Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjekt...
Download
1 / 42

doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová , CSc. Ing. Eva Šimečková - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje. doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová , CSc. Ing. Eva Šimečková. Struktura materiálu. Členění studijní opory Hospodářská komora České republiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová , CSc. Ing. Eva Šimečková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje

doc. Ing. Josef Fiala, CSc.

PhDr. Magda Habrmanová, CSc.

Ing. Eva Šimečková


Struktura materiálu

Členění studijní opory

 • Hospodářská komora České republiky

 • Poradenská síť EnterpriseEurope Network

 • Podnikání v Evropské unii

 • Podnikání v České republice

 • Případové studie – úspěšné případy podpory podnikání


Charakteristika současnosti

Současnost jako dynamická doba je charakteristická dvěma vlastnostmi

 • globalizace světové ekonomiky a společnosti

 • Znalostní charakter dnešní společnosati


Cíl studijní opory

 • Přehlednou formou předložit informace včetně odkazů na další informační zdroje.

 • Jejich shromáždění do jednoho dokumentu představuje „ucelenou kuchařku“ pro podporu ekonomických aktivit subjektů Moravskoslezského regionu nejen uvnitř tohoto regionu, celé České republiky, ale především směrem do Evropy.


Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky

 • zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR

 • podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví

 • má vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu


Hospodářská komora ČR

 • od roku 2004 je Hospodářská komora ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

 • Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.


Hospodářská komora ČR

 • sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob)

 • členové jsou organizovaní v 66 regionálních a 84 oborových asociacích HK ČR

 • v čele komory stojí prezident volený přímo sněmem Hospodářské komory ČR

 • činnost komory řídí představenstvo Hospodářské komory ČR


Hospodářská komora ČR

struktura volených orgánů HK ČR


Prezident HK ČR

 • zastupuje Hospodářskou komoru navenek

 • jedná jejím jménem

 • v době nepřítomnosti zastupuje prezidenta HK jím pověřený viceprezident HK nebo jiný jím pověřený člen představenstva HK

 • prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán – prezídium


Představenstvo HK ČR

 • řídící orgán Hospodářské komory České republiky

 • rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu hospodářské komory

 • za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory


Dozorčí rada HK ČR

 • kontrolní orgán Hospodářské komory České republiky

 • za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory a podává mu zprávy o své činnosti

 • činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory


Smirčí komise HK ČR

 • orgán Hospodářské komory České republiky

 • je zřízena k předcházení obchodním sporům mezi členy hospodářské komory

 • má 9 členů, kteří jsou voleni sněmem vždy na dobu tří let

 • smírčí komisi komory svolává její předseda


Sněm Hospodářské komory ČR

 • nejvyšší orgán Hospodářské komory České republiky

 • je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev

 • sněm komory svolává  představenstvo komory nejméně jednou ročně


Struktura komorové sítě HK ČR


Regionální část HK ČR

V regionální části je HK ČR tvořena:

 • 14 krajskými komorami (KHK)

 • 2regionálními (RHK)

 • 49 okresními komorami (OHK)

  Regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří (OBK)

  Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR


Oborová část HK ČR

Oborová část nebo-li profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 živnostenskými společenstvy:

 • v profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruženo 7organizací

 • v profesní unii Průmysl a doprava je sdruženo celkem 17 organizací

 • v profesní unii Služby pro podnikání je sdruženo celkem 29 organizací

 • v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla je sdruženo celkem 30 organizací


Poradenská síť EEN

Poradenská síť EnterpriseEuropeNetwork:

 • iniciativa Evropské komise

 • pomáhá malým a středním podnikům plně rozvinout jejich potenciál a inovační kapacitu

 • cílem je zajistit větší konkurenceschopnost podniků tím, že jim poskytuje kvalitní a cenově dostupné služby


Poradenská síť EEN

Iniciativa je obousměrná:

 • v jednom směru síť pomáhá malým a středním podnikům v Evropě a některých třetích zemích

 • v druhém směru pak slouží jako cesta, prostřednictvím které získává Evropská komise názory, zkušenosti a připomínky podnikatelů


Poradenská síť EEN

Poradenská síť EnterpriseEurope Network:

 • má téměř 600 kontaktních míst (hospodářské komory, vysoké školy, výzkumné ústavy, inovační centra)

 • má více než 3 000 zkušených pracovníků v 51 zemích

 • největší síť poskytující poradenství a služby podnikům


Poradenská síť EEN

Základní statistické údaje:

 • v letech 2008 – 2011 bylo zorganizováno více než 19 000 akcí s více než 750 000 účastníky

 • 60 000 podnikatelů se zúčastnilo více než 4 000 mezinárodních dvoustranných jednání a obchodních misí

 • členové sítě poskytli více než 100 000 poradenství k podnikání


Poradenská síť EEN

Financování EnterpriseEurope Network:

 • podpora z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace

 • v České republice navíc podpora z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

 • jelikož jsou služby v ČR dotovány ve výši 100 %, mohou je podnikatelé využívat bezplatně


Podnikání v Evropské unii

 • zaměření na možnosti podnikání v prostředí Evropské unie, na jeho náležitosti od zahájení podnikání, přes získávání prostředků, plnění povinností vůči řídícím a kontrolním orgánů jednotlivých států až po poslední fázi podnikání, kterou je jeho ukončení

 • přehlednou formou jsou zpracovány informace včetně odkazů na další informační zdroje


Vaše Evropa, vaše obchodní příležitost

Průvodce podnikáním v Evropě je rozdělen

do 8 okruhů

 • Jak začít?

