Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej
Download
1 / 56

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 580 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Zenon Decyk. PODSTAWA PRAWNA. ROZPORZ Ą DZENIE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ' - omar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej l.jpg

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Zenon Decyk


Podstawa prawna l.jpg
PODSTAWA PRAWNA PEDAGOGICZNEJ

 • ROZPORZĄDZENIE

 • MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2011 r.


Inne rozporz dzenia l.jpg
INNE ROZPORZĄDZENIA PEDAGOGICZNEJ

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

  (wchodzi w życie 1.09.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

  (wchodzi w życie 1.09.2011)


Inne rozporz dzenia4 l.jpg
INNE ROZPORZĄDZENIA PEDAGOGICZNEJ

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (wchodzi w życie 1.02.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych


Inne wa ne rozporz dzenia l.jpg
INNE WAŻNE ROZPORZĄDZENIA PEDAGOGICZNEJ

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wchodzi w życie 1.09.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.


Jakie szko y i plac wki udzielaj pomocy psychologiczno pedagogicznej l.jpg
Jakie szkoły i placówki udzielają pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

 • Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

 • Szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi;

 • Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze;

 • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;


Kto jest obj ty pomoc psychologiczno pedagogiczn l.jpg
Kto jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną? pedagogicznej?

 • Dzieci i uczniowie uczęszczający do przedszkoli, szkół i placówek,

 • Ich rodzice,

 • Nauczyciele pracujący z dziećmi i uczniami.


Kt re dzieci i uczniowie przede wszystkim l.jpg
Które dzieci i uczniowie przede wszystkim? pedagogicznej?

 • niepełnosprawni,

 • niedostosowani społecznie,

 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym,

 • szczególnie uzdolnieni,

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 • z zaburzeniami komunikacji językowej,

 • z chorobami przewlekłymi,

 • w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,

 • zaniedbani środowiskowo,

 • z trudnościami adaptacyjnymi.


Dzieci i uczniowie niepe nosprawni l.jpg
Dzieci i uczniowie niepełnosprawni: pedagogicznej?

 • niesłyszący i słabosłyszący

 • niewidomi i słabowidzący

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

  Uczniowie ci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dzieci i m odzie niedostosowana spo ecznie i zagro ona niedostosowaniem spo ecznym l.jpg
Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym

W uzasadnieniu MEN czytamy:

 • Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie pozostają w wyraźnej opozycji do wartości społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych i prawnych, a skutkiem ich zachowań jest szeroko rozumiana destrukcja istniejącego ładu społecznego.

 • Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym cechują się powtarzającymi się i utrwalonymi wzorcami zachowań dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych, które mogą doprowadzić do przekroczeń norm społecznych i oczekiwań dla danego wieku.

  Uczniowie ci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Uczniowie ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si l.jpg
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niedostosowaniem społecznym

 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia

 • Trudności w uczeniu się matematyki

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z zaburzeniami komunikacji j zykowej l.jpg
Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej niedostosowaniem społecznym

Zaburzenia języka:

 • zaburzenia składni

 • trudności w opanowaniu form gramatycznych

  Zaburzenia mowy dotyczące:

 • artykulacji, np. nieprawidłowe wymawianie głosek

 • fonacji, np. mówienie z dużym wysiłkiem

 • płynności mowy, np. jąkanie

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z chorobami przewlek ymi l.jpg
Uczniowie z chorobami przewlekłymi niedostosowaniem społecznym

 • Astma

 • Padaczka

 • Cukrzyca

 • Hemofilia

 • Zaburzenia psychiczne

 • Bulimia

 • Anoreksja

 • Otyłość

 • Inne

  Opinia poradni lub zaświadczenie lekarskie


Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej l.jpg
Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej niedostosowaniem społecznym

 • Sytuacja traumatyczna – stan psychiczny lub fizyczny

  wywołany działaniem realnie zagraŜającym zdrowiu i życiu prowadzący do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka (Strelau)

 • Sytuacja kryzysowa – zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalne funkcjonowanie człowieka. Sytuacja kryzysowa może być spowodowana jednym zdarzeniem traumatycznym lub ujawnić się jako konsekwencja długotrwałych mini kryzysów (zaniedbań, konfliktów) w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi l.jpg
Uczniowie z niepowodzeniami niedostosowaniem społecznymedukacyjnymi

 • Niepowodzenie edukacyjne - stan, w jakim

  znalazło się dziecko na skutek niemożności sprostania wymaganiom szkolnym (Konopacki)

 • Drugoroczność, wieloroczność

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie zaniedbani rodowiskowo l.jpg
Uczniowie zaniedbani środowiskowo niedostosowaniem społecznym

Sytuacje związane z:

• sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

• sposobem spędzania czasu wolnego,

• kontaktami środowiskowymi.

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie z trudno ciami adaptacyjnymi l.jpg
Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi niedostosowaniem społecznym

 • Trudności adaptacyjne związane z:

  • różnicami kulturowymi

  • ze zmianą środowiska edukacyjnego,

  w tym związanych z wcześniejszym

  kształceniem zagranicą.

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Uczniowie szczeg lnie uzdolnieni l.jpg
Uczniowie szczególnie uzdolnieni niedostosowaniem społecznym

 • Uczniowie uzdolnieni kierunkowo

 • Uczniowie uzdolnieni wszechstronnie

  Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu


Na czym polega pomoc psychologiczno pedagogiczna l.jpg
Na czym polega pomoc niedostosowaniem społecznympsychologiczno – pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,


Istota zmian l.jpg
Istota zmian: niedostosowaniem społecznym

 • Na każdym etapie edukacyjnym:

 • dokładne poznanie dziecka, jego potrzeb i możliwości,

 • wczesne wdrożenie działań pomocowych, adekwatnych do tego rozpoznania.


