Doc phdr ing karel riegel csc l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie. Co je to ekonomická psychologie:. IAREP International Association for Research in Economic Psychology. Obecné problémy.

Download Presentation

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.

 • HR Živě

 • Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie


Co je to ekonomická psychologie:

IAREP

International Association for Research in Economic Psychology


Obecné problémy

 • Koupě a prodej, práce, dělba práce, uzavřené hospodářství, barter, peněžnísměna, konkurence, vzácnost, hojnost, chudoba a bohatství, nabídka, poptávka, trh, (antiky, středověku, průmyslové revoluce a trh informační společnosti)


Specifické problémy:

 • Symbolové ekonomiky, primitivní ekonomiky, alternativní ekonomiky, dary, spoření, půjčky, daně, ekonomická socializace dětí, gambling a loterijní průmysl, domácnost, peníze, firmy.


Pojem práce - sběrači:

 • sled pohybů a úsilí

 • reflexe, znalost, co mám udělat, co nikoli, jak, kdy.

 • obrazsvěta

 • obraz sebe.

 • rovnováha odrazu i projektu, uspokojování svých potřeb i hledání vlastní identity.


Pojem práce - lovci:

 • taktika:

 • „zde a nyní“,

 • „tam a tehdy“ (predikce chování zvěře).

 • obraz sebe v zrcadle světa, ale i rovnocenného partnera (zvířete).


Pojem práce - zemědělci

 • Práce obrazem sebe + partnera (vymezeného, kultivovaného segmentu přírody) vůči (okolnímu) světu.


Pojem práce - řemeslní výrobci

 • Práce obrazem sebe v zrcadle materie. Řemeslník získává svou identitu ze svého výrobku.

 • Průmyslový dělník ji naopak ztrácí.


Pojem práce - obchodníci

 • strategická investice do obrazu sebe v zrcadle světa.


Pojem práce

 • Kladu cihlu na cihlu

 • Stavím zeď

 • Stavím chrám…


EAWOP Praha 2001 Globalizace: příležitosti a hrozby

Trendy:

 • Sebemotivace

 • Sebemarketing

 • Pokles supervize

 • Globalizace


Oblast uplatnění psychologie (M.Frese):

 • Nárůst komplexity

 • Nárůst diverzity

 • Vyjednatelnost identity

 • Nutnost spolehnutí se

  • Na sebe

  • Na druhé


Uplatnění psychologie (Riegel):

 • Globální x lokální

 • Do pohybu základna měření

 • Globální prostor nemá „vnějšek“


Uplatnění psychologie (Roe)

 • Toky vědomostí

 • Pokles překážek

 • Nárůst potenciálu člověka


Uplatnění psychologie (Ones):

 • 13.-15. st.: dílny, unikáty

 • 20. st.: továrny, masová výroba

 • 21. st.: dílny, unikáty

  • Indidividuální výrobci

  • Sítě výrobců/spotřebitelů

  • Velké („malé“) firmy (Welch GE)


Uplatnění psychologie (Fišera):

 • Strategie HRD

 • Přenosné znalosti a dovednosti

 • Trénink pro mezinárodní konkurenci

 • Participace

 • Národní sebedůvěra


Uplatnění psychologie (symposia):

 • Propouštění a fůze (survivor sickness)

 • Efektivní týmová práce (sebeřídící týmy)

 • Od vyhoření k angažovanosti (síly x slabiny)

 • Řízení znalostí a učení

 • Proaktivita v práci a organizaci


EAWOP Stockholm 07

 • A.Udržitelné organizace: produktivita, kvalita služeb, bezpečnost práce,zdraví při práci (Workplace Health)

 • B.0. Řízení lidských zdrojů(výběr a hodnocení, odměňování, hodnocení výkonu, plánování a řízení kariéry,volba zaměstnání, diverzita pracovních míst, strategie lidských zdrojů)


EAWOP Stockholm 07

 • C.0. Organizační změna a vývoj(Proces organizační změny, programy vývoje organizací, fůze a akvizice, snižování stavů a outplacement, outsourcing, privatizace, řízení organizačních změn,konzultování,koučování a poradenství)


EAWOP Stockholm 07

 • D. Změny pracovních vztahů (psychologická smlouva, částečný úvazek, práce na dobu určitou, sebezaměstnání, pracovní nejistota, zaměstnatelnost)

 • E. Vstup, výstup a mobilita (vstup na trh práce, kariérní vzorce a mobilita, fluktuace, nezaměstnanost, návrat do práce, stárnutí (aging) pracovní síly a odchod do důchodu


EAWOP Stockholm 07

 • F. Technologie a vědění (organizační učení, transfér znalostí, řízení technických inovací,člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž)