 • Chod podniku

 • Expanze

 • Výhody trhu EU

 • Inovace

 • Odpovědné podnikání

 • Financování a podpora

 • Jak podnikání ukončit?


Jak začít?

Členění okruhu:

 • zahájení podnikání

  • jednotná kontaktní místa

 • převzetí podniku

  • zajištění přístupu k financím

  • zvýšení informovanosti a podpora poradenství

  • zajištění průhlednosti trhu pro převody podniků

  • příznivé nastavení daňových systémů


Chod podniku

Členění okruhu:

 • účetnictví

  • mezinárodní účetní standardy

  • přizpůsobení účetních systémů malým podnikům

 • daně

  • přímé zdanění

  • nepřímé zdanění

   pokračování


Chod podniku

 • zaměstnanci

  • pracovní trh EU

  • pracovníci vyslaní do zahraničí

  • uznávání odborných kvalifikací

  • sociální zabezpečení

  • dodržování minimálních pravidel v sociální oblasti

 • statistiky

 • finanční problémy


Expanze

Členění okruhu:

 • obchodní partneři

  • evropská hospodářská zájmová sdružení

  • evropské družstevní společnosti

 • pobočky

  • druhy vedlejších provozoven

  • Požadavky

  • jednotná kontaktní místa

   pokračování


Expanze

 • fúze

  • akvizice a fúze

  • kontrola spojování podniků

 • podnikání za hranicemi EU

  • mezinárodní obchodní politika

  • cla


Výhody trhu EU

Členění okruhu:

 • prodej zboží

  • volný pohyb zboží

  • omezení

  • nový právní rámec

  • harmonizace

  • vzájemné uznávání

  • kontaktní místa pro výrobky

   pokračování


Výhody trhu EU

 • poskytování služeb

  • směrnice o službách

 • hospodářská soutěž

  • antimonopolní opatření

  • státní podpora

 • veřejné zakázky

  • zadávání veřejných zakázek v EU

  • mezinárodní předpisy


Inovace

Členění okruhu:

 • zkušenosti odjinud

  • získávání poznatků

  • předávání poznatků

 • výzkum

 • duševní vlastnictví


Odpovědné podnikání

Členění okruhu:

 • životní prostředí

  • systém obchodování s emisemi

  • nakládání s odpady

  • ekodesign energetických spotřebičů

  • REACH

  • integrovaná prevence a omezování znečištění

   pokračování


Odpovědné podnikání

 • sociální oblast

  • nediskriminace

  • rovnost žen a mužů

  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • pracovněprávní vztahy

 • udržitelný rozvoj

  • sociální odpovědnost podniků

  • životní cyklus výrobků

   pokračování


Odpovědné podnikání

 • ekoznačka

 • systém řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí

 • akční plán pro ekologické inovace

 • iniciativa rozhodujících trhů

 • akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

 • iniciativa Small Business Act

 • evropská cena za ochranu ŽP pro podnikatele

 • odborná příprava a zvyšování kvalifikace


Financování a podpora

Členění okruhu:

 • jak zajistit finance

  • nepřímá podpora

  • přímá podpora

 • jak zajistit podporu

  • pomoc podnikům

  • komunikace s podniky


Jak podnikání ukončit?

Členění okruhu:

 • převod

  • zajištění přístupu k financím

  • zajištění informovanosti a podpora poradenství

  • zajištění průhlednosti trhů pro převody podniků

  • příznivé nastavení daňových systémů

 • likvidace

  pokračování


Jak podnikání ukončit?

 • úpadek a nový začátek

  • platební neschopnost

  • jednodušší a rychlejší úpadkové řízení

  • nový začátek po úpadku


Podnikání v České republice

Pro tuto část byly zvoleny čtyři oblasti:

 • založení podniku

 • účetnictví

 • sociální oblast

 • úpadek a nový začátek


Případové studie

Pro dokumentaci byly zvoleny tři případové studie – úspěšné případy podpory podnikání:

 • nová technologie typu“pay by weight“ pro racionální nakládání s odpady

 • systém pro optimalizaci provozu vozidel a strojů v odpadovém hospodářství

 • PROFITABILITY – inovační metoda rozvoje lidských zdrojů


Nová technologie typu“pay by weight“ pro racionální nakládání s odpady

Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko

 • Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika


Systém pro optimalizaci provozu vozidel a strojů v odpadovém hospodářství

Původce technologie:Xtrack, sp. z o.o, Polsko

Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika


PROFITABILITY – inovační metoda rozvoje lidských zdrojů

Původce technologie:Aislinn, s.r.o., Slovenská republika

Příjemce technologie: PersonnelDevelopmentTraining-Praha, s.r.o., Česká republika


ad
 • Login