Investicioni potencijali smedereva 2012
Download
1 / 42

Investicioni potencijali Smedereva 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Investicioni potencijali Smedereva 2012. Smederevo - istorijat. Smederevo ima kontinuitet od praistorije, preko antike i srednjeg veka, do danas – o čemu svedoči bogato kulturno nasleđe smederevskog kraja, oličeno u više lokaliteta raspoređenih u gradu i oko njega

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Investicioni potencijali Smedereva 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Investicioni potencijali smedereva 2012

InvesticionipotencijaliSmedereva2012


Smederevo istorijat

Smederevo - istorijat

 • Smederevo ima kontinuitet od praistorije, preko antike i srednjeg veka, do danas – o čemu svedoči bogato kulturno nasleđe smederevskog kraja, oličeno u više lokaliteta raspoređenih u gradu i oko njega

 • Poseban značaj dobija početkom XV veka, u doba Despota Đurđa Brankovića, kada postaje poslednja prestonica srpske srednjevekovne države i sedište crkvenog i privrednog života

 • Iz tog perioda datira Smederevska tvrđava, Despotov prestoni grad na desnoj obali Dunava (građen od 1428. do 1439. godine), koji svojom površinom od oko 11 ha, sa 25 masivnih kula povezanih bedemima, predstavlja jednu od najvećih ravničarskih tvrđava u Evropi

 • Nakon pada u turske ruke Smederevo zadržava širi regionalni značaj kao sedište sandžakata, sve do 1521. godine. Tokom XVI i XVII veka razvilo se u veću orjentalnu varoš, sa više džamija, karavan saraja i razvijenom čaršijom

 • U vreme austrijske vlasti bio je centar distrikta. U obnovljenoj srpskoj državi Smederevo igra značajnu ulogu, pre svega kao sedište Srpskog Sovjeta od 1805. do 1807. godine, ali i kao razvijeno gradsko naselje, trgovačko sedište i glavni grad Smederevske nahije

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Prednosti smedereva

PrednostiSmedereva

 • Dva evropska koridora:

  • Koridor VII – reka Dunav (20km obale, drumski most, Smederevka tvrđava – park kulture)

  • Koridor X – Autoput E-75 (27km autoputa, sa tri pristupne petlje)

 • Udaljenost od Beograda 46km

 • Površina 481,5km², sa 110.000 stanovnika sa 28 seoskih i prigradskih naselja i sa gradom Smederevom od 65.000 stanovnika

 • 80% poljoprivredne površine pod oranicama, voćnjacima, vinogradima

 • Tradicija metalskog i metaloprerađivačkog kompleksa i poljoprivredne proizvodnje

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Pokrivenost planskom dokumentacijom

Pokrivenost planskom dokumentacijom

 • TeritorijaGradaSmederevaigradskogpodručja – nova generacijaplanova:

  • Prostorni plan gradaSmedereva

  • Generalniurbanistički plan Smedereva

 • Stvorenesuplanskepretpostavke za nova investicionaulaganja, uzočuvanjeprirodnihistečenihvrednostiprostora, usmerenih ka optimizacijiresursagradaSmedereva

 • Mogućnost brzog i jednostavnog izdavanja lokacijske/građevinske dozvole

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Oblasti ulaganja

Oblasti ulaganja

 • Industrija

 • Turizam

 • Poljoprivreda

 • Sport irekreacija

 • Infrastrukturaisaobraćaj

 • Stambena izgradnja

 • Ekologija

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Industrija

Industrija

 • Metalskaimetaloprerađivačkadelatnost

 • Proizvodnjaindustrijskihimedicinskihgasova

 • Proizvodnjairemontželezničkihvozila

 • Proizvodnjamašinaiopreme

 • Građevinskaigrađevinsko – zanatskadelatnostiproizvodnjagrađevinskogmaterijala

 • Prehrambenaindustrija

 • Tekstilnaindustrija

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Slobodna zona smederevo

Slobodnazona Smederevo

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Prednosti ulaganja

Prednosti ulaganja

 • U slobodnim zonama dozvoljeno je obavljanje svih prizvodnih delatnosti kao i pružanje usluga

