Kvalitetsindikatorer  KOSTRA   Fysisk planlegging, kulturminner, natur og n rmilj

Kvalitetsindikatorer KOSTRA Fysisk planlegging, kulturminner, natur og n rmilj PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Hvorfor er kvalitet viktig?. Areal: Interessemotsetninger. Arealdisponering varig.God samfunns

Download Presentation

Kvalitetsindikatorer KOSTRA Fysisk planlegging, kulturminner, natur og n rmilj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 Kvalitetsindikatorer KOSTRA – Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Henning Høie, Statistisk sentralbyrå [email protected] Innledning: Kvalitet viktigInnledning: Kvalitet viktig

2. 2 Hvorfor er kvalitet viktig? Areal: Interessemotsetninger. Arealdisponering varig. God samfunnsøkonomi: Enklere saksbehandling, kortere ventetid for utbygger, enklere å håndtere press, unngå korrupsjon (jf. Oslo kommune, Sopranos m.fl) Likestilling og tilgjengelighet: Blir noen stengt ute? Unngå farlig lokalisering: Rasfare, flomfare. Og hva med havnivået?? Kulturminner: Del av vår identitet Rekreasjon og friluftsliv: Helse og trivsel

3. 3 Hva vi har gjort i KNNM-gruppa? Før 2006: fulgt mandatet og vurdert indikatorer, særlig i lys av Eff.nettverkene. Nye indikatorer på innsigelse til planer. I 2006: Forsøkt å følge ”oppskriften”: Vanskelig og tidkrevende å følge de 10 punktene for våre fagområder Nedsatte en undergruppe på 4 personer der alle parter var representert. La fram et bruttoforslag på ca. 55 til arbeidsgruppa Arbeidsgruppa i plenum skar ned antallet. Resultat:

4. 4 Forslag til kvalitetsindikatorer Kommune Plansaksbehandling Alder på kommuneplanens arealdel Alder på kommuneplanens samfunnsdel Om kommunen har plan eller retningslinjer for universell utforming Byggesaks- og kartbehandling Saksbehandlingstid på byggesaker. Brutto driftsutgifter pr. søknad Andel dispensasjonsøknader i strandsonen innvilget Kart og oppmåling: Har kommunen innsyn i kartverk via Internett Teknisk og økonomisk kartlegging. Andel ferdig kartlagt i standardene FKB-A, -B og -C av forutsatt kartlagt areal i samme standarder. Prosent Brutto driftsutgifter pr. innbygger

5. 5 Forslag til kvalitetsindikatorer forts. Friluftsliv, rekreasjon, kulturminner og biologisk mangfold Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. Dekar/1000 innb. i tettsteder Samlet lengde av turveier, turstier og løyper som er tilrettelagt for sommerbruk og skiløyper som ble planlagt maskinpreparert, gitt normale snøforhold (km) Fylkeskommune Plansaksbehandling Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på samordnet areal- og transportplanlegging. Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på kulturminner og kulturmiljø Finnes gjeldende fylkesplan eller fylkesdelplan med spesielt fokus på friluftsliv, grønnstruktur, vassdrag, fjellområder, kystsonen og/eller biologisk mangfold Kulturminner Andel arkeologiske registreringer i medhold av KML § 9 gjennomført der det ble påvist ikke tidligere kjente automatisk fredete kulturminner. Prosent.

6. 6 Hvordan definere type kvalitet? Planprosess Kommuneplan Planprosess Reguleringsplan (spesialområde) Tiltak i verneområde ”Ferdig” verneområde

  • Login