Zasady realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych na przykładzie Centrum Kształcenia Zawodoweg...
Download
1 / 23

Podstawy prawne kwalifikacyjnych kursów zawodowych: - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Zasady realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych na przykładzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli Zielona Góra 25 CZERWCA 2013. Podstawy prawne kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podstawy prawne kwalifikacyjnych kursów zawodowych:' - etan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zasady realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych na przykładzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

Zielona Góra

25 CZERWCA 2013


Podstawy prawne kwalifikacyjnych kursów zawodowych: przykładzie Centrum Kształcenia Zawodowego

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);

 • ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206);

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184);

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7);

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 186).

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r, poz. 1152)


Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) kurs umiejętności zawodowych;

3) kurs kompetencji ogólnych;

4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności

i kwalifikacji zawodowych.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy: formach pozaszkolnych:

kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach,

w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.


Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić: formach pozaszkolnych:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;

 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;

 • publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; (placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego)

 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

 • osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2.


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

Technikum Zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Ogólnokształcące

Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

Centrum Kształcenia Praktycznego

Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Publiczne Technikum dla Dorosłych


Technik elektryk

Forma zaoczna 65% liczby godzin „Elektryk”

Technik elektryk:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 200 godz.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).


Elektryk zasadnicza szko a zawodowa
Elektryk – zasadnicza szkoła zawodowa „Elektryk”

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 350 godz.

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 450 godz.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 350 godz.


Efekty kszta cenia wsp lne dla wszystkich zawod w
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów „Elektryk”

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne

OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika) 


Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) i PKZ(E.c);


PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

7) ………………………


PKZ(E.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk

Uczeń:

1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

6) ……………..


E 8 monta i konserwacja instalacji elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk

1. Montaż instalacji elektrycznych

Uczeń:

1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;

3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;…………………..

2. Konserwacja instalacji elektrycznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych; ………………………


Możliwości zwolnienia z zajęć na kursach kwalifikacyjnych

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,

 • świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,

 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

 • świadectwo ukończenia liceum profilowanego,

 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

  - jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.


Plan nauczania kwalifikacyjnychKwalifikacyjny kurs zawodowyKwalifikacja E8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych(forma zaoczna)


Kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacyjnychKwalifikacja E8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - forma zaoczna

Liczba zgłoszonych: 25 osób, w tym:

-24 mężczyzn i 1 kobieta

-18 bezrobotnych i 7 pracujących

-1 osoba po gimnazjum, 5 po zasadniczej szkole zawodowej, 4 po liceum, 3 po szkole policealnej, 9 po technikum, 2 po studiach


Kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacyjnychKwalifikacja E18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - forma zaoczna

Liczba zgłoszonych: 21 osób, w tym:

-21 mężczyzn

-8 bezrobotnych i 13 pracujących

-1 po zasadniczej szkole zawodowej, 8 po liceum, 2 po szkole policealnej, 6 po technikum, 4 po studiach


Kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacja a36 prowadzenie rachunkowo ci forma zaoczna
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacyjnychKwalifikacja A36 – Prowadzenie rachunkowości - forma zaoczna

Liczba zgłoszonych: 44 osoby, w tym:

-41 kobiet, 3 mężczyzn

-30 bezrobotnych i 14 pracujących

-11 po liceum, 7 po szkole policealnej, 8 po technikum, 18 po studiach


Finansowanie
Finansowanie: kwalifikacyjnych

 • Subwencja oświatowa – waga P 30 (0,68) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego

  2. Na zamówienie i opłacane przez pracodawców

  3. Na zamówienie i opłacane przez powiatowe urzędy pracy (Funduszu Pracy, EFS lub programów UE)


Uko czenie kursu deklaracja
Ukończenie kursu / deklaracja kwalifikacyjnych

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów/modułów oraz praktyki słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu, składa deklarację dyrektorowi OKE właściwej dla miejsca prowadzenia kursu, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu dostarcza niezwłocznie po jego zakończeniu.

Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu.


Egzamin
Egzamin: kwalifikacyjnych

Do egzaminu mogą przystąpić:

 • uczniowie zasadniczych szkół zawodowych,

 • uczniowie techników,

 • uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,

 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

 • osoby mające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane

 • za równorzędne z polskimi,

 • osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny.

  Egzamin może być także przeprowadzony w formie eksternistycznej dla osób, które:

 • ukończyły gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową,

 • co najmniej 2 lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikacje.


Egzamin1
Egzamin: kwalifikacyjnych

Część teoretyczna:

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczenia: 50%

/test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa/

Część praktyczna:

Czas trwania: od 120 do 240 minut

Próg zaliczenia: 75%

/test praktyczny polegający na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym/


Dziękuję za uwagę !!! kwalifikacyjnych


ad