Kvalitetsindikatorer  KOSTRA   Fysisk planlegging, kulturminner, natur og n rmilj

Kvalitetsindikatorer KOSTRA Fysisk planlegging, kulturminner, natur og n rmilj PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Hvorfor er kvalitet viktig?. Areal: Interessemotsetninger. Arealdisponering varig.God samfunns

Download Presentation

Kvalitetsindikatorer KOSTRA Fysisk planlegging, kulturminner, natur og n rmilj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 Kvalitetsindikatorer KOSTRA Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nrmilj Henning Hie, Statistisk sentralbyr [email protected] Innledning: Kvalitet viktigInnledning: Kvalitet viktig

2. 2 Hvorfor er kvalitet viktig? Areal: Interessemotsetninger. Arealdisponering varig. God samfunnskonomi: Enklere saksbehandling, kortere ventetid for utbygger, enklere hndtere press, unng korrupsjon (jf. Oslo kommune, Sopranos m.fl) Likestilling og tilgjengelighet: Blir noen stengt ute? Unng farlig lokalisering: Rasfare, flomfare. Og hva med havnivet?? Kulturminner: Del av vr identitet Rekreasjon og friluftsliv: Helse og trivsel

3. 3 Hva vi har gjort i KNNM-gruppa? Fr 2006: fulgt mandatet og vurdert indikatorer, srlig i lys av Eff.nettverkene. Nye indikatorer p innsigelse til planer. I 2006: Forskt flge oppskriften: Vanskelig og tidkrevende flge de 10 punktene for vre fagomrder Nedsatte en undergruppe p 4 personer der alle parter var representert. La fram et bruttoforslag p ca. 55 til arbeidsgruppa Arbeidsgruppa i plenum skar ned antallet. Resultat:

4. 4 Forslag til kvalitetsindikatorer Kommune Plansaksbehandling Alder p kommuneplanens arealdel Alder p kommuneplanens samfunnsdel Om kommunen har plan eller retningslinjer for universell utforming Byggesaks- og kartbehandling Saksbehandlingstid p byggesaker. Brutto driftsutgifter pr. sknad Andel dispensasjonsknader i strandsonen innvilget Kart og oppmling: Har kommunen innsyn i kartverk via Internett Teknisk og konomisk kartlegging. Andel ferdig kartlagt i standardene FKB-A, -B og -C av forutsatt kartlagt areal i samme standarder. Prosent Brutto driftsutgifter pr. innbygger

5. 5 Forslag til kvalitetsindikatorer forts. Friluftsliv, rekreasjon, kulturminner og biologisk mangfold Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. Dekar/1000 innb. i tettsteder Samlet lengde av turveier, turstier og lyper som er tilrettelagt for sommerbruk og skilyper som ble planlagt maskinpreparert, gitt normale snforhold (km) Fylkeskommune Plansaksbehandling Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus p samordnet areal- og transportplanlegging. Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus p kulturminner og kulturmilj Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus p friluftsliv, grnnstruktur, vassdrag, fjellomrder, kystsonen og/eller biologisk mangfold Kulturminner Andel arkeologiske registreringer i medhold av KML 9 gjennomfrt der det ble pvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner. Prosent.

6. 6 Hvordan definere type kvalitet? Planprosess Kommuneplan Planprosess Reguleringsplan (spesialomrde) Tiltak i verneomrde Ferdig verneomrde

  • Login