Wybrane polityki WE
Download

Wybrane polityki WE

Advertisement
Download Presentation
Comments
gin
From:
|  
(230) |   (0) |   (0)
Views: 29 | Added: 13-01-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:

Wybrane polityki WE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Wybrane polityki WE

2. Geneza wsp?lnej polityki rolnej

3. Wsp?lna Polityka Rolna powstala w? okresie odbudowywania Europy po II wojnie swiatowej. W latach 50-tych brakowalo zywnosci, byla ona droga, o niskiej? jakosci, a jej wyb?r byl ograniczony. Zamierzeniem WPR bylo przezwyciezenie tych trudnosci przez stworzenie jednolitego podejscia do rolnictwa przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

4. WPR, czyli Wsp?lna Polityka Rolna, to polityka Unii Europejskiej, kt?ra ma na celu zapewnic rolnikom: odpowiedni standard zycia a konsumentom: dostep do bezpiecznej zywnosci po przystepnych cenach

5. Na poczatku lat 90-tych Wsp?lnota przeprowadzila istotna reforme polityki rolnej tzw. Reforme McSharry?ego

6. Zalozenia reformy McSharry?ego Poprawa r?wnowagi na rynkach rolnych Wzmocnienie konkurencyjnosci rolnictwa Wsp?lnoty Bardziej ekstensywne sposoby gospodarowania w celu ochrony srodowiska Zmniejszenie podazy produkt?w rolnych Zahamowanie tempa wzrostu wydatk?w na rynkach rolnych

7. Agenda 2000 jako kontynuacja reformy McSharry?ego Agenda 2000 byla planem przyszlej polityki UE w swietle przewidywanego powiekszenia Unii. Poczatkowo Agenda 2000 zostala przyjeta przez UE w marcu 1999 roku. W lipcu 2002 roku UE przedstawila swoje kolejne propozycje reform WPR. Agenda zakladala bardziej rynkowe , a przez to mniej kosztowne dla wsp?lnotowego budzetu zorientowanie wsp?lnej polityki rolnej, w tym zwlaszcza o obnizenie cen interwencyjnych takich produkt?w, jak zboze, wolowina, chude mleko w proszku, maslo.

8. Pojecie Wsp?lnej Polityki Rolnej Traktat ustanawiajacy Wsp?lnote Europejska nie definiuje pojecia WPR. W praktyce obejmuje ona srodki polityki rynkowej ( tzn. polityka rynkowo-cenowa) i polityki strukturalnej.

9. Cele Wsp?lnej Polityki Rolnej Zwiekszenie produktywnosci rolnictwa w drodze wspierania postepu technicznego, racjonalizacji produkcji i optymalizacji zastosowania czynnik?w produkcji, zwlaszcza sily roboczej Zapewnienie ludnosci rolniczej godziwych warunk?w zycia, zwlaszcza przez zwiekszenie dochod?w os?b zatrudnionych w rolnictwie

10. Stabilizacja rynk?w Zapewnienie zaopatrzenia w produkty rolne Zaopatrzenie konsument?w w produkty rolne po rozsadnych cenach

11. Podstawowe zasady WPR Jednolitosc rynku Preferencja Wsp?lnoty Finansowa solidarnosc

12. W jaki spos?b finansowana jest WPR? Pieniadze na wydatki zwiazane z WPR pochodza z budzetu og?lnego UE. Wydatki w ramach WPR na rozw?j obszar?w wiejskich sa wsp?lfinansowane przez panstwa czlonkowskie i UE. Budzet UE finansowany jest gl?wnie z ?zasob?w wlasnych? Unii (cla, oplaty, podatek VAT oraz wplaty panstw czlonkowskich uzaleznione od dochodu narodowego brutto (DNB)). Ostatnie zr?dlo finansuje okolo trzy czwarte budzetu unijnego.

13. Wydatki na rolnictwo sa finansowane ze srodk?w pochodzacych z dw?ch funduszy stanowiacych czesc budzetu og?lnego UE: Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar?w Wiejskich (EFRROW)

14. Zgodnie z podstawowymi regulami zarzadzania finansowego WPR Komisja odpowiada za zarzadzanie EFGR i EFRROW. Komisja z reguly nie zajmuje sie dokonywaniem platnosci na rzecz beneficjent?w. Zgodnie z zasada zarzadzania dzielonego zadanie to jest powierzone panstwom czlonkowskim, kt?re dzialaja za posrednictwem 85 krajowych i regionalnych agencji platniczych. Agencja platnicza moze wystapic z wnioskiem o zwrot wydatk?w z budzetu UE pod warunkiem, ze jest akredytowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisje.