EAWOP Stockholm 07

 • G. Pracovní stres a blaho zaměstnance(pracovní stresory, vyhoření a únava, absentismus a pracovní neschopnost (sick-leave),psychobiologické stresové reakce, obnova sil (recovery)

  „odtočení“(unwinding), řízení stresu, vyrovnávání se a sociální podpora, blaho, angažovanost)


EAWOP Stockholm 07

 • F. Technologie a vědění (organizační učení, transfér znalostí, řízení technických inovací,člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž)

 • H.Interface práce a rodiny (konflikt rodiny a práce, rovnováha práce a rodiny, přesahy (crossover), organizace přátelská vůči rodině (family-friendly org.)Organizační chování (pracovní postoje a hodnoty, závazky vůči organizaci a identifikace, pracovní motivace, výkon (performance), důvěra, spravedlnost vorganizaci)


EAWOP Stockholm 07

 • J. Organizační struktura, kultura a klima (Struktura organizace a její design, kultura organizace, multi-kulturní organizace, organizační klima, komunikace vorganizaci,analýza a návrh prací, časová struktura práce(scheduling), Etika organizace a sociální odpovědnost, teorie organizace)K. Vedení lidí a management (modely vedení, vedení a kultura, řízení flexibility, řízení rozmanitosti, řízení konfliktů, vyjednávací dovednosti a procesy, rozhodování)


EAWOP Stockholm 07

 • L. Týmy a pracovní skupiny (týmové a skupinové procesy, meziskupinové vztahy v práci, tvorba týmů a efektivnost, týmová práce , tvořivost a inovace, rozmanitost v pracovních týmech, kyberprostor a virtuální týmy)M. Emoce na pracovním místě (emocionálně náročné práce, řízení emocí při práci, emoce vorganizačním kontextu)


EAWOP Stockholm 07

 • N. Průmyslové vztahy (zastupování zaměstnanců a kolektivní vyjednávání, demokracie a dialog, moc a vliv, strukturální změna odborů, postoje odborů a participace)

 • O. Výzkum a metodologie (výzkumné projekty, měření a psychometrika, statistika a metodologické souvislosti, pokrok vkvantitativním výzkumu, pokrok ve kvalitativním výzkumu,terénní a experimentálnívýzkum, cross-kulturální výzkum).


Člověk – technika

Zaměstnanec-průmyslový dělník

Zaměstnanec

Majitel

Podnikatel

Manažer

Nezaměstnaný

Workholik

Homeless

Nikdy nepracující

Partneři

Děti

Černí pasažéři

Bílí pasažéři

Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh)


Průmysl

Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh)

 • Sektory

 • Armáda

 • Zdravotnictví

 • Obchod

 • Stavebnictví

 • Doprava

  • Železnice

  • Silnice

  • Letadla


Pojem trhu

 • Trh antiky

 • Trh středověku

 • Trh průmyslové revoluce

 • Trh informační společnosti


Trh práce a

 • Uzavřený household

 • Peněžní hospodářství

 • Svoboda volby nikoli absolutní (koníček vs. uplatnění)

 • Cena za příležitost: riziko

 • Osobní marketing


Odměna odměna

Pokušení, podraz

Podraz, pokušení

Trest, trest

Chování na trhu práce a la experimentální hra (psychologický význam práce i odměny)


kapitál

 • Peněžní

 • Lidský

 • sociální


efekty

 • Substituční (práce na úkor volného času)

 • Důchodový (volný čas na úkor práce)


monopson

(Monopol na trhu práce)


Odbory (monopol strany nabídky)

 • Mzdový práh

 • Omezení nabídky práce

 • Zvýšení poptávky po práci

 • Omezení vlivu monopsonu


Nedokonalost trhu práce

 • Mzdová strnulost (pomalá reakce mezd a platů)

 • Mzdové tarify = apriorní struktury

 • Pracovní zákonodárství

 • Kolektivní smlouvy (omezení volného pohybu práce a její ceny)


Cena práce

 • Signál o stavu trhu

 • Navigace úsilí a zájmů

 • Uspokojení potřeb


Spravedlnost trhu práce

 • ???


Profesionální chování na trhu práce:

 • 1. sebehodnocení (self-assessment),

 • 2. průzkum povahy práce (job exploration),

 • 3. průzkum trhu práce (job search),

 • 4. opuštění stávající práce (leaving old job).


Chalíl Džibrán Chalíl: O práci

 • Práce je zviditelněná láska

 • Pečete-li chléb lhostejně, pečete hořký chléb

 • A nelisujete-li rádi hrozny, vaše nelibost nakape do vína jako jed

 • Když pracujete, jste flétnou, v jejímž srdci se šepot hodin mění v hudbu

 • Zabýváte-li se prací, milujete v pravdě život a milovat prostřednictvím práce je znát důvěrně nejskrytější tajemství života…


Děkuji za pozornost!K.R.


 • Login