Bilgisayar destekli e itim
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Bilgisayar Destekli Eğitim PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bilgisayar Destekli Eğitim. Bu Ders…. Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi. Giriş-1.

Download Presentation

Bilgisayar Destekli Eğitim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bilgisayar Destekli Eğitim


Bu Ders…

 • Giriş

 • Çağdaş Eğitim Gereksinimleri

 • Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri

 • Bilgisayarların Eğitime Girişi

 • Bilgisayarların Eğitime Etkisi


Giriş-1

 • Çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar.

 • Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir.

 • Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gençlerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır.


Giriş-2

 • Öğretmen merkezli eğitim???

 • Düşünen, üreten, bilgi gelişimine katkıda bulunan, yaratıcı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, sosyal özellikleri kuvvetli, bilimsel ve teknolojik okuryazar bireyler yetiştirmek…

 • Hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı??


Eğitim alanında kullanılan teknolojileri geçen süreç içerisinde gelişimleri sıralanacak olursa, şu teknolojileri kullanıldıklarını görmek mümkündür.


Çağdaş Eğitim Gereksinimleri

 • Öğrenci sayısının hızla artması

 • Öğretmen niteliğinin artması

 • Bilgi miktarının hızla artması

 • Eğitime olan talebin hızla artması

 • Bireysel öğretim gereksinimi

 • ….


Eğitimde Teknoloji Kullanım Hedefleri

 • 1980’li yılların başından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlanılan eğitim teknolojilerinde “çağ atlandı” tabiri yerinde bir ifade olduğu kanısı hakimdir.

 • Gelişen teknolojiyi verimli ve yerinde kullanabilmek için hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedefler:

  • Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek.

  • Eğitim hizmetlerini büyük kitlelere kadar ulaştırmak.

  • Bireysel eğitimin gerçekleşmesine olanak sağlamak.

  • Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit etmek.

  • Eğitim kurumlarında uygulama alanları oluşturarak, öğretim programlarını sürekli hale getirmek.

  • Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale

   getirmek ve kontrol etmek.

  • Eğitim programlarını öğrenci yeteneklerine göre

   geliştirmek ve uyarlamak.


Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin?

 • Sosyal Gerçeklik

  Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanık bir topluma hazırlanmalılar..

 • Mesleki Gerçeklik

  Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler..

 • Pedagojik Gerçeklik

  Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirecektir..


Bilgisayarların Eğitime Etkisi

 • Öğrenci ve öğretmen rollerini

 • Öğrenme-öğretme yöntemlerini

 • Yönetim biçimini

 • Bilgi edinme yöntemlerini


Öğrencinin Değişen Rolü

 • Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı

  bilgiye ulaşabilme

 • Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme

 • Problem çözebilme

 • Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme

 • İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme


Öğretmenin Değişen Rolü

 • Teknoloji okur-yazarı olma

 • Derslerinde teknoloji kullanabilme

 • Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme

 • Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma

 • Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurma


YÖNETİM UYGULAMALARI

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

ÖĞRETİM ARACI OLARAK

BİLGİSAYARLAR

(BDE)

ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ

UYGULAMALAR


Bilgisayar Destekli Eğitim

Yönetim Uygulamaları

Öğretimi Destekleyici Araç

Alıştırma Uygulama

Ofis Otomasyonu

Ofis Uygulamaları

Bire-Bir Öğretim

Veri Tabanı

Çizim Programları

Benzeşim

Öğretici Oyunlar

Tablolaştırma

Yazarlık Uygulamaları

Problem Çözme

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları


Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar

 • Literatür taramasında

 • Araştırmanın tasarımının yapılması

 • Verilerin hızlı ve doğru biçimde analiz edilmesi

 • Bulguların grafik ve tablo haline getirilmesi

 • Araştırma raporunun hazırlanması


Eğitim Yönetiminde Bilgisayar

 • Öğrenci kayıtlarının yapılması

 • Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması

 • Sınavların düzenlenmesi

 • Öğretmenler arasında görev dağılımının yapılması

 • Ders planlarının hazırlanması

 • Personel kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi

 • Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi


Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde Bilgisayar

 • Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulması

 • Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Meslek seçimi ve yönlendirmelerde bilgi verilmesi


Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar

 • Testlerin hazırlanması

 • Uygulanması

 • Değerlendirilmesi

 • Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması

 • Soru bankaları oluşturulması


 • Login