 • Na uvoz robe namenjenoj delatnosti i izgradnji objekata u sobodnoj zoni ne plaća se carina i druge uvozne dažbine

 • Poslovanje pod zonskim režimom ima uticaj na uštede u poslovanju

 • Na unos dobara i pružanje prevoznih i drugih usluga u slobodnoj zoni se ne plaća PDV

 • Roba koja se uvozi ili izvozi iz slobodne zone ima tretman carinske robe

 • Kontrolu robe u Slobodnoj zoni obavlja carinski organ, a korisnik Slobodne zone je dužan da omogući sprovođenje mera carisnkog nadzora i da vodi propisnu evidenciju

 • Roba koja se iz Slobodne zone stavlja u slobodan promet na teritoriji Srbije Podleže obavezi plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Delatnosti

Delatnosti

 • Skladištenje robe i repro materijala

 • Reeksportni posao

 • Oplemenjivanje, dorada, obrada i prerada robe

 • Lon poslovi

 • Uslužne delatnosti

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Nova industrijska zona

Nova industrijskazona

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Prostorna distribucija celina

Prostorna distribucija celina

 • Stara Industrijska zona i zona oko“Vodovoda”

 • Šalinački put

 • Planirana lokacija za novi deo Industrijske zone sa ndustrijskim parkom i Slobodnom zonom

 • Deo planirane Industrijske zoneSPIC (Specijalizovani proizvodno-industrijski centar)

 • Zaleđe nove Luke

 • Nova Luka

 • Servisno-skladišni terminali

 • Kompleks Železare Smederevo

7

6

3

1

4

2

5

8

9

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Karakteristike kompleksa

Karakteristikekompleksa

 • Ukupna površina – 84ha

 • Površina raspoloživa za gradnju – 63ha

  • 61ha – proizvodni kapaciteti

  • 2ha – uslužno – servisni kapaciteti

 • Kapaciteti prostora

  • 750.000m²– za proizvodne sadržaje

  • 30.000m²– za servisno – uslužne sadržaje

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Koncept ure enja modulacja

Konceptuređenja - modulacja

 • Modulacija

  • Definisani moduli

  • Veličina modula 2,5ha -3ha

  • Moguća multiplikacija modula

 • Okvir namena:

  • Industrija (pretežno prerađivačka) – viši oblici prerade: elektronska, metalska, hemijska industrija, prehrambena industrija i dr.

 • Visoki tehnološki i ekološki standardi proizvodnje

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Infrastrukturni sistem

Infrastrukturnisistem

 • Postrojenje za preradu otpadnih voda

 • Vodovodna mreža – 3.315m

 • Kanalizaciona mreža – 2.315m

 • Elektroenergetska mreža

 • MSAN – 2.670m

 • Gasovodna mreža – MRS-2.850m

 • Mreža saobraćajnica – 3.570m

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Alina ki put

Šalinački put

 • Površina - 22 ha (trenutno zauzeto 15 ha, sa mogućim proširenjem od 25 ha (ukupno 47 ha)

 • Karakteristike

  • Mestimično izgrađena kapacitetima male privrede

  • Infrastrukturno neopremljena

  • Delimično parcelisano zemljište u module 50x50m, sa trasiranom i delimično realizovanom sekundarnnom saobraćajnom mrežom

  • Prostorne mogućnosti za širenje i dalju parcelaciju zemljišta u okruženju.

