Je as obr ti pres pacie hodiny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Je čas obrátiť presýpacie hodiny PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Je čas obrátiť presýpacie hodiny. MATURITNÉ SKÚŠKY 2013. Itt az idő megfordítani a homokórát. Skôr či neskôr príde deň , keď sa nebudeme môcť schovať pred tým, čo sme urobili . ( Battlestar Galactica ). „ Azért születtem ,

Download Presentation

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Je as obr ti pres pacie hodiny

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

MATURITNÉ SKÚŠKY 2013

Ittazidőmegfordítani

a homokórát


Sk r i nesk r pr de de ke sa nebudeme m c schova pred t m o sme urobili battlestar galactica

Skôr či neskôrprídedeň, keďsa nebudeme môcťschovaťpredtým, čosme urobili. (BattlestarGalactica)

„Azértszülettem,

hogymindazt, ami van, egy felmérhetetlenÉLETBEN kifejezzem.“ VáciMihály


V kolskom roku 2012 2013 maturovalo a 2012 2013 as tan vben retts gizett

V školskom roku 2012/2013 maturovaloA 2012/2013 –astanévbenérettségizett

87 študentov - diák

61 žien 26 mužov

nőférfi


Stne maturitn sk ky sz beli retts gi vizsg k

ÚstnematuritnéskúškySzóbeliérettségivizsgák

Predmetové maturitné komisie

si vypočuli

372 odpovedí

Elhangzott372felelet


Poradie predmetov pod a dosiahnut ho priemeru a tant rgyak sorrendje az el rt eredm nyek alapj n

Poradie predmetov podľa dosiahnutého priemeru A tantárgyaksorrendjeazelérteredményekalapján

 • Umenie a kultúra........................................................ 1,00

 • Francúzsky jazyk ....................................................... 1,00

 • Ekonomikaa ............................................................... 1,20

 • Nemecký jazyk............................................................ 1,25

 • Informatika ................................................................. 1,33

 • Matematika ................................................................. 1,43

 • Chémia ....................................................................... 1,50

 • Geográfia.................................................................... 1,60

 • Fyzika ................................................................ 1,67 Náuka o spoločnosti .................................................. 1,69

 • Občianska náuka........................................................ 1,72

 • Anglický jazyk ............................................................ 1,94

 • Slovenský jazyk a literatúra ....................... .............. 1,98

 • Maďarský jazyk ................................................... 1,98

 • Biológia ................................................................ 2,18

 • Dejepis ................................................................ 2,21

 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra................... 2,26


Je as obr ti pres pacie hodiny

Štatistickévyhodnotenieústnej formy internej časti maturitnejskúšky

A szóbeliérettségivizsgastatisztikaikiértékelése


Je as obr ti pres pacie hodiny

Prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku: 54 žiakov

Nemkötelezőérettségivizsgárajelentkezett: 54 diák

Dobrovoľnú maturitnú skúšku konalo: 29 žiakov

Nemkötelezőérettségivizsgáttett: 29 diák

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky

Nemkötelezőérettségivizsgáktantárgyaiátlag – priemer

Informatika – 11,00

Matematika – 11,00

Ekonomika – 51,20

Chémia – 51,00

Geografia – 21,00

Občianska náuka – 31,00

Francúzsky jazyk – 1 1,00

Dejepis – 2 1,50

Fyzika – 6 1,66

Nemecký jazyk – 2 1,00

Umenie a kultúra – 1 1,00


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek

Známky z jednotlivých predmetovAz egyes tantárgyakban elért eredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek1

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek2

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek3

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek4

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek5

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek6

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek7

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek8

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek9

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek10

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Zn mky z jednotliv ch predmetov az egyes tant rgyakban el rt eredm nyek11

Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények


Je as obr ti pres pacie hodiny

„A tudástcsakakkortudjukmegemészteni, ha jó étvággyalfogyasztottuk.“

France

Či sa ti to páči, alebonepáči, smertvojej cesty, ktorása volá život, určujú tvoje myšlienky. Ak máš myseľplnúskľúčenosti a sklamania, žiješ v ich zajatí.

Povedzčloveku, že je hlúpy.

A hlúpymsa stane.

Povedz mu, že je schopný

a odhalíš v ňom génia.

„Nem a tudásban van a boldogság, hanemannakmegszerzésében.“

Poe


Je as obr ti pres pacie hodiny

Blahoželáme, v ďalšom štúdiu a v osobnom živote prajeme veľa úspechovGratulálunk , továbbimunkátokhozés a tanuláshoz sok sikertkívánunk!


 • Login