Rekrutacja na studia w uniwersytecie wroc awskim
Download
1 / 31

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim. rok akademicki 2014/2015. Dokumenty rekrutacyjne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Wrocławskim

rok akademicki 2014/2015


Dokumenty rekrutacyjne

 • Uchwała Nr 83/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 (z późniejszymi zmianami);

 • Uchwała nr 37/2014 w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015;

 • Zarządzenie nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015


Kontakt z administratorami IRK-i

 • Administratorem systemu jest pracująca w Dziale Informatycznych Systemów Obsługi Studiów pani inż. Milena Przedwojewska (e-mail: milena.przedwojewska@uni.wroc.pl).

 • W przypadku problemów z funkcjonowaniem IRK-i można dzwonić pod numer

  (71) 375 29 85


Kontakt z DN

 • W przypadku problemów związanych ze sprawami organizacyjnymi najlepiej kontaktować się z Działem Nauczania

  tel. (71) 343 01 43; (71) 375 22 37

  fax (71) 343 67 12


Kontakt z sekretarzem UKR

 • W sprawach organizacyjnych pomocy udziela także sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dr Roman Wróblewski (mail: romanw@dziennikarstwo.uni.wroc.pl)

 • Można także dzwonić do Działu Nauczania, gdzie najczęściej sekretarz będzie przebywał.


 • Dla sekretarzy zostanie uruchomione forum internetowe

  https://irka.uni.wroc.pl/forum

 • Dostęp do niego będzie możliwy po wpisaniu hasła, które zostanie zamieszczone na koncie komisji w IRK


 • Na forum zostanie opublikowany Poradnik sekretarza komisji rekrutacyjnej.

 • Poradnik będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji. Jego konstrukcja będzie uwzględniała specyfikę rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz rekrutacji decyzją dziekana.


Najważniejsze zmiany w stosunku do rekrutacji ubiegłorocznej

 • Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia będzie się odbywała w jednej turze, we wrześniu.

 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej nie ma obowiązku składania sprawozdania statystycznego EN-1.

 • Wyróżnienie rekrutacji na studia w języku angielskim i rola w niej Biura Współpracy Międzynarodowej.

 • Konieczność uzyskania podpisu pełnomocnika finansowego na zleceniu wypłaty.


Zasady rekrutacyjne - olimpijczycy

 • Olimpijczycy są przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego. Reguluje to Uchwała Senatu 66/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. (z późn. zm.).

 • Olimpijczyków obowiązuje rejestracja w IKR i złożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie. Na liście rankingowej mają oni przydzielone 1000 pkt.


Wydziałowe komisje rekrutacyjne

obywatele Unii Europejskiej,

posiadacze Karty Polaka,

posiadacze prawa osiedlenia na terenie RP (karta stałego pobytu).

Dział Nauczania – decyzja Rektora

Kandydaci spoza Unii Europejskiej;

posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP.

Rekrutacja obcokrajowców i kandydatów ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą na studia w języku polskim


Wydziałowe komisje rekrutacyjne

obywatele polscy;

posiadacze Karty Polaka.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

wszyscy cudzoziemcy (za wyjątkiem posiadaczy Karty Polaka).

Rekrutacja na studia w języku angielskim


Zasady rekrutacyjne – kandydaci ze świadectwami uzyskanymi za granicąstudia w języku polskim

Uchwała nr 84/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. (z późn. zm.)

Kandydatów powyższych umieszcza się w limicie przyjęć dla kandydatów z nową maturą


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite mgr.


Opłata rekrutacyjna

4 lipca – ostatni dzień pobierania opłat przez IRK-ę (dla studiów stacjonarnych licencjackich i jednolitych magisterskich).

Wszyscy, którzy w dniach 5, 7-8 lipca przystępują do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej, są do niego dopuszczeni bez względu na to, czy opłata jest widoczna w systemie.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne są zobligowane do sprawdzania, czy wpłynęła opłata rekrutacyjna, aż do dnia ogłoszenia list do przyjęcia.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.


Egzaminy/testy/rozmowy kwalif. (5, 7-8 lipca)

Komisje rekrutacyjne mają obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić kandydatów, którzy podlegają egzaminowi/testowi/rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie i miejscu rekrutacji. W tym celu należy wykorzystać możliwość wysyłania komunikatów na konto kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przed całą komisją rekrutacyjną.

Po zakończeniu egzaminu/testu/rozmowy kwalifikacyjnej należy wprowadzić wyniki do IRK-i.


Matura międzynarodowa 2014

Kandydaci z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 nie przynoszą świadectw, a jedynie zaświadczenia o wynikach matur.

Kandydat z maturą międzynarodową zdawaną w roku 2014 wpisywany jest warunkowo na listę osób do przyjęcia. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych obliczonych na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym matury międzynarodowej będzie podstawą do skreślenia go z listy osób do przyjęcia na studia


Lista osób do przyjęcia

9 lipca (rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) ogłasza się listy osób do przyjęcia na studia poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej lub na jej stronie internetowej.

W IRC-e wyniki zostaną ujawnione kandydatom o godzinie 13.00. Do godziny 10.00 tego dnia zostaną uaktualnione wpłaty kandydatów.

Należy pamiętać, że podstawą listy osób do przyjęcia jest lista rankingowa kandydatów, którą również należy opublikować, co wynika z jawności postępowania rekrutacyjnego. Uwaga! System nie rozgranicza starej i nowej matury na listach rankingowych.

Koniec listy do przyjęcia powinien zawierać wszystkich kandydatów z taką samą punktacją/wynikiem.


Osobne limity przewidziane są dla kandydatów z nową maturą i kandydatów ze starą maturą.

