TEM Tietohallintostrategia 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Tem tietohallintostrategia 2012
Download
1 / 21

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEM Tietohallintostrategia 2012. Vahvistettu TEM virkamiesjohtoryhmässä 19.6.2012. Sisältö Sivu nro:. Tietohallinnon visio Rajaus, pääteemat ja muutosajurit TEMin tavoitteet ja tietohallinto Kooste linjauksista Linjausten periaatteet ja yhteiset toimenpiteet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEM Tietohallintostrategia 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tem tietohallintostrategia 2012

TEM Tietohallintostrategia2012

Vahvistettu TEM virkamiesjohtoryhmässä 19.6.2012


Sis lt sivu nro

SisältöSivu nro:

Tietohallinnon visio

Rajaus, pääteemat ja muutosajurit

TEMin tavoitteet ja tietohallinto

Kooste linjauksista

Linjausten periaatteet ja yhteiset toimenpiteet

Tietohallinnon tavoitetila

Vastuunjakotaulukko

Liite 1Tietohallintostrategian 2012 valmisteluprosessi

Liite 2Käsitteiden selityksiä

3 -4

5 - 7

8

9

10- 16

17

18

19

20-21


Visio kohti ketter hallintoa

Visio: kohti ketterää hallintoa

2020

2015

Strategiapaperin rajaus

2013

*Ketterä hallinto

2011

2009

 • Tietohallinto on kumppani, joka tuo uutta sisältöä substanssiin

 • Tietohallinto on sähköisten palveluiden järjestelijä, joka palvelee substanssin linjauksia

Tietohallinto onsubstanssitoiminnanmahdollistaja

 • Perinteinensubstanssitoiminta

 • Tietohallinto on välinevalittujenasioidenhoitamiseen

Yhteisten sähköisten

palvelujen

palvelukeskus

K U I L U

Tietohallinto

Sähköisen hallinnon

palveluintegraattori

Toimiala-

riippumaton

IT-palvelukeskus

ohjaus

Tietohallinto

järjestelmät

Vakioidut IT-palvelut

perus-tietotekniikka

Perinteinen

tietohallintoja tietotekniikka

IT-palvelutuotanto

*)Substanssitoiminta ja tietohallinto toimivat saumattomasti yhdessä


Visio kuvan selitys

Visio -kuvan selitys


Ty n rajaus sek uuden ja vanhan tietohallintostrategian erot

Työn rajaus sekä uuden ja vanhan tietohallintostrategian erot

Työn rajaus

Tämä strategia on tietohallinnollisesta lähtökohdasta tehty kuvaus toiminnasta ja sen kehittämisestä ja kohdistuu erityisesti kehityspolun kolmanteen vaiheeseen (”tietohallinto kumppanina”). Jatkokeskusteluissa substanssitoiminnon kanssa tullaan tarkentamaan näkemystä kehityspolusta neljänteen vaiheeseen (”tietohallinto mahdollistajana”).

Uusi strategia 2012 – merkittävimmät lisäykset ja muutokset

Huomioidaan valtionhallinnon muutoksien vaikutukset

Otetaan kantaa miten uusia teknologia- ja IT- palvelutrendejä voidaan parhaiten hyödyntää

Viedään pidemmälle hallinnonalan virastojen tekemän tietohallintotyön yhtenäistämistä

Käydään avoimesti läpi strategian toteutukseen liittyvät ja toisaalta sen linjauksista syntyvät riskit

Vanha strategia 2009 – pääteemat jotka säilyvät

Toiminnan kehittämisen kokonaisuus on otettava haltuun

Yhdessä tekemisen tasoa pitää oleellisesti nostaa

Osaaminen on suurin haaste


Tem it strategia 2009 p teemat

TEM IT-strategia 2009 - pääteemat

1.Toiminnan kehittämisen kokonaisuus on otettava haltuun

 • Tietoyhteiskunta ja tuottavuus eivät synny sattumalta, vaan ‘by design’

 • Tietotekniikan hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä on oikein käytettynä kriittinen menestystekijä

  • Substanssin kehittämiseen (mitä tehdään) kuuluu myös sähköisen asioinnin ja substanssin tehostaminen tietoteknisin keinoin. Vastuu ratkaisuteknologiasta (miten tehdään) kuuluu tietohallinnolle

   • Omistajuus, kehityksen kokonaisvaltainen ohjaus ja vastuu sähköistämisen ‘isosta kuviosta’ pitää määrittää ja sijoittaa virkatehtäviin sekä suoritusmittareihin

