Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby - PowerPoint PPT Presentation

Z vislosti od psychoakt vnych l tok a mana ment ich lie by
Download
1 / 52

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby. MUDr. Martin Somora Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica. Situácia. Užívanie drog je z historického hľadiska naďalej na vysokej úrovni

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z vislosti od psychoakt vnych l tok a mana ment ich lie by

Závislosti od psychoaktívnych látok a manažment ich liečby

MUDr. Martin Somora

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica


Situ cia

Situácia

 • Užívanie drog je z historického hľadiska naďalej na vysokej úrovni

 • Kladné zmeny – úroveň poskytovania liečby, pokles miery injekčného užívania, pokles nových užívateľov heroínu, pokles spotreby kokaínu

 • Nové problémy – nové syntetické drogy a nekontrolované látky, internet ako mechanizmus rýchleho šírenia nových trendov a anonymného trhu


Situ cia v eur pe

Situácia v Európe

 • 85 mil. dospelých Európanov niekedy užilo nezákonnú drogu ( ¼ dospelej populácie )

 • 77 mil. – kanabis

 • 14,5 mil. – kokaín

 • 12,7 mil. – amfetamín

 • 11,4 mil. - extáza


Kanabis

Kanabis

 • Vyskytuje saniekoľko drogových variant, všetkysú však produkované z konopy a odlišujúsanajmäobsahomúčinnej látky a spôsobomužívania. Najznámejšímisú marihuana a hašiš.

 • Privysokých dávkachsamôžerozvinúť toxická psychóza s paranoidnýmibludmi a výrazným pohybovým nepokojom. Výnimkou niesú ani stavy úzkosti a paniky.

 • Chronické užívanie drogymôževiesť k postupnejdegradácii osobnosti, ktorásaprejavujenajmä povahovými zmenami, stratouzáujmov, stratouzáujmu o okolie - amotivačnýsyndróm. K tomu samôžepridružiť aj celkový telesnýúpadok, sprevádzanýnajmäochoreniamidýchacieho systému. Typická drogová závislosť je u kanabinoidovzriedkavá.

 • Abstinenčnépríznaky– málo dôkazov o abstinenčnomsy.

 • prípadnesúv porovnaní s inými drogami mierne, prejavujúsahlavnetúžbou po droge, nespavosťou, bolesťami hlavy, nervozitou, potením.


Kanabis1

Kanabis

 • Viac ako 3 mil. každodenných užívateľov kanabisu v Európe

 • Slovenskí stredoškoláci ( skúsenosť s marihuanou ):

 • 1995 – 9%

 • 2007 – 32%

 • 2011 – 27%


Stimulanty

Stimulanty

 • Kokaín, amfetamíny, extáza + niektoré menej známe látky napr. mefedrón

 • Často v kombinácii s alkoholom

 • Kokaín – južná a západná Európa

 • Amfetamíny – stredné a severné krajiny

 • Extáza – juh a východ


Koka n

Kokaín

 • Od 70 rokovcelosvetovonarastáužívaniekokaínu

 • chemicky príbuznýcrack - veľmirýchlovyvoláva vznik závislosti a má silné toxické účinky

 • 2012 užilo kokaín 2,5 mil. mladých ľudí v Európe

 • Prichronickom užívaní kokaínu- celkový telesnýúpadok, značná strata hmotnosti, pretrvávajúci nepokoj, tras, precitlivenosť na zvukové podnety, nespavosť, strata chuti k jedlu, vznik paranoidnýchalebo manických toxických psychóz.


Koka n1

Kokaín

 • Farmakologická liečba:

 • Dopaminergné látky: amantadín, bromokriptín

 • Antagonistydopamínových receptorov:

 • Antikokaínové protilátky a kokaínová vakcína


Amfetam ny

Amfetamíny

 • Na našomčiernom trhu a v Českejrepublike je najznámejšímetamfetamín (Pervitín, perník) v Európe je častejšíamfetamín

 • r. 2012 užilo amfetamíny 1,7 mil. mladých dospelých

 • Česká a Slovenská republika: metamfetamínakonajčastejšiaprimárna droga


Amfetam ny1

Amfetamíny

 • Chronické užívanievediek drogovej závislosti, pričom v popredí je závislosť psychická, ku ktorejsapomernerýchlopridružujúosobnostnézmeny a často aj iné psychické poruchy. Časté súnajmäparanoidné, alebo paranoidne - halucinatórne psychózy, často so zvukovými halucináciami a bludmiprenasledovania. Častejší je aj výskyt depresívnychporúchso samovražednými sklonmi.


