Kvalita diagnostiky z pohledu klasick teorie test
Download
1 / 33

Kvalita diagnostiky z pohledu (klasické) teorie testů - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Kvalita diagnostiky z pohledu (klasické) teorie testů. Petr Blahuš. Sekce metodologie České kinantropologické společnosti a Katedra základů kinantropologie a humanitních věd Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Co je “diagnostika” ?? Konotace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kvalita diagnostiky z pohledu (klasické) teorie testů' - jetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kvalita diagnostiky z pohledu klasick teorie test

Kvalita diagnostiky z pohledu (klasické)teorie testů

Petr Blahuš

Sekce metodologie České kinantropologické společnosti

a

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu


Co je “diagnostika” ??

Konotace:

v terapii, pedagogice, v teorii systémů, ve vědě

Odlišit:

- diagnostické metodiky ne-nutně-vědecké,

pro praxi klinickou a pedagogickou

- diagnostické metodiky vědecko-výzkumné

pro zjišťování dat v empirickém výzkumu

= prostředky vědecké metody „pozorování“


Diagnostikovaná vlastnost splňuje vědecké požadavky:

“výzkumná proměnná” ne-nutně-veličina,

tj. ne nutně kvantitativní

např. druh laterality (pravorukost-levorukost)

Diagnostická kvalita ověřena mimo jiné i:

souborem standardizačních charakteristik - indexů,

pro, různé populační kategorie, účely atp ...


Metodologie vědy :

- přímo pozorovatelná proměnná

- teoreticko-konceptuální proměnná,

slangově tzv. “teoretický konstrukt”


Přímo pozorovatelná proměnná, „indikátor”:

operacionalizovaná

pomocí dílčíkonkrétní a specifické procedury

např. :

- Unifit test,

- měření systolického krevního tlaku,

- otázka v dotazníku,

- zařazení do kategorie po strukturovaném rozhovoru


Teoreticko-konceptuálníproměnná,konstrukt

povahy syntetické, abstraktní a generické

(indikátory “téhož druhu”),

např.

aerobní vytrvalost,

předstartovní anxiózita,

senzo-motorická koordinace,

rovnovážná schopnost,

extroverze, sebepojetí, kvalita života,

zdravotně orientovaná zdatnost,


Příklad z klinické lékařské oblasti:

- inidikátor: symptom, příznak :

horečka, zvětšená játra, nález v krvi, ...

- koncept: syndrom, “obraz” nemoci :

tyfus

(salmonely či rickettsie a jejich toxiny jsou příčinou

i symptomem tyfu, nikoli však chorobou samou,

“celkovým onemocněním zvaným tyfus”)


Zprostředkované “slabéasociativní měření”

= „měření“ konceptů pomocí indikátorů tj.

modelování

např. známé

- model společných latentních faktorů,

- IRT modely položkových odpovědí,

. . .

a nejstarší klasický

- klasický model teorie testů,


Jak k problému přistupuje klasická teorie testů ?

Jakákoli výzkumná diagnostická metodika

je “test”

Cíl teorie testů:

zkvalitnění diagnostiky pomocí modelových

vztahů mezi vlastnostmi testu


Intuitivní příklady:

 obtížnost - validita

 reliabilita - validita

 délka testu - reliabilita - validita

 oprava validity na vliv nepřijatých uchazečů

 validita proti efektivitě selekce

Příklady obvyklých praktických úkolů:

maximalizace predikční validity pro přijímání

a selekci uchazečů

 optimální redukce a úspornost diagnostiky

“test equating” - zajištění srovnatelnosti

výsledků různých verzí testu

atd.


“Psychometrické” vlastnosti testu:

reliabilita, validita

objektivita, homogenita*,

obtížnost, konzistence,

délka, ekvivalence,

čas, specifičnost,

rychlost, generalizabilita

dimenzionalita-komplexita,

(* expertně hodnocená vlastnost)


Validita:

ne-psychometrická - expertízně posuzovaná

- obsahová (logická, věcná)

teoreticko-konceptuální čili “konstruktová”

a homogenita

- “zřejmá” neboli “face”

psychometrická - formálně vyčíslená

- tradiční statistické metody:

korelace, regrese

- netradiční:

stochastické modely, teorie informace aj.