   • Rakenteelliset asiat ratkaistaan kokonaisuuden kannalta hyödyllisellä tavalla

    2.Yhdessä tekemisen tasoa pitää oleellisesti nostaa

 • Ei ole varaa eikä aikaa ratkoa toistuvasti samaa pulmaa. Pitää tuottaa yhteiskäyttöön kelpaavia komponentteja ja palveluja. Osa linjauksista tulee valtiotasolta, mutta suuri määrä periaatteita, vaatimuksia, suunnitelmia, toteutuksia ja hankkeita pitää ajaa läpi hallinnonalaa kattaviksi

 • Hankehallinta kattaa kaikki yhteiset kehitysponnistelut ja seuraa myös hyötyjen toteutumista

 • Tehokkuus tulee siitä, että tieto syötetään kerran ja käytetään kaikkialla. Tähän mennään hyödyntämällä palveluarkkitehtuuri –ajattelua myös TEM hallinnonalan osalta

  3. Osaaminen on suurin haaste

  • Samalla kun siirretään perustietotekniikan hoito palveluntuottajille pitää tietoteknistä tietoisuutta ja uutta osaamista saada sekä substanssin että tietotekniikkayksiköiden puolelle

  • Konseptin omistajuus on keskeinen keino, jolla substanssin vastuu toiminnallisesta tarvemäärittelystä ja kehityksestä - myös siinä olevan tietotekniikan osalta - otetaan haltuun

  • Tietohallinto panostaa arkkitehtuurien luontiin


 • Tem tietohallintostrategia 2012 muutosajurit

  TEM tietohallintostrategia 2012 - muutosajurit

  Valtionhallinnon muutoksien vaikutukset

  • Voimistunut tarve kulusäästöihin ja tuottavuuden kehittymiseen

  • Ministeriöiden konsernirakenteen muodostaminen lisää yhtenäistämistarvetta

  • Varautuminen tietohallintolain toimenpiteisiin, esim. VM -asetukset

  • Tietoturva-asetuksen vaikutusten huomioiminen

  • Hallitusohjelman ”avoin data” –linjauksen toteuttaminen ja hyödyntäminen

  • Hallitusohjelman ”toimialariippumattomat IT -palvelut keskitetään” –linjauksen vaikutukset

   Uusien teknologia- ja IT palvelutrendien hyödyntäminen

  • Työn liikkuvuuden ja omien laitteiden työkäytön tukeminen

  • Pilvipalveluiden hyödyntäminen

  • Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen

  • Komponentti- ja palvelupohjaisen kehittämisen edistäminen (tieto, palvelut, järjestelmät)

   Hallinnonalaa erityisesti koskevat vaikutukset ja trendit

  • Tietoturva-asetuksen vaikutukset

  • Tietohallintolain vaikutukset

  • Toimialariippumattomien IT –palvelujen keskittäminen

  • Sähköisten palvelujen ja prosessien hyödyntäminen tuottavuuden parantamisessa

   Hallinnonalan virastojen tietohallintotyön tiivistäminen

  • Linjaus tietohallinnon johtamisen ja roolijaon periaatteista virastoissa

  • Linjaus muutoshallinnassa käytettävistä mittareista läpi hallinnonalan

  • Velvoittaminen kokonaisarkkitehtuurin ja hankehallinnan edistämiseen

   Muutostilanteeseen liittyvien riskien hallinta

  • TEM on proaktiivinen toimija


  Tem n tavoitteet ja tietohallinto

  TEM:n tavoitteet ja tietohallinto

  Kestävää kasvua ja uudistumista tukevan, kansainvälisessä kilpailussa menestyvän työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi

  Rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan jatkuvasti

  Keskitytään olennaiseen ja toimitaan siinä tehokkaasti

  Vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa syvennetään eri toimien yhdensuuntaistamiseksi

  Hallinnon uudet sähköiset toimintatavat parantavat vaikuttavuutta ja tuottavuutta

  Tietoa saa luotettavasti ja ajantasaisesti

  Työnteko on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta monimuotoisesti ja tehokkaasti

  Yhteentoimivilla ratkaisuilla tehostetaan tiedonkulkua ja verkostoitumista hallinnonalalla ja poikkihallinnollisesti

  Avoin tiedon saatavuus ja hyödynnettävyys mahdollistaa palvelujen synergian ja tehokkaan sähköistämisen

  Tuottavuus kasvaa purkamalla päällekkäisyyksiä

  Tietohallinnon vaikutus


  Kooste linjauksista

  Kooste linjauksista


  Tem tietohallintostrategia 2012

  Linjausten toteuttamiseksi tarvittavat periaatteet ja toimenpiteet on kuvattu alla olevan terminologian mukaisesti