15. Ile WPR kosztuje podatnik?w? WPR kosztuje kazdego obywatela UE okolo 30 eurocent?w dziennie. Calkowity koszt WPR wynosi okolo 53 mld rocznie, czyli okolo 40 proc. og?lnego budzetu UE. WPR pochlania coraz mniejsza czesc budzetu: w 1984 r. odsetek ten wynosil az 71 proc., w 2013 ma on wyniesc zaledwie 33 proc.

16. Dlaczego niemal 40 proc. budzetu unijnego przeznacza sie na rolnictwo, a nie na inne sektory? Jest to jedyny obszar polityki finansowany w calosci z budzetu UE. Oznacza to, ze wydatki na rolnictwo pochodza z budzetu UE, a nie z budzet?w krajowych. Dlatego tez sa one tak wysokie. Wydatki na inne sektory, takie jak badania, edukacja, transport, obronnosc, zabezpieczenia spoleczne czy sluzba zdrowia, sa o wiele wyzsze ? pochodza jednak gl?wnie z budzet?w krajowych, a polityka ich dotyczaca jest wdrazana przez poszczeg?lne panstwa czlonkowskie.

18. Beneficjentami sa wszystkie panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej. Obecnie najwiekszym beneficjentem jest Francja. Od 2009 r. kazde panstwo czlonkowskie ma obowiazek opublikowac liste wszystkich beneficjent?w platnosci z tytulu WPR w celu zapewnienia pelnej przejrzystosci oraz odpowiedzialnosci.

20. Instrumenty WPR Jednolitosc rynku europejskiego Priorytet wsp?lnotowy Solidarnosc finansowa

21. Jednolitosc rynku europejskiego Swobodny przeplyw towar?w Jednakowe warunki konkurencji Jednolite regulacje rynku Administracyjne Sanitarne Weterynaryjne

22. Pierwszenstwo zbytu. System ochrony: cla, kontyngenty, licencje, procedura antydumpingowa, zmienne oplaty wyr?wnawcze Priorytet wsp?lnotowy

23. Solidarnosc finansowa Dochody i wydatki pochodza z budzetu Wsp?lnoty. W ramach budzetu dziala Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA) sklada sie z dw?ch sekcji: Gwarancji Orientacji

24. FEOGA Sekcja gwarancji: - finansuje wsp?lna polityke rolna Sekcja orientacji: - wspiera przeksztalcenia w rolnictwie w poszczeg?lnych panstwach UE

25. Sekcja gwarancji: subwencje dla producent?w, finansowanie skup?w interwencyjnych, utrzymanie ustalonego poziomu cen, finansowanie akcji pomocy zywnosciowej Unii dla kraj?w rozwijajacych sie.

26. Sekcja orientacji: ? rozw?j i modernizacja teren?w wiejskich ? wspieranie inicjatyw sluzacych zmianom struktury zawodowej na wsi ? wspomaganie dzialan majacych na celu zwiekszenie konkurencyjnosci produkt?w rolnych ? restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjalu produkcyjnego gospodarstw do wymog?w rynku ? wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosla ? rozw?j i eksploatacja teren?w lesnych ? inwestycje w ochrone srodowiska ? wyr?wnywanie szans gospodarstw polozonych na terenach g?rzystych i terenach dotknietych kataklizmami

27. Od 2007 r. Fundusz Orientacji i Gwarancji rolnej zostal zastapiony przez dwa nowe, tj. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszar?w Wiejskich (finansowanie dzialan z zakresu polityki rozwoju wsi) oraz Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (finansowanie dzialan z zakresu tzw. I filara WPR).

28. Cena jako instrument organizacji rynku rolnego Jednakowe ceny zbytu wiekszosci podstawowych artykul?w rolnych Podtrzymanie dochod?w rolnik?w Interwencyjne zakupy nadwyzek Wysokie cla na importowane produkty

29. System cen plod?w rolnych Cena docelowa (kierunkowa, podstawowa) Cena interwencyjna (skupu) Cena progowa (cena minimalna)

30. I filar WPR Okresla polityke rynkowo-cenowa : Stabilizacja rynku Podnoszenie produktywnosci Utrzymanie poziomu dochod?w Doplaty bezposrednie dla producent?w

31. I filar WPR I filar finansowany jest z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF) z Sekcji Gwarancji

32. Doplaty Bezposrednie

33. Doplaty bezposrednie Stawka dla jednolitej platnosci obszarowej na rok 2009 wynosic bedzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka platnosci uzupelniajacej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla platnosci zwierzecej przyznawanej do trwalych uzytk?w zielonych - ok. 118,84 euro/ha.

