Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjekt...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová , CSc. Ing. Eva Šimečková PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje. doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová , CSc. Ing. Eva Šimečková. Struktura materiálu. Členění studijní opory Hospodářská komora České republiky

Download Presentation

doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová , CSc. Ing. Eva Šimečková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doc ing josef fiala csc phdr magda habrmanov csc ing eva ime kov

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje

doc. Ing. Josef Fiala, CSc.

PhDr. Magda Habrmanová, CSc.

Ing. Eva Šimečková


Struktura materi lu

Struktura materiálu

Členění studijní opory

 • Hospodářská komora České republiky

 • Poradenská síť EnterpriseEurope Network

 • Podnikání v Evropské unii

 • Podnikání v České republice

 • Případové studie – úspěšné případy podpory podnikání


Charakteristika sou asnosti

Charakteristika současnosti

Současnost jako dynamická doba je charakteristická dvěma vlastnostmi

 • globalizace světové ekonomiky a společnosti

 • Znalostní charakter dnešní společnosati


C l studijn opory

Cíl studijní opory

 • Přehlednou formou předložit informace včetně odkazů na další informační zdroje.

 • Jejich shromáždění do jednoho dokumentu představuje „ucelenou kuchařku“ pro podporu ekonomických aktivit subjektů Moravskoslezského regionu nejen uvnitř tohoto regionu, celé České republiky, ale především směrem do Evropy.


Hospod sk komora r

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky

 • zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR

 • podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví

 • má vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu


Hospod sk komora r1

Hospodářská komora ČR

 • od roku 2004 je Hospodářská komora ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

 • Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.


Hospod sk komora r2

Hospodářská komora ČR

 • sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob)

 • členové jsou organizovaní v 66 regionálních a 84 oborových asociacích HK ČR

 • v čele komory stojí prezident volený přímo sněmem Hospodářské komory ČR

 • činnost komory řídí představenstvo Hospodářské komory ČR


Hospod sk komora r3

Hospodářská komora ČR

struktura volených orgánů HK ČR


Prezident hk r

Prezident HK ČR

 • zastupuje Hospodářskou komoru navenek

 • jedná jejím jménem

 • v době nepřítomnosti zastupuje prezidenta HK jím pověřený viceprezident HK nebo jiný jím pověřený člen představenstva HK

 • prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán – prezídium


P edstavenstvo hk r

Představenstvo HK ČR

 • řídící orgán Hospodářské komory České republiky

 • rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu hospodářské komory

 • za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory


Dozor rada hk r

Dozorčí rada HK ČR

 • kontrolní orgán Hospodářské komory České republiky

 • za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory a podává mu zprávy o své činnosti

 • činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory


Smir komise hk r

Smirčí komise HK ČR

 • orgán Hospodářské komory České republiky

 • je zřízena k předcházení obchodním sporům mezi členy hospodářské komory

 • má 9 členů, kteří jsou voleni sněmem vždy na dobu tří let

 • smírčí komisi komory svolává její předseda


Sn m hospod sk komory r

Sněm Hospodářské komory ČR

 • nejvyšší orgán Hospodářské komory České republiky

 • je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev

 • sněm komory svolává  představenstvo komory nejméně jednou ročně


Struktura komorov s t hk r

Struktura komorové sítě HK ČR


Region ln st hk r

Regionální část HK ČR

V regionální části je HK ČR tvořena:

 • 14 krajskými komorami (KHK)

 • 2regionálními (RHK)

 • 49 okresními komorami (OHK)

  Regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří (OBK)

  Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR


Oborov st hk r

Oborová část HK ČR

Oborová část nebo-li profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 živnostenskými společenstvy:

 • v profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruženo 7organizací

 • v profesní unii Průmysl a doprava je sdruženo celkem 17 organizací

 • v profesní unii Služby pro podnikání je sdruženo celkem 29 organizací

 • v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla je sdruženo celkem 30 organizací


Poradensk s een

Poradenská síť EEN

Poradenská síť EnterpriseEuropeNetwork:

 • iniciativa Evropské komise

 • pomáhá malým a středním podnikům plně rozvinout jejich potenciál a inovační kapacitu

 • cílem je zajistit větší konkurenceschopnost podniků tím, že jim poskytuje kvalitní a cenově dostupné služby


Poradensk s een1

Poradenská síť EEN

Iniciativa je obousměrná:

 • v jednom směru síť pomáhá malým a středním podnikům v Evropě a některých třetích zemích

 • v druhém směru pak slouží jako cesta, prostřednictvím které získává Evropská komise názory, zkušenosti a připomínky podnikatelů


Poradensk s een2

Poradenská síť EEN

Poradenská síť EnterpriseEurope Network:

 • má téměř 600 kontaktních míst (hospodářské komory, vysoké školy, výzkumné ústavy, inovační centra)

 • má více než 3 000 zkušených pracovníků v 51 zemích

 • největší síť poskytující poradenství a služby podnikům


Poradensk s een3

Poradenská síť EEN

Základní statistické údaje:

 • v letech 2008 – 2011 bylo zorganizováno více než 19 000 akcí s více než 750 000 účastníky

 • 60 000 podnikatelů se zúčastnilo více než 4 000 mezinárodních dvoustranných jednání a obchodních misí

 • členové sítě poskytli více než 100 000 poradenství k podnikání


Poradensk s een4

Poradenská síť EEN

Financování EnterpriseEurope Network:

 • podpora z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace

 • v České republice navíc podpora z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

 • jelikož jsou služby v ČR dotovány ve výši 100 %, mohou je podnikatelé využívat bezplatně


Podnik n v evropsk unii

Podnikání v Evropské unii

 • zaměření na možnosti podnikání v prostředí Evropské unie, na jeho náležitosti od zahájení podnikání, přes získávání prostředků, plnění povinností vůči řídícím a kontrolním orgánů jednotlivých států až po poslední fázi podnikání, kterou je jeho ukončení

 • přehlednou formou jsou zpracovány informace včetně odkazů na další informační zdroje


Va e evropa va e obchodn p le itost

Vaše Evropa, vaše obchodní příležitost

Průvodce podnikáním v Evropě je rozdělen

do 8 okruhů

 • Jak začít?

