Združenie žien Slovenska a 
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 55

2. MODUL Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovnakého zaobchádzania JUDr. Zuzana Magurová PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Združenie žien Slovenska a  Banskobystrický samosprávny kraj  RODOVÉ POVEDOMIE A ROVN(AK)É ZAOBCHÁDZANIE 5. november 2008 Banská Bystrica. 2. MODUL Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovnakého zaobchádzania JUDr. Zuzana Magurová Ústav štátu a práva SAV [email protected]

Download Presentation

2. MODUL Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovnakého zaobchádzania JUDr. Zuzana Magurová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Združenie žien Slovenska a Banskobystrický samosprávny kraj RODOVÉ POVEDOMIE A ROVN(AK)É ZAOBCHÁDZANIE 5. november 2008 Banská Bystrica

2. MODUL

Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovnakého zaobchádzania

JUDr. Zuzana Magurová

Ústav štátu a práva SAV

[email protected]


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovn(ak)ého zaobchádzaniaJUDr. Zuzana Magurová

1. diskriminácia vo svetle práva – rovnosť a zákaz diskriminácie

2. obťažovanie, sexuálne obťažovanie a obťažovanie založené na pohlaví v našom práve – diskriminácia z dôvodu pohlavia

3. právna pomoc obetiam obťažovania – možnosti obrany proti diskriminácii

4.vzorové riešenie prípadov diskriminácie na základe pohlavia – písomné zadanie, skupinové riešenie


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Pojmy

  • Rozdiely medzi M a Ž – biologickú a sociálnu povahu –

  • Pohlavie (sex)‏

  • Rod (gender)‏


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Pojmy

  • Pohlavie (sex)‏

  • Biologická danosť človeka, čiže skutočnosť, či je z anatomického hľadiska ženou, alebo mužom.

  • Ž - môžu rodiť deti – biologická podmienenosť

  • Biológia nepodmieňuje, kto ich bude vychovávať= gendrové chápanie

  • Rod(gender)‏

  • Je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viažu pripisované alebo očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo muža správne a vhodné.


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Pojmy

  • Rodová rovnosť

  • Horizontálna segregácia

  • Vertikálna segregácia


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Pojmy

  • Rodová rovnosť /Gender Equality

  • Všetci-slobodu rozvíjať svoje osobné schopnosti bez obmedzení striktných rolí

  • Spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať taovnaké zaobchádzanie,ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sa uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako.


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Pojmy

  • Horizontálna segregácia - ženy aj muži inklinujú k určitým povolaniam, odvetviam, ktoré sú v myslení ľudí spájané s konkrétnym pohlavím – sú povolania tradine „mužské“ a „ženské“. Ženy pracujú v povolaniach, ktoré sú finanne slabšie ohodnotené.

  • Vertikálna segregácia- nízke zastúpenie žien na rozhodovacích postoch a na vedúcich funkciách


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Rovnosť a zákaz diskriminácie

  • Rovnosť: a) pojem

  • b) koncepty

  • Diskriminácia: a) pojem

  • b) typy


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

1/ARovnosť-a) pojem

  • - moderný koncept – kapitalizmus → zmluvná rovnosť strán

  • starovek, stredovek - hierarchia → status narodením bez ohľadu na kvality človeka

  • 3 fázy

  • → odstránenie formálnych právnych prekážok

  • → prijímanie antidiskriminačnej legislatívy

  • → prijímanie pozitívnych opatrení

  • - Neexistuje jedno chápanie rovnosti


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

1/A Rovnosť-b) koncepty

  • Formálna = de iure nie de facto

  • so všetkými, ktorí sa nachádzajú v rovnakej (porovnateľnej) situácii sa musí zaobchádzať rovnako

  • porovnáva len podmienky bez širších súvislostí

  • ak sa aplikuje bez prihliadnutia na odlišnosti a širšie súvislosti- nedokáže zabezpečiť rovnosť v spoločnosti


