Egzamin zewn trzny po iii klasie gimnazjum 2008 2009
Download
1 / 63

Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009. Egzamin zewnętrzny. Najważniejsze wydarzenia w klasie III; Klasyfikacja śródroczna, Egzamin zewnętrzny, Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, Klasyfikacja roczna. Egzamin zewnętrzny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Egzamin zewnętrzny

po III klasie Gimnazjum 2008/2009


Egzamin zewnętrzny

 • Najważniejsze wydarzenia w klasie III;

 • Klasyfikacja śródroczna,

 • Egzamin zewnętrzny,

 • Wybór szkoły ponadgimnazjalnej,

 • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,

 • Klasyfikacja roczna.


Egzamin zewnętrzny

 • Egzamin zewnętrzny po klasie III gimnazjum jest powszechny

  i obowiązkowy,

 • Przystąpienie do niego warunkuje ukończenie gimnazjum.


Egzamin zewnętrzny

 • Egzamin zewnętrzny składa się od roku 2008/2009 z trzech części;

 • Część humanistyczna,

 • Część matematyczno-przyrodnicza,

 • Część III - to język obcy.


Egzamin zewnętrzny

 • Za każdą część egzaminu można uzyskać 50 punktów.

 • Łącznie 150 punktów.

 • Dotychczas 100 pkt ponieważ były 2 części.


Egzamin zewnętrzny

 • Nadal obowiązują egzaminy zewnętrzne po szkole podstawowej i gimnazjum

 • Po gimnazjum od 2009 r. obowiązkowy także język obcy

 • Na maturze od 2010 r.:

  • obowiązkowo: język polski, matematyka i język obcy (w zakresie podstawowym)

  • przedmioty do wyboru (ich lista i wymagania określone w porozumieniu z uczelniami wyższymi)

  • docelowo, obowiązkowe zdawanie przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym


Łyk historii egzaminu maturalnego

Do 1982 roku egzamin maturalny z matematyki był obowiązkowy dla wszystkich abiturientów szkół ponadpodstawowych.

Od 2002 roku wraz z wdrożeniem reformy systemu edukacji matematyka miała stać się jednym z przedmiotów obowiązkowych dla każdego zdającego egzamin maturalny.


Łyk historii egzaminu maturalnego

W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.


Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Decyzja o wprowadzeniu począwszy od roku 2010 obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki poprzedzona została szerokimi konsultacjami.

 • Pozytywne opinie w tym zakresie przedstawiły miedzy innymi Polskie Towarzystwo Matematyczne i Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

 • Ze szczególnie gorącym przyjęciem, koncepcja przedstawiona przez CKE i MEN spotkała się po jej zaprezentowaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf


Obecny stan prawny

W ślad za konsultacjami społecznymi w pierwszej połowie 2007 roku zostały przyjęte akty prawne w jasny sposób regulujące status matematyki jako obowiązkowego przedmiotu egzaminacyjnego dla wszystkich abiturientów.


Łyk historii egzaminu maturalnego

Opublikowanie 27 sierpnia 2008 roku na stronie internetowej CKE uzupełnionej wersji Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. W tym dokumencie przedstawiono przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz zaprezentowano zbiór ponad 100 przykładowych zadań maturalnych

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_08/matemat_infor_2010.pdf


Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Wszystko co nowe wydaje się trudne i budzi niepokój.

 • Poniżej zamieszczony został link do pliku zawierającego wybór informacji dla ucznia.

 • Czytając ten tekst można się przekonać, że egzamin jest „skrojony na miarę” każdego, kto będzie się chciał rzetelnie do niego przygotować.

  http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=1812


Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Arystoteles powiedział, że „matematyka jest miarą wszystkiego”.

 • Od 2010 roku słowa te nabierają nowego sensu - matematyka staje się „miarą dojrzałości”.

 • Po raz pierwszy od wielu lat egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego.


Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Na jednym z internetowych czatów wiceminister edukacji prof. dr hab. Zbigniew Marciniak powiedział:

 • „W Chinach maturę zdaje się z 6 przedmiotów. 5 można wybrać dowolnie, ale 6-ty to obowiązkowa matematyka.

 • To dotyczy ponad miliarda obywateli planety Ziemia. To może coś w tym jest?”


Matura 2009

CZĘŚĆ USTNA

oceniana w szkole, obejmuje przedmioty : 

1. obowiązkowe:    

język polski - zdawany na  jednym poziomie określonym w standardach

język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym alborozszerzonym

(absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie

określonym w standardach)

język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym

poziomie określonym w standardach 

2. dodatkowe:

język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym

język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

język regionalny –kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach                                


Matura 2009

CZĘŚĆ PISEMNA

oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:  

1. obowiązkowe:

zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

język polski

język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

jeden przedmiot wybrany spośród następujących:- biologia- chemia- fizyka i astronomia- geografia- historia- historia muzyki- historia sztuki- matematyka- wiedza o społeczeństwie- wiedza o tańcu- filozofia- język mniejszości etnicznej - informatyka - język łaciński i kultura antyczna  

język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości


Matura 2009

2. dodatkowe:

zdawane na poziomie rozszerzonym:

 •  jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):- biologia- chemia- fizyka i astronomia- geografia- historia- historia muzyki- historia sztuki- informatyka - język łaciński i kultura antyczna  - język mniejszości etnicznej - język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)- język regionalny – kaszubski - matematyka- wiedza o społeczeństwie- wiedza o tańcu - filozofia                               

 • Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski


Kalendarz modernizacji egzaminów zewnętrznych


Egzamin zewnętrzny

Procedury i instrukcje zostały opracowane na podstawie:

 • – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 • w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem

 • – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.

