UYGULAMA HATALARI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

UYGULAMA HATALARI VE MAHALLİ İDARELER VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UYGULAMA HATALARI VE MAHALLİ İDARELER VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ. PROGRAM. DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ YAPILMASI GEREKENLER. MUHASEBE VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ. DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

Download Presentation

UYGULAMA HATALARI VE MAHALLİ İDARELER VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UYGULAMA HATALARI

VE

MAHALLİ İDARELER VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ


PROGRAM

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLER


MUHASEBE VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLER


DEVLET MUAHSEBESİNİN GELİŞİMİ

 • Ulusal Program,

 • IMF Niyet Mektupları,

 • IMF ve Dünya Bankası’nın Türkiye Raporları ve Dünya Bankası ile Yapılan Yapısal Uyum Kredisi (PFPSAL) Anlaşması,

 • 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu,

 • 5018 sayılı KMYKK ve değiştiren kanunlar


DEVLET MUAHSEBESİNİN GELİŞİMİ

ULUSLAR ARASI ALANDA MUHASEBE İÇERİKLİBELGELER

 • SNA 93 (Ulusal Hesaplar Sistemi 1993)

 • ESA 95 (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi 1995)

 • GFS 2001 (Devlet Mali İstatistikleri)

 • IPSAS-B (Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu) Kamu Muhasebe Standartları El Kitabı.


DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ-GERÇEKLEŞTİRİLENLER-I

 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

 • Ortak Yardımcı Hesaplar Tebliği

 • Muhasebe işlemleri uygulama yönetmelik ve yönergeleri,

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönergesi,

  • Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği,

 • Muhasebe içerikli yönetmelik, esas ve usuller ve tebliğ olarak yaklaşık 30 adet düzenleme,


DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ-GERÇEKLEŞTİRİLENLER-II

 • Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu

 • Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri sertifika eğitimine tabi tutularak “MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKASI” verilmesi,


TEDM UYGULAMASI BAŞLADIĞINDA (İLK MİZAN VERİSİ)

OLMASI GEREKEN HESAPLAR

OLMASI GEREKEN HESAPLAR


161, 162, 150, 25’li grup, 240, 191-391 aysonu,

810, 920-921, 910-911, 258, ??

2008-2.Dönem


PROGRAM

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLER


MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

1.Bütçe kodlarının kontrolü,

2. Mizanda yer alan hesaplar üzerinde yapılacak genel kontroller,

3. Mizanda yer alan hesaplar üzerinde yapılacak hesap bazındaki kontroller,


PROGRAM

1. BÜTÇE KODLARININ KONTROLÜ


1. BÜTÇE KODLARININ KONTROLÜ

Kamu idaresinin niteliğine uygun olarak kullanmak zorunda oldukları bütçe kodlarının kontrol edilmesi;

I. HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI

a. Kurumsal kodun kontrol edilmesi,

b. Fonksiyon kodunun kontrol edilmesi,

c. Finansman kodunun kontrol edilmesi,

d. Ekonomik kodların kontrol edilmesi,

II. GELİRİN KODLAMASI

III. AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI


ABS FONKSİYONEL KODLAMA

i. Devlet faaliyetlerinin türünü gösteren kodlama,

ii.


FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA ANAHTARI


06.3.0 Su Temini işleri ve hizmetleri

06.3.0 Su Temini işleri ve hizmetleri

- Su işlerinin idaresi; gelecekteki su ihtiyacının saptanması ve bu saptama çerçevesinde elde mevcut kaynakların değerlendirilmesi,

- Suyun saflık, fiyat ve kalite kontrolleri de dâhil olmak üzere, içme suyu ile ilgili tüm konuların denetlenmesi ve düzenlenmesi,

- İşletme tipinde olmayan su temin sistemlerinin inşa edilmesi ya da işletilmesi,

- Su temin işleri ve hizmetleri ile ilgili genel bilgi, teknik dokümantasyon ve istatistiklerin oluşturulması ve dağıtılması,

- Su temin sistemlerinin işletilmesi, inşası, bakımı ya da yenilenmesini desteklemek üzere verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.

Kapsam dışı: Sulama sistemleri (04.2.1); çok amaçlı projeler (04.7.4); atık su toplama ve arıtma (05.2.0).


05.2.0 Atık Su Yönetimi Hizmetleri

05.2.0Atık Su Yönetimi Hizmetleri

- Kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma faaliyetlerinin idaresi, denetlenmesi, izlenmesi, işletilmesi ya da desteklenmesi,

- Bu tür sistemlerin işletilmesi, inşa edilmesi, bakımı ya da yenilenmesi için verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar.