Druhy psychometrické validity

latentní - manifestní

faktorová(v modelu společných faktorů)

diskriminační síla (v modelech IRT),

konvergentní / diskriminantní(MTMM)

vnitřní - vnější

jednoduchá - složená

přímá - “čistá” - inkrementální

souběžná - predikční

absolutní - diferenciální

vnitřní vzájemná

paramorfní


Odhad reliability pro testy paralelně a tau-ekvivalentní

- metodou “stability, test-retest”(u paralelních testů)

-dělením, “split-half “(paralelně-ekvivalentní části,

“metoda konzistence”, nezaměňovat s konzistencí testu !!)

- metodou “obsahové ekvivalence”-dva různé testy

paralelně-ekvivalentní

- metodou “dolní meze”(u tau-ekvivalentních testů):

- přímo : Cronbachův koeficient ALFA

- z faktorového modelu: McDonaldův OMEGA

- vnitrotřídní korelací z ANOVA

s nejméně dvojrozměrným designem a modelem

typu „mixed s replikacemi“


Typy ekvivalence testů

u unidimenzionální homogení skupiny testů

(od nejsilnější po nejvolnější typ ekvivalence):

- paralelně-ekvivalentní

- true-score ekvivalentní:

- tau-ekvivalentní

- kvazi-tau-ekvivalentní

- kongenerické

- unidimenzionální


Indikátor = “test”

Koncept = “to, co má test měřit” ..

laická „definice“ validity

Jak matematicky tento problém modeluje

klasická teorie testů?

Analogie Gaussova modelu chyb měření:

změřená hodnota =přesná hodnota+ chyba


Terminologie teorie testů:

pozorovanáhodnota = skutečnáhodnota + diskrepance

observed score x = true score  + discrepancy 

x =  + 

x 

Empirický indikátor Nepozorovatelný koncept Diskrepance

známá neznámá neznámá

Ve výzkumné diagnostické praxi se případ

absolutně nulovédiagnostické diskrepance

téměř nikdy nevyskytuje.


Dvě pojetí nepozorovatelné skutečné hodnoty :

1)

...specifická přesná hodnota individuálního testu

např. ´přesná hodnota systolického krevního tlaku´

...diagnostická chyba , jakoby „chyba měření“

diskrepance = chyba v důsledku ne-reliability testu

u některých (!) testů můžeme výjimečně smysluplně (?)

odhadnout  několika n opakováními 1, 2,..., n

jako jejich průměrP

P(x1, x2,.. .xn) ,

tj. statistický odhad blížící se k neznámemu .


... generická úroveň teoretického “konstruktu”

společného skupině testů,

tj. indikátorů „téhož druhu“

např.

´úroveň senzo-motorické koordinace

indikované několika různýmitesty´,

pak

 ... diskrepance hodnoty x daného testu

od  coby úrovně “konstruktu” ,

společného skupině m testů x1, x2, ..., xm,

 = směschyby a specifičnosti testu


U specifického  :

 = chyba konečného výsledku diagnostiky jednotlivce

V ní komplexně všechny vlivy, podle přísnosti

standardizace :

prostředí, chyby experimentátora, nestabilita atd.

Např.:

- počasí, vliv biologických cyklů, ...

- nedostatečné zaškolení pro měření kožních řas

- nejednoznačost instrukcí pro časový interval k

přenesení krevních vzorků do chladničky

- včetně přísnosti kalibrace termostatu v chladničce

Nezaměňovat s technickou chybou přístroje

jako článku v komplexu zdrojů ne-reliability

např. přesnost analyzátoru plynů VO2 max  3%

,


Klasický model teorie testů

x =  + 

vede i k rozkladu rozptylu:

Sx2 = S2 + S2 .

Soustava intuitivně i teoreticky zdůvodněných

matematických axiómů modelu

pak umožňuje zavést

- empiricky smysluplných pojmů pro praxi,

- vztahů = vzorců ke zkvalitnění diagnostiky

Z nich některé nyní uvedeme i s příklady použití.