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

1/A Rovnosť-b) koncepty

  • Materiálna – s jednotlivcami v rôznych situáciách – zaobchádzať rozdielne →

  • 1) Príležitostí = všetci na rovnakej štartovacej čiare

  • aby právny poriadok zabezpečil pre každého jednotlivca rovnosť šancí

  • výsledok použitých nástrojov sa do úvahy neberie

  • najviac využívané v súčasnej legislatíve jednotlivých štátov, (najjednoduchšie zlučiteľné s princípmi voľného trhu)‏


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

1/A Rovnosť-b) koncepty

  • 2) výsledkov = všetci rovnako v cieli

  • nevyžaduje rovné zaobchádzanie ale rovnosť výsledkov

  • už rozdielna štartovacia pozícia môže viesť k diskriminácii, i napriek dodržaniu všetkých ostatných zákonných podmienok

  • Zameraná na spravodlivejšie rozdelenie konečných výhod


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

rovnosť-diskriminácia

Rovnaké zaobchádzanie = s 2 osobami sa zaobchádza rovnako

Rozdielne zaobchádzanie – s 2 osobami sa zaobchádza rozdielne

Diskriminácia – ak k rozdielnemu zaobchádzaniu dochádza neoprávnene


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

rovnosť/ diskriminácia

  • ak k rozdielnemu zaobchádzaniu dochádza neoprávnene

  •  diskriminácia

  • požiadavka rovnosti

  •  odôvodňuje

  • zákaz diskriminácie

  • 3 fázy k dosiahnutiu rovnosti

  • → odstránenie formálnych právnych prekážok

  • → prijímanie antidiskriminačnej legislatívy

  • → prijímanie pozitívnych opatrení


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Diskriminácia - a) pojem

  • latinský pôvod → „discriminare“

  • vyznačuje sa nasledovnými znakmi:

  • zakázané konanie

  • vyčlenenie jednotlivca alebo skupiny na základe niektorého diskr. dôvodu,

  • znevýhodňujúce konanie, ktoré má pre jednotlivca alebo skupinu negativný dopad

  • Dopúšťať sa – konaním

  • opomenutím


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Diskriminácia – b) typy

  • priama

  • nepriama

  • obťažovanie

  • sexuálne obťažovanie

  • pokyn na diskrimináciu

  • navádzanie na diskrimináciu

  • neoprávnený postih, prenasledovanie


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Priamadiskriminácia

  • S danou osobou sa z určitého diskriminačného dôdvodu zaobchádza menej priaznivo ako s inou v porovnateľnej situácii.

  • Príklady:

  • Pacientka - Rómka má pocit, že sa s ňou v nemocnici zaobchádza horšie ako

  • s bielou pacienkou

  • Pracovníčka alebo pracovník cudzineckého úradu vysloví negatívne poznámky na ženu so šatkou na hlave, ktorá je na danom úrade na pohovore.

  • Zamestnávateľ priamo poruší princíp rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, keď odmietne uzavrieť pracovnú zmluvu s kvalifikovanou kandidátkou, pretože sa bojí nevýhod vyplývajúcich zo smernice, v ktorej je práceneschopnosť z dôvodu tehotenstva a pôrodu rovnocenná s práceneschopnosťou z dôvodu ochorenia.


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Nepriamadiskriminácia

  • Zdanlivo neutrálne predpisy, kritériá alebo postupy (objektívne neodôvodnené legitímnym cieľom) znevýhodňujú osobu, ktorá patrí do určitej skupiny so spoločným znakom, na základe ktorého je nerovnaké zaobchádzanie zakázané.

  • Príklady:

  • Na určitú pracovnú pozíciu sa vyžaduje vysoká úroveň ovládania práce na počítači, hoci na danom pracovnom mieste v skutočnosti stačia jednoduché znalosti. Starší občania zrejme nebudú môcť dokázať, že veľmi dobre ovládajú prácu na počítači.

  • zamestnávateľ sa rozhodne poskytovať rôzne úľavy a zvýhodnenia partnerom a partnerkám zamestnankýň a zamestnancov, ktorí sú s týmito partnermi a partnerkami zosobášení.


