Wsp praca warszawskiego centrum pomocy rodzinie z plac wkami opieku czo wychowawczymi
Download
1 / 14

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Placówki opiekuńczo-wychowawcze. W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na 31.05.2014r.): 2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi ' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wsp praca warszawskiego centrum pomocy rodzinie z plac wkami opieku czo wychowawczymi

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie


Plac wki opieku czo wychowawcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na 31.05.2014r.):

 • 2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc

 • 1 publiczna placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 38 miejsc z filią (8 miejsc)

 • 9 publicznych placówek socjalizacyjnych – 502 miejsca, w tym:

  • 7 placówek z 21 filiami – 442 miejsca

  • 2 placówki bez filii – 60 miejsc

 • 4 niepubliczne placówki socjalizacyjne – 93 miejsca

 • 6 publicznych placówek rodzinnych – 32 miejsca


 • Warszawskie centrum pomocy rodzinie
  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

  • WCPR na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej

  • Zadania statutowe WCPR wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych:

   - podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

   - wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,

   - współpraca w opracowywaniu i realizacja 3 letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

   - zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

   - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.


  Dzia ania zmierzaj ce do efektywnego dysponowania miejscami w plac wkach opieku czo wychowawczych
  Działania zmierzające do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  • prowadzenie bazy danych wychowanków (program autorski) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek,

  • kwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

  • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawiadomień w przypadku pobytów kilkudniowych w placówce,

  • przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek,

  • występowanie do burmistrzów w poszczególnych dzielnicach z wnioskami o przekazanie lokali z przeznaczeniem na mieszkania filialne,

  • przyjmowanie zgłoszeń o wolnych lokalach w Warszawie i kwalifikowanie ich np. do instytucjonalnej pieczy zastępczej,

  • rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej.


  Współpraca w opracowywaniu i realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2013-2015

  • przygotowanie projektu Programu oraz przeprowadzenie konsultacji z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

  • w ramach realizacji programu:

   - organizowanie mieszkań filialnych dla wychowanków placówek,

   - opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania centrum administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych,

   - opracowywanie standardów organizacyjnych placówek opiekuńczo- wychowawczych przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb wychowanków,

   - diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry placówek opiekuńczo- wychowawczych w celu stworzenia systemu szkoleń zmierzającego do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.


  Zapewnienie dzieciom pieczy zast pczej w plac wkach opieku czo wychowawczych
  Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

  • opracowanie Procedury przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy,

  • opracowanie Zasad opiniowania osób, które podejmują się wspierania działań wychowawczych warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie których wydawane są opinie w formie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla „rodzin zaprzyjaźnionych”,

  • opracowanie Procedury przewozu i przekazania dziecka do jednej z form pieczy zastępczej w związku z interwencją kryzysową w rodzinie dziecka

   - dzieci w przyjaznych i bezpiecznych warunkach są przewożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół interwencyjnego przewozu

  • zmotywowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych do przystąpienia do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci” realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje; udział w programie zakończył się uzyskaniem przez placówki certyfikatów potwierdzających wysoki standard ochrony przed krzywdzeniem,

  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek


  Prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 1
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (1) opiekuńczo-wychowawczych

  • przygotowywanie projektów statutów placówek i projektów uchwał Rady m. st. Warszawy w sprawie wyposażenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w lokale z przeznaczeniem na mieszkania filialne,,

  • pomoc przy tworzeniu regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • określanie limitów miejsc w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem mieszkań filialnych,

  • utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i monitorowanie ich bieżącej pracy,

  • wspieranie kadry placówek w rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy z dzieckiem oraz pomoc w prowadzeniu placówek,

  • przeprowadzanie wizytacji w placówkach (również w godzinach popołudniowych), podczas których sprawdzana jest organizacja czasu wolnego, warunki pobytu dzieci, czy zapewnienie im właściwej opieki,

  • organizowanie kwartalnych spotkań z dyrektorami placówek, podczas których omawiane są sprawy organizacyjne oraz inne ważne z perspektywy placówek i WCPR,


  Prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 2
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (2) opiekuńczo-wychowawczych

  • wyrażanie opinii w przypadku wniosku dyrektora placówki o przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu,

  • udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanym przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,

  • w placówkach typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z WCPR, jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

  • wspieranie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dyrektora placówki typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku,

  • gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zgłoszonych do adopcji,

  • zbieranie z placówek różnego rodzaju danych do sprawozdań lub analiz np. dotyczących liczby dzieci cudzoziemskich, przebywających w szpitalach psychiatrycznych, stanu zdrowia, szczególnych potrzeb opiekuńczych,


  Prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 3
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (3) opiekuńczo-wychowawczych

  Postępowanie administracyjne

  • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

  • wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w placówce, na podstawie dokumentacji placówki,

  • prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych od usamodzielnianych wychowanków

  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie regulują należności za pobyt dziecka w pieczy


  Prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 4
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (4) opiekuńczo-wychowawczych

  Inwestycje

  • opiniowanie wniosków placówek o przydział środków inwestycyjnych z budżetu m. st. Warszawy,

  • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych placówek oraz zmian do tych planów,

   Mienie WCPR

  • Użyczanie samochodów służbowych WCPR prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie Umowy.

   Finanse

  • obsługa finansowa placówek typu rodzinnego,

  • opiniowanie planów finansowych placówek oraz zmian do planów,

  • analiza dochodów i wydatków placówek,

  • podział środków budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ubezpieczenia zdrowotne dzieci i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich),

  • współpraca w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek

   .


  Prowadzenie plac wek opieku czo wychowawczych 5
  Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (5) opiekuńczo-wychowawczych

  Zatrudnienie

  • bieżąca analiza zatrudnienia w placówkach,

  • szczegółowa analiza zatrudnienia w placówkach(np.: likwidacja DD nr 5, tworzenie centrum administracyjnego),

  • przekształcanie stosunków pracy wychowawców zatrudnionych wg KN na przepisy samorządowe,

  • opiniowanie propozycji wynagrodzeń dla dyrektorów placówek,

   Kontrole

  • kontrole realizacji zadań w placówkach niepublicznych w ramach Umowy,

  • kontrole publicznych placówek w ramach prowadzenia,

  • analiza uwag kontrolujących wspólnie z dyrektorem placówki kontrolowanej, omawianie planów naprawczych


  Prowadzenie opiekuńczo-wychowawczychspraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • wprowadzanie pilotażowego modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym wypracowanego przez organizację pozarządową:

   - realizacja w ramach projektu „Integracja dla Samodzielności” realizowanego przez WCPR, współfinansowanego przez UE ze środków EFS,

  • spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio zajmującymi się sprawami usamodzielnianych wychowanków,

  • wsparcie merytoryczne pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie procesu usamodzielnienia,

  • nadzorowanie oraz koordynowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia realizowanych przez wychowanków placówek,

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy,


  Wsp praca plac wki opieku czo wychowawczej z innymi podmiotami
  Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej opiekuńczo-wychowawczychz innymi podmiotami

  • placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań współpracuje:

  • z sądem,

  • powiatowym centrum pomocy rodzinie,

  • rodziną,

  • asystentem rodziny lub innym pracownikiem ośrodka pomocy społecznej

  • organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,

  • z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.,

  • pomoc WCPR w nawiązaniu relacji z innymi podmiotami, inicjowanie współpracy, badań, seminariów, etc.

  • przekazywanie placówkom różnych otrzymywanych ofert np. udziału w spektaklach, koncertach, wydarzeniach kulturalnych, dotyczących wyjazdów wakacyjnych, przekazywanie biletów, informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień, etc.


  ad