Priorytety i działania Programu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty. Elementy PO KL. zatrudnienie. edukacja. Integracja społeczna. rozw ój zasobów ludzkich na terenach wiejskich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. adaptacyjność przedsiębiorstw.

Download Presentation

Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Priorytety i dzia ania programu operacyjnego kapita ludzki skierowane do o wiaty

Priorytety i działania Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

skierowane do oświaty


Elementy po kl

Elementy PO KL

zatrudnienie

edukacja

Integracja społeczna

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

adaptacyjność przedsiębiorstw

Postawy zdrowotne pracowników

administracja publiczna


Struktura po kapita ludzki

Struktura PO Kapitał Ludzki

IP

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

MPiPS

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

MPiPS

Priorytet III Wysoka jakość systemu edukacji

komponentcentralny

MEN

MNiSW

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

MRR

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

SW

SW

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

komponentregionalny

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

SW

SW

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Pomoc techniczna

SW


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.1 - Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty

 • 3.2 - Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

 • 3.3 - Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty1

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.4 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty

 • 3.5 - Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania

 • 3.6 - Rozwój kompetencji kluczowych

 • 3.7 - Rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty2

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.8 - Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami

 • 3.9 - Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty3

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.1 - Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty

 • Projekty systemowe

  Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty

  Rozwój systemu informacji oświatowej


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty4

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.2 - Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

  Projekty systemowe

 • Badania dotyczące jakości i efektywności egzaminów zewnętrznych

 • Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych

 • Przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty5

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.3 - Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego

 • Projekty systemowe

  - Programy wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty6

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.4 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty

 • 3.4.1 – Podniesienie efektywności systemu kształcenia nauczycieli – projekty konkursowe

 • Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty7

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.4 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty

 • 3.4.2 Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty8

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.5 - Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania

  3.5.1 – Innowacyjne programy nauczania – projekty konkursowe

  - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących min. Kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty9

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.5 - Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania

  3.5.2 – Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania – projekty systemowe

  - Zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy

  - Rozwój portalu edukacyjnego Scholaris


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty10

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.6 - Rozwój kompetencji kluczowych

 • Projekty konkursowe

 • Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo - matematycznych


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty11

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.7 - Rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego – projekty konkursowe

 • Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

 • Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno – zawodowej (w ramach portalu Scholaris)

 • Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty12

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.8 - Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami – projekty konkursowe

  - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty13

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • 3.9 - Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji – projekty systemowe

 • Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji

 • Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie


Priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty14

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty

 • Instytucja Pośrednicząca – Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – Departament Funduszy Strukturalnych

 • Projektodawcy – w procedurze konkursowej – wszystkie podmioty

 • Alokacja na priorytet III – 1 006 236 268 euro


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 • 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach1

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 • 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach2

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.1.1 –Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej– projekty konkursowe

 • Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 • Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (dłuższe godziny pracy, zatrudnienie personelu, dodatkowy nabór dzieci)

 • Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach3

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe

  - Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia, obejmujące:


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach4

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne

 • Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (w tym programy prewencyjne)

 • Programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego umożliwiające ukończenie kształcenia


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach5

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (szczególnie ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo – matematyczne)

 • Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym (szkolne ośrodki kariery)

 • Wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach6

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach7

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe

  - Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach8

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe

 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy

 • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna, efektywne programy doradztwa, etc.)


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach9

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – projekty konkursowe

 • Kampanie promujące kształcenie ustawiczne

 • Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem kształcenia

 • Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach10

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe

  - Studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli (np. Do nauczania drugiego przedmiotu, uzupełnienie wykształcenia, etc.)


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach11

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe

 • Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości i działania na rzecz rozwoju edukacji na obszarach wiejskich

 • Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców

 • Działania informacyjno - promocyjne


Priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach12

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Instytucja pośrednicząca – Urząd Marszałkowski

 • Projektodawcy – wszystkie podmioty

 • Alokacja na priorytet IX – 1 703 425 446 euro


Priorytety i dzia ania programu operacyjnego kapita ludzki skierowane do o wiaty

Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Dojlidy Fabryczne 26

15-555 Białystok

tel. 0 85 7499 158, fax 0 85 7329 484

www.bialystok.roefs.pl


Priorytety i dzia ania programu operacyjnego kapita ludzki skierowane do o wiaty

Dziękuję za uwagę


 • Login