 • Střední- standardní diagnostická chyba

 • se intuitivně-logicky definuje jako

 • směrodatná odchylka diskrepancí, S ,

 • tj. jako odmocnina rozptylu diskrepancí,

 • jakoby analogie

 • střední chyby „měření” S


OBSAHOVĚ HOMOGENNÍTESTY či

jejich opakovaná HOMOGENNÍ „MĚŘENÍ“

diagnostikují tutéž jim společnou vlastnost,

tutéž proměnnou se skutečnými hodnotami 

PARALELNĚ EKVIVALENTNÍ TESTY ,

zkráceně JEN: PARALELNÍ

takové homogennítesty ve skupině

diagnostikují jim společnou vlastnost 

se

stejnoustřední diagnostickou chybouS


Koeficient diagnostické reliability

(“spolehlivosti”)

Rel x = S2 / Sx2

tj. podíl, proporce

neznámého rozptylu skutečných hodnot ku

rozptylu pozorovaných

možno jen zhruba odhadnout jako

korelacidvou paralelníchx , x´,

- buď různých paralelních testů x , x´

- nebo paralelních měření x , x´ týmž testem


Praktické stanovení střední diagnostické chyby:

Známe-li ze standardizačních studií reliabilitu Relx

a směrodatnou odchylku u dané populace, vypočteme

S=Sx

Ilustrace:

Reliabilita “měření systolického krevního tlaku“ 0,81

směrodatná odchylka v kategorii pacientů 5 mmHg

střední diagnostická chyba je

S= 5 .(1- 0,81) = 5 .0,09 = 5 . 0,3 = 1,5 mmHg


Střední a přibližně mezní diagnostická chyba:

Při přibližně normálním rozložení:

a)“střední“ chybaS- tzv. „68%-ní“ chyba

znamená, že nebude překročena ve více než 32%

individuálních hodnocení

b) tzv. “95%-ní chyba” by neměla být překročena ve více

než v “zanedbatelném” (?) počtu 5% procent případů, je tzv.

přibližná mezní chybamax  2.S ,

Ve výše uvedeném příkladu

max 3 mmHg


 • U normálního rozdělění při volbě 95%-ní chyby

 • .

 • rozdíl či přírůstek, který

 • překračuje chyby diagnostikování

 • stanovíme přibližně

 • xa - xbkrit = 1,4 .max

 • Např. zlepšení či zhoršení krevního tlaku

 • je teprve rozdíl větší než 1,4 . 3 = 4,2 mmHg


 • Reliabilita = „nutná podmínka validity”- a tedy:

  jaká je maximální možná validita testu,

  známe-li jeho reliabilitu?

  a)

  Nejvyšší validita testu x k jakémukoli kritériu-účelu y

  nemůže převýšit odmocninu spolehlivosti testu:

  maximum rxy=

  Např. při Relx = 0,64 je maximum validity 0,80.

  b) Ani kritérium y nemá reliabilitu Rel y = 1, a proto

  maximum rxy=


  c) „Disatenuace“ validity

  Při validitě xku y , např. rxy = 0,48, a

  reliabilitách Rel x= 0,64 a Rel y = 0,81 :

  jaká by byla validita, kdyby byly x a y

  diagnostikovány absolutně bez chyb ?

  rTxTy= rxy/( ) = 0,48 / (0,8 . 0,9) = 0,67

  „Disatenuovaná” validita 0,67 :

  - maximální dosažitelná zlepšením reliability

  -rTxTy1... testy jsou kongenericky ekvivalentní


 • Spearmanův-Brownův S-B vzorec:

 • Rel(nx) = n Relx / [1 + (n-1) Relx ]

 • pro test, jehož části jsouparalelně ekvivalentní

 • Je-li test x vnitřně paralelní a s reliabilitou 0,60,

 • prodloužení n = 4-krát:

 • Rel(4x)= 4. 0,6 / [1 + (4-1).0,6] =

 • = 2,4 / 2,8 =0,86,

 • pokud 4-násobné prodloužení je prakticky únosné.


 • Použití S-B na “split-half” odhad reliability:

  - test rozdělíme na části, u každé dílčí výsledek,

  - dilčí výsleky rozdělíme na “sudé” a “liché”,

  - jsou-li paralelně ekvivalentní,

  - spočítáme jejich korelaci jako odhad reliabity..

  Jde o reliabilitu mezi “polovinami” původního testu,

  proto použijeme S-B pro dvojnásobný test.

  .

  Příklad: Test sed-leh 2 minuty rozdělíme po 10-sec.

  intervalech na 12 častí, sečteme počet cyklů v lichých

  a v sudých intervalech, jejich korelační koeficient pak

  opravíme na délku n = 2.


 • Vyšší reliabilita umožňuje zlepšit validitu -

 • tuto potencialitu lépe odhadneme

 • u vnitřně paralelního testu pomocí vzorce:

 • r(nx) y = rxy /


 • - oprava zkreslené validity vzhledem k odmítnutým

 • uchazečům

 • rxy = 1 /

 • - validita vs. efektivita selekce


 • ad