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Obťažovanie

  • neželané (nežiadúce) správanie, ktorého cieľom alebo účinkom je zníženie dôstojnosti človeka, ktoré súvisí s príslušnosťou daného človeka k určitej skupine a ktoré vytvára zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, pokorujúce a urážlivé prostredie.

  • Príklady:

  • Kolegovia/kolegyne sa opakovane ponižujúco vyjadrujú o postave a účese kolegyne a na jej sťažnosti reagujú vtipmi o jej citlivosti;

  • e-mail s vtipmi o postihnutých si kolegovia rozosielajú cez vnútropodnikový intranet;

  • vtipy na inteligenciu opačného pohlavia

  • Vyučujúci/ca si zasadne na niektorého/ú žiaka či žiačku

  • podstatné je to, ako ho vníma osoba, ktorá je ním dotknutá, a nie to, či ho za závažné považuje osoba, ktorá ho produkuje - preto je dôležité, aby osoba, ktorá sa domnieva, že voči nej dochádza k obťažovaniu, dala včas a jednoznačne najavo, že takéto zaobchádzanie je pre ňu nežiaduce


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Sexuálne obťažovanie

  • Má všetky znaky obťažovania

  • Smeruje na obeť ako konkrétnu erotickú či sexuálnu bytosť

  • Zneužitie moci

  • Základnou charakteristikou sexuálneho obťažovania je, že je pre danú osobu nevítané. Každý jednotlivec si určuje, aké správanie je pre neho prijateľné a aké je z jeho pohľadu neprístojné. Sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním, keď pretrváva a keď bolo jasne dané najavo, že daná osoba ho považuje za neprístojné, pričom i jednu príhodu obťažovania možno považovať za sexuálne obťažovanie, ak je dostatočne vážna.

  • Sexuálne obťažovanie sa od priateľského správania, ktoré je vítané a vzájomné, odlišuje svojou nežiadúcou povahou.

  • Príklady:

  • Nadriadený potľapkáva kolegyňu po zadku, dáva jej sxuálne návrhy


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Pokyn nadiskrimináciu

  • Zneužitie podriadeného postavenia postavenia druhej osoby k diskriminácii tretej osoby

  • Diskrimináciou - stačí len pokyn, podriadený ho nemusí splniť

  • Príklady:

  • Nadriadený/á prikáže personálnej pracovníčke prepustiť z určitého diskriminačného dôvodu


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Navádzanie nadiskrimináciu

  • Osoba presvedčuje, utvrdzuje, podnecuje druhú osobu k diskriminácii tretej osoby

  • Príklady:

  • Zamestnávateľ navádza druhého zamestnávateľa, aby neprijal osobu do zamestnania kvôli nejakému diskriminačnému dôvodu


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Neoprávnený postih, prenasledovanie

  • Odvetou voči

  • obeti, ktorá sa bránila proti diskriminácii

  • svedkovi, ktorý svedčil o prípade diskriminácie


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Špeciálne vyrovnávacie opatrenia

  • Výnimka zo zásady nediskriminácie →

  • Zvýhodňuje tých, ktorí sú diskriminovaní, nemajú možnosť používať skutočne rovnaké práva

  • Dočasnosť, sledovať oprávnený záujem, proporcionalita medzi záujmom a spôsobom

  • V zamestnaní nemôže byť uprednostnený príslušník menšiny s nižšou kvalifikáciou

  • Affirmatívna akcia

  • Pozitívna diskriminácia

  • Pozitívne opatrenie


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Výnimky

  • pri ich uplatnení sa rozdielne zaobchádzanie nepovažuje za diskrimináciu

  • činnosť, ktorá je objektívne odôvodnená povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú.