Ext za

Extáza

 • MDMA

 • 2012 – 1,8 mil. mladých dospelých

 • Scéna tanečnej hudby

 • Väčšinou klesajúce trendy užívania

 • Viaceré dôkazy o neurotoxicite

 • Zvyšuje sa užívanie syntetického katinónu - Mefedrónu


Hero n a in opioidy

Heroín a iné opioidy

 • Počet nových užívateľov heroínu klesá

 • Pokles injekčného užívania heroínu

 • Naďalej však vysoký podiel na morbidite a mortalite vyplývajúcej z užívania drog

 • Priemerná prevalencia problémového užívania medzi mladými dospelými v Európe 0,41% = 1,4 mil. užívateľov


Opioidy a opi ty

Opioidy a opiáty

 • Opioidy – látky, ktoré sú schopné naviazať sa na opioidný receptor

 • - endogénne opioidnépeptidy

 • - ópiové alkaloidy

 • - polosyntetickéopioidy

 • - syntetické opioidy

 • Opiáty – alkaloidy prírodného ópia a ich polosyntetické deriváty


Morf n a metadon

Morfín a metadon


Inky opioidov na centr lny nerov syst m

Účinky opioidov na centrálny nerový systém:

 • eufória

 • tlmenie bolesti

 • ospalosť

 • nauzea

 • zvracanie

 • respiratórny útlm

 • útlm kašlacieho reflexu


Inky opioidov na perif rny nervov syst m

Účinky opioidov na periférny nervový systém:

 • suchosť slizníc

 • obstipácia

 • mióza

 • zhoršená pasáž moču

 • opiátmi indukovaný histamínový efekt: svrbenie, potenie, sčervenanie


Ak tna intoxik cia

Akútna intoxikácia

 • Rýchly nástup intenzívnej eufórie

 • Pocit subjektívnej blaženosti

 • Príjemná letargia, spokojnosť, spavosť

 • Svrbenie tváre

 • Apatia

 • Znížená schopnosť sústredenia

 • Spomalenie frekvencie dýchania, pokles TT, potenie, mióza, poruchy videnia


Z vislos na opioidoch

Závislosť na opioidoch

 • Všeobecné kritéria závislosti podľa MKCH

 • +

 • Hyporexia a pokles telesnej hmotnosti

 • Preferovanie sladkých jedál

 • Pokles sexuálnej apetencie

 • Protrahovanámióza

 • Bledá tvár

 • Somatické komplikácie najmä v dôsledku i.v. aplikácie


Abstinen n pr znaky

Abstinenčné príznaky

 • 5 až 8 hodín po poslednom užití drogy

 • Slzenie, vodnatý výtok z nosa

 • Výrazné potenie

 • Pocity chladu, zívanie, rozšírenie zreníc

 • Myalgie, artralgie

 • Psychomotorický nepokoj, intenzívny craving, poruchy spánku, dysfória

 • Vrcholia po dvoch dňoch a do 14 dní vymiznú


Z kladn typy intervenci

Základné typy intervencií

 • KBT

 • Zmena kognitívnych procesov, kt. vedú k maladaptívnym spôsobom správania

 • Intervencia v behav. reťazi udalostí, ktoré vedie k užitiu drogy

 • Pomoc pri zvládaní cravingu

 • Rozvoj soc. zručností


Z kladn typy intervenci1

Základné typy intervencií

 • Prevencia relapsu

 • Tréning sebaovládania na vyhnutie sa relapsu

 • Indentifikácia spúšťačov

 • Stratégie vysporiadania sa so stresovými faktormi


Z kladn typy intervenci2

Základné typy intervencií

 • Kontingenčný manažment

 • Vopred určené pozitívne a negatívne dôsledky na odmenenie abstinencie alebo potrestanie prejavov správania súvisiaceho s drogami


