Es fondu projektu ievie ana 2007 2013 gad ieskats normat vajos aktos
Download
1 / 17

ES fondu projektu ievie ana 2007.-2013.gada: ieskats normativajos aktos - PowerPoint PPT Presentation


  • 187 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ES fondu projektu ievie ana 2007.-2013.gada: ieskats normativajos aktos

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ES fondu projektu ievieana 2007.-2013.gad: ieskats normatvajos aktos

2012.gada marts


Normatvo aktu hierarhija

Vadlnijas, rokasgrmatas, metodikas


Regulas piemrojamas tiei

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reionls attstbas fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelanu

PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz visprgus noteikumus par Eiropas Reionls attstbas fondu, Eiropas Socilo fondu un Kohzijas fondu un atce Regulu (EK) Nr.1260/1999

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, k stenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz visprgus noteikumus par Eiropas Reionls attstbas fondu, Eiropas Socilo fondu un Kohzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reionls attstbas fondu


Likums

Eiropas Savienbas struktrfondu un Kohzijas fonda vadbas likums - spk no 2007.gada 1.marta

(grozjumi spk no 06.01.2009.)

Defincijas

Iesaistto puu atbildba un pienkumi

Delejums Ministru kabinetam (noteikumi par horizontlajiem jautjumiem un aktivitu ievieanu)


Regulu jautjumi

Izmaksu attiecinmba

Lielo projektu apstiprinanas krtba

Finanu jautjumi ldzeku pieejambas nosacjumi dalbvalstij, atbalsta likmes aprins

Kontroles sistmas

Izvrtana, kontroles pc ievieanas, citi jautjumi


Ministru kabineta noteikumi (horizontlie jautjumi)

Ministru kabineta 2007.gada 26.jnija noteikumi Nr.419 "Krtba, kd Eiropas Savienbas struktrfondu un Kohzijas fonda vadb iesaistts institcijas nodroina plnoanas dokumentu sagatavoanu un o fondu ievieanu

Atbildg iestde nosaka makroekonomiskos rdtjus

Makroekonomiskie rdtji tiek publicti Vides ministrijas mjas lap www.varam.gov.lv

Projektu grozjumu krtba, t.sk. termiu pagarinjums (15.11.2011. grozjumi)


Ministru kabineta noteikumi (horizontlie jautjumi)

Ministru kabineta 2010.gada 25.novembra MK noteikumi Nr. 1041 Krtba, kd paredzami valsts budeta ldzeki Eiropas Savienbas fonda ldzfinansto projektu stenoanai, k ar maksjumu veikanas un izdevumu deklarcijas sagatavoanas krtba(2007.gada 26.jnija noteikumi Nr.418 zaudjui spku no 2010.11.25).

Maksjumu krtba

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 Eiropas Savienbas fondu ievieanas uzraudzbas un izvrtanas krtba jaun prskatu krtba, standartizta prskata forma

Standarta prskata veidne, prskats par horizontlo prioritti


Ministru kabineta noteikumipar aktivitu ievieanu

2009. gada 15. decembr tika apstiprinti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1487 Noteikumi par darbbas programmas Infrastruktra un pakalpojumi papildinjuma 3.5.1.2.3.apakaktivitti Daltas atkritumu apsaimniekoanas sistmas attstba

Pieejami www.likumi.lv

Pdjie apstiprintie grozjumi spk ar 03.01.2012.


Dokumentu pieejamba

Normatvie akti ir pieejami

www.likumi.lv

esfondi.lv

VARAM mjas lap www.varam.gov.lv

Civiltiesisk lguma (vienoans) veidne:

www.cfla.gov.lv (pie konkrts aktivittes)


Vadlnijas (projektu sagatavoanas jautjumi)

Vadlnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildanai

Makroekonomiskie rdtji

Projektu iesniegumu vrtanas komisijas nolikums

Dokumenti pieejami VARAM mjas lap

(Sadaa Fondi un investcijas)


Informcija VARAM mjas lap

Informcija pieejama par vism aktivittm


Maksjumu virzbas process, naudas plsmas prognozes sastdana, finanu plsmas nodroinana, apgrozmie ldzeki


Finansanas shmas

Visprg shma (atmaksu princips)

Projekta iesniedzjs var paredzt du shmu, kas negarant to, ka bs iespjams uzskt projekta stenoanu

Pafinansanas shma (2009.gada grozjumi MK noteikumos Nr.418 un Nr.419; tagad 2010.gada 25.novembra MK noteikumi Nr. 1041)

Ldzam o nepiemrot


Naudas plsmas prognoze

Paredzot avansu, t apjoms nevar prsniegt 35% no apstiprints Kohzijas fonda finansjuma summas. Avansa maksjums jizmanto 6 mneu laik.

Sastdot naudas plsmas prognozi, ldzam emt vr atirgo bvdarbu intensitti vasaras un ziemas sezon, k ar to, ka projektanas fz maksjumu apjoms ir ievrojami mazks no maksjumu apjoma bvdarbu veikanas fz.

Maksjumu skaitu (periodiskumu) iepirkuma lgumu ietvaros nosaka projekta iesniedzjs. Iepirkuma lgumu izpildtju maksjuma pieprasjumu apmaksas termii tiek noteikti iepirkuma lgum.

Papildus skaidrojumi un paraugs: http://www.varam.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7042


Apgrozmie ldzeki

Ldzfinansjums nav viengais finansjums, kas bs nepiecieams finansjuma samjam:

Apgrozmie ldzeki PVN nomaksai

Apgrozmie ldzeki KF noslguma maksjuma apjom (noslguma maksjums tiek samaksts tikai pc projekta stenoanas)

Apgrozmie ldzeki nevienmrgas finanu plsmas nodroinanai: piemram, bvdarbu izpildtjam lgum nav noteikti ierobeojumi saistb ar maksimlo maksjuma summu mnes un viena mnea laik tas pabeidz 30% no darbiem. KF finansjums tiek samaksts pc atmaksu principa, t.i. skum finansjuma samjam bs japmaks ds rins.


Projekta konts, citi nosacjumi

Avansa maksjuma saemanai finansjuma samjs atver kontu Valsts kas

Finansjuma samjs iesniedz sadarbbas iestd maksjuma pieprasjumu pieirt avansa maksjuma apmr seu mneu laik pc avansa maksjuma saemanas

Ldzam emt vr dus finansanas plna sagatavoanas nosacjumus (projekta iesniegum):

Ja projekta iesniedzjs ir SIA, viss ldzfinansjums projekta ietvaros tiek uzskatts par privto finansjumu (pat ja dau nodroina pavaldba)


Ldzfinans Eiropas Savienba

Ieguldjums Tav nkotn!


ad
  • Login