Clb go visietekst m b t de opdracht schoolondersteuning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING. Visie - Situering. ACTIVITEITEN. TACTIEK welke keuzes maken?. STRATEGIE hoe gaan we dat doen?. VISIE wat willen we realiseren?. MISSIE waarom doen we dit?.

Download Presentation

CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdrachtSCHOOLONDERSTEUNING


Visie - Situering

ACTIVITEITEN

 • TACTIEK welke keuzes maken?

 • STRATEGIE hoe gaan we dat doen?

VISIEwat willen we realiseren?

 • MISSIE waarom doen we dit?

(Figuur gebaseerd op de piramide van Daniel Kim)


Inhoud van de bundel

 • Zes delen

  • Visie – Speerpunten

  • Vooraf

  • Visie – Inspiratietekst

  • Nood aan professionalisering

  • Leren van de toekomst

  • De bijlagen


Visie – Speerpunten


Vooraf

 • Maatschappelijke evoluties

  • Homogeen → heterogeen & complex

  • Steeds snellere evoluties → veranderen

  • Verantwoorde keuzes maken → niet evident

  • Maatschappij van de toekomst?

  • Consequentie voor onderwijs → mee veranderen

  • Leerling = eigenaar van zijn leven en zijn ervaringen

  • Niet iedereen kan even goed mee

  • CLB helpt

Zoeken naar een nieuw evenwicht:kennisoverdracht & andere onderwijstaken


Visie – inspiratietekst – pagina’s 6 t.e.m. 13

 • SCHO & decretale opdracht

 • SCHO & omschrijvingen in de rand

 • SCHO = “samen werken” met de school

 • SCHO = samen werken met externen

 • SCHO = samen werken voor & met prioritaire doelgroepen

 • SCHO = samen werken aan participatie


Visie – inspiratietekst1 - SCHO & decretale opdracht (1)

 • Decreet CLB

  • art. 17: slaagkansen ↑ & risicogedrag ↓begeleidingsaanbod personeel & school ondersteunen in beleid

  • art. 23: visie op zorgverbreding – school ondersteunen

  • art. 24 :prioritaire begeleidingsopdrachtendoel → ‘iedere leerling wordt er beter van’

  • hoofdstuk V (art. 32 t.e.m. art. 40):

   samenwerking school & CLB


Visie – inspiratietekst1 - SCHO & decretale opdracht (2)

 • BVR operationele doelstellingen specificeert SCHO

  • schoolondersteuning sluit aan bij de strategische doelstellingen

  • samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding

  • versterking deskundigheid leerkrachten – opvang & signaaldetectie

  • uitbouw van leerlingenbegeleiding of zorgbeleid op school

  • informatieverstrekking : onderwijsaanbod en aansluiting op arbeidsmarkt → neutraal & alle leerlingen, scharniermomenten

  • draaischijffunctie CLB tussen school en aanwijsbaar netwerk

  • participatie in overleg llnbgl of zorgbeleid op school

  • participatie projecten op school gericht op beleid prioritaire doelgroepen


Visie – inspiratietekst2 - SCHO & omschrijvingen in de rand

 • Definitie SCHO

  De school ondersteunen om leerlingenbegeleiding uit te bouwen op beleidsmatig, structureel en uitvoerend niveau.

  Dit kan proactief, preventief en remediërend gebeuren.

 • Omschrijvingen in de rand

  • Beleidsmatig

  • Structureel

  • Uitvoerend

  • Proactief

  • Preventief & wenselijke preventie

  • Remediërend

  • Leerlingenbegeleiding als handelingsgericht proces


Visie – inspiratietekst3 - SCHO & “samen werken” met de school

 • Gedeelde verantwoordelijkheid tussen gelijkwaardige partners

  • CLB verantwoordelijk is voor haar aanbod tot schoolondersteuning

   school helpen bij het bevorderen van de deskundigheid van leraren (schoolteam) inzake leerlingenbegeleiding

   Maatwerk – kritische vriend – aandacht voor leerbedreigde kinderen

  • de school is verantwoordelijk voor wat zij hiermee doet

 • Samen werken aan een zorgbeleid, aan gelijke onderwijskansen en aan een gezondheidsbeleid

  • Schoolfoto – schoolspecifieke noden

  • CLB-foto – ondersteuningsaanbod

  • Zorgcontinuüm & planmatige aanpak

  • Werkmodellen op elkaar afstemmen

Operationele doelstellingen

in afsprakennota


Visie – inspiratietekst4 - SCHO = samen werken met externen

 • Samen werken met de PBD

 • Samen “net”-werken

  • aanbod van externe diensten in het werkgebied onderzoeken

  • hen aanspreken als zij relevant kunnen zijn voor de interne leerlingenbegeleiding van de school – SGE – SGR