  • Príklady:

  • Herec, herečka, model modelka, služby v ayzlových domoch pre týrané ženy


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Čo nie je diskriminácia

  • Nie každá nespravodlivosť je diskriminácia

  • Musia byť splnené podmienky


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Diskriminačné dôvody

  • Pohlavie

  • Rasa a etnický pôvod

  • Vek

  • Zdravotné postihnutie

  • Sexuálna orientácia

  • Náboženstvo, viera


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Oblasti diskriminácie

  • Zamestnanie

  • Školstvo

  • Zdravotníctvo

  • Prístup k tovarom a službám

  • Bývanie

  • Verejná správa


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

1. Diskriminácia vo svetle práva

  • Právna úprava diskriminácie

  • OSN

  • RE

  • SR

  • Antidiskriminačný zákon


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN

  • Charta OSN (podpísaná 26.6.1945, platná od 24.10.1945) - rovnosť ľudských práv a základných slobôd pre všetkých bez rozdielu pohlavia rozpracované

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv (prijatá 10.12.1948) rovnoprávnosť ľudí bez rozdielu pohlavia a zásadu neprípustnosti diskriminácie, - prvý katalóg ĽP

  • len odporúčací charakter, bez účinného mechanizmu na vynútenie týchto práv a slobôd voči odporujúcemu štátu

  • Dohovor o politických právach žien (prijatý 31.3.1953) - prvým medzinárodným záväzným dokumentom týkajúcim sa špeciálne práv žien, prvý krát termín princíp rovného zaobchádzania aby sa deklarovaná rovnoprávnosť stala reálnou – ženy, právo voliť tak ako muži, byť volené do verejne volených orgánov, zastávať štátne úrady a vykonávať štátne funkcie.


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN

  • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) ) (prijatý 1966, platný od 1976 zákon č. 120/1976 Zb.) čl. princíp nediskriminácie a záväzok dbať na zásadu rovnosti muža a ženy čl. 26 - právo na rovnosť a rovnakú zákonnú ochranu pred diskrimináciou z akéhokoľvek dôvodu.

  • Medzinárodný pakt o hospodárskych , sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR) (prijatý 1966, platný od 1976 zákon č. 120/1976 Zb.) čl. 2 a 3 - zákaz akejkoľvek diskriminácie a rovnosť práv mužov a žien čl. 7 - právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty bez akéhokoľvek rozlišovania a právo na platenú dovolenku ,ženám sú zaručené pracovné podmienky nie horšie než aké majú muži


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN

  • Deklarácia OSN o odstránení diskriminácie žien (prijatá 7.11.1967)‏

  • ženám – práva - politické, vlastniť majetok, na vzdelanie a prístup k nemu, na prácu, rovnaké odmeňovanie s mužmi a rovnosť postavenia manžela a manželky

  • štátynie sú nijakým spôsobom sankcionované za porušenie týchto práv a vykonávanie týchto ustanovení je ponechané na ich schopnosť a vôľu zabezpečiť ich


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN(CEDAW)‏

  • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie (CEDAW) (schválený 1979, platný od 3.9 1981, pre ČSFR platný od 1987, zákon č. 62/1987 Zb.) listina práv žien

  • diskriminácia žien v čl. 1 ako ,,akékoľvek rozlišovanie, postihovanie alebo zvýhodňovanie na základe pohlavia, ktorých účelom alebo účinkom je poškodiť alebo porušiť uznávanie, užívanie alebo uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd v politickej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej, občianskej alebo vo všetkých ostatných oblastiach ženami bez ohľadu na ich manželský stav a na základe rovnosti mužov a žien."

  • povinnosti štátov, ktoré na ochranu žien pred diskrimináciou musia urobiť

  • princíp rovnoprávnosti v ústavách a v j legislatíve, ktorá musí sankcionovať akúkoľvek diskrimináciu žien.


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN(CEDAW)‏

  • čl. 5 od štátov požaduje, aby urobili opatrenia na zmenu spoločenských a kultúrnych vzorov správania sa mužov a žien s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti alebo nadradenosti jedného z pohlaví alebo stereotypných úloh mužov a žien.