  Tietohallinnon roolin tavoitetila hallinnonalan viraston n k kulmasta

  Tietohallinnon roolin tavoitetila hallinnonalan viraston näkökulmasta

  • Tehtävä ja organisoituminen

   • Strategia ja ohjaus

   • Viraston toimijoiden keskeiset roolit, tehtävät ja vastuut

  Johtoryhmä

  Tietohallinnostavastaavajohtaja

  Muutosohjelmat

  Ydinprosessit

  Pääkäyttäjät/vastuut

  (oto- rooli)

  Virasto

  Prosessienkehitystiimit(jatkuvat)

  Konseptinomistajat(projektit)

  • TEM hallinnonalantietohallinto, yhteinenkehittäminen

  • PalvelutoiminnanJory, IT Jory, HITKO, hankesalkku

  TEM-konserni

  Yhteinenpalvelukeskus, ratkaisuntuottaja

  Sovelluspalveluidentoimittajat

  • Valtionhallinnon IT, JulkICT

   • Kansalliset standardit, toimintasäännöt ja ohjeet

   • Määrittää toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut

  Valtio

  Valtionyhteiset IT-palvelut

  Perustietotekniikantoimittajat

  17


  Tietohallinnon vastuunjakotaulukko raci tavoitemalli

  Tietohallinnon vastuunjakotaulukko (RACI) - tavoitemalli

  A = Konseptin omistaja

  C = Konsultoidaan ennen päätöksiä

  I = Tiedotetaan päätöksistä

  R = Ratkaisun toteuttaja


  Liite 1 tietohallintostrategian valmisteluprosessi

  Liite 1: Tietohallintostrategian valmisteluprosessi

  Strategiatyö aloitettiin loppuvuodesta 2011 kahdella työpajalla (15.11 ja 19.12), joihin osallistui laajasti ministeriön ja hallinnonalan virastojen edustajia. Työpajoissa keskusteltiin muutoksen tarpeesta ja tunnetuista parhaista käytännöistä tietohallinnossa sekä sovittiin strategiatyön tavoitteista, kehyksestä ja työskentelytavasta.

  Vuoden 2012 tammi-helmikuun aikana työstettiin strategiset linjaukset, jotka TEMin virkamiesjohtoryhmä hyväksyi 2.3. Valmisteluprosessi jatkui hallinnonalan virastoille suunnatulla kyselyllä, millä kerättiin näkemyksiä tietohallintostrategian sisältöön sekä näkemyksiä hyvistä virastotason käytännöistä. Strategiaan käsiteltiin IT-johtoryhmän 21.1, HITKOn 7.2 ja Palvelutoiminnan johtoryhmän 3.2 kokouksissa.

  Maalis-huhtikuun aikana valmistelua jatkettiin mm. pitämällä 28.3 HITKOn strategiapäivä, missä strategiaa kokonaisuudessaan käsiteltiin laajasti. Tietohallintostrategiasta tehty versio lähetettiin IT- johtoryhmän 24.4 kokouksen jälkeen lausunnoille virastoihin. Toukokuussa strategiasta valmisteltiin saatujen lausuntojen perusteella versio, joka käsiteltiin IT- johtoryhmässä 22.5.2012.

  Tietohallintostrategia linjauksista johdettuine periaatteineen ja yhteisine toimenpiteineen on TEMin virkamiesjohtoryhmän käsittelyssä 4.6.2012.

  Tietohallintostrategian jatkotoimet sisältävät seuraavassa vaiheessa syyskaudella 2012 mittareiden valmistelua ja riskien määrittelyn. Näitä on jo käsitelty valmisteluprosessin aikana alustavasti. Jatkotoimiin kuuluu myös strategian implementointi virastojen omiin suunnitelmiin.

  Tietohallintostrategian valmisteluprosessia ohjattiin ministeriön tietohallinnon ohjaus- ja johtamisryhmässä (TIJO). Strategiatyössä käytettiin konsulttitoimistoa, Marketvisio Oy (Gartnerin edustaja Suomessa), mistä vastaavana konsulttina toimi Samuli Savo sekä konsultteina Kim Hurtta ja Petri Tuominen.


  Liite 2 k sitteiden selityksi 1 2

  Liite 2: Käsitteiden selityksiä (1 /2)


  Liite 2 k sitteiden selityksi 2 2

  Liite 2: Käsitteiden selityksiä (2 /2)


 • Login