Kto organizuje pomoc pp l.jpg
Kto organizuje pomoc pp? niedostosowaniem społecznym

Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 • nauczyciele,

 • wychowawcy grup wychowawczych,

 • specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności:

 • psycholodzy,

 • pedagodzy,

 • logopedzi,

 • doradcy zawodowi.


Formy pomocy l.jpg
Formy pomocy niedostosowaniem społecznym

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

- w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) porad i konsultacji.


W przedszkolu i plac wce pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie l.jpg
W przedszkolu i placówce niedostosowaniem społecznympomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć specjalistycznych:

 • korekcyjno-kompensacyjnych,

 • logopedycznych,

 • socjoterapeutycznych

 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • porad i konsultacji.


Rodzaje zaj l.jpg
Rodzaje zajęć niedostosowaniem społecznym

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

  Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

  Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.


Slide26 l.jpg

Zajęcia specjalistyczne: niedostosowaniem społecznym

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

 • Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.


Slide27 l.jpg


Od czego zacz l.jpg
Od czego zacząć? psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz

specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,


Slide29 l.jpg

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, odbywa się poprzez:

 • w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

  b) w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

  c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno - zawodowe;


Na etapie edukacji przedszkolnej l.jpg
Na etapie edukacji przedszkolnej: edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Praca zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Celem wczesnego wspomagania jest stymulacja rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dziecka – od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie jest prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), wpisana w podstawę programową wychowania przedszkolnego.


Slide31 l.jpg

Informacja edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów o stanie przygotowań dziecka do pojęcia nauki w szkole podstawowej powinna odnosić się do stopnia opanowania przez dziecko wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w następujących obszarach:

 • umiejętności społeczne i odporność emocjonalna,

 • umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania,

 • sprawność motoryczna i koordynacja ruchowo - wzrokowa,

 • samodzielność, w tym wykonywanie czynności samoobsługowych.


Nauczyciel dokonuj cy diagnozy przedszkolnej l.jpg
Nauczyciel dokonujący diagnozy edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniówprzedszkolnej:

 • określa również potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania,

 • odnosi się także do podjętych lub potrzebnych działań służących rozwijaniu jego potencjału i zaspokajaniu potrzeb.


Slide33 l.jpg
ZESPÓŁ edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

Dyrektor niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną tworzy ZESPÓŁ, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniowi.


Zesp tworzony jest r wnie dla ucznia posiadaj cego l.jpg
Zespół tworzony jest również dla ucznia posiadającego: edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

  niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;


Dalsze kroki l.jpg
Dalsze kroki edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace Zespołu

 • Osoba koordynująca pracę Zespołu zwołuje spotkania Zespołu.

 • W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.

 • O terminie spotkania Zespołu informuje rodziców ucznia - dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.


Slide36 l.jpg

 • W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej - na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki,

 • inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista - na wniosek rodzica ucznia.


Post powanie zespo u w przypadku l.jpg
Postępowanie Zespołu w przypadku: edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • Dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Pozostałych dzieci lub uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną


Dzieci i uczniowie kt rzy nie maj kszta cenia specjalnego l.jpg
Dzieci i uczniowie, którzy nie mają edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniówkształcenia specjalnego

 • Zespół ustala i przekazuje dyrektorowi zalecany zakres, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.

 • Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 • Wymiar godzin zajęć, (z wyjątkiem klas terapeutycznych) ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN


Wa ne l.jpg
WAŻNE edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia

 • Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH


Plan dzia a wspieraj cych zawiera l.jpg
Plan działań wspierających zawiera: edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

 • metody pracy z uczniem;

 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 • działania wspierające rodziców ucznia, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Zesp dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi l.jpg
Zespół dokonuje edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniówoceny efektywności pomocypsychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi,

 • danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na kolejny rok szkolny,

 • na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej — na wniosek wychowawcy klasy,

  Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


Slide42 l.jpg
KIPU edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia.

 • Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Karta zawiera l.jpg
Karta zawiera: edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,


Slide44 l.jpg

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

Informację, o której mowa w pkt 6, wpisuje do karty dyrektor przedszkola lub szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły.


Slide45 l.jpg

Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły, rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji pozostaje kopia karty.


W przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego l.jpg
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,


Slide47 l.jpg

 • Zespół ustala i przekazuje dyrektorowi zalecany zakres, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.

 • Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET)


Program okre la l.jpg
Program określa: formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym.


Slide49 l.jpg

3) formy i metody pracy z uczniem; formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły,

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,


Slide50 l.jpg

6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.


Slide51 l.jpg


Od kiedy l.jpg
Od kiedy? funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego.

 • W przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych pomoc psychologiczno - pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2011/2012.


W terminie do dnia 31 marca 2011 r l.jpg
W terminie do dnia 31 marca 2011 r.: funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego.

 • Dyrektorzy

 • przedszkoli,

 • gimnazjów,

 • placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,

 • szkół podstawowych specjalnych,

 • szkół ponadgimnazjalnych specjalnych,

 • szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół

 • ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne,

  utworzą dla uczniów zespoły.


Zespo y wykonaj nast puj ce zadania l.jpg
Zespoły wykonają następujące zadania: funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego.

 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŜliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.


Slide55 l.jpg

W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają w/w zadania, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.


Slide56 l.jpg

Dziękuję za uwagę psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają w/w zadania,


ad