  • Urađen Plan detaljne regulacije

 • Planirani koncept

  • Razvoj malih i srednjih preduzeća iz oblasti:

   • Prehrambene

   • Metaloprerađivačke

   • Mašinske

   • Tekstilne i drugih, iz domena viših faza prerade i visoke ekološke podobnosti

 • Planirana namena

  • Proizvodni kapaciteti iz gore pomenutih oblastiž

  • Infrastrukturni objekti

  • Rigorozni zahtevi u pogledu izbora delatnosti, sa stanovišta zaštite vodoizvorišta

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Spic specijalizovani proizvodno industrijski centar

SPIC -Specijalizovani proizvodno – industrijski centar

 • Površina

  • 31 ha -moguće proširenje za još 15 ha (Ukupno 46 ha, sa mogućim proširenjem)

 • Karakteristike

  • Nekada monostrukturna – poljoprivredna proizvodnja PK ‘Godomin’ (‘Godominske štale’) u fazi je transformacije i formiranja pojedinačnih proizvodno-uslužnih kapaciteta

  • Infrastrukturno opremljen prostor, uz neophodnost rekonstrukcije

  • Zemljište delimično parcelisano (u dosadašnjoj fazi transformacije)

 • Vlasništvo

  • PK ‘Godomin’

 • Planirani koncept

  • Formiranje modernog specijalizovanog kompleksa sa višim tehnološkim fazama proizvodnje, usluga i sl.

  • Moguće povezivanje sa poljoprivrednim zaleđem u smislu struktuiranja višeg tehnološkog nivoa prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda

 • Planirana namena

  • Proizvodni pogoni poljoprivredne ili druge, ekološki visoko profilisane proizvodnje;

  • Sadržaji logističke podrške proizvodnji (skladištenje, distribucija, servisi i sl.);

  • Zbog kontakta sa poljoprivrednim zaleđem neophodno je utvrđivanje i sprovođenje mera zaštite i formiranje zaštitnih pojaseva

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Greenfild potencijal smedereva

Greenfild potencijal Smedereva

 • 400ha zemljišta – tzv. zona rada

 • Prednosti:

  • Sa istočne strane – M24 koji povezuje Vojvodinu

  • Sa severozapadne strane planirani industrijski železnički kolosek

  • Sever – reka Dunav – Koridor VII

 • Pokriveno planskom dokumentacijom

 • Namena:

  • Industrija

  • Mala i srednja preduzeća

  • Prerađivačke delatnosti

  • Skladištvi prostor

  • Servisni i uslužni centri

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Poslovno proizvodna zona oko autoputa po areva ka petlja

Poslovno – proizvodna zona oko autoputaPožarevačka petlja

 • Površina - 32 ha

 • Karakteristike

  • Smeštena u centralnom delu administrativnog područja Smedereva, duž magistralnog puta M-24, na potezu između autoputai železničke pruge

  • Dobra saobraćajna povezanost

  • Infrastrukturno delimično opremljen prostor (magistralni pravci elektro- vodovodna mreža, gas)

 • Vlasništvo

  • Privatno vlasništvo (oko 100 subjekata)

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Investicioni potencijali smedereva 2012

Dodatnemogućnosti za ulaganje

Privatnovlasništvo

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Investicioni potencijali smedereva 2012

Stekos

-Površina: 75a u bliziniputa M24

-Kompletnainfrastruktura

-Upravnazgrada – 450m2, hala – 1000m2, otvorenimagacinskiprostor – 20a

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Investicioni potencijali smedereva 2012

Zmaj

-Površina 1,24ha

-Kompletnainfrastruktura: struja (TS: 2x630), gas, voda

-Ukupnapovršinaobjekata: 4.701m2 (Upravnazgrada – 938m2, upravnazgrada – 534m2, hala – 1369m2, hala – 1050m2, magacinskiprostor – 921m2, kotlarnica)

-Smešten u Slobodnojcarinskojzoni

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Investicioni potencijali smedereva 2012

Metalprom

-Površina 1,1 ha u bliziniputa M24

-Smešten u Slobodnojcarinskojzoni

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Investicioni potencijali smedereva 2012

Metalcoop

-Površina 2ha - 50m odautoputa E75

-Upravnazgrada, zatvorenahala

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Turizam

Turizam

 • Smederevo smeštenonarekamaDunavi Morava

  • Razvojnautičkogturizma

 • Potencijali za razvojkultruno – istorijskogturizma

  • SmederevskaTvrđava

  • Karađorđev dud

  • CrkvaUspenjapresveteBogorodiceiz XV veka

  • Vila “Zlatnibreg” – letnjikovacdinastijeObrenovićitd.