34. Stawki Platnosci Bezposrednich za 2008 rok

35. II filar WPR okresla polityke strukturalna, majaca na celu wyr?wnywanie warunk?w rozwoju i zapewnienie odpowiedniego poziomu zycia mieszkancom wsi Plan Rozwoju Obszar?w Wiejskich (PROW)

36. Okolo 60% ludnosci w 27 panstwach czlonkowskich mieszka na obszarach wiejskich, kt?re zajmuja okolo 90% terytorium Unii Europejskiej

37. Krytyka WPR Wysoki udzial WPR w budzecie UE WPR jest nie do utrzymania, anachroniczna i niemoralna ?Czy godzi sie, by kazda europejska krowa dostawala dziennie 2 euro dotacji podczas gdy na calym swiecie ponad miliard ludzi musi przezyc dzien za polowe tej kwoty??

38. Krytyka WPR Polityka rolna jest niezwykle scentralizowana ? kluczowe decyzje podejmowane przez instytucje wsp?lnotowe

39. Krytyka WPR Kwoty mleczne ograniczajace podaz w celu zapewnienia oplacalnosci produkcji Ograniczenia produkcyjne na rynku cukru

40. Krytyka WPR Gloszone haslo o potrzebie zachowania ?europejskiego modelu rolnictwa? wraz z jego ?wielofunkcyjnoscia? jako przykrywka usprawiedliwiajaca kontynuacje wsparcia rolnictwa w UE Nadmierna intensyfikacja produkcji, stanowiaca zagrozenie dla srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa zywnosci

41. Krytyka WPR Wysokie koszty administracyjne Zlozonosc przepis?w

42. Nadzieje wiazane z wejsciem Polski do UE Stabilizacja rynku rolnego w Polsce Skuteczniejsza kontrola pracy urzednik?w ? zmniejszenie korupcji Zwiekszenie zainteresowania obrotem ziemia rolna Szansa na poprawe efektywnosci ekonomicznej rolnictwa Najwieksze nadzieje wiazane sa ze stabilizacja sytuacji w rolnictwie. Obecna polityka oceniana jest jako chaotyczna, niepewna. Aktywni rolnicy i przedsiebiorcy sektora przetw?rstwa rolnego nie chca juz utrzymywac sie na pozycjach lider?w w swojej okolicy za cene stalego, nieuchronnego corocznego powiekszania areal?w, czy posiadanego poglowia. Marzy im sie sytuacja, w kt?rej spokojnie egzystuja, utrzymuja zalozony dobrostan swojego gospodarstwa rolnego i nie musza go ciagle powiekszac. W taki spos?b wiekszosc os?b rozumie mechanizmy dzialania wsp?lnego rynku rolnego w Europie. Polega on na eliminowaniu mozliwosci stalego powiekszania produkcji, ale przy zachowaniu podobnego statusu majatkowego rolnik?w europejskich. Ukr?cenie samowoli urzednik?w, korupcji, niegospodarnosci, braku racjonalizmu w dzialaniu na skutek koniecznosci realizowania okreslonych przyjetych w Brukseli wytycznych. Nadzieja na wzrost ceny ziemi wsr?d rolnik?w, kt?rzy chcieliby sprzedac, ale jeszcze sie wstrzymuja i nadzieja na wieksza niz dotychczas podarz ziemi wsr?d tych rolnik?w, kt?rzy chcieliby ja w przyszlosci nabywac. Najwieksze nadzieje wiazane sa ze stabilizacja sytuacji w rolnictwie. Obecna polityka oceniana jest jako chaotyczna, niepewna. Aktywni rolnicy i przedsiebiorcy sektora przetw?rstwa rolnego nie chca juz utrzymywac sie na pozycjach lider?w w swojej okolicy za cene stalego, nieuchronnego corocznego powiekszania areal?w, czy posiadanego poglowia. Marzy im sie sytuacja, w kt?rej spokojnie egzystuja, utrzymuja zalozony dobrostan swojego gospodarstwa rolnego i nie musza go ciagle powiekszac. W taki spos?b wiekszosc os?b rozumie mechanizmy dzialania wsp?lnego rynku rolnego w Europie. Polega on na eliminowaniu mozliwosci stalego powiekszania produkcji, ale przy zachowaniu podobnego statusu majatkowego rolnik?w europejskich. Ukr?cenie samowoli urzednik?w, korupcji, niegospodarnosci, braku racjonalizmu w dzialaniu na skutek koniecznosci realizowania okreslonych przyjetych w Brukseli wytycznych. Nadzieja na wzrost ceny ziemi wsr?d rolnik?w, kt?rzy chcieliby sprzedac, ale jeszcze sie wstrzymuja i nadzieja na wieksza niz dotychczas podarz ziemi wsr?d tych rolnik?w, kt?rzy chcieliby ja w przyszlosci nabywac.