  • Prvý krát tak bola v medzinárodnom dohovore zakotvená nevyhnutnosť zmeny spoločenských a kultúrnych zvyklostí a stereotypov týkajúcich sa správania žien a mužov


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN(CEDAW)‏

  • čl. 17 kontrola nad jeho dodržiavaním -

  • Výbor pre odstránenie diskriminácie žien

  • zmluvné strany - správy o plnení do jedného roka po nadobudnutí platnosti Dohovoru pre príslušný štát, potom aspoň každé 4 roky a ďalej kedykoľvek o to Výbor požiada

  • výbor tieto správy kontroluje a zabezpečuje ich vyhodnocovanie

  • MVO môžu Výboru predkladať doplňujúce informácie k národným správam –tieňové správy

  • po preskúmaní správ a informácií zmluvných štátov, konštruktívny dialóg

  • Výbor spracuje návrhy na záverečné zistenia a odporúčania

  • SR – konštruktívny dialóg 14.Júla 2008 počas 41. zasadnutia (30. jún -18. júl 2008) v New York 30. jún -18. júl 2008


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Opčný protokol (CEDAW)vyšetrovacia procedúra

  • Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (prijatý 22.12.1999, ratifikovaný 22. 9.2000, uverejnený v Zb. č. 343/2001 Z.z.)‏

  • inštitút garancie ženských ľudských práv v krajinách, ktoré

  • k prijatiu protokolu prispeli mnohé MVO svojimi informačnými kampaňami a vytváraním podpory na jeho prijatie

  • čl.2 -individuálne sťažnostina porušovanie ľudských práv žien - Komisii pre odstránenie diskriminácie žien, ktorá musí tieto sťažnosti prerokovať a riešiť.

  • Čl.8 –vyšetrovacia procedúra – ak výbor dostane spoľahlivé informácie o vážnom/systematickom porušovaní práv v zmluvnom štáte


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty OSN(CEDAW)‏

  • V druhej až štvrtej časti ukladá povinnosť odstrániť diskrimináciu na základe pohlavia v oblastiach

    - politického

    - sociálneho

    - hospodárskeho a

    - kultúrneho života

  • Odporúčania č.12/1987, 19/1992 násilie na ženách č. 25/2004 – dočasné vyrovnávacie opatrenia


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Opčný protokol (CEDAW)individuálne sťažnosti

  • Podávané písomne, nie anonymne

  • jednotlivcami alebo v mene jednotlivcov, skupiny (ich súhlas – preukázať)‏

  • nie je lehota

  • po vyčerpaní príslušných opravných prostriedkov

  • základné údaje o poškodenej osobe

  • onačenie protistrany – štátu

  • dôvod podania

  • popis skutkového stavu

  • uviesť vyčerpané vnútroštátne prostriedky,

  • či bola sťažnosť podaná inému medzinárodnému orgánu

  • zhodnotenie dôvodov prečo došlo k porušeniu konkrétnych článkov (dôležitá podmienka – nesplnenie = dôvod na zamietnutie


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Opčný protokol (CEDAW)individuálne sťažnosti

Pracovná skupina (i viac) /‏ Spravodajca

prijatie – registrácia –upovedomenie zmluvného štátu

po obdržaní podania a pred tým ako sa dosiahne jeho posúdenie, môže dať signatárskemu štátu okamžite na vedomie požiadavku o prijatí potrebných dočasných opatrení zabraňujúcich vzniku možnej nenapraviteľnej ujmy obeti alebo obetiam údajného porušenia.

signatársky štát - povinný do šiestich mesiacov od obdržania sťažnosti podať písomné vyhlásenie alebo vysvetlenie, ktoré ,,by objasnilo záležitosť a nápravu, ak k nej došlo zo strany signatárskeho štátu (čl. 6 OP)‏

Po posúdení – stanovisko a odporúčania


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Dokumenty Rady Európy a MOP

Európska sociálna charta (prijatá v roku 1961) (oznámenie MZV č.329/1998 Zb.)‏

garantuje ženám právo na rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty, právo na rovnakú príležitosť a rovnaké zaobchádzanie v otázkach zamestnania a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia.

Dodatkový protokol k Európskej sociálnej charte (1988) navyše aj právo všetkých pracovníkov na rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania (kariéry) bez diskriminácie založenej na pohlaví.