  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166)

 • – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.

  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

  szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167).


Egzamin zewnętrzny

 • Egzamin przeprowadza właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna w szkołach lub innych pomieszczeniach poza szkołą posiadających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

 • Za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 • Warunki lokalowe i techniczne określa okręgowa komisja egzaminacyjna

 • Za zapewnienie prawidłowych warunków odpowiada dyrektor szkoły.


Egzamin zewnętrzny

 • W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie przewidzianym w rozporządzeniu dyrektor gimnazjum przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

 • Uczniowie posiadający ważną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub niesprawności czasowej mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji.


Egzamin zewnętrzny

 • Opinia może być wystawiona przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym niepubliczną poradnię specjalistyczną, spełniającą warunki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.


Egzamin zewnętrzny

 • Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.


Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 • Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.


Egzamin zewnętrzny

 • O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice/opiekunowie prawni ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do

  15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.

 • Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią/orzeczeniem poradni wymienionej w punkcie 1

  lub zaświadczeniem lekarskim.

 • W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie

  lekarskie rodzice/opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Egzamin zewnętrzny

 • Uczeń z dysgrafią, gdy jego pismo jest nieczytelne, może zapisywać odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej i odłączonego od wewnętrznej i zewnętrznej sieci lub korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje jego odpowiedzi,

 • Uczeń z dysleksją właściwą, którego technika czytania nie

  pozwala na rozumienie przeczytanego tekstu, może korzystać

  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który jeden raz – przed

  rozpoczęciem pracy przez ucznia – głośno odczytuje informacje

  z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz teksty i treści zadań


Egzamin zewnętrzny

 • Czas trwania każdej części egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi zgodnie z rozporządzeniem 120 minut.

 • Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy egzaminu przystępujących do egzaminu w oddzielnej sali czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 50% czyli 180 minut.


Egzamin zewnętrzny

 • Uczeń zgłasza się na egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

 • O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca.

 • Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.


Egzamin zewnętrzny

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

 • pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

 • Ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,

 • gumkę,

 • linijkę, ekierkę,

 • cyrkiel i kątomierz.

 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, zegarków z kalkulatorem, kalkulatorów, korektorów itp..

 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.


Egzamin zewnętrzny

 • Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego

  ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane.

 • Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu

  zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw,


Egzamin zewnętrzny

 • Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego.

  (Nie wolno wpisać swojego nazwiska i imienia)

 • Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.

 • Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu Egzaminacyjnego.

 • W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie

  członków zespołu nadzorującego.


Egzamin zewnętrzny

 • Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

 • Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania

  zadań, 15 minut przed zakończeniem egzaminu informuje o upływającym czasie.


Egzamin zewnętrzny

 • W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.

 • Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania

  się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).


Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego porozumiewa się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a ten przerywa odpowiednią część egzaminu dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych).


Egzamin zewnętrzny

 • Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).


Egzamin zewnętrzny

 • W czasie trwania egzaminu zdający uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 • a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego

  z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

 • b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

 • c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

 • d. nie wypowiada uwag i komentarzy,

 • e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

 • f. nie korzysta z żadnych środków łączności.


Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku przerwania egzaminu danego ucznia Przewodniczący SzZNE unieważnia mu daną część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

 • Taki uczeń musi ponownie przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE.

 • W przeciwnym wypadku nie ukończy gimnazjum.


Egzamin zewnętrzny

 • Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki.

 • Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę.

  Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 • Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.


Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnychniesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów.

 • W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „0”.

 • Uczeń, któremu przerwano część egzaminu, powinien przystąpić do odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla wszystkich uczniów którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych lub go przerwali, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku.


Egzamin zewnętrzny

 • 7. Obserwowanie egzaminu

 • Obserwatorami egzaminu mogą być delegowani: - pracownicy ministerstwa

  obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

  - przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych,

  - przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego

  szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora

  właściwej komisji okręgowej.

  2. Osoby, o których mowa w pkt 1, zgodnie z § 144 rozporządzenia, nie uczestniczą

  w przeprowadzaniu egzaminu. Przed wejściem do sali, w której odbywa się

  egzamin, mają obowiązek okazać przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego

  upoważnienie lub powołanie oraz dowód tożsamości.

  3. Obecność obserwatora w sali egzaminacyjnej zostaje odnotowana w protokole

  przebiegu egzaminu lub jego części.