43. Obawy wiazane z wejsciem Polski do UE Wzrost cen surowc?w i p?lprodukt?w Obawa o utrudnienia w handlu z Rosja Obawa o los zaklad?w sektora przetw?rstwa rolnego Konfrontacja z rolnictwem Europy Zachodniej oraz wysokimi standardami srodowiskowymi i weterynaryjnymi Obawa o to, ze wszystkie ceny surowc?w i p?lprodukt?w potrzebne w gospodarstwach i w firmach przetw?rczych zdrozeja niemal z dnia na dzien. Obawa o to, ze producenci beda musieli podniesc ceny swoich towar?w a ubogie spoleczenstwo zacznie ich mniej kupowac i powstanie spirala doprowadzajaca do dekoniunktury na calym rynku rolnym. Obawa producent?w o to, ze wiekszosc zaklad?w sektora przetw?rstwa rolniczego upadnie wkr?tce po wejsciu naszego kraju do Unii Europejskiej. Obawa, ze najlepsze polskie firmy zostana wykupione przez zachodnie koncerny. Obawa o blokowanie przez Unie naszego handlu z Rosja i krajami bylego Zwiazku Radzieckiego i przejecie przez nia calosci tego rynku. Obawa o to, ze wszystkie ceny surowc?w i p?lprodukt?w potrzebne w gospodarstwach i w firmach przetw?rczych zdrozeja niemal z dnia na dzien. Obawa o to, ze producenci beda musieli podniesc ceny swoich towar?w a ubogie spoleczenstwo zacznie ich mniej kupowac i powstanie spirala doprowadzajaca do dekoniunktury na calym rynku rolnym. Obawa producent?w o to, ze wiekszosc zaklad?w sektora przetw?rstwa rolniczego upadnie wkr?tce po wejsciu naszego kraju do Unii Europejskiej. Obawa, ze najlepsze polskie firmy zostana wykupione przez zachodnie koncerny. Obawa o blokowanie przez Unie naszego handlu z Rosja i krajami bylego Zwiazku Radzieckiego i przejecie przez nia calosci tego rynku.

44. Obawy wiazane z wejsciem Polski do UE Ograniczenie mozliwosci zbytu produkt?w rolnych Wyparcie polskiej zywnosci z rynku przez produkty zachodnie

45. Mity wejscia do UE W panstwach Unii Europejskiej dominuja "farmerskie" gospodarstwa wielkoobszarowe, z kt?rymi polskie male gospodarstwa nie maja szans konkurowania Polityka rolna UE jest zagrozeniem dla polskiego rolnictwa

46. Mity wejscia do UE Niemcy mieli sie rzucic na zakup polskiej ziemi i w ten spos?b "powr?cic" na utracona po wojnie ojcowizne

47. Skutki wejscia do UE Pozytywny wplyw na produkcje w polskim rolnictwie GLOBALNA PRODUKCJA ROLNICZA (W MLD ZL)

48. Skutki wejscia do UE Zaczeto chetniej zagospodarowywac pod uprawe dotychczas niewykorzystane rolniczo ziemie Zniesienie barier handlowych pokazalo wysoka konkurencyjnosc cenowa krajowych produkt?w rolnych

49. Skutki wejscia do UE Wzrost eksportu polskiej wolowiny i drobiu do kraj?w UE Poczatkowo dodatnie saldo w zagranicznym handlu wieprzowina dopiero w 2008 r. osiagnelo ujemna wartosc

50. Skutki wejscia do UE Szybki proces konwergencji cenowej produkt?w rolnych w Polsce w stosunku do cen gl?wnych producent?w Wsp?lnoty

51. Skutki wejscia do UE Wyrazny wzrost ceny mleka a w konsekwencji r?wniez ceny masla Skokowy wzrost cen wolowiny Zasady polityki interwencyjnej w UE okreslone byly ze znacznym wyprzedzeniem, co pomagalo w lepszym planowaniu dzialalnosci