  • samenwerkingsprotocollen afsluiten

  • = draaischijffunctie van het CLB


Visie – inspiratietekst5 - Samen werken voor & met prioritaire doelgroepen

 • de drempels en de achterstellingsmechanismen in de school helpen wegwerken

  • betere inzichten → betere afstemming

 • een brede basiszorg bieden

  • positief klas- en schoolklimaat

  • werken met de kwetsbare doelgroepen


Visie – inspiratietekst6 - Samen werken aan participatie

 • De leerling centraal

  • zij hebben echt wel iets te vertellen …

  • VLOR – “luisteren naar jongeren zorgt voor verheldering in de relatie tussen gezin en school”

  • rekening houden met wat leerlingen bezighoudt en interesseert

 • Ouderbetrokkenheid → ouderparticipatie

  • scholen stimuleren om aandacht voor te hebben voor ouders

  • participeren in projecten gericht op maatschappelijk kwetsbare ouders

  • ouders actief betrekken bij de besluitvorming en in de uitvoeringsfase

  • VLOR → scholen moeten op zoek naar andere manieren van omgaan met het thuisfront van leerlingen


Tot hier de inspiratietekst met betrekking tot de visie …

 • Zes delen

  • Speerpunten

  • Vooraf

  • De visietekst

  • Nood aan professionalisering

  • Leren van de toekomst

  • De bijlagen


Nood aan professionalisering

 • Scholen focussen op het uitvoerende niveau

 • vaak hulp op het individuele niveau

 • weinig tijd om discriminatiemechanismen bloot te leggen en het systeem bij te sturen

 • De school als systeem begeleiden vereist andere vaardigheden dan de individuele, op de klant gerichte benadering.


Leren van de toekomst

Verankeren

& borgen

 • Wij hebben onze gedachten, onze gedachten hebben ons

Wat lukt/werkt verder uitbouwen

Onze gedachten durven loslaten en openstaan voor de gedachten van anderen

Kleine, beperkte acties opzetten vanuit een nieuwe overtuiging

Wat betekent dit voor mij en wat wil ik hiermee doen?


STAVAZA - Schoolondersteuning

ACTIVITEITEN

Te concretiseren op centrumniveau in functie van de specifieke lokale noden

 • TACTIEK welke keuzes maken?

 • STRATEGIE hoe gaan we dat doen?

VISIEwat willen we realiseren?

 • MISSIE waarom doen we dit?

(Figuur gebaseerd op de piramide van Daniel Kim)


De bijlagen

Procedures

 • PR_SCHO_01_Schoolondersteunig_Algemeen

 • PR_SCHO_02_Ondersteuning_schoolinterne_llnbgl_zorgbeleid

 • PR_SCHO_04_CLB_als_draaischijf & bijlage

 • PR_SCHO_05_Ondersteuning_projecten_prioritaire_doelgroepen

 • PR_SCHO_06_Gezondheidsbeleid

  Werkinstructies

 • WI_SCHO_00_Projectwerking_stappen

 • WI_SCHO_01_Basisklimaat

 • WI_SCHO_02_Preventiemodel_DeCauter & bijlage

 • WI_SCHO_03_Wenselijke_preventie

 • WI_SCHO_04_Gezondheidsbeleid_K-cirkel

 • WI_SCHO_05_Gezondheidsmatrix

 • WI_SCHO_06_Kijkwijzer_llnzorg_klas_en_school & bijlage

 • WI_SCHO_07_Torenspel

 • WI_SCHO_08_Balkmetafoor

 • WI_SCHO_09_Zorgstructuur


 • Deze visietekst is het resultaat van de samenwerking tussen

 • Werkgroep van de driehoek Schoolondersteuning,

 • Christine De Backer, ROC CLB GO!; Liesbeth Ceulemans, ROC CLB GO! ; Marjolein Petit, CLB Vilvoorde & POC GO!; Peggy Van derhaeghen, ROC CLB GO!

 • Trekker & penhouder

 • Geert Oosterbosch, PBD CLB GO!

 • Opvolgers

 • Nils Strumane, CLB GO! Gent, Anita Faucompret, POC CLB GO!

 • POC CLB GO!

 • Monica Bulcke, Inge Van Trimpont

 • Projectreflectiegroep d.d. 16/03/2011

 • Sigrid De Vuyst, GO!; Philip Guttig, CLB GO ! Brasschaat; Geert Oosterbosch, PBD CLB GO!; Willy Steensels, PBD GO!; Fran Geedts, CLB GO! Brugge; Marijke Luyckx, CLB GO! Genk-Maasland; Nils Strumane, CLB GO! Gent; Henk Coopman, CLB GO! Antwerpen; Hilde Merckx, CLB GO! Dendermonde;

  • Liesbeth Ceulemans, CLB GO! Brasschaat (verslaggever);

  • Anita Faucompret, POC (voorzitter)


 • Login