Revidovaná ESCH

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (podpísaný 4.11. 1950, platný od l3. 9 1953 )‏

Dohovor MOP . 111 o diskriminácii v zamestnaní a povolaní

Dohovor MOP . 100 o rovnakom odmeovaní z roku 1951

Dohovor MOP . 156 o pracovníkoch so zodpovednosťou

Dohovor MOP .183 o ochrane materstva z roku 2000


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Európske spoločenstvá:

utvorené predovšetkým na napĺňanie ekonomických cieľov,

zmluvy o založení explicitne neupravovali ochranu ľudských

práv a základných slobôd (v tejto oblasti pôsobila v čase ich

vzniku Rada Európy)‏

Zásada zákazu diskriminácie a zásada rovnosti:

pôvodne neboli zásady zamerané na odstránenie

diskriminácie žien, ale ich cieľom bolo zlepšenie hospodárskej

súťaže medzi podnikateľskými subjektami jedntlivých krajín,


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Zásada rovného zaobchádzania je obsiahnutá:

1. v primárnom práve - zmluvy

2. v sekundárnom práve – smernice, odporúčania

3. v tzv. soft law – akčné programy

4. v stratégii uplatňovania rodového hľadiska – gender mainstreaming


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

EÚ- primárne právo

  • Čl. 3 ods.2 - Amsterdamská zmluva - nový, aktívny prístup k rodovej rovnosti keď Rímsku zmluvu doplnila o úlohu podporovať rovnosť postavenia žien a mužov a vo všetkých činnostiach sa zamerať na zamedzenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami

  • Čl. 13 splnomocňuje orgány Spoločenstva prijať opatrenie na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viery, invalidity, veku alebo sexuálnej orientácie

  • Čl. 137 spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov v oblasti rovností medzi mužmi a ženami na trhu práce a rovnakého zaobchádzania v práci

  • Čl. 141 stanovuje zásadu rovnakej odmeny mužom a ženám za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

EÚ – smernice, týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia

1. Smernica Rady č. 75/117/EHS z roku 1975 o aproximácii práva členských štátov týkajúceho sa aplikácie princípu rovnakého odmeňovania mužov a žien,

2. Smernica Rady č. 76/207/EHS z roku 1976 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich s prístupom k zamestnaniu, pracovným postupom a pracovnými podmienkami,

3. Smernica Rady č. 79/7/EHS z roku 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením,

4. Smernica Rady č. 97/80/EHS z roku 1997 o dôkaznom bremene v prípade diskriminácie založenej na pohlaví,


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

EÚ – smernice, týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/73/ES z roku 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky.

6. smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovného zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu

7. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitosti a rovného zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. Ide o prepracované znenie smernice 75/117/EHS, smernice 76/207/EHS, smernice 86/378/EHS a smernice 97/80/ES


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

SR

  • OSN

  • ratifikovala všetky dohovory

  • RE

  • ratifikovala všetky dohovory

  • Časť európskej antidiskriminačnej legislatívy zapracovaná do - zákonníka práce,

  • zákona o zamestnanosti,

  • zákona o službách a pod.

  • Úplná transpozícia - antidiskriminačný zákon


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

SR -Antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z. účinnosť 1. júla 2004

  • prebral len 3 smernice Rady EÚ

  • rasovú smernicu 2000/43/ES

  • rámcovú smernicu 2000/78/ES

  • 86/378 EHS v znení 96/97 ES o rovnakom zaobchádzaní v sociálnom zabezpečení

  • neimplementoval smernicu 2002/73/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky

  • chýbala úprava sexuálneho obťažovania a

  • vyrovnávacích opatrení na základe pohlavia

  • equality body


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Právna úprava diskriminácie - SR

Časť európskej antidiskriminačnej legislatívy zapracovaná do - zákonníka práce,

zákona o zamestnanosti,

zákona o službách a pod.