 • Sportsko – rekreativniturizam

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Marina smederevo

“Marina Smederevo”

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Investicioni potencijali smedereva 2012

Lokacija

Marina je smeštena na jednoj od najvrednijih lokacija u gradu: Dunav - najveća evropska reka i Tvrđava – kulturno – istorijski spomenik nacionalnog i evropskog značaja

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Razvojni ciljevi

Razvojni ciljevi

 • Produbljivanjelučkogbazena

 • Zoniranje marine u funkcionalnecelnine

 • Smanjenjefrekventnostisaobraćaja

 • Promenalokacije za otvoreniizatvorenibazen

 • PovezivanjesaTvrđavom

 • Molovi u oblikuostrvapodeljenipremaveličiniplovila

 • Modernalučkatehnika

 • Povezivanjesagradom

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Ivesticioni tro kovi

Ivesticionitroškovi

 • Investicionitroškovi

  • Infrastrukturnoopremanje: 5.098.440,22EUR

  • Hidrograđevinskiradovi: 2.655.848,73EUR

  • Građevinskiradovi: 11.427.338,38EUR

 • Ukupnainvesticijaizgradnje: 19.181.627,33EUR

  • Zatvorenibazen: 13.553.336,85EUR

  • Hotel: 27.317.895,99EUR

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Vesla ki klub

Veslačkiklub

 • Površina: 2,5ha

 • Izgrađena obaloutvrda – valobran sa pešačkom stazom duž dunavske strane kompleksa

 • Ugostiteljski plovni objekti uz obalu, duž kompleksa

 • Zastupljeni sadržaji:

  • Veslački klub ‘’Smederevo’’

  • Košarkaški tereni (KK ‘’Smederevo’’)

  • Teniski tereni

  • Jedriličarski – brodarski klub ‘’Metalac’’

  • Teren za boćanje

 • Planirano:

  • izgradnja novog, sportsko-rekreativnog objekta

  • rekonstrukcija postojećih objekata u funkciji sporta, koji se Planom zadržavaju - objekti Veslačkog kluba;

  • uređenje slobodnih, neizgrađenih površina prema obali

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Izleti te jugovo

IzletišteJugovo

 • Urađen Plan detaljne regulacije

 • Planirana izgradnja smeštajnih kapaciteta/ bungalova

 • Postojeći restorani/ moteli ’’Đurđevi vajati’’ i ’’Jugovo’’

 • Planirani akvapark sa kupalištem

 • Planirani novi sportski sadržaji

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Stambena izgradnja

Stambena izgradnja

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Stambeno poslovni kompleks carina vinogradi

Stambeno – poslovni kompleks “Carina vinogradi”

 • Ukupna površina prostora tretiranog Planom detaljne regulacije je: 8ha 48a 20m²

 • Površina javnog građevinskog zemljišta: 5ha 75a 52m²

 • Površina ostalog građevinskog zemljišta: 2ha 72a 68m²

 • Namena:

  • Stanovanje

  • Komercijalni sadržaji

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Poljoprivreda

Poljoprivreda

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Grane poljoprivrede

Granepoljoprivrede

 • Voćarsko – vinogradarskaproizvodnja

 • Ratarsko – povrtarskaproizvodnja

 • Stočarskaproizvodnja

 • Prehrambenaindustrija

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Dominantni proizvodni pravci