Z kladn typy intervenci3

Základné typy intervencií

 • Terapia zvyšujúca motiváciu

 • Empatický prístup, skúmanie pacientových cieľov, pomoc pri motivácii pacienta, aktívne načúvanie


Substitu n lie ba

Substitučná liečba

 • Štandardný liečebný postup, ktorý patrí do harmreduction prístupov

 • Časove neobmedzená udržiavacia terapia, ktorá odkladá splnenie konečného cieľ – trvalej abstinencie – na dobu kedy je pacient subjektívne aj objektívne abstinenčne orientovanú liečbu podstúpiť

 • Metóda prvej voľby pre pacientov, ktorý nie sú schopní prijať terapeutické metódy, ktorých cieľom je abstinencia

 • Nástrojom je podávanie subst. látky iným ako i.v. spôsobom.


Ciele substitu nej lie by

Ciele substitučnej liečby

 • Udržanie alebo zlepšenie psychického a somatického stavu

 • Zastavenie injekčnej aplikácie

 • Redukcia užívania nezákonných psychoakt. látok

 • Redukcia rizikového správania súvisiaceho s užívaním nezákonných psychoakt. látok

 • Redukcia kriminality

 • Zlepšenie rodinných a sociálnych vzťahov

 • Príprava k detoxifikácii, prípadne trvalej abstinencii


L tky pou van pri substit cii

Látky používané pri substitúcii

 • látka obsahujúca opioid s dlhodobým účinkom (agonistaopiátových receptorov) v množstve, ktoré efektívne potlačuje odvykacie príznaky užívateľa a umožňuje všestranne zlepšiť kvalitu jeho života

 • Metadon

 • Buprenorfín ( + naloxon )

 • LAAM ( levo-α-acetylmethadol )

 • Heroín

 • Ethylmorfín, kodeín, tramadol ...


Metadon

Metadon

 • 1939 objav pethidinu (Hoechst)

 • „nenávyková analgetická látka“

 • Hitlerove úsilie o vynález náhrady ópia

 • využitie počas II. svetovej vojny

 • 1941

 • Látka Hoechst 10820 = polamidon = metadon

 • Dolophine

 • „dolor“ „fin“

 • 1963 USA: zavedenie metadonovej udržiavacej liečby ( Nyswanderová, Dole )

 • „ závislosť na opiátoch ako metabolická porucha porovnateľná s poruchou metabolizmu napr. pri diabete“


Fyziol gia a farmakol gia metadonu

Fyziológia a farmakológia metadonu

 • Hydrochlorid metadonu je biely kryštalický prášok, rozpustný vo vode a v alkohole.

 • Chemicky: 6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hepaton-hydrochlorid

 • Metadon podobne ako iné opiáty v nervovom systéme pôsobí prostredníctvom opioidných receptorov.


Metabolizmus metadonu

Metabolizmus metadonu

 • Metadon je dobre rozpustný v telesných tukoch, dobre sa vstrebáva z GIT-u.

 • Metabolizuje sa predovšetkým v pečeni. Koncentrácia metadonu v pľúcach, obličkách, pečeni a slezine je podstatne vyššia ako v krvi. Vzhľadom na to dochádza k pomalému transferu medzi týmito orgánmi a krvou.

 • Metabolity sa vylučujú močom a stolicou spolu s časťou nemetabolizovaného metadonu.

 • Koncentrácia v placentárnej krvi počas tehotenstva dosahuje približne polovicu koncentrácie v krvi matky.


Biologick pol as metadonu

Biologický polčas metadonu

 • Biologický polčas metadonu závisí od toho či ide o prvú dávku alebo opakovane podávanú dávku v rámci substitučnej liečby. Pri izolovanej orálnej dávke je polčas približne 12 – 18 hodín ( stredná hodnota 15 hodín ).

 • Behom prvých troch dní sa saturujú vyššie uvedené parenchymatózne orgány a každá ďalšia dávka vstupuje už do vyššej plazmatickej hladiny a teda dosahuje vyššieho vrcholu.

 • Pri pravidelnom dávkovaní plazmatická koncentrácia kolíše len málo a dávkovanie jedenkrát denne je dostatočné.