 • Chod podniku

 • Expanze

 • Výhody trhu EU

 • Inovace

 • Odpovědné podnikání

 • Financování a podpora

 • Jak podnikání ukončit?


Jak za t

Jak začít?

Členění okruhu:

 • zahájení podnikání

  • jednotná kontaktní místa

 • převzetí podniku

  • zajištění přístupu k financím

  • zvýšení informovanosti a podpora poradenství

  • zajištění průhlednosti trhu pro převody podniků

  • příznivé nastavení daňových systémů


Chod podniku

Chod podniku

Členění okruhu:

 • účetnictví

  • mezinárodní účetní standardy

  • přizpůsobení účetních systémů malým podnikům

 • daně

  • přímé zdanění

  • nepřímé zdanění

   pokračování


Chod podniku1

Chod podniku

 • zaměstnanci

  • pracovní trh EU

  • pracovníci vyslaní do zahraničí

  • uznávání odborných kvalifikací

  • sociální zabezpečení

  • dodržování minimálních pravidel v sociální oblasti

 • statistiky

 • finanční problémy


Expanze

Expanze

Členění okruhu:

 • obchodní partneři

  • evropská hospodářská zájmová sdružení

  • evropské družstevní společnosti

 • pobočky

  • druhy vedlejších provozoven

  • Požadavky

  • jednotná kontaktní místa

   pokračování


Expanze1

Expanze

 • fúze

  • akvizice a fúze

  • kontrola spojování podniků

 • podnikání za hranicemi EU

  • mezinárodní obchodní politika

  • cla


V hody trhu eu

Výhody trhu EU

Členění okruhu:

 • prodej zboží

  • volný pohyb zboží

  • omezení

  • nový právní rámec

  • harmonizace

  • vzájemné uznávání

  • kontaktní místa pro výrobky

   pokračování


V hody trhu eu1

Výhody trhu EU

 • poskytování služeb

  • směrnice o službách

 • hospodářská soutěž

  • antimonopolní opatření

  • státní podpora

 • veřejné zakázky

  • zadávání veřejných zakázek v EU

  • mezinárodní předpisy


Inovace

Inovace

Členění okruhu:

 • zkušenosti odjinud

  • získávání poznatků

  • předávání poznatků

 • výzkum

 • duševní vlastnictví


Odpov dn podnik n

Odpovědné podnikání

Členění okruhu:

 • životní prostředí

  • systém obchodování s emisemi

  • nakládání s odpady

  • ekodesign energetických spotřebičů

  • REACH

  • integrovaná prevence a omezování znečištění

   pokračování


Odpov dn podnik n1

Odpovědné podnikání

 • sociální oblast

  • nediskriminace

  • rovnost žen a mužů

  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  • pracovněprávní vztahy

 • udržitelný rozvoj

  • sociální odpovědnost podniků

  • životní cyklus výrobků

   pokračování


Odpov dn podnik n2

Odpovědné podnikání

 • ekoznačka

 • systém řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí

 • akční plán pro ekologické inovace

 • iniciativa rozhodujících trhů

 • akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

 • iniciativa Small Business Act

 • evropská cena za ochranu ŽP pro podnikatele

 • odborná příprava a zvyšování kvalifikace


Financov n a podpora

Financování a podpora

Členění okruhu:

 • jak zajistit finance

  • nepřímá podpora

  • přímá podpora

 • jak zajistit podporu

  • pomoc podnikům

  • komunikace s podniky


Jak podnik n ukon it

Jak podnikání ukončit?

Členění okruhu:

 • převod

  • zajištění přístupu k financím

  • zajištění informovanosti a podpora poradenství

  • zajištění průhlednosti trhů pro převody podniků

  • příznivé nastavení daňových systémů

 • likvidace

  pokračování


Jak podnik n ukon it1

Jak podnikání ukončit?

 • úpadek a nový začátek

  • platební neschopnost

  • jednodušší a rychlejší úpadkové řízení

  • nový začátek po úpadku


Podnik n v esk republice

Podnikání v České republice

Pro tuto část byly zvoleny čtyři oblasti:

 • založení podniku

 • účetnictví

 • sociální oblast

 • úpadek a nový začátek


P padov studie

Případové studie

Pro dokumentaci byly zvoleny tři případové studie – úspěšné případy podpory podnikání:

 • nová technologie typu“pay by weight“ pro racionální nakládání s odpady

 • systém pro optimalizaci provozu vozidel a strojů v odpadovém hospodářství

 • PROFITABILITY – inovační metoda rozvoje lidských zdrojů


Nov technologie typu pay by weight pro racion ln nakl d n s odpady

Nová technologie typu“pay by weight“ pro racionální nakládání s odpady

Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko

 • Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika


Syst m pro optimalizaci provozu vozidel a stroj v odpadov m hospod stv

Systém pro optimalizaci provozu vozidel a strojů v odpadovém hospodářství

Původce technologie:Xtrack, sp. z o.o, Polsko

Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika


Profitability inova n metoda rozvoje lidsk ch zdroj

PROFITABILITY – inovační metoda rozvoje lidských zdrojů

Původce technologie:Aislinn, s.r.o., Slovenská republika

Příjemce technologie: PersonnelDevelopmentTraining-Praha, s.r.o., Česká republika


 • Login