Advertisement
1 / 56

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ


PODSTAWA PRAWNA. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac

Presentation posted in : General

Download Presentation

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej l.jpg

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Zenon Decyk


Podstawa prawna l.jpg

PODSTAWA PRAWNA

 • ROZPORZĄDZENIE

 • MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2011 r.


Inne rozporz dzenia l.jpg

INNE ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

  (wchodzi w życie 1.09.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

  (wchodzi w życie 1.09.2011)


Inne rozporz dzenia4 l.jpg

INNE ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (wchodzi w życie 1.02.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych


Inne wa ne rozporz dzenia l.jpg

INNE WAŻNE ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wchodzi w życie 1.09.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.


Jakie szko y i plac wki udzielaj pomocy psychologiczno pedagogicznej l.jpg

Jakie szkoły i placówki udzielają pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

 • Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

 • Szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi;

 • Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze;

 • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;


Kto jest obj ty pomoc psychologiczno pedagogiczn l.jpg

Kto jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną?

 • Dzieci i uczniowie uczęszczający do przedszkoli, szkół i placówek,

 • Ich rodzice,

 • Nauczyciele pracujący z dziećmi i uczniami.


Kt re dzieci i uczniowie przede wszystkim l.jpg

Które dzieci i uczniowie przede wszystkim?

 • niepełnosprawni,

 • niedostosowani społecznie,

 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym,

 • szczególnie uzdolnieni,

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 • z zaburzeniami komunikacji językowej,

 • z chorobami przewlekłymi,

 • w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,

 • zaniedbani środowiskowo,

 • z trudnościami adaptacyjnymi.


Dzieci i uczniowie niepe nosprawni l.jpg

Dzieci i uczniowie niepełnosprawni:

 • niesłyszący i słabosłyszący

 • niewidomi i słabowidzący

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Uczniowie ci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dzieci i m odzie niedostosowana spo ecznie i zagro ona niedostosowaniem spo ecznym l.jpg

Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym

W uzasadnieniu MEN czytamy:

 • Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie pozostają w wyraźnej opozycji do wartości społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych i prawnych, a skutkiem ich zachowań jest szeroko rozumiana destrukcja istniejącego ładu społecznego.

 • Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym cechują się powtarzającymi się i utrwalonymi wzorcami zachowań dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych, które mogą doprowadzić do przekroczeń norm społecznych i oczekiwań dla danego wieku.

  Uczniowie ci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Uczniowie ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si l.jpg

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia

 • Trudności w uczeniu się matematyki

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z zaburzeniami komunikacji j zykowej l.jpg

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej

Zaburzenia języka:

 • zaburzenia składni

 • trudności w opanowaniu form gramatycznych

  Zaburzenia mowy dotyczące:

 • artykulacji, np. nieprawidłowe wymawianie głosek

 • fonacji, np. mówienie z dużym wysiłkiem

 • płynności mowy, np. jąkanie

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z chorobami przewlek ymi l.jpg

Uczniowie z chorobami przewlekłymi

 • Astma

 • Padaczka

 • Cukrzyca

 • Hemofilia

 • Zaburzenia psychiczne

 • Bulimia

 • Anoreksja

 • Otyłość

 • Inne

  Opinia poradni lub zaświadczenie lekarskie


Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej l.jpg

Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

 • Sytuacja traumatyczna – stan psychiczny lub fizyczny

  wywołany działaniem realnie zagraŜającym zdrowiu i życiu prowadzący do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka (Strelau)

 • Sytuacja kryzysowa – zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalne funkcjonowanie człowieka. Sytuacja kryzysowa może być spowodowana jednym zdarzeniem traumatycznym lub ujawnić się jako konsekwencja długotrwałych mini kryzysów (zaniedbań, konfliktów) w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi l.jpg

Uczniowie z niepowodzeniamiedukacyjnymi

 • Niepowodzenie edukacyjne - stan, w jakim

  znalazło się dziecko na skutek niemożności sprostania wymaganiom szkolnym (Konopacki)

 • Drugoroczność, wieloroczność

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie zaniedbani rodowiskowo l.jpg

Uczniowie zaniedbani środowiskowo

Sytuacje związane z:

• sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

• sposobem spędzania czasu wolnego,

• kontaktami środowiskowymi.

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z trudno ciami adaptacyjnymi l.jpg

Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi

 • Trudności adaptacyjne związane z:

  • różnicami kulturowymi

  • ze zmianą środowiska edukacyjnego,

  w tym związanych z wcześniejszym

  kształceniem zagranicą.

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie szczeg lnie uzdolnieni l.jpg

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

 • Uczniowie uzdolnieni kierunkowo

 • Uczniowie uzdolnieni wszechstronnie

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Na czym polega pomoc psychologiczno pedagogiczna l.jpg

Na czym polega pomocpsychologiczno – pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,


Istota zmian l.jpg

Istota zmian:

 • Na każdym etapie edukacyjnym:

 • dokładne poznanie dziecka, jego potrzeb i możliwości,

 • wczesne wdrożenie działań pomocowych, adekwatnych do tego rozpoznania.


Kto organizuje pomoc pp l.jpg

Kto organizuje pomoc pp?

Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 • nauczyciele,

 • wychowawcy grup wychowawczych,

 • specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności:

 • psycholodzy,

 • pedagodzy,

 • logopedzi,

 • doradcy zawodowi.


Formy pomocy l.jpg

Formy pomocy

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

- w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) porad i konsultacji.


W przedszkolu i plac wce pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie l.jpg

W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć specjalistycznych:

 • korekcyjno-kompensacyjnych,

 • logopedycznych,

 • socjoterapeutycznych

 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • porad i konsultacji.


Rodzaje zaj l.jpg

Rodzaje zajęć

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

  Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

  Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.


Slide26 l.jpg

Zajęcia specjalistyczne:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

 • Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.


Slide27 l.jpg

 • Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

  • porad,

  • konsultacji,

  • warsztatów,

  • szkoleń.


Od czego zacz l.jpg

Od czego zacząć?

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz

specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,


Slide29 l.jpg

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, odbywa się poprzez:

 • w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

  b) w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

  c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno - zawodowe;


Na etapie edukacji przedszkolnej l.jpg

Na etapie edukacji przedszkolnej:

Praca zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Celem wczesnego wspomagania jest stymulacja rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dziecka – od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie jest prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), wpisana w podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Slide31 l.jpg

Informacja o stanie przygotowań dziecka do pojęcia nauki w szkole podstawowej powinna odnosić się do stopnia opanowania przez dziecko wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w następujących obszarach:

 • umiejętności społeczne i odporność emocjonalna,

 • umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania,

 • sprawność motoryczna i koordynacja ruchowo - wzrokowa,

 • samodzielność, w tym wykonywanie czynności samoobsługowych.


Nauczyciel dokonuj cy diagnozy przedszkolnej l.jpg

Nauczyciel dokonujący diagnozyprzedszkolnej:

 • określa również potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania,

 • odnosi się także do podjętych lub potrzebnych działań służących rozwijaniu jego potencjału i zaspokajaniu potrzeb.


Slide33 l.jpg

ZESPÓŁ

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

Dyrektor niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną tworzy ZESPÓŁ, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniowi.


Zesp tworzony jest r wnie dla ucznia posiadaj cego l.jpg

Zespół tworzony jest również dla ucznia posiadającego:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

  niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;


Dalsze kroki l.jpg

Dalsze kroki

 • Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace Zespołu

 • Osoba koordynująca pracę Zespołu zwołuje spotkania Zespołu.

 • W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.

 • O terminie spotkania Zespołu informuje rodziców ucznia - dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.


Slide36 l.jpg

 • W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

 • przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej - na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki,

 • inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista - na wniosek rodzica ucznia.


Post powanie zespo u w przypadku l.jpg

Postępowanie Zespołu w przypadku:

 • Dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Pozostałych dzieci lub uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną


Dzieci i uczniowie kt rzy nie maj kszta cenia specjalnego l.jpg

Dzieci i uczniowie, którzy nie mająkształcenia specjalnego

 • Zespół ustala i przekazuje dyrektorowi zalecany zakres, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.

 • Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 • Wymiar godzin zajęć, (z wyjątkiem klas terapeutycznych) ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN


Wa ne l.jpg

WAŻNE

 • O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia

 • Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH


Plan dzia a wspieraj cych zawiera l.jpg

Plan działań wspierających zawiera:

 • cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

 • metody pracy z uczniem;

 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 • działania wspierające rodziców ucznia, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Zesp dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi l.jpg

Zespół dokonuje oceny efektywności pomocypsychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi,

 • danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na kolejny rok szkolny,

 • na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej — na wniosek wychowawcy klasy,

  Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Slide42 l.jpg

KIPU

 • Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia.

 • Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Karta zawiera l.jpg

Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,


Slide44 l.jpg

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

Informację, o której mowa w pkt 6, wpisuje do karty dyrektor przedszkola lub szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły.


Slide45 l.jpg

Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły, rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji pozostaje kopia karty.


W przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego l.jpg

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,


Slide47 l.jpg

 • Zespół ustala i przekazuje dyrektorowi zalecany zakres, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.

 • Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET)


Program okre la l.jpg

Program określa:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym.


Slide49 l.jpg

3) formy i metody pracy z uczniem;

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły,

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,


Slide50 l.jpg

6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.


Slide51 l.jpg

 • Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego.


Od kiedy l.jpg

Od kiedy?

 • W przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych pomoc psychologiczno - pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2011/2012.


W terminie do dnia 31 marca 2011 r l.jpg

W terminie do dnia 31 marca 2011 r.:

 • Dyrektorzy

 • przedszkoli,

 • gimnazjów,

 • placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,

 • szkół podstawowych specjalnych,

 • szkół ponadgimnazjalnych specjalnych,

 • szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół

 • ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne,

  utworzą dla uczniów zespoły.


Zespo y wykonaj nast puj ce zadania l.jpg

Zespoły wykonają następujące zadania:

 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŜliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.


Slide55 l.jpg

W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają w/w zadania, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.


Slide56 l.jpg

Dziękuję za uwagę