J ednotliv d vka metadonu p o

Jednotlivá dávka metadonu p.o.


Prv tri dni pod vania metadonu p o d vky jeden kr t denne

Prvé tri dni podávania metadonu p.o., dávky jeden krát denne


Denn d vkovanie metadonu p o u stabilizovan ch pacientov

Denné dávkovanie metadonu p.o. u stabilizovaných pacientov


Trojdenn n vrat k stabilizovan mu stavu po vynechan d vky v 10 dni

Trojdenný návrat k stabilizovanému stavu po vynechaní dávky v 10 dni


Detoxifik cia z metadonu

Detoxifikácia z metadonu

 • Po dohode s terapeutom

 • Vylúčenie z programu

 • Nástup do výkonu trestu

 • Zmena bydliska

 • Zmena zamestnania

 • Zmena preferovaných drog

 • Nástup na ochrannú protitoxikomanickú liečbu

 • Krátkodobá – mesiac alebo menej

 • Dlhodobá – jeden až šesť mesiacov

 • Pri neočakávanom a náhlom ukončení substitúcie a prísunu opioidov nie je u zdravého človeka signifikantné riziko poškodenia zdravia


Pred vkovanie metadonom

Predávkovanie metadonom

 • Minimálna letálna dávka – 50mg

 • Príznaky: respiračný útlm, spavosť, stupor, kóma, mióza, svalová hypotónia, studená a vlhká pokožka, bradykardia, hypotenzia, apnoe, cirkulačný kolaps

 • Liečba: zabezpečenie dýchacích ciest, umelá ventilácia, antagonista opiátov: naloxone – 0,5 – 10 mg úhrnnej dávky každých 15 minút i.v.

 • Naloxone sa nesmie použiť ak chýbajú klinicky významné príznaky respiračného alebo kardiovaskulárneho útlmu


Lieky s vysok m stup om interakcie

Lieky s vysokým stupňom interakcie


Interakcie s liekmi

Interakcie s liekmi

 • alkohol

 • barbituráty

 • benzodiazepiny

 • buprenorfin

 • carbamazepin

 • chloralhydrát

 • chlormethiazol

 • cimetidin

 • cisaprid, domperidon, metoclopramid


Interakcie s liekmi1

Interakcie s liekmi

 • kodein

 • desipramin

 • disulfiram (Antabus)

 • inhibítory MAO, antidepresíva vrátane moclobemidu a selegilinu

 • fenobarbiton

 • fenytoin

 • zopiklon

 • tricyklické antidepresíva


Metodick pokyn na zabezpe enie mup

Metodický pokyn na zabezpečenie MUP

 • Vestník MZ SR 2004

 • Kritériá na zaradenie

 • Dg. závislosti od opiátov

 • 18 rokov

 • Písomný súhlas pacienta

 • Kritériá na nezaradenie

 • Nedost. Spolupráca

 • Zdravotné dôvody

 • Iné kritériá

 • Nastavovanie na metadon

 • Stabilizácie na metadone, dĺžka liečby

 • Kontrola stavu pacienta

 • Vydávanie dávok metadonu na domov

 • Ukončenie MUP detoxifikácia

 • Špeciálne skupiny pacientov


Metodick pokyn na zabezpe enie mup1

Metodický pokyn na zabezpečenie MUP

 • Materiálno technické a personálne vybavenie

 • Prepojenie na iné programy a služby

 • Vedenie záznamov

 • Finančné zabezpečenie


Charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by

Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby

 • CPLDZ BB je zariadením, ktoré bolo spektrom ponúkanej zdravotnej starostlivosti orientované takmer výlučne na liečbu smerovanú k abstinencii. Do roku 2005 nebol zavedený žiadny program substitučnej liečby, či iný prístup zameraný na znižovanie škôd. Toto vyplývalo jednak zo samotnej štruktúry oddelenia, ktoré bolo jedným z nemocničných oddelení väčšieho zdravotníckeho zariadenia, jednak pomerne malého rozsahu ambulantne poskytovaných služieb, ktoré boli svojím zameraním cielené predovšetkým na doliečovanie pacientov po základnej ústavnej liečbe.


Charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by1

Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby

 • Na základe rozširovania ambulantnej činnosti a aj kvôli požiadavke na zavedenie programu substitučnej liečbe pre pacientov závislých na opioidoch aj mimo hlavného mesta bol v septembri 2005 zahájený program metadonovej substitučnej liečby.


Charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by2

Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby

Časť ambulantných priestorov bola s podporou PF prestavaná na výdajňu metadonu. Vzhľadom na malý počet pacientov zaradených do programu vydáva metadon zdravotná sestra, ktorá je súčasne ambulantnou sestrou.

Podmienky na vstup do programu vychádzajú z odborného usmernenia MZ SR o metadonovej substitučnej liečbe.


Charakteristika programu metadonovej substitu nej lie by3

Charakteristika programu metadonovej substitučnej liečby

Substancia je v zriedenom stave distribuovaná z lekárne. Pomocou birety je dávkovaná zdravotnou sestrou a podávaná pacientovi s džúsom.


Krit ri na zaradenie do programu

Kritériá na zaradenie do programu

 • diagnóza závislosti od opioidov ( Diagnózu a indikáciu k zaradeniu do substitučného programu stanovuje lekár CPLDZ Banská Bystrica s príslušnou kvalifikáciu v odbore liečba drogových závislostí. Diagnóza závislosti na opioidoch sa stanovuje podľa platnej verzie medzinárodnej klasifikácie chorôb. Pred zahájením substitučnej liečby je lekár povinný dostupnými prostriedkami overiť, či pacientovi nie poskytovaná substitučná liečba v inom zdravotníckom zariadení a zabrániť viacnásobnej preskripcii a úniku substitučnej látky na nelegálny trh.

 • vek minimálne 18 rokov ( od 15 rokov výnimočne po komisionálnom posúdení )

 • písomný súhlas pacienta


Vylu uj ce krit ri

Vylučujúce kritériá

 • nedostatočná spolupráca pacienta

 • kontraindikácie zo zdravotných dôvodov ( ťažká renálna, hepatálna alebo kardiopulmonálna insuficiencia, alebo iné vážne somatické ochorenie )

 • iné kritéria na základe posúdenia lekárom ( napr. pokiaľ je možná a vhodná liečba orientovaná k abstinencii, prevažujúca závislosť iného než opioidového typu, neprítomnosť somatickej závislosti, chýbajúce zdravotné poistenie, problémová vzdialenosť )


Vstupn vy etrenie

Vstupné vyšetrenie

 • anamnéza

 • súčasný somatický a psychický stav

 • laboratórne vyšetrenia

 • toxikologické vyšetrenie močovej vzorky na prítomnosť opioidov, ich metabolitov a iných psychoaktívnych látok

 • pomocné vyšetrenia

 • konziliárne vyšetrenie podľa potreby

 • zhodnotenie sociálnej situácie

 • záver


D ka lie by

Dĺžka liečby

 • Odporučená doba zotrvania v programe je najmenej 1 rok. Dávka sa môže upravovať podľa klinického stavu pacienta, pričom ošetrujúci lekár vypracuje pacientovi individuálny terapeutický plán s minimálne ročným trvaním.

 • Po ukončení substitučnej liečby na základe rozhodnutia lekára, predovšetkým pri závažnom porušení spolupráce pri dodržiavaní liečebného režimu zo strany pacienta je možné opätovné zaradenie do programu najskôr po 6 mesiacoch.


Vyd vanie metadonu na domov

Vydávanie metadonu na domov

 • Dennú dávku je možné vydať pacientovi maximálne na 3 dni mimo výdajne v zdravotníckom zariadení. Vo fáze nastavovania a v začiatočných fázach programu je však potrebná denná kontrola stavu a dozor nad užitím substitučnej látky s výnimkou víkendov.


Diskusia a z ver

Diskusia a záver

 • Zariadenie so zameraním na liečbu orientovanú k abstinencii

 • Postoje personálu

 • Zmena štruktúry pacientov

 • Vysoký prah

 • Frekvencia monitorovania moč. vzoriek

 • Kritéria na ukončenie liečby


 • Login