Úplná transpozícia - antidiskriminačný zákon


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

SR –Antidiskriminačný zákon

  • č. 365/2004 Z. z. účinnosť 1. júla 2004

  • prebral len 3 smernice Rady EÚ

  • rasovú smernicu 2000/43/ES

  • rámcovú smernicu 2000/78/ES

  • 86/378 EHS v znení 96/97 ES o rovnakom zaobchádzaní v sociálnom zabezpečení zamestnávateľské schémy


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

3 formálne oznámenia / 3 novely

  • konania o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva podľa čánku 226 tejto zmluvy

  • 1. č. 2006/2260 z 28.06.2006 neúplná alebo nesprávna transpozícia rasovej smernice 2000/43/ES

  • 2.č. 2006/2447 z 20.12.2006 neúplná alebo nesprávna transpozícia rámcovej smernice 2000/78/ES.

  • 3 č. 2006/2528 z 29.6.2007 neúplná alebo nesprávna transpozícia smernice 2002/73/ES

  • novely

  • zákon č. 326/2007 Z.z.,

  • zákon č.85/2008 Z.z. zaviedol definíciu sexuálneho obťažovania

  • zákon č.384/2008 Z.z. yaviedol hromadnú žalobu (vo verejnom záujme)‏

  • stále chýba úprava prijatia dočasných vyrovnávacích opatrení na základe pohlavia


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Antidiskriminačný zákonprekážky

  • Prenesenie dôkazného bremena

  • Súdne poplatky

  • Trovy konania

  • dôvody, že nie sú rozhodnutia NS SR týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia (známy prípad lekárky, ktorá, kvoli výške súdneho poplatku nepokračovala v odvolacom konaní, resp. sa diskriminované vôbec nerozhodnú pre riešenie diskriminácie súdnou cestou)‏


2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

Prenesenie dôkazného bremena

  • Smernica Rady č. 97/80/ES o dôkazom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia

  • § 11 antidiskriminačného zákona

  • (2) Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti (pôvodne predloží súdu dôkazy), z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.

  • Občiansky súdny poriadok - nie je upravené

  • Súdy sa preto môžu pridržiavať len procesného predpisu a vyhnúť sa aplikácii ustanovenia obsiahnutom v antidiskriminačnom zákone.


  • 2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

    Súdne poplatkya náhrady trov konania

    • § 9 ods.2 antidiskriminačného zákona

  • na súde sa možno domáhať, aby ten, kto diskriminoval:

  • - upustil od svojho konania

  • - napravil protiprávny stav, alebo

  • - poskytol primerané zadosťučinenie

  • v diskriminačných prípadoch mimo pracovných vzťahov často krát pripadá do úvahy len požadovanie primeraného zadosťučinenia

  • ak má byť zadosťučinenie odradzujúce musí byť dostatočne vysoké z čoho sa odvíja vysoký súdny poplatok

  • - v prípade neúspechu – náhrada trov konania žalovanej strane


  • 2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

    Inak:

    • rodové hľadisko musí byť integrované do bežných, každodenných záležitostí;

    • znamená to zabezpečiť, aby všetky opatrenia, aktivity boli robené so zreteľom na to, aký majú účinok na situáciu žien a mužov;

    • integrácia RR sa musí diať v priebehu plánovania, realizácie, monitorovania a hodnotenia


    2 modul pr vne aspekty rodovej diskrimin cie a rovnak ho zaobch dzania judr zuzana magurov

    Prečo je dôležité uplatňovať rodové hľadisko?

    • Spravodlivosť a demokracia (ženy by mali mať rovnaký podiel na spoločenských zdrojoch)‏

    • Ekonomický rast (vysoká zamestnanosť žien je dôležitá pre hospodárnosť spoločnosti, sociálny štát)‏

    • Demografický rast (prečo volia muži a ženy život bez detí?; záruka práce = ovplyvňuje rozhodnutie mať dieťa)‏

    • Vyššia miera osobnej slobody tak pre ženy ako aj pre mužov (možnosť rozvíjať svoje osobné vlohy a vlastnosti)‏

    • Výhody pre podnik/organizáciu

    • Rozdelenie zdrojov vo verejnom sektore


  • Login