Egzamin zewnętrzny

 • Przekazywanie wyników

 • 1. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego zdającego właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do danej szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • a w przypadku zdających w terminie dodatkowym – do dnia 31 sierpnia danego roku.


Egzamin zewnętrzny

 • Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły, razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum.


Egzamin zewnętrzny

 • W szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia uczeń może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.

 • Uczeń zwolniony ze egzaminu otrzymuje za pośrednictwem szkoły zaświadczenie o zwolnieniu.


Egzamin zewnętrzny

 • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkimz zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.


Egzamin zewnętrzny

 • Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju,

 • Laureaci konkursu przyjmowani będą do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów,

 • Laureaci konkursu otrzymają celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu konkursu,

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.


Egzamin zewnętrzny

 • Procedura udostępniania do wglądu prac po egzaminie

  1. Wgląd do prac egzaminacyjnych odbywa się w miejscu i terminach wyznaczonych

  przez dyrektora OKE. Informacja o zasadach wglądu do prac jest przekazywana

  Przewodniczącym szkolnych zespołów egzaminacyjnych najpóźniej w dniu ogłoszenia

  wyników egzaminu.

  2. Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie zdający oraz jego rodzice (prawni

  opiekunowie) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu

  pisemnego wniosku.

  3. Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby

  upoważnionej przez dyrektora OKE.

  4. Do wglądu zostaje przekazana praca wraz z kartą odpowiedzi. Nie ujawnia się

  informacji, które mogą zidentyfikować dane osobowe egzaminatora sprawdzającego

  pracę.


Egzamin zewnętrzny

Powinności Rodziców Ucznia klasy III Gimnazjum;

 • Sprawdzenie ważności opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach jeśli takie dziecko posiada,

 • Termin- wydana nie wcześniej niż po klasie VI SP

  lub w gimnazjum nie później niż do 30 września 2008 r.


Egzamin zewnętrzny

 • Złożenie kopii opinii i podania do Dyrektora Gimnazjum o dostosowaniu warunków egzaminu do zaleceń w opinii PPP, konkretnie jakich,

 • Termin złożenia podania do 15 października 2008 r.


Język obcy

Język obcy to III część egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2008/2009-

obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i

włoskiego, nauczanego w szkole jako przedmiot

obowiązkowy!


Język obcy

 • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne to:

 • zajęcia określone w ramowym planie nauczania, w którym ustalono ich tygodniowy wymiar.

 • Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (§ 22 ust.1.pkt.1 rozporządzenia1).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1093)


Język obcy

 • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego - RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Klasy I – III

 • Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania – 9.

 • W Gimnazjum w Zabierzowie, obowiązkowymi zajęciami, są zajęcia z języka angielskiego.


Język obcy

 • Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa

  90 minut- jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań.

  Wydłużenie czasu-

 • Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużonynie więcej niż o -  45 min.


Język obcy

 • Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych.

 • Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:

 • zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji

 • zadania typu „prawda – fałsz”, w których uczeń stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu

 • zadania na dobieranie, w których uczeń łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje).


Język obcy

 • Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:

 • zadania z luką, w których uczeń wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu

 • zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.


Język obcy

 • Orientacyjny punktowy i procentowy udział zadańz poszczególnych obszarów

 • W przypadku uczniów

 • niesłyszących i słabosłyszących

 • nie jest sprawdzany standard w obszarze odbioru tekstu słuchanego.


Język obcy

 • Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty, instrukcje, dialogi, teksty narracyjne).

 • Teksty te odtwarzane są w sali egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania związanych z nimi zadań.


Język obcy

 • Dlatego należy uważnie:

 • = słuchać nagrań,

 • = czytać teksty stanowiące podstawę zadań,

 • = czytać polecenia (pytania egzaminacyjne),

 • = starannie zapisywać odpowiedzi,

 • zwracać także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy mają one być zapisane w postaci:

  zdania - czy wyrazu itd.


Język obcy

 • Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia,

 • Zakres struktur leksykalno-gramatycznych,

 • Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych oraz

 • Przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w -

  Informatorze o egzaminie z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2008/2009

  na stronie www.oke.krakow.pl


Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata. Zał. 5


Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata.

 • Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

  • celujący – 20 pkt

  • bardzo dobry – 18 pkt

  • dobry – 15 pkt

  • dostateczny – 10 pkt

  • dopuszczający – 2 pkt

 • Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 • Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt łącznie przy czym:

 • 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt

 • 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt

 • finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt

 • 3. osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt - zgodnie z

  załącznikiem nr 5


KALENDARZ TRZECIOKLASISTY

rok szkolny 2008/ 2009

( jest opublikowany w bieżącym wydaniu gazetki szkolnej )


Egzamin zewnętrzny

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Gimnazjum im. Jana Matejki

w Zabierzowie

mgr Janina Wilkosz


Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania w tym roku szkolnym;

Opracowanie - Janina Wilkosz - doradca zawodowy


ad
 • Login