Limit niewypełniony przez kandydatów ze starą maturą powiększa limit dla kandydatów z nową maturą.

Jeżeli w I turze limit nie zostanie wyczerpany, należy ogłosić drugą listę osób do przyjęcia na studia w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dla II tury. W II lub III turze mogą brać udział tylko kandydaci, którzy się zarejestrowali jeszcze przed I turą (nie ma możliwości dorejestrowania się).

Wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą przeprowadzić III turę na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie do wyczerpania limitu.


Statusy kandydatów

Wraz z ustaleniem listy osób do przyjęcia oraz wprowadzeniem danych do systemu, sekretarz nadaje kandydatom na ich indywidualnym koncie status kwalifikacyjny, który pojawia się (razem z opisem) w pozycji „wyniki rekrutacji”:

 • kandydat niezakwalifikowany,

 • kandydat do przyjęcia,

 • kandydat przyjęty,

 • kandydat nieprzyjęty,

 • kandydat rezerwowy.

  Po każdy etapie rekrutacji należy aktualizować statusy.


Przyjmowanie dokumentów

Między 10-12, 14-15 lipca (I tura rekrutacji na studia stacjonarne licencjackie i jednolite magisterskie) jest czas na przyjmowanie dokumentów od kandydatów, którzy są na listach osób do przyjęcia. Należy wtedy dyżurować w wyznaczonych dniach i godzinach oraz salach.

Aby ułatwić kandydatom dojście do miejsca, w którym komisja odbiera dokumenty, drogę do niego należy czytelnie oznaczyć.


Komplet dokumentówstudia I stopnia i jednolite mgr.

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • kserokopia zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm),

 • zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczone na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2014, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).


Rekrutacja na studia II stopnia

Studia II stopnia - STACJONARNE

Absolwenci UWr na kierunkach, gdzie w zasadach rekrutacyjnych preferuje się tę kategorię kandydatów, mają dodane 1000 pkt.


Komplet dokumentówstudia II stopnia

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w terminie składania dokumentów,

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK i podpisany przez kandydata,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekana Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie składania dokumentów,

 • fotografia zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wnioskowaniu o dowód osobisty (35 mm x 45 mm),

 • zaświadczenie o średniej ze studiów (jeżeli jest wymagane).


Decyzje

 • Każdy kandydat, który wniósł opłatę rekrutacyjną (przyjęty lub nieprzyjęty) powinien otrzymać stosowną decyzję komisji rekrutacyjnej.

 • Komisja drukuje oryginał decyzji (wysyłany kandydatowi) i jej kopię (pozostaje w aktach) decyzji.

 • Zarówno oryginał jak i kopia powinny być podpisane przez całą komisję!

 • Po zakończeniu drukowania decyzji, komisja powinna wydrukować ich rejestr.


Wysyłanie decyzji

Współpraca z Kancelarią:

 • wszystkie decyzje są wysyłane „za potwierdzeniem odbioru” – konieczne jest przyklejenie odpowiedniego druku (żółta karteczka) na odwrocie koperty;

 • należy przygotować i wysłać do Kancelarii dane do książki adresowej;

 • koperty oddawane do Kancelarii powinny być uporządkowane: ich kolejność powinna odpowiadać kolejności w książce adresowej.


Rozszerzenie limitu

 • O rozszerzeniu limitu decyduje Rektor na podstawie uzasadnionego wniosku Dziekana, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.


Dodatkowy nabór

O dodatkowy nabór wnioskuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej i dziekana. Stosowne pismo, skierowane do Prorektora ds. Nauczania i informujące o dodatkowej rekrutacji, powinno być złożone w Dziale Nauczania wystarczająco wcześniej, aby przynajmniej na 48 godzin przed planowanym terminem dodatkowego naboru można było zawiadomić administratora systemu IRK.

Pismo powinno zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia internetowej rejestracji kandydatów, datę ogłoszenia listy kandydatów do przyjęcia, miejsca i daty składania dokumentów, datę ogłoszenia listy osób przyjętych oraz liczbę miejsc.

Pismo to jest podstawą do ogłoszenia na stronie internetowej Uniwersytetu dodatkowej rekrutacji oraz wprowadzenia zmian na stronie IRK-i. Informację o dodatkowej rekrutacji pracownicy Działu Nauczania przekazują administratorom IRK-i.


Składanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji

Do Działu Nauczania:

 • lista przyjętych;

 • zlecenie wynagrodzenia (2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego WKR, dziekana i pełnomocnika finansowego).

  Do dziekanatów:

 • lista rankingowa;

 • lista przyjętych;

 • dokumenty kandydatów przyjętych na studia wraz z protokołami indywidualnymi oraz z kopiami decyzji;

 • protokoły indywidualne kandydatów nieprzyjętych wraz z kopiami decyzji;

 • sprawozdanie opisowe przewodniczącego WKR.


Nieuruchomienie kierunku

 • Podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz odpowiedniego dziekana zawiadomienie o nieuruchomieniu kierunku należy złożyć do Działu Nauczania.

 • Konieczne jest oznaczenie w systemie IRK statusu „nieprzyjęty”, na podstawie którego kandydat nie zostanie immatrykulowany do systemu USOS.

 • Należy także bezzwłocznie zawiadomić kandydatów o nieuruchomieniu kierunku.


Proszę o staranne prowadzenie dokumentacji. Ewentualne poprawki w dokumentach powinny być parafowane przez przewodniczącego komisji. Wątpliwości proszę konsultować z Działem Nauczania lub ze mną.

Proszę o uwagi i wnioski po zakończeniu rekrutacji.

Dziękuję za uwagę

Roman Wróblewski


ad
 • Login