52. Skutki wejscia do UE Boom inwestycyjny na wsi i przyspieszenie proces?w modernizacyjnych gospodarstw Przyspieszenie procesu dezagraryzacji wsi i poprawa sytuacji na rynku pracy Pozytywny wplyw na rozw?j sektora spozywczego

53. Co to sa doplaty bezposrednie??

54. Poziom doplat wynosi odpowiednio: 25% w 2004 30% w 2005 35% w 2006 40% w 2007 50% w 2008 60% w 2009 70% w 2010 80% w 2011 90% w 2012 100% w 2013 i latach nastepnych

55. Wysokosc maksymalna doplat: W 2004 ? 55% W 2005 ? 60% W 2006 ? 65% W 2007 ? 70% W 2008 ? 80% W 2009 ? 90% W 2010 ? 100%

56. Uproszczony system doplat bezposrednich? Od 2004 do 2006 r. z mozliwoscia wydluzenia tego okresu o 2 lata, Przedluzenie systemu przez Komisje Europejska do 2013 roku.

57. W ramach tego systemu platnosc otrzymywana przez rolnika w Polsce jest zlozona z trzech czesci: Doplaty podstawowe, Dodatkowe doplaty do produkcji roslinnej, Dodatkowe doplaty na produkcje zwierzeca.

58. W Polsce system platnosci obszarowych sklada sie z: jednolitej platnosci obszarowej (JPO) uzupelniajacych krajowych platnosci obszarowych (UPO). platnosc do upraw roslin energetycznych oddzielna platnosc z tytulu owoc?w i warzyw (platnosc do pomidor?w) przejsciowe platnosci z tytulu owoc?w miekkich platnosc cukrowa pomoc do rzepaku pomoc finansowa z tytulu wspierania gospodarowania na obszarach g?rskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

59. Odnawialne zr?dla energii? Do 2020 roku zwiekszenie produkcji energii odnawialnej z 5-6% do 20% Wycofanie sie UE z doplat do uprawy wierzby.

60. Wypelnianie wniosk?w? W urzedach miasta i gminy, Strona internetowa ARiMR, Samodzielne wypelnianie.

61. Kurs Euro wplyw na wysokosc doplat?

62. Przyklady projekt?w; Realizacja projektu Odnowa wsi, Realizacja projektu wiecej, lepiej, ciekawiej, Lokalne Centrum Ksztalcenia Lider?w Wiejskich, Mobilne Centrum Praktycznej Pani.

63. STANY ZJEDNOCZONE ?spichlerz swiata? to jeden z najwiekszych eksporter?w i producent?w artykul?w spozywczych Korzystne warunki naturalne Wydajne formy gospodarowania Wysokie naklady kapitalowe

64. Stany Zjednoczone charakteryzuja: Niski poziom zatrudnienia Wysoki poziom mechanizacji Zastosowanie mikroelektroniki i komputer?w Melioracja Nawozenie i ochrona roslin Farmy ? wielkoobszarowe gospodarstwa

67. Chiny Powierzchnia kraju to 9mln 600tys km kwadratowych Powierzchnia p?l uprawnych to 1mln 270tys km, czyli 10% powierzchni kraju (gl?wnie wschodnie terytoria) 7% powierzchni p?l uprawnych swiata

68. Chiny Bardzo wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie Niski poziom mechanizacji rolnictwa Ciagla rozbudowa system?w irygacyjnych i wzrost zuzycia nawoz?w sztucznych System uprawy tarasowej

71. Miejsce Chin na swiecie w swiatowej produkcji 1 miejsce w zbiorach ryzu i pszenicy 1 miejsce w zbiorach tytoniu 1 miejsce w zbiorach bawelny 2 miejsce w zbiorach herbaty (po Indiach) 2 miejsce w zbiorach kukurydzy (po USA) 2 miejsce w polowie ryb morskich - 11,2 miliona ton

72. Atuty chinskich produkt?w rolnych: Niskie koszty pracy Niskie ceny chinskich produkt?w na swiecie Dostosowywanie upraw do gust?w mieszkanc?w panstw docelowych eksportu

74. Unia Europejska gl?wny eksporter oraz najwiekszy swiatowy importer zywnosci, gl?wnie z kraj?w rozwijajacych sie bezpieczne, czyste i przyjazne dla srodowiska metody produkcji, dostarcza produkty najwyzszej jakosci spelniajace wymagania konsument?w. wspiera nie tylko produkcje zywnosci, ale takze przyczynia sie do promowania obszar?w wiejskich jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku.

