dostęp z terenów szerokich suburbiów do infrastruktury miejskiej

 • Miejski i wiejski styl życia (dyfuzje, różnice): laicyzacja, konsumeryzacja, postmaterializm

 • Prognoza urbanizacji a prognoza spójności terytorialnej

 • Model wyrównywania szans (regiony): własny, specyficzny potencjał, infrastruktura – dostęp, kapitał ludzki i społeczny (dystanse międzyregionalne)

 • Co z rolnictwem? Wydajność, zatrudnienie (struktura zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich – pracujący poza gospodarstwami rolnymi dziś około 2,4mln na ok. 6mln pracujących), nowe typy miejsc pracy na obszarach wiejskich (program dla wsi)

 • Dywergencja (od 0,25 – do 0,35): czy i kiedy konwergencja


DYNAMICZNY ROZWÓJCELE 2015ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY(PKB per capita)


DYNAMICZNY ROZWÓJCELE 2015ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY(PKB per capita)


SELEKTYWNOŚĆ MIGRACJI POAKCESYJNYCH – REGION ODPŁYWU

Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.


Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.


Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.


WSM DLA WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO

(Niemcy i Wielka Brytania)

Źródło: Okólski M., Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, 23.04.2008r.


POLSKA 2030

WYZWANIA (8)

WARUNKI DLA POPRAWY SPÓJNOŚĆI SPOŁECZNEJ

 • Wymiar terytorialny (wieś – miasto, regiony)

 • Zagrożenia wykluczeniem (zdefiniować obszary i grupy potencjalnego wykluczenia: dzieci, niepełnosprawni, starsi 80+, imigranci, wieś)

 • Czynniki sprzyjające wykluczeniu: deficyty: edukacji, zdrowia, pracy, dysfunkcjonalność rodzin, niskich dochodów

 • Polityka integracji społecznej (model): welfare state workfare state

  welfare society

 • Zdefiniować zasadę pomocniczości i zakresy odpowiedzialności (przemiany do 2030): państwo, samorząd, rodzina, firma (CSR), człowiek

 • Stan zdrowotności a grupy ryzyka (otyłość, choroby krążenia, nowotwory – a programy zdrowotne (ich zasoby – nakłady, kadra, dostęp))

 • Przyczyny niespójności (ubóstwo z tytułu niskich dochodów: transfery – „working poor”)


STOPA UBÓSTWA WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W UE (2004)

źródło: EU-SILC 2005


POLSKA 2030

WYZWANIA (9)

WARUNKI DLA SPRAWNEGO PAŃSTWA

I EFEKTYWNEGO RZĄDZENIA

 • Jakość i dostęp usług publicznych (edukacja, zdrowie, usługi opiekuńcze, rynku pracy, socjalne, etc.)

  • Orientacja na klienta

 • Sprawna administracja (MBO, efektywność, mierniki, e-państwo, minimum obciążeń dla obywatela)

 • Dobre rządzenie (indeks efektywności funkcji państwa:

  • Transparentność decyzji

  • Niska korupcja

  • Sprawność stanowienia prawa – dobrego

  • Efektywność decentralizacji

  • Skala e-państwa

  • Zarządzanie przez cele w administracji

  • Usługi publiczne – proklienckość

  • Obywatelska partycypacja


POLSKA 2030

WYZWANIA (10)

WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

(ZAUFANIE I DUMA)

 • Tożsamość polska (wokół jakich wartości: naród, UE, wartości postmaterialne, religia) – wybór pokolenia dzisiejszych 18-latków?

 • Zaufanie społeczne, otwartość, tolerancja, więzi społeczne (jakie czynniki je budują)

 • Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego (solidarność społeczna, „compassion”)

 • Formy demokracji – model deliberatywny, partycypacja, interesariusze dialogu („biała księga dialogu społecznego anno 2008”)

 • Społeczeństwo informacyjne (internet, kanały komunikacji, media, cyfryzacja)

 • Generacja kluczowa w 2030 (dzisiejsi – od startujących w szkole do kończących studia)


ODSETEK OSÓB UFAJĄCYCH LUDZIOM

Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks


INDEKS AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W 20 KRAJACH

Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks


WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks


ODSETEK OSÓB UFAJĄCYCH INNYM LUDZIOM W POLSCE W LATACH 1992-2007

Cyt. Za: Czapiński j., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks


 • Login