ÖRNEKLER


ÖRNEKLER

08.3.0 Yayın ve yayım hizmetleri

- Basın ve yayın işlerinin idaresi; basın ve yayın hizmetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi,

- Basın ve yayın hizmetlerinin yürütülmesi ya da desteklenmesi,

- Aşağıdakilerin desteklenmesine yönelik olarak verilen hibeler, krediler ya da sübvansiyonlar: Televizyon ya da radyo yayıncılığı için tesis inşası ya da iktisabı; gazete, dergi ya da kitap basım faaliyetleri için tesis, ekipman ya da materyal inşası ya da iktisabı, yayın için materyal prodüksiyonları ve bunların yayın yoluyla sunulması, haber ya da diğer bilgilerin toplanması, basılan çalışmaların dağıtımı.

Kapsam dışı: Devlete ait matbaalar ve basım evleri (01.3.9); radyo ve televizyon yayıncılığı ile eğitim sağlanması (09).


PROGRAM

2. MİZANLAR ÜZERİNDE GENEL KONTROLLER


2. MİZANLAR ÜZERİNDE GENEL KONTROLLER

a. Alacak, borç toplamları ve alacak borç bakiyelerinin tutarlılık kontrolleri,

b. Bakiye Kontrolleri,

c. Mizandaki hesaplar arasındaki tutarlılık kontrolleri,

d. Kamu idaresinin niteliğine göre kullanılması gereken hesapların kullanılıp kullanılmadığının kontrolü,


150,

25’li grup,

258,

260,

??

ÖZEL İDARE


150,

257

258,

260,

??


BAĞLI İDARE

830--- 66.983.554,20

905--- 67.527.225,19


2 d. KULLANILMAYAN HESAPLAR

i. 150-İlk madde ve Malzeme Hesabı

ii. 162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı,

iii. 242-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı,

iv. 258- Yapılamakta Olan Yatırımlar Hesabı,

v. 920/921 Gider Taahhütleri Hesapları,

vi. 260-Haklar Hesabı,

vii. 300-400 Banka Kredileri Hesaplarının Kullanılmaması,

viii.257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı,


AMORTİSMAN İŞLEMLERİ

AMORTİSMAN AYRILMASI İŞLEMİNİ YAPAN İDARELER


PROGRAM

3. MİZANDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-I

a. Banka hesabı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı arasındaki uyumsuzluk,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-I

b. Faaliyet alacakları hesaplarına ilişkin tahakkuk eden tutarların tahakkuk kayıtlarının yapılmaması,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-II

c. 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı,

i.Hesabın kullanılmaması,

ii.Hesaplanan faizlerin kayda alınmaması,

iii. Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tahsilatların bütçe gelirleri hesabına yansıtılmaması,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-I

d. KDV hesaplarında yaşanan sorunlar,

i. 191 İndirilecek KDV Hesabının alacak bakiyesi,

ii.391 Hesaplanan KDV Hesabının borç bakiyesi vermesi,

iii.190 Devreden KDV Hesabının kullanılmaması,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-I

e. Amortisman işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ve birikmiş amortismanlar hesabının kullanılmaması,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-II

f. Maddi duran varlık hesaplarındaki eksiklikler,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-II

g. Taşınırların (150,253,254 ve 255) envanter işlemlerinin yapılmaması ve tüketimlerin giderler hesabına aktarılmasında yaşanan sorunlar,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-II

h. Kamu idareleri paylarının muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-II

I. Ortak yardımcı hesaplar tebliğine göre kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodunun kullanılması zorunlu olan hesaplarda kullanılmamış olması,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

k. Ödenek hesaplarının kullanımında ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalar


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

l. Geçmiş yıllar olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesabındaki kayıt yanlışlıkları,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

m.Dönem olumlu /olumsuz faaliyet sonucunun dönem başında geçmiş yıllar hesabına aktarılmaması,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

n. İş/personel avanslarının devretmesi,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

o. Ret ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

p. Sayım fazlası/noksanlığının kaydedilmemesi,


3. MİZANLARDAKİ HESAPLAR ÜZERİNDEKİ DETAYLI KONTROLLER-III

r. İller Bankası katılım paylarının muhasebeleştirilmemesi (240),


PROGRAM

 • DEVLET MUHASEBESİNİN GELİŞİMİ

 • MİZAN VERİLERİNİN KONTROL EDİLMESİ

 • YAPILMASI GEREKENLER


EĞİTİMLERDE YAPILMASI GEREKENLER-I

 • MUHASEBE YETKİLİLERİNİN MUHASEBE KAYITLARINI DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETMELERİ,

 • KAMU İDARESİ MİZANLARININ MUHASEBE YETLİLİLERİNCE AÇIKLANAN ÇERÇEVEDE KONTROL EDİLDİKTEN SONRA VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI,


AMAÇ

“SÜRDÜRÜLEBİLİR

DOĞRU, GÜVENİLİR VE KALİTELİ

VERİ AKTARIMI VE ORTAMININ SAĞLANMASI”


 • Login