Dominantniproizvodnipravci

 • Moravskideo – ratarstvo, stočarstvo, povrtarstvo

 • Šumadijskideo – voćarstvoivinogradarstvo

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Aktuelnosti

Aktuelnosti

 • Fond za razvoj poljoprivrede osnovan je 1996. godine. Sredstva Fonda koriste se za subvencionisanje i kreditiranje poljoprivrede

 • Program davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup. Od 2266 ha 44 a i 70 m2 poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, izdato je u zakup 2011. godine 406 ha 93 a 25 m2. Planirano za zakup je 707ha 29a 90 m2 i 52ha 96a 53 m2 ustupljeno na korišćenje. Ukupna površina od 1055 ha 51a 18 m2 nije obuhvaćena izdavanjem u zakup

 • Sprovođenje aktivnosti za primenu instrumenata za više oblike prerade poljoprivrednih proizvoda po sledećim programima, a na bazi potencijala Grada Smedereva

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Oblasti ratarstva

Oblastiratarstva

 • Proizvodnjaspecijalnihvrstahleba, pecivaikonditorskihproizvoda

 • Preradasoje (mleko, sirevi, ulje)

 • Preradalucerkeideteline (stočnahrana)

 • Preradakonoplje

 • Preradakukuruza (kvasac, alkohol, ulje)

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Oblasti prerade povr a

Oblasti prerade povrća

 • Širenjeasortimanaproizvodnjeipreradepovrća (skladištenje, zamrzavanje, toplapreradaipakovanje)

 • Industrijskapreradaparadajza (sokovi, kečap, paste)

 • Industrijskapreradakrompira (čips, prah-pire, skrob)

 • Preradabundeve (sok, ulje, zamrzavanje)

 • Preradapaprike, krastavca, kupusa (konzerviraniproizvodi, salate)

 • Proizvodnjaspecijalnihvrstahleba, pecivaikonditorskihproizvoda

 • Preradasoje (mleko, sirevi, ulje)

 • Preradalucerkeideteline (stočnahrana)

 • Preradakonoplje

 • Preradakukuruza (kvasac, alkohol, ulje)

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Oblast prerade vo a i gro a

Oblast preradevoćaigrožđa

 • Mini hladnjače za čuvanjeipakovanjevoća

 • Proizvodnjapoluproizvodaodvoća (kaša, pulpa)

 • Proizvodnjasirovihsokova

 • Proizvodnjakoncentrataisepariranihvoćnih aroma

 • Proizvodnjavoćnihsalata, kandiranogvoća

 • Proizvodnjaslatka, pekmeza, džemovaProizvodnjavoćnihsokova, sirupa, kompota, pasterizovanogvoća

 • Sušenjevoća

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Specijalni programi

Specijalni programi

 • Proizvodnja, preradaipakovanjelekovitogiaromatičnogbilja (kamilica, kantarion, menta, šipurak)

 • Proizvodnjabiljnihčajevaieteričnihulja

 • Proizvodnjaipreradaaromatičnogbilja

 • Proizvodnjaiprerada (sušenjeitoplaprerada) pečuraka

 • Proizvodnjaipreradamedaipčelarskihproizvoda

 • Proizvodnjaipreradadivljači (zec, fazan, jelen)

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Razvojni programi

Razvojniprogrami

 • Family Factory

  • NosilacProjekta - porodičnogazdinstvopoljoprivredneorijentisanosti (proizvodnjavoća, povrća, mleka, uzgoj stoke)

  • Svrhaulaganja - postojanjevelikogbrojaseoskihdomaćinstava (u različitimoblastimapoljoprivrede) kojatrebaanimiratiipokrenuti

  • Prednostiulaganja -partnerskiodnos, povećanjepotencijalaseoskihpodručja, revitalizacijasela, ekološkakomponenta

  • FinansijskiokvirProjekta - determinisankonkretnimprogramom

  • Izvoznaorijentisanostprograma

Grad Smederevo| INVESTICIONI POTENCIJALI


Grad smederevo hvala na pa nji

Grad SmederevoHvala na pažnji


ad
 • Login