79. Rolnictwo ekologiczne UE Racjonalne wykorzystywanie energii i zasob?w naturalnych Zachowanie r?znorodnosci biologicznej Utrzymywanie regionalnej r?wnowagi ekologicznej Zachowanie zyznosci gleby Dbalosc o jakosc wody Dbalosc o zdrowie zwierzat i ich dobrostan oraz respektowanie naturalnych potrzeb behawioralnych zwierzat Unikanie stosowania substancji dozwolonych w rolnictwie konwencjonalnym np. syntetycznych pestycyd?w, herbicyd?w, nawoz?w sztucznych lub stymulator?w wzrostu, takich jak antybiotyki czy modyfikacje genetyczne Rolnicy stosuja techniki chroniace ekosystem i zmniejszajace zanieczyszczenie oraz ograniczaja ilosci stosowanych dodatk?w i srodk?w ulatwiajacych przetwarzanie zywnosci.

80. Zasady przetw?rstwa produkt?w ekologicznych obejmuja: Radykalne ograniczenie liczby dodatk?w i srodk?w pomocniczych w procesie przetw?rstwa Radykalne ograniczenie liczby substancji chemicznych Zakaz stosowania genetycznie zmodyfikowanych organizm?w (GMO).

81. Produkcja musi opierac sie gl?wnie na skladnikach pochodzenia rolniczego Dozwolone nieekologiczne skladniki rolnicze musza byc zatwierdzone przez Komisje lub panstwa czlonkowskie UE Bardzo ograniczone ilosci dodatk?w i substancji pomagajacych moga byc stosowane tylko w okreslonych przypadkach zatwierdzonych przez Komisje Stosowanie substancji aromatycznych i barwnik?w jest niedozwolone Skladniki ekologiczne i konwencjonalne musza byc zawsze oddzielnie przechowywane, transportowane i przetwarzane.

82. Znaki jakosci w UE

83. unijne logo ?Rolnictwo ekologiczne? przynajmniej 95 % skladnik?w produktu zostalo wyprodukowane w spos?b ekologiczny produkt jest zgodny z przepisami oficjalnego programu inspekcji produkt nosi nazwe producenta, przetw?rcy badz sprzedawcy oraz nazwe lub kod organu przeprowadzajacego inspekcje.

84. Swiatowa produkcja GMO 70% w USA i Kanadzie 20% w Argentynie 5% w Brazylii 4% w Chinach W krajach UE niewielkie ilosci w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Czechach. Najczesciej uprawia sie soje, kukurydze, rzepak i bawelne. Okolo 60% przetworzonych produkt?w spozywczych zawiera soje lub kukurydze.

85. W Unii Europejskiej strefami wolnymi od GMO zadeklarowaly sie miedzy innymi: w Anglii 44 hrabstwa (14 milion?w mieszkanc?w) we Francji 14 z 21 region?w (3/4 Francuz?w chce calkowitego moratorium na GMO w rolnictwie) 90% powierzchni Wloch cala Austria, Grecja i Polska. Lacznie 172 duze regiony (wojew?dztwa) i okolo 4500 mniejszych region?w (jak powiaty, gminy, wsie)

86. Obszary wiejskie w Polsce zajmuja okolo 93% terytorium kraju mieszka na nich 14,7 mln os?b czyli 38%polskiego spoleczenstwa prawie 1/4 pracujacych w Polsce nadal jest zaangazowana w dzialalnosc rolnicza (najwiecej w UE)

87. Duze rozdrobnienie, srednia wielkosc polskiego gospodarstwa to 7,8ha Ponad polowa gospodarstw produkuje tylko na wlasne potrzeby Produkcja metodami tradycyjnymi

91. Slabosci obszar?w wiejskich w Polsce niedoinwestowanie gospodarstw i obszar?w wiejskich pod wzgledem infrastruktury technicznej, spolecznej i kulturowej niska efektywnosc wykorzystania srodk?w produkcji rolniczej niski poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych wysoki wskaznik bezrobocia i przeludnienia niska aktywnosc ekonomiczna, spoleczna i kulturowa ludnosci wiejskiej niska swiadomosc ekologiczna slabosc instytucji i organizacji wspierajacych rozw?j obszar?w wiejskich

93. Dziekujemy?


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro