Finanse mened erskie
Download
1 / 248

FINANSE MENEDZERSKIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1212 Views
 • Uploaded on

FINANSE MENEDŻERSKIE. Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski. WPROWADZENIE DO FINANSOW MENEDŻERSKICH. Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie. System wolnej przedsiębiorczości

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANSE MENEDZERSKIE' - crispin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finanse mened erskie

FINANSE MENEDŻERSKIE

Prof. dr hab. Sławomir I. BukowskiFinanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

System wolnej przedsiębiorczości

Mechanizm rynkowy jest formą organizacji gospodarki, w której indywidualni konsumenci i indywidualne przedsiębiorstwa za pośrednictwem rynków współdziałają w procesie rozwiązywania trzech głównych problemów ekonomicznych. Owe problemy można sprowadzić do następujących pytań:

 • Co i w jakiej ilości produkować ?

 • Jak produkować ?

 • Dla kogo produkować ?


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie1
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Gwarancją funkcjonowania mechanizmu rynkowego i opartego na nim systemu wolnej przedsiębiorczości jest względna wolność wyboru dokonywanego przez konsumenta i producenta (dostawcę) oraz wolność zawierania transakcji gospodarczych.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie2
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

W tym systemie zachodzi swoista gra między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami. Pierwsze starają się rozszerzać zakres regulacji, te drugie zaś bronią się przed tym, działając tak, aby zminimalizować negatywne skutki regulacji publicznej dla realizacji swojego długofalowego celu uwarunkowanego specyfiką systemu rynkowego oraz implikowanego przez prywatną własność.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie3
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Cel główny przedsiębiorstwa. Własność prywatna a efektywność

 • Przedsiębiorstwa realizują różne cele o różnych horyzontach czasowych.

 • Można tu wyróżnić m.in.: maksymalizację zysku (stopy zysku), maksymalizację sprzedaży, wzrost udziału w rynku, przetrwanie, utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia.

 • Cele te są jednak celami krótkiego okresu.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie4
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Cel główny przedsiębiorstwa, to cel długofalowy, integrujący działania właścicieli i zarządu firmy, cel wynikający z „logiki„ systemu rynkowego i tak ważnej determinanty, jaką jest prywatna własność kapitału. Własność prywatna dominuje w sprawnie funkcjonującej gospodarce rynkowej, generując bodźce do efektywnego gospodarowania zawsze ograniczonymi zasobami, którymi dysponuje przedsiębiorstwo.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie5
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Głównym długofalowym celem przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jest maksymalizacja wartości majątku właściciela przedsiębiorstwa, co w praktyce sprowadza się do maksymalizacji wartości firmy. Znajduje to wyraz w maksymalizacji rynkowej ceny akcji (udziałów) w przypadku spółek prawa handlowego.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie6
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Zgodnie z powyższym celem zarząd firmy musi poszukiwać takiej kombinacji poziomu akceptowanego ryzyka i oczekiwanych zysków, która maksymalizowałaby wartość firmy. Wobec powyższego maksymalizacja zysku jest celem krótkoterminowym, instrumentalnym w stosunku do celu głównego.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie7
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Jedną z determinant celu głównego przedsiębiorstwa jest prywatna własność, która określa efektywność działalności gospodarczej. Związek między własnością prywatną a efektywnością nie ma charakteru bezpośredniego i nie jest widoczny w krótkim okresie.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie8
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Teoretycznie wydawałoby się ,że dobrze zarządzane i zorganizowane nowoczesne przedsiębiorstwo państwowe może równie dobrze funkcjonować jak przedsiębiorstwo prywatne i osiągać porównywalną lub wyższą efektywność.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie9
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Jednakże, jeśli spojrzymy szerzej na tę kwestię i z punktu widzenia długiego okresu, to nasuną się następujące wnioski:

 • - Po pierwsze, w przedsiębiorstwie państwowym nie ma wyraźnie określonego właściciela, a wykonującym bezpośrednio lub pośrednio funkcje władcze w stosunku do przedsiębiorstwa i jego zarządu jest urzędnik państwowy, który bez względu na pozycje hierarchiczną nie ponosi odpowiedzialności majątkowej w takim stopniu jak prywatny właściciel (właściciele).

 • - Po drugie, przedsiębiorstwo państwowe w każdym systemie politycznym jest narażone na negatywną selekcję personelu kierowniczego oraz członków rad nadzorczych; Są oni nader często desygnowani na stanowiska w zarządach i radach nadzorczych z tzw. klucza politycznego, a nie dobierani wg kryteriów kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu.

 • - Po trzecie, państwowa forma przedsiębiorstwa sprzyja wzmacnianiu się roszczeniowych postaw związków zawodowych, których działania dezorganizują działalność gospodarczą, uniemożliwiają zarządzanie i racjonalne podejmowanie decyzji ekonomicznych, a często w konsekwencji destrukcyjnych działań prowadzą do bankructwa przedsiębiorstwa.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie10
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Powyższe czynniki wywierają negatywny wpływ na jakość zarządzania przedsiębiorstwem, a co za tym idzie na osiąganie zadowalających wyników finansowych. Brakuje silnej presji wymuszającej efektywność gospodarowania. Jednocześnie istnieją silne bariery natury instytucjonalno-społecznej oraz polityczne, które w wielu przypadkach hamują wręcz proces koniecznych dostosowań przedsiębiorstw państwowych do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie11
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

W przypadku firm prywatnych jest określony właściciel lub anonimowi właściciele (akcjonariusze).

Relacje między nimi a przedsiębiorstwem i jego organami kierowniczymi są oparte na rachunku ekonomicznym.

Każdy właściciel jest inwestorem, lokującym swój kapitał w celu jego pomnożenia. Stwarza to silną presję na zarządzających firmą, których kariera zawodowa w znacznej mierze zależy od akceptacji ich działań przez właścicieli.

Nawet w korporacjach o znacznym rozproszeniu akcji, gdzie sami zarządzający są znaczącymi akcjonariuszami, istnieją bodźce do skutecznego i efektywnego zarządu.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie12
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Rynek wywiera presję na wzrost wartości firmy, i wzrost wartości firmy jest kryterium oceny skuteczności pracy zawodowych menedżerów i ich profesjonalizmu. Funkcjonują oni na określonym rynku pracy, gdzie z jednej strony występują firmy reprezentowane przez organy nadzorcze, z drugiej zaś menedżerowie oferujący swoje kwalifikacje i doświadczenie. Tak więc w długim okresie przedsiębiorstwo prywatne jest z pewnością bardziej efektywne od państwowego.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie13
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Dwa warunki efektywności gospodarowania w skali mikroekonomicznej:

 • Własność prywatna (konieczny)

 • Konkurencja (wystarczający)


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie14
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Finanse koncentrują się na zagadnieniach szacowania i pozyskiwania aktywów produkcyjnych, zdobywania funduszów i wydatkowania zysków.

W obrębie finansów można wyodrębnić następujące wzajemnie powiązane ze sobą obszary:

 • rynki pieniężne i finansowe, które obejmują wiele zagadnień poruszanych w makroekonomii;

 • inwestowanie, które koncentruje się na decyzjach poszczególnych osób i instytucji finansowych, dotyczących wyboru papierów wartościowych, mogących tworzyć portfel inwestycyjny;

 • zarządzanie finansami (zwane również „finansami przedsiębiorstwa”), które dotyczy zarządzania firmą.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie15
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Zarządzanie finansami obejmuje pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszów w celu maksymalizacji efektywności i wartości przedsiębiorstwa.Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie17
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Funkcje zarządzania finansami

W przedsiębiorstwie można wyodrębnić następujące obszary działania:

 • produkcja;

 • badania i rozwój;

 • marketing;

 • księgowość;

 • finanse;

  Kierowanie przedsiębiorstwem jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania działalności we wszystkich wyżej wymienionych obszarach oraz wykorzystania wszystkich zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo dla osiągnięcia ustalonych celów.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie18
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Zarządzanie finansami jest integralną częścią procesu kierowania przedsiębiorstwem jako całością i jego funkcje obejmują:

 • określenie spodziewanych kosztów i korzyści wynikających z różnych form zaangażowania środków finansowych przedsiębiorstwa, tak w wymiarze krótko- , jak i długookresowym;

 • alokację środków oraz określenie jej kosztów (wybór przedsięwzięcia inwestycyjnego);

 • wybór źródeł finansowania i sposobów wykorzystania dostępnych środków zgodnie z celami przedsiębiorstwa;

 • szacowanie i ocenę przychodów oraz związanego z ich uzyskaniem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa.

 • Kilkakrotnie posłużono się powyżej terminem „inwestycje”, „inwestowanie”. Niezbędne jest sprecyzowanie, co rozumiemy pod tymi terminami.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie19
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Inwestycją jest każde zastosowanie kapitału w celu jego powiększenia. Inwestowanie jest przede wszystkim zagadnieniem z zakresu zarządzania finansami. Wymaga ono przeprowadzenia dokładnych studiów i rachunku ekonomicznego, które pozwolą dać odpowiedź na kluczowe pytania:

 • kiedy inwestować?

 • w co zainwestować?

 • ile zainwestować ?

 • jaki powinien być rozkład nakładów inwestycyjnych w czasie?Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie21
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

 • Otoczenie i warunki działania przedsiębiorstwa

 • Czynniki wewnętrzne

  • branża,

  • rentowność,

  • koszt kapitału własnego,

  • dostępność do źródeł finansowania.

 • Czynniki zewnętrzne

 • ekonomiczne,

 • prawne,

 • polityczne,

 • międzynarodowe


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie22
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Rola menedżera finansowego w przedsiębiorstwie:

 • organizuje i nadzoruje obieg informacji wewnętrznej, umożliwiającej kontrolę operacji finansowych,

 • przedkłada zarządowi informacje o sytuacji firmy,

 • decyduje o pozyskaniu kapitałów zewnętrznych,

 • utrzymuje kontakty z wierzycielami, dłużnikami, urzędami skarbowymi.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie23
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Rodzaje decyzji finansowych

w przedsiębiorstwie:

 • operacyjne,

 • inwestycyjne,

 • finansowe,

 • dywidendowe.


Finanse i zarz dzanie finansami wprowadzenie24
Finanse i zarządzanie finansami - wprowadzenie

Uwarunkowania zewnętrzne decyzji finansowych przedsiębiorstwaAnaliza finansowa1
ANALIZA FINANSOWA

 • Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa obejmuje

 • Analizę otoczenia przedsiębiorstwa:

  • ocena warunków społecznych i prawnych,

  • analiza rynku,

  • analiza konkurencji.

 • Analizę ekonomiczną:

 • analiza finansowa,

 • analiza techniczno – ekonomiczna.


Analiza finansowa2
ANALIZA FINANSOWA

Sposoby analizy finansowej

 • Analiza strukturalna

 • Analiza porównawcza

 • Analiza wskaźnikowa


Analiza finansowa3
ANALIZA FINANSOWA

Rodzaje analiz finansowych

 • Z punktu widzenia przeznaczenia:

  • analiza zewnętrzna,

  • analiza wewnętrzna.

 • Według kryterium czasu:

  • analiza retrospektywna (ex-post),

  • analiza bieżąca,

  • analiza prospektywna (ex-ante).

 • Z punktu widzenia przyjętej metody badań:

  • analiza funkcjonalna (problemowa),

  • analiza kompleksowa,

  • analiza decyzyjna.

 • Z uwagi na stopnie szczegółowości:

  • analiza ogólna,

  • analiza szczegółowa.


Analiza finansowa4
ANALIZA FINANSOWA

Podstawowe metody analizy finansowej

 • Analiza jakościowa (opisowa)

 • Analiza ilościowa

 • Metody deterministyczne

 • Metody stochastyczne


Analiza finansowa5
ANALIZA FINANSOWA

Podstawowe elementy sprawozdania finansowego:

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat,

 • rachunek przepływu środków pieniężnych,

 • informacja dodatkowa.


Analiza finansowa6
ANALIZA FINANSOWA

 • Analiza bilansu

 • Wstępna

  • porównawcza (pozioma)

  • analiza struktury (pionowa)

 • Wskaźnikowa


Analiza finansowa7
ANALIZA FINANSOWA

 • Dwie podstawowe zasady finansowania

 • Złota reguła bilansowa

 • Złota reguła finansowania (złota reguła bankowa)


Przep ywy finansowe r nica mi dzy bilansem a rachunkiem zysk w i strat
Przepływy finansowe – różnica między bilansem a rachunkiem zysków i strat

 • narzędziem służącym ocenie zdolności przedsiębiorstwa do utrzymania płynności finansowej są sprawozdania z przepływów finansowych: kapitałowych (funds flow) i pieniężnych (cash flow)

 • Źródło: M.Sierpińska, D.Wędzki. „Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie”. PWN, Warszawa 1998.


Analiza finansowa8
ANALIZA FINANSOWA rachunkiem zysków i strat

Rachunek z przepływów środków pieniężnych

 • Jest cennym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, których nie mogą dostarczyć bilans czy rachunek zysków i strat, z uwagi na fakt, że sporządzane są wyłącznie metodą memoriałową.Analiza finansowa9
ANALIZA FINANSOWA rachunkiem zysków i strat

Sprawozdania finansowe powinna cechować:

 • rzeczowość,

 • zrozumiałość,

 • wiarygodność,

 • kompletność,

 • sprawdzalność,

 • obiektywizm,

 • prawidłowość,

 • porównywalność,

 • aktualność.


Analiza finansowa10
ANALIZA FINANSOWA rachunkiem zysków i strat

 • Analiza wskaźnikowa obejmuje:

 • rentowność,

 • płynność finansową,

 • zdolność przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia,

 • sprawność działania,

 • wskaźniki rynku kapitałowego.


Analiza finansowa11
ANALIZA FINANSOWA rachunkiem zysków i strat

O czym mówią wskaźniki?

 • Wskaźniki płynności – o stopniu wypłacalności przedsiębiorstwa i jego zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań

 • Wskaźniki zadłużenia – jaka część majątku firmy finansowana jest z kapitałów obcych a jaka z kapitałów własnych

 • Wskaźniki obrotowości – jak efektywnie wykorzystywany jest majątek firmy

 • Wskaźniki rentowności – jaka część zainwestowanego kapitału przez właścicieli może zostać wypłacona w postaci dywidendy


ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH rachunkiem zysków i strat


Model du ponta
MODEL DU PONTA rachunkiem zysków i strat

 • Model Du Ponta bazuje na wybranych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz pokazuje zależności przyczynowo-skutkowe, jakie zachodzą pomiędzy najbardziej ogólnymi (syntetycznymi) wskaźnikami, takimi jak ROE czy ROA, i wskaźnikami występującymi na niższych poziomach piramidy


Model du ponta1
MODEL DU PONTA rachunkiem zysków i strat

 • Model opiera się na rozłożeniu informacji zawartych w najbardziej syntetycznych wskaźnikach na czynniki proste, o niższym stopniu ogólności. Przyjmuje się, że piramida Du Ponta może służyć zarówno jako narzędzie diagnostyczne, gdy chodzi o przeszłość, jak i jako narzędzie planistyczne w odniesieniu do przyszłości. Równocześnie sam proces analizy czy symulacji można przeprowadzać "oddolnie" lub "odgórnie".


Model du ponta2
MODEL DU PONTA rachunkiem zysków i strat

Przykład modelu wskaźników

Działalność firmy "X" w analizowanym okresie charakteryzowała się następującymi wielkościami: przychody ze sprzedaży - 100 000 zł, koszty operacyjne - 85 000 zł, wskaźnik zadłużenia aktywów - 49,62%, stopa oprocentowania zobowiązań - 13%, wskaźnik obrotu aktywami - 1,5. Obliczmy stopę zwrotu z kapitału własnego ROE oraz pozostałe parametry piramidy Du Ponta, przy stopie podatku dochodowego równej 19%.


Model du ponta3
MODEL DU PONTA rachunkiem zysków i strat

Tabela przedstawia schemat Du Ponta oraz wyliczenia do przykładu.

gdzie:

 • ROE - rentowność kapitału własnego (ang. return on equity),

 • ROA - rentowność aktywów (ang. return on assets),

 • TA/E - mnożnik kapitału własnego (ang. total assets to equity),


Model du ponta4
MODEL DU PONTA rachunkiem zysków i strat

 • ROS - rentowność netto sprzedaży (ang. return on sales),

 • TAT - efektywność wykorzystania aktywów, inaczej rotacja aktywów (ang. total asset turnover),

 • WZA - wskaźnik zadłużenia aktywów.


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (1) rachunkiem zysków i strat

1. Model Altmana I


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (2) rachunkiem zysków i strat

2. Model Altmana II


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (3) rachunkiem zysków i strat

3. Model Altmana III


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (4) rachunkiem zysków i strat

4. Model E. Mączyńskiej


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (5) rachunkiem zysków i strat

5. Model A. Hołdy (1993-1996)

Grupa niezagrożona upadłością - 95,0%

Grupa zagrożona upadłością - 90,0%

Łącznie - 92,5%


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (6) rachunkiem zysków i strat

6. Model J. Gajdki, D.Stosa (I) – 1994-1995

X1 = przychody ze sprzedaży/aktywa;

X2 = (zobowiązania krótkoterminowe/koszt wytworzonej produkcji sprzedanej) * 360 dni;

X3 = zysk netto/aktywa;

X4 = zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży;

X5 = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem;

Z = 0,7732059 - 0,0856425X1 + 0,0007747X2 + 0,9220985X3 + 0,6535995X4 - 0,594687X5

Z > 0,45 - brak zagrożenia upadłością

Skuteczność modelu - łącznie - 93%


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (7) rachunkiem zysków i strat

7. Model J. Gajdki, D.Stosa (II) - 1997

X1 - średnia wartość zobowiązań; krótkoterminowych / koszt wytworzenia produkcji sprzedanej * 360 dni;

X2 - zysk netto / średnia wartość aktywów w roku;

X3 - zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży;

X4 - aktywa ogółem / zobowiązania ogółem;

Z = - 0,3342 - 0,000500X1 + 2,055200X2 + 1,726000X3 + 0,115500X4

Z > 0 brak zagrożenia upadłością

Grupa niezagrożona upadłością - 100%

Grupa zagrożona upadłością - 100%

Łącznie - 100%


ANALIZA DYSKRYMINACYJNA (9) rachunkiem zysków i strat

8. Model E.Mączyńskiej i M.Zawadzkiego (model G) – 1997-2001

X1 - wynik operacyjny / aktywów;

X2 - kapitał własny / aktywa;

X3 – (wynik finansowy netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem;

X4 - aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe;

Z =9,498X1 + 3,566X2 + 2,903X3 + 0,452X4 - 1,498

Z > 0 brak zagrożenia upadłością

Grupa niezagrożona upadłością - 95,5%

Grupa zagrożona upadłością - 81,3%

Łącznie - 88,4%


Planowanie finansowe

PLANOWANIE FINANSOWE rachunkiem zysków i strat


Planowanie finansowe1
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Planowanie finansowe umożliwia:

 • podejmowanie trafnych decyzji gospodarczych sprzyjających wzrostowi wartości firmy,

 • właściwe kojarzenie skutków bieżących i perspektywicznych decyzji finansowych,

 • przewidywanie skali i skutków ryzyka finansowego oraz podjęcie działań zaradczych.


Planowanie finansowe2
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Prognozowanie

 • przewidywanie rozwoju sytuacji i wynikających z tego skutków

  Planowanie

 • wyznacza cele oraz metody i środki służące realizacji tych celów


Planowanie finansowe3
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Czynniki warunkujące proces planowania finansowego:

 • branża i specyfika rynku, na którym działa jednostka gospodarcza,

 • horyzont czasowy obejmowany planowaniem finansowym.


Planowanie finansowe4
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Ze względu na horyzont czasowy planowanie finansowe można podzielić na:

 • długookresowe (strategiczne, korporacyjne),

 • krótkookresowe.


Planowanie finansowe5
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Ze względu na kierunek w strukturze organizacyjnej, wzdłuż którego przebiega proces planowania wyróżnia się planowanie:

 • odgórne,

 • oddolne.


Planowanie finansowe6
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Czynniki warunkujące sposób przygotowania planu finansowego:

 • charakter formalno-prawny przedsiębiorstwa,

 • otoczenie rynkowe w branży przedsiębiorstwa,

 • cel, dla którego sporządza się plan finansowy,

 • podejście wynikające z ogólnej kultury jednostki.


Planowanie finansowe7
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Metody planowania finansowego:

 • Ze względu na przyjęty horyzont czasowy:

  • planowanie na stały, ściśle określony okres,

  • planowanie kroczące

 • Ze względu na sposób opracowania planu:

  • planowanie przyrostowe,

  • planowanie „od zera”


Planowanie finansowe8
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Podejmowanie decyzji wymaga stosowania odpowiednich narzędzi ekonomicznych, a w szczególności:

 • analizy sytuacji finansowej, umożliwiającej ocenę zgodności przebiegu operacji finansowych w stosunku do założeń,

 • planowania finansowego, będącego narzędziem sterowania procesami


Cele rachunkiem zysków i strat

Wybory

produkt-rynek

Popyt

Sprzedaż

Planowane inwestycje

Przyszła konkurencja

Zapotrzebowanie na dodatkowe fundusze

Dostępne źródła finansowania

Plan finansowy

Cele firmy w budowie planu finansowego


Planowanie finansowe9
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Elementy składowe planu finansowego

 • Preliminarz obrotów gotówkowych (zwany również kasowym),

 • Preliminarz zysków i strat (wyników finansowych),

 • Planowany bilans majątkowy,

 • Preliminarz przepływów pieniężnych.


Planowanie finansowe10
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Dobór zasad amortyzacji majątku trwałego a optymalizacja nadwyżki finansowej

 • Nadwyżka finansowa – zysk netto + dokonane w danym okresie odpisy z tytułu stopniowego zużywania się obiektów majątku trwałego, zaliczonych do kosztów działalności.

 • Co wybrać?

  • szybsze zamortyzowanie nakładów poniesionych na majątek trwały przy niższym zysku

  • wcześniejsze wykazanie wyższych zysków i rozłożenie amortyzacji na dłuższy czas


Planowanie finansowe11
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

 • Metody amortyzacji

 • Proporcjonalna

 • Degresywna


Planowanie finansowe12
Planowanie finansowe rachunkiem zysków i strat

Techniki planowania finansowego

 • Tradycyjne

 • Budżetowe

 • Ośrodków odpowiedzialności

 • Strategiczne


Pr g rentowno ci bep b reak e ven p oint

PRÓG RENTOWNOŚCI – BEP rachunkiem zysków i strat(Break- Even- Point)

W zarządzaniu przedsiębiorstwem szczególnie

ważna jest odpowiedz na pytanie: kiedy

sprzedaż zacznie przynosić zysk.

Z tej racji, iż przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe sprzedaż wyrobów do określonej wysokości nie przynosi zysku.

Próg rentowności to wielkość sprzedaży równoważąca poniesione koszty.


Graficzne uj cie progu rentowno ci
GRAFICZNE UJĘCIE PROGU RENTOWNOŚCI rachunkiem zysków i strat


Pr g rentowno ci ilo ciowy dla produkcji jednoasortymentowej
PRÓG RENTOWNOŚCI ILOŚCIOWY DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ

 • Ilościowy próg rentowności, gdy:

  KC = KS

  wówczas w progu rentowności:

  P = KS

  c*X = KS

  czyli ilościowy próg rentowności można zapisać:

  Xpr = KS/c

 • Gdy występują koszty zmienne, wówczas próg rentowności wynosi:

  c*X = KS +kz*X

  X(c-kz) = KS

  Xpr = KS/(c-kz)


Schemat rachunku wynik w
SCHEMAT RACHUNKU WYNIKÓW JEDNOASORTYMENTOWEJ

Schemat rachunku wyników w oparciu o koszty stałe i zmienne jest następujący:

Przychody

-Koszty zmienne (KZ)

= Marża brutto (MB)

- Koszty stałe (KS)

= Zysk operacyjny (Zo)


Pr g rentowno ci ilo ciowy dla produkcji jednoasortymentowej1
PRÓG RENTOWNOŚCI ILOŚCIOWY DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ

Z definicji progu rentowności i marży brutto wynika, że w progu rentowności:

PC = KC

oraz

MB = KS

P-KZ = KS

X(c – kz) = KS

Ks

xpr -----

c-kz


Ilo ciowy pr g rentowno ci dla produkcji jednoasortymentowej
ILOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI DLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ

Próg rentowności wyraża się ilością produkcji:

Ks

xpr -----

c–kz

Przykład:

x – 6.000 szt.

c – 10 zł

kz – 8 zł

KS – 10.000 zł

1.Ustal ilościowy próg rentowności.

2. Przedstaw graficznie próg rentowności w dwóch wariantach:

 • na podstawie przychodów i kosztów całkowitych

 • na podstawie marzy brutto i kosztów stałych


Warto ciowy pr g rentowno ci dla produkcji jednoasortymentowej
WARTOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI JEDNOASORTYMENTOWEJDLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ

Próg rentowności wartościowy:

Ks

c * xpr --------

1- kz/c


Wska n ik pokrycia
WSKA JEDNOASORTYMENTOWEJŹNIK POKRYCIA

 • Wskaźnik pokrycia wyraża udział marży brutto w przychodach.

 • Informuje on jaka część przychodu ze sprzedaży pozostanie po pokryciu kosztów zmiennych na pokrycie kosztów stałych i na zysk.

    Wpo 1  kz / c lub

  Wpo  1  Kz / P lub

  Wpo (P – Kz) / P


Warto ciowy pr g rentowno ci dla produkcji jednoasortymentowej1
WARTOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI JEDNOASORTYMENTOWEJDLA PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ

Próg rentowności wartościowy:

Ks

P --------

Wp

Można to też wyprowadzić z formuły:

MB = Wpo * P

Marża brutto w progu rentowności równa się kosztom stałym.


Wska nik pewno ci bezpiecze stwa
WSKAŹNIK PEWNOŚCI (BEZPIECZEŃSTWA) JEDNOASORTYMENTOWEJ

Znając próg rentowności możemy dowiedzieć się o

ile możemy obniżyć sprzedaż nie ponosząc strat

Mówi nam o tym margines bezpieczeństwa, który

obliczamy następująco:

Mbe = Xrz - Xpr

lub w ujęciu względnym

Wpe = (Xrz – Xpr) /Xrz * 100

lub

Wpe  1  Xpr/Xrz

 gdzie:

Xpr- rozmiary produkcji w progu rentowności

Xrz- rozmiary produkcji maksymalne lub normalne.

Wskaźnik ten informuje o jaki procent można zmniejszyć maksymalne lub normalne (rzeczywiste) rozmiary

produkcji do poziomu progu rentowności.
Pr g rentowno ci produkcji wieloasortymentowej1
PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ JEDNOASORTYMENTOWEJ

 • Wpływ na wielkość progu rentowności produkcji wieloasortymentowej mają te same czynniki, które wyznaczają próg dla produkcji jednorodnej, a więc:

  -koszty zmienne jednostkowe poszczególnych asortymentów,

  - ceny sprzedaży poszczególnych asortymentów,

  - koszty stałe okresu.

  Im większy będzie udział produkcji z wyższym

  wskaźnikiem pokrycia niż przeciętny, tym szybciej

  osiągnie się punkt krytyczny, to jest przy niższym

  przychodzie za sprzedaży.


Analiza zale no ci produkcja koszty zysk r wnanie zysku na sprzeda y
ANALIZA ZALEŻNOŚCI PRODUKCJA - KOSZTY – ZYSK JEDNOASORTYMENTOWEJRÓWNANIE ZYSKU NA SPRZEDAŻY


Analiza zale no ci produkcja koszty zysk
ANALIZA ZALEŻNOŚCI JEDNOASORTYMENTOWEJPRODUKCJA - KOSZTY - ZYSK

 • Za pomocą prostych formuł matematycznych

  istnieje możliwość ustalenia wpływu zmian

  poszczególnych pojedynczych zmiennych lub

  ich kombinacji na zysk lub inne zmienne

  decyzyjne występujące w równaniu zysku.

 • Na przykład, jak wpłynie spadek ceny na

  rozmiary sprzedaży, które zapewnią

  osiągnięcie planowanego zysku przy

  niezmienionych kosztach.


Ustalanie wymaganego poziomu danego czynnika
Ustalanie wymaganego poziomu danego czynnika JEDNOASORTYMENTOWEJ

 • Przekształcając odpowiednio równanie zysków dowiadujemy się jak na poziom każdego z czynników wpływają pozostałe, to znaczy jaki powinien być poziom badanego czynnika, aby osiągnąć zakładany zysk przy niezmienionych pozostałych czynnikach.

 • Jest to więc wymagany poziom danego czynnika.Ceny sprzedaży, która zapewni osiągnięcie planowanego zysku przy określonych rozmiarach produkcji(wymagany poziom ceny)


Poziom kosztów, który zapewniłby osiągnięcie planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży(wymagany poziom kosztów)


D wignie
Dźwignie planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Dźwignia operacyjna ( np. = 1.8 – oznacza wzrost zysku operacyjnego o 1,8% w wyniku wzrostu wartości sprzedaży o 1%)

 • Dźwignia finansowa ( np. = 1,8 – oznacza wzrost zysku netto o 1,8% w wyniku wzrostu zysku operacyjnego o 1%)


D wignie1
Dźwignie planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Dźwignia łączna ( np. 1,8% - oznacza wzrost zysku netto o 1,8% w wyniku wzrostu wartości sprzedaży o 1%

  Zn –zysk netto, Zo- zysk operacyjny, S- wartość sprzedaży netto


D wignia finansowa
Dźwignia finansowa planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

PRZYKŁAD

 • Załóżmy, że w przedsiębiorstwie „Maciuś” S.A. aktywa ogółem wynoszą Ao = 60.000 PLN, zysk operacyjny wynosi Zo = 18.000PLN,

 • stopa podatkowa T = 40%, stopa procentowa r = 20%. Rozważmy trzy warianty finansowania aktywów ogółem:

 • Wariant A: kapitały własne KW = 60.000 PLN;

 • Wariant B: kapitały własne KW= 40.000 PLN, zaś kredyty KR = 20.000;

 • Wariant C: kapitały własne KW=20.000 PLN, kredyty KR=40.000 PLN;

 • Obliczmy dla każdego wariantu rentowność aktywów ogółem (liczoną jako zysk operacyjny/aktywa ogółem), zysk netto, rentowność kapitałów własny.


D wignia finansowa1
DŹWIGNIA FINANSOWA planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Efekty dźwigni finansowej są widoczne we wzroście rentowności kapitałów własnych przy odpowiednim wzroście zastosowania kapitałów obcych w finansowaniu działalności gospodarczej. Jest to odczuwalne wówczas, gdy stopa oprocentowania jest niższa od stopy rentowności majątku przedsiębiorstwa, liczonej jako relacja zysku operacyjnego do aktywów ogółem.


D wignia finansowa2
Dźwignia finansowa planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Powyższy przykład ilustruje następującą prawidłowość: Stopa rentowności kapitałów własnych zwiększa się w miarę wzrostu zadłużenia przedsiębiorstwa pod warunkiem, że stopa procentowa od kapitałów obcych jest niższa niż rentowność majątku (aktywów ogółem) liczona jako zysk operacyjny do wartości aktywów ogółem.


Planowanie finansowe13
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

METODA PROCENTOWEGO UDZIAŁU W SPRZEDAŻY

 • Planowanie finansowe, którego efektem są projekcje finansowe, sprawozdania finansowe „pro forma” rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec danego roku i dotyczy roku następnego, ewentualnie kilku następnych lat.

 • Podstawą planowania stanowią dane historyczne dotyczące wyników ekonomicznych zawarte w księgach handlowych i sprawozdaniach finansowych.


Planowanie finansowe14
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Etap I

 • Punktem wyjścia jest oszacowanie wielkości sprzedaży oraz wpływów ze sprzedaży przewidywanych w okresie planistycznym.


Planowanie finansowe15
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Etap II

Następnie niezbędne jest wyodrębnienie pozycji kosztów bezpośrednio zależnych od sprzedaży (koszty zmienne) oraz ich oszacowanie dla przewidywanego poziomu sprzedaży. Dokonuje się tego poprzez określenie procentowego udziału kosztów zmiennych zależnych od sprzedaży na podstawie danych historycznych, a następnie mając wskaźniki procentowe i wielkość przewidywanej sprzedaży w wyrażeniu wartościowym określamy przewidywany poziom tych kosztów w okresie planistycznym.


Planowanie finansowe16
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Etap III

 • W ramach tego etapu dokonujemy szacunku kosztów stałych - niezależnych od sprzedaży ( np. amortyzacji, kosztów finansowych, stałych kosztów pośrednich, kosztów zarządu ) metodą analityczną, przyjmując określone założenia na podstawie dokonanych wcześniej analiz cząstkowych.


Planowanie finansowe17
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Etap IV

 • Dokonujemy zestawienia rachunku wyników.


Planowanie finansowe18
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Etap V

 • Przygotowujemy wstępne zestawienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, zapotrzebowania na fundusze, zestawienie przepływów pieniężnych oraz bilansu. Dokonujemy równoważenia bilansu, co wymaga podjęcia ostatecznej decyzji co do sposobu finansowania przedsiębiorstwa. Na tym etapie dokonuje się również korekty takich wielkości, jak zakładane zobowiązania, należności i zapasy.


Planowanie finansowe19
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Zazwyczaj sporządza się projekcje finansowe w trzech wariantach : podstawowym, pesymistycznym i optymistycznym. Pozwala to na określenie przewidywanej sytuacji przedsiębiorstwa w warunkach gorszych od przewidywanych w wariancie podstawowym oraz lepszych. Daje to możliwość elastycznego dostosowania się firmy do ewentualnych zmian warunków gospodarowania w stosunku do przewidywanych w wariancie podstawowym założeń.


Planowanie finansowe20
Planowanie finansowe planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Założenia dotyczące wariantów pesymistycznego i optymistycznego formułuje się metodą ekspercką, a więc w oparciu o analizy i opinie ekspertów z różnych dziedzin, związanych z obszarem działania przedsiębiorstwa oraz jego otoczeniem.

 • Niezwykle przydatną metodą jest tutaj SWOT - analiza mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. Metoda ta pozwala w sposób systematyczny określić zarówno stan obecny, jak również przyszłe warunki działania przedsiębiorstwa.


FINANSOWANIE DŁUGOOKRESOWE, KOSZT I STRUKTURA KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Struktura i wielko kapita w w przedsi biorstwie
STRUKTURA I WIELKOŚĆ KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Struktura i wielko kapita w w przedsi biorstwie1
STRUKTURA I WIELKOŚĆ KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Przyczyny uzupełniania kapitałów własnych

 • Stworzenie podstawy do rozwoju przedsiębiorstwa i możliwości zaciągania kredytów;

 • Eliminowanie groźby upadłości, wskutek naruszenia płynności finansowej lub powstania strat;

 • Usunięcie skutków deprecjacji kapitałów własnych spowodowanej inflacją.


Struktura i wielko kapita w w przedsi biorstwie2
STRUKTURA I WIELKOŚĆ KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Decyzje o zmniejszaniu kapitału własnego mogą być podejmowane w przypadkach

 • Ograniczenia działalności przedsiębiorstwa;

 • Wycofania z przedsiębiorstwa części kapitału własnego w celu ulokowania go w innym przedsięwzięciu;

 • Dążenia do zoptymalizowania struktury kapitałów spółki, w celu zwiększenia stopnia zyskowności;

 • Pokrycia poniesionych strat;

 • Potrzeby wykupu własnych akcji, kiedy na giełdzie panuje bessa;


Koszt kapita u
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u1
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u2
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u3
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u4
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u5
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u6
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u7
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

ŚREDNIOWAŻONY KOSZT KAPITAŁU

 • W analizach ekonomicznych można posługiwać się średnioważonym kosztem kapitału. Kategoria ta ma zastosowanie w planowaniu bieżącej działalności firmy, np. przy wyborze asortymentowego programu produkcji. Kryterium wyboru można sformułować następująco: uzyskana rentowność sprzedaży (zysk netto do sprzedaży netto) lub stopa zysku z kapitału (zysk netto do kapitału) musi być wyższa od średnioważonego kosztu kapitału.


Koszt kapita u8
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Koszt kapita u9
KOSZT KAPITAŁU planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

KRAŃCOWY KOSZT KAPITAŁU

 • Krańcowy koszt kapitału ( MCC ) jest to koszt ostatniego złotego nowego kapitału, który firma pozyskuje; koszt krańcowy rośnie, gdy w danym okresie pozyskuje się coraz więcej kapitału

 • Wszystkie przedsięwzięcia rozwojowe można uszeregować wg wielkości stopy zwrotu od kapitału, a wszystkie źródła finansowania (kredyty, obligacje, emisje akcji itp.) wg faktycznego kosztu kapitału. Zrównanie się stopy zwrotu z kapitału i faktycznego kosztu kapitału wyznacza grupę przedsięwzięć rozwojowych i źródeł finansowania inwestycji opłacalnych dla danej firmy.


Struktura i wielko kapita w w przedsi biorstwie3
STRUKTURA I WIELKOŚĆ KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Struktura i wielko kapita w w przedsi biorstwie4
STRUKTURA I WIELKOŚĆ KAPITAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Rodzaje strategii finansowania

 • Strategia zachowawcza (tradycyjna)

 • Strategia umiarkowana (harmonijna, równowagi)

 • Strategia dynamiczna


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Docelowa struktura kapitałowa firmy, to zestawione w odpowiednich proporcjach zadłużenie (zobowiązania długo - i krótkoterminowe), zwykły kapitał akcyjny, uprzywilejowany kapitał akcyjny, jakimi firma zamierza finansować swoją działalność gospodarczą.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej1
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Kształtowanie docelowej struktury kapitałowej firmy musi uwzględniać dwa warunki:

 • maksymalizację korzyści udziałowców/akcjonariuszy firmy, co znajduje wyraz w rosnącej stopie rentowności kapitałów własnych (ROE);

 • jednoczesne zapewnienie właściwego poziomu bieżącej i przyszłej płynności finansowej (zdolności do terminowego regulowania zobowiązań), ograniczenie ryzyka utraty płynności do uznanych za rozsądne granic.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej2
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Optymalna struktura kapitału to taka struktura, która prowadzi do osiągnięcia optymalnej równowagi między ryzykiem i zyskiem, a przez to maksymalizuje cenę kapitału akcyjnego


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej3
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Wybór optymalnej struktury kapitałów wymaga rozpatrzenia skutków pozyskiwania kapitałów obcych z różnych źródeł. Kapitały te występują w dwóch zasadniczych formach:

 • kapitały długoterminowe (termin spłaty powyżej 1 roku);

 • kapitały krótkoterminowe (okres spłaty do 1 roku).

  Pomiędzy dwoma grupami aktywów: aktywami trwałymi (majątkiem trwałym) i aktywami bieżącymi(majątkiem obrotowym) a strukturą kapitałów istnieje istotny związek decydujący o stabilności firmy i ryzyku utraty płynności a nawet upadłości.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej4
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Generalnie obowiązuje zasada, że wartość majątku trwałego powinna być w pełni pokryta kapitałem stałym (zobowiązania długoterminowe + kapitały własne). Innymi słowy: Utrzymanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby wartość netto majątku trwałego była pokryta w pełni stabilnymi źródłami finansowania, jakimi są kapitały własne i takie kredyty oraz pożyczki, których okres spłaty przekracza co najmniej 1 rok.

 • Naruszanie tej zasady prowadzi w przypadku żywiołowo rozwijających się firm do upadłości wskutek przeinwestowania i trwałej utraty płynności.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej5
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Jeśli chodzi o majątek obrotowy, to można drogą analizy wyodrębnić pewną minimalną wielkość tego składnika aktywów, obejmującą zapasy i należności, stale z okresu na okres powtarzającą się oraz część zmienną. Pierwsza z nich reprezentuje zatem stałe, a druga zmienne zapotrzebowanie na kapitały.

Biorąc pod uwagę ten podział można wyodrębnić trzy główne strategie finansowania majątku obrotowego, stosowane w praktyce gospodarczej:

 • pełne finansowanie kapitałem stałym;

 • pełne finansowanie krótkoterminowym kapitałem obcym;

 • częściowe pokrycie kapitałem stałym (w zasadzie części stałej majątku obrotowego) i częściowe krótkoterminowym kapitałem obcym


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej6
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Pierwsza strategia pozwala przedsiębiorstwu na stabilizację sytuacji finansowej i uzyskanie nadwyżki finansowej. Nie występują tutaj zobowiązania bieżące przewyższające zasoby pieniężne. Powstaje natomiast problem znalezienia rentownej lokaty dla nadwyżek pieniężnych, co jest szczególnie trudne w warunkach inflacji.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej7
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

PRZYKŁAD

 • Przedsiębiorstwo „Maciuś” S.A. posiada znaczne nadwyżki pieniężne i poszukuje rentownej lokaty. Maksymalna stopa oprocentowania ewentualnej lokaty wynosi 20% w stosunku rocznym. Roczna stopa inflacji wynosi 17%, zaś stopa podatkowa 38%.

 • Efektywna stopa procentowa w przypadku lokaty wynosi zatem:

 • 20%-(20%*0,4)=12%

 • Jeżeli uwzględnimy stopę inflacji to realna efektywna stopa procentowa będzie ujemna i wyniesie: -5%. A więc środki pieniężne ulęgną deprecjacji.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej8
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Druga strategia jest wysoce ryzykowna.

  Oznacza ona, że firma funkcjonuje z zerowym kapitałem obrotowym netto (net working capital).

  W praktyce strategia ta wymaga stałego refinansowania kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

  Każde zakłócenie w tej sferze może łatwo spowodować trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Powstaje wówczas „efekt domina”, gdyż wiadomość o zaległych płatnościach powoduje przeważnie wycofywanie się kolejnych pożyczkodawców z dalszego refinansowania kredytów, pogłębiając niedobór środków pieniężnych


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej9
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Trzecia strategia jest strategią pozwalającą na uniknięcie wad pierwszej i drugiej. Ponadto stwarza ona pewne pole manewru dla maksymalizacji wyniku finansowego dzięki wykorzystaniu kapitałów obcych. Sprowadza się ona do zastosowania kombinacji kapitału stałego i kapitałów obcych krótkoterminowych w finansowaniu aktywów bieżących.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej10
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Głównym problemem jest określenie, jakie powinny być optymalne proporcje między kapitałem stałym i kapitałami krótkoterminowymi zaangażowanymi w finansowanie aktywów bieżących. Można wyróżnić tu dwa alternatywne rozwiązania:

  • Skalkulowanie wielkości stałej części zapasów i należności oraz przyjęcie założenia, że ich równowartość powinna być pokryta kapitałem stałym, zaś pozostała część aktywów bieżących kapitałami krótkoterminowymi.

  • Przyjęcie uproszczonego założenia, że maksymalny stan całości zobowiązań krótkoterminowych powinien kształtować się zgodnie z przyjętym przez dane przedsiębiorstwo wskaźnikiem pokrycia środkami obrotowymi (wskaźnik płynności bieżącej). Wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale 1,2-2.To rozwiązanie jest proste i można je uznać za trafne, jak wskazuje na to praktyka. Nadwyżka wartości majątku obrotowego obejmującego w tym przypadku również środki pieniężne, powinna bowiem umożliwić terminowe regulowanie zobowiązań krótkoterminowych nawet w razie przejściowego zmniejszenia wpływów ze sprzedaży.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej11
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Teoria finansów nie jest w stanie określić uniwersalnej formuły umożliwiającej ustalenie optymalnej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, gdyż dążenie do wzrostu rentowności przy zachowaniu „rozsądnego” stopnia ryzyka finansowego wymaga uwzględnienia wielu złożonych czynników. Możliwa jest jednak kalkulacja tej struktury dla określonego przedsiębiorstwa, na podstawie przedstawionych powyżej zasad.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej12
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

W przedsiębiorstwie powinno się z góry ustalić:

 • optymalny poziom wskaźnika płynności bieżącej na poziomie mieszczącym się w przedziale 1,2-2;

 • maksymalny poziom zadłużenia długoterminowego i krótkoterminowego w stosunku do aktywów ogółem;

 • minimum kapitałów własnych w relacji do aktywów ogółem;

  Niestety nie istnieją w tym ostatnim przypadku jakiekolwiek ustalone uniwersalne normy. W oparciu o doświadczenia praktyczne przyjmuje się, że w firmach handlowych wskaźnik pokrycia aktywów ogółem kapitałami własnymi powinien sięgać 30%, zaś w firmach produkcyjnych od 40% do 50%.


Zagadnienie optymalnej struktury kapita owej13
Zagadnienie optymalnej struktury kapitałowej planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Kalkulacja optymalnej struktury kapitałów umożliwia konfrontację struktury optymalnej z rzeczywistością.

 • Dzięki temu można odpowiednio korygować politykę kredytową, a także określać granice zadłużenia, których przekroczenie zagraża istnieniu firmy.

 • Ustalenie optymalnej struktury kapitałów powinno być punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji kapitałowych związanych z inwestycjami


Zarz dzanie kapita em obrotowym

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Zarz dzanie kapita em obrotowym1
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Zapotrzebowanie na kapita obrotowy
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Zapotrzebowanie na kapitał służący finansowaniu środków obrotowych (kapitał obrotowy brutto)jest częściowo stałe, jeśli dotyczy minimalnego poziomu tego majątku oraz częściowo zmienne

Źródło: W.Bień. „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. „Difin”, Wa-wa 2001.


Dodatni zerowy i ujemny kapita obrotowy
Dodatni, zerowy i ujemny kapitał obrotowy planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Źródło: M.Sierpińska, D.Wędzki. „Zarządzanie płynnościąfinansową w przedsiębiorstwie”. PWN, Warszawa 1998.


Zarz dzanie kapita em obrotowym2
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU

Do majątku obrotowego zalicza się:

 • środki mające wyraz finansowy (gotówka, papiery wartościowe, należności, rozliczenia międzyokresowe),

 • środki rzeczowe (zapasy).

  Kapitał obrotowy brutto – aktywa finansowane zobowiązaniami bieżącymi oraz częścią zobowiązań długoterminowych lub częścią kapitałów własnych.

  Kapitał obrotowy netto = kapitał stały – majątek trwały

  (podejście kapitałowe)

  lub

  Kapitał obrotowy netto = Aktywa bieżące – krótkoterminowe źródła finansowania aktywów bieżących

  (podejście majątkowe)


Kryteria i cechy strategii
Kryteria i cechy strategii planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Źródło: D.Krzemińska. „Finanse przedsiębiorstwa”. W-wo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.


Strategie finansowania aktyw w obrotowych netto
Strategie finansowania aktywów obrotowych planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży(netto)

Źródło: M.Sierpińska, D.Wędzki. „Zarządzanie płynnościąfinansową w przedsiębiorstwie”. PWN, Warszawa 1998.


Strategie kapita u obrotowego
Strategie kapitału obrotowego planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Źródło: R.Neveu. „Fundamentals of Managerial Finance”. South-West Publishing Co., Cincinnati 1985.


Zarz dzanie kapita em obrotowym3
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • polega na określeniu takiego obszaru stanów gotówki, który z punktu widzenia kierownictwa zapewniałby oczekiwany poziom płynności finansowej

  Model Baumola

 • model równoważenia środków pieniężnych i krótkoterminowych zbywalnych papierów wartościowych.

  Model Millera-Orra

 • model optymalnej wielkości gotówki


Cykl operacyjny
Cykl operacyjny planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Zarz dzanie kapita em obrotowym4
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Zarządzanie należnościami

 • Odroczenie zapłaty oznacza udzielenie odbiorcy kredytu, który może mieć charakter:

 • manipulacyjny,

 • właściwy kredyt handlowy (kupiecki).


Zarz dzanie kapita em obrotowym5
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Składniki polityki kredytowej przedsiębiorstwa

 • Okres kredytowania

 • Standardy kredytowe

 • Polityka ściągania należności

 • Rabaty


Zarz dzanie kapita em obrotowym6
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Strategie udzielania kredytów kupieckich

 • Strategia konserwatywna

 • Strategia umiarkowana

 • Strategia agresywna


Zarz dzanie kapita em obrotowym7
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Wskaźnik polityki kredytowej

 • Miernikiem służącym analizie strategii kredytowej przedsiębiorstwa jest:

  Wskaźnik polityki kredytowej = cykl należności / termin płatności

  Np. przy realizacji polityki konserwatywnej wskaźnik polityki kredytowej jest bliski jedności


Zarz dzanie kapita em obrotowym8
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Kalkulacja opłacalności kredytowej wymaga uwzględnienia:

 • wielkości wzrostu wielkości sprzedaży,

 • towarzyszący temu wzrost kosztów zmiennych działalności operacyjnej,

 • wzrostu należności od odbiorców,

 • kosztu zaangażowania dodatkowych kapitałów na sfinansowanie wzrostu należności oraz przewidywane straty, w wyniku opóźnień lub braku zapłaty od odbiorców.


Zarz dzanie kapita em obrotowym9
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Ocena wiarygodności płatniczej klienta oraz udzielania kredytów:

 • Upewnienie się, czy firma ubiegająca się o kredyt rzeczywiście istnieje.

 • Rozpoznanie skłonności klienta do terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec dostawców.

 • Przedstawienie przez klienta dokumentów świadczących o regulowaniu zobowiązań podatkowych.

 • Uzyskiwanie informacji od wywiadowni gospodarczych.

 • Wsparcie biur detektywistycznych.

 • Ocena podatności klienta na zmiany koniunktury gospodarczej.

 • Przedstawienie przez kontrahenta wariantów zabezpieczeń.


Zarz dzanie kapita em obrotowym10
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Fazy windykacji należności:

 • postępowanie negocjacyjno-upominawcze,

 • postępowanie sądowo-egzekucyjne.


Zarz dzanie kapita em obrotowym11
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Źródła finansowania udzielanych kredytów handlowych:

 • kredyt handlowy,

 • kredyt bankowy,

 • zastaw należności,

 • cesja należności,

 • kredyt wekslowy,

 • emisja krótkoterminowych papierów dłużnych,

 • faktoring.


Zarz dzanie kapita em obrotowym12
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Możliwości płatności:

 • zaliczka,

 • płatność kasowa,

 • krótki termin płatności,

 • długi termin płatności,

 • karne odsetki.


Zarz dzanie kapita em obrotowym13
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Opusty cenowe:

 • opust hurtowy,

 • skonto kasowe,

 • opust sezonowy,

 • opust funkcjonalny.


Zarz dzanie kapita em obrotowym14
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Przesłanki utrzymywania zapasów

w przedsiębiorstwie

1. Firma może otrzymywać opusty cenowe związane z dokonywaniem zakupów materiałowych w większych partiach dostaw.

2. Zapobiega się w ten sposób skutkom braku zapasów, co może prowadzić do przerwania ciągłości produkcji i sprzedaży.

3. Firmy gromadzą zapasy, chcąc uchronić się przed niekorzystnymi zmianami cen. Zmniejszone zostaje ryzyko zmiany cen, ryzyko kursowe przy zakupach dokonywanych w walutach obcych lub ryzyko stopy procentowej, gdy zakupy dokonywane są na kredyt.

4. Niekiedy firmy dokonują większych zakupów materiałowych, korzystając z pomyślnej koniunktury gospodarczej czy z niższych cen.


Zarz dzanie kapita em obrotowym15
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Koszty zapasów

Całkowite koszty zapasów (KC) =koszt utrzymania zapasów (Kz) + łączny koszt zamrażania zapasów (Ks)

Kz – koszty magazynowania, koszty kapitału, ubezpieczenia, starzenia się

Kz = K1*Q/2

K1 – jednostkowe koszty zapasów

Q/2 – przeciętna wielkość zapasów

Ks – koszty zmawiania i dostaw (transport, telefon,przygotowanie dokumentacji)

Ks = K2 * N

K2 – koszty jednego zamówienia

N – liczba zamówień składanych w ciągu roku

czyli:

KC = K1*Q/2 + K2 * N


Zarz dzanie kapita em obrotowym16
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Podział zapasów ze względu na funkcje pełnione w firmie:

 • bieżące,

 • sezonowe,

 • nadmierne,

 • zbędne.


Gospodarka zapasami
Gospodarka zapasami planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Źródło: Z. Fedorowicz. Finanse przedsiębiorstwa., Warszawa, 1993.


Zarz dzanie kapita em obrotowym17
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Wielkość maksymalna normy zapasu bieżącego:

Nm = Rd * t + Rd *tr

Nm – norma maksymalna zapasu

Rd – przypadające przeciętnie na jeden dzień w danym okresie zużycie (materiały) lub sprzedaż (wyroby, towary)

t – przeciętny cykl dostawy materiałów lub towarów, względnie produkcji (w dniach)

tr – możliwe opóźnienia w stosunku do cyklu przeciętnego w dniach


Zarz dzanie kapita em obrotowym18
Zarządzanie kapitałem obrotowym planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Inne metody sterowania zapasami (logistyczne):

 • metoda czerwonej linii,

 • metoda dwóch skrzyń,

 • skomputeryzowany system sterowania zapasami,

 • system just in time,

 • outsourcing.


Bud etowanie inwestycji

BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży


Bud etowanie inwestycji1
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Budżetowanie inwestycji ( budżetowanie kapitałowe, preliminowanie inwestycji) oznacza proces planowania wydatków inwestycyjnych, tj, wydatków na aktywa, z których oczekuje się generowania środków pieniężnych w okresie nie krótszym niż 1 rok.


Bud etowanie inwestycji2
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Inwestycje są składnikiem szeroko pojętej wieloletniej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Ciągłe zmiany na rynku wymagają od przedsiębiorstw stałego dostosowywania się poprzez oferowanie nowych lub udoskonalonych produktów i usług.

Wymusza to konieczność inwestowania.

Firmy, które nie inwestują popadają w stagnację i w końcu są eliminowane z rynku.


Bud etowanie inwestycji3
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Budżetowanie inwestycji obejmuje planowanie wydatków inwestycyjnych, oparte na analizie alternatywnych projektów inwestycyjnych. Analiza dostarcza niezbędnych przesłanek pozwalających na podjęcie decyzji inwestycyjnych, tj. decyzji o wyborze określonego projektu oraz jego finansowaniu. Decyzje inwestycyjne należą do najważniejszych, przesądzają one bowiem o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w długim okresie, o jego niepowodzeniu lub sukcesie na konkurencyjnym rynku


Bud etowanie inwestycji4
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Skutki decyzji inwestycyjnych są odczuwalne przez przedsiębiorstwo w długim okresie i wpływają na możliwość elastycznego dostosowywania się do zmian na rynku.

Każdy duży wydatek inwestycyjny oznacza bowiem zamrożenie kapitału na pewien okres i wiąże się z oczekiwaną sprzedażą w przyszłości.

Oczekiwania te zawsze są obarczone ryzykiem, albowiem nigdy nie jesteśmy w stanie dokładnie określić przyszłych przychodów ze sprzedaży i uwarunkowań rynkowych.


Bud etowanie inwestycji5
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Zadaniem budżetowania inwestycji jest określenie efektywności projektu inwestycyjnego, ryzyka niepowodzenia, możliwych alternatyw w przypadku niepowodzenia oraz przyszłych uwarunkowań w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa zarówno w trakcie realizacji projektu, jak również w fazie eksploatacyjnej.


Rodzaje przedsi wzi inwestycyjnych
Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

Źródło: D.Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa. Wyd. WSB, Warszawa 2000, s.176.


Bud etowanie inwestycji6
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

RODZAJE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I ICH SPECYFIKA

Nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Zalicza się do nich następujące rodzaje projektów:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa od podstaw;

 • budowę nowego samodzielnego zakładu produkcyjnego


Bud etowanie inwestycji7
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Projekty wymiany, których celem jest utrzymanie działalności. Zalicza się do nich przedsięwzięcia odtworzeniowe (restytytucyjne), których celem jest zastąpienie zużytego lub zniszczonego wyposażenia produkcyjnego, wykorzystywanego do produkcji opłacalnych wyrobów. Tego typu przedsięwzięcia są niezbędne w firmach kontynuujących działalność. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konieczność postawienia w każdym przypadku następujących pytań: Czy należy kontynuować dotychczasową działalność? Czy powinno się stosować dotychczasowe procesy produkcyjne i technologie? Jeżeli odpowiedzi na te pytania są pozytywne, to decyzje inwestycyjne podejmuje się bez pogłębionej analizy.


Bud etowanie inwestycji8
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Projekty wymiany, których celem jest obniżka kosztów (projekty modernizacyjne). Zalicza się do nich przedsięwzięcia polegające na zastąpieniu przestarzałego wyposażenia produkcyjnego, aczkolwiek nadal użytecznego. Celem takich przedsięwzięć jest obniżenie kosztów materiałów, energii, pracy i innych zasobów. Dla podjęcia tego typu przedsięwzięć wymagana jest bardziej szczegółowa analiza.


 • Projekty modernizacji i rozbudowy. planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży

 • Zalicza się do nich dwie grupy projektów: projekty których celem jest rozwijanie istniejących produktów lub rynków, obejmujące zwiększenie obecnej produkcji, rozbudowę punktów dystrybucji na dotychczasowych rynkach w celu zwiększenia sprzedaży oraz projekty polegające na wytworzeniu nowego produktu lub też rozszerzeniu działalności na inny nowy rynek. Obie grupy projektów wymagają zastosowania złożonych procedur dokładnej analizy.


 • . planowanego zysku przy zdeterminowanych cenach i rozmiarach sprzedaży Projekty nie przynoszące dochodów. Do tej grupy projektów należy zaliczyć budowę biurowca, zakup samolotu dla zarządu, a także tzw. inwestycje wymuszone. Do tych ostatnich zalicza się przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub dotyczące poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. W przypadku powyższych rodzajów projektów analiza nie musi być złożona i zazwyczaj traktuje się je tak samo jak projekty wymiany, których celem jest utrzymanie działalności. • Analiza i ocena finansowa projektu mają odpowiedzieć na pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Ponadto analiza i ocena finansowa ma zapewnić, że przy zachowaniu celów, określonych przez podejmujących decyzję i dla określonego stopnia wiarygodności projektu w formie studium feasibility spełnione są następujące warunki:

 • Najbardziej atrakcyjne warianty projektu są określane przy uwzględnieniu panujących warunków niepewności;

 • Znane są zmienne krytyczne i możliwe strategie zarządzania i kontroli ryzyka;

 • Określony jest przepływ zasobów finansowych w fazie inwestycyjnej, uruchamiania produkcji i fazie eksploatacji oraz same środki finansowe wykorzystywane są w najbardziej efektywny sposób i dostępne po najniższym koszcie w wymaganym okresie;


PROSTE METODY OCENY FINANSOWEJ pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Okres zwrotu (spłaty)

  Okres zwrotu, nazywany także okresem spłaty, definiuje się jako okres potrzebny dla odzyskania początkowych wydatków inwestycyjnych przez zwrot w postaci tzw. sumy odzyskania obejmującej: zysk netto+ amortyzacja+ odsetki. Z uwagi na istotne wady tej metody, do których należą: brak uwzględnienia rezultatów inwestycji poza okresem zwrotu, niebezpieczeństwo pominięcia inwestycji odtworzeniowych., metoda ta ma obecnie charakter uzupełniający w stosunku do innych metod oceny finansowej inwestycji.


Szacowanie strumieni przep yw w finansowych
Szacowanie strumieni przepływów finansowych pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Metody oceny efektywności inwestycji opierają się na generowanych strumieniach pieniężnych(CF – Cash Flow)

  CFt = CIFt – COFt

  gdzie:

  CFt– strumień pieniężny w okresie t,

  CIFt– strumień wpływów pieniężnych w okresie t,

  COFt– strumień wypływów pieniężnych w okresie t.

 • Strumień pieniężnych dochodów netto projektu(NCF)

  NCF = zysk netto + amortyzacja

 • Przyrostowe strumienie pieniężne- różnica między strumieniem pieniężnym generowanym po wprowadzeniu inwestycji i strumieniem przed jej wprowadzeniem

  CFtP = CFtF + P – CFtF

 • Strumienie pieniężneuwzględniające zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy

  CFt = Δ ZN + A ± Zmiany zapotrzebowania na kapitał pracujący

  Δ ZN – przyrost zysku netto,A – wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego


O kres zwrotu wzory 1
O pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?kres zwrotu– wzory (1)


O kres zwrotu wzory 2
O pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?kres zwrotu– wzory (2)


Prosta stopa zwrotu
Prosta stopa zwrotu pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?


Bud etowanie inwestycji9
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Metoda prostej stopy zwrotu posiada kilka zasadniczych wad. Nie określa ona, który rok realizacji projektu należy uznać za reprezentatywny i przyjąć jako podstawę obliczenia stopy zwrotu.

  W trakcie kolejnych lat zmieniają się wielkości ekonomiczne i mamy do czynienie z wieloma stopami zwrotu. Stopa zwrotu nie pokazuje również rozłożenia w czasie wpływów i wydatków i w konsekwencji czasowego rozłożenia (time value) rocznych dochodów z kapitału akcyjnego zakładowego


Bud etowanie inwestycji10
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

METODY OPARTE NA ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWACH PIENIĘŻNYCH

Do metod tych należą: metoda wartości zaktualizowanej netto, wewnętrzna stopa zwrotu - IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR.

Są to najbardziej precyzyjne metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Uwzględniają one, w przeciwieństwie do prostych metod oceny, rozłożenie w czasie przewidywanych wpływów i wydatków związanych z projektem.

Służy temu wykorzystanie techniki dyskonta, która pozwala sprowadzić do porównywalności nakłady i efekty realizowane w różnych okresach.

Określenie ich wartości zaktualizowanej stanowi podstawę do dalszego wnioskowania w analizie i ocenie projektu.

Metody dyskontowe dają możliwość objęcia ocena całego okresu funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego od momentu rozpoczęcia i budowy aż po okres uzyskiwania zakładanych efektów.


Bud etowanie inwestycji11
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Wartość zaktualizowana netto - NPV (net present value)

 • Metoda wartości zaktualizowanej netto NPV pozwala na określeniem obecnej wartości wpływów i wydatków pieniężnych związanych z realizacja ocenianego projektu. NPV jest definiowana jako wartość uzyskana przez dyskontowanie, przy stałej stopie i oddzielnie dla każdego okresu (roku) różnic między wpływami i wydatkami pieniężnymi generowanymi w całym okresie życia projektu.

  Różnica ta czyli saldo gotówkowe jest dyskontowana na moment w którym przewidziane jest rozpoczęcie realizacji projektu(moment budowy).


Bud etowanie inwestycji12
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?


Bud etowanie inwestycji13
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Projekt inwestycyjny jest efektywny (opłacalny), jeżeli . Dodatnia wartość NPV oznacza, że stopa rentowności przedsięwzięcia jest wyższa od stopy granicznej k. NPV = 0 oznacza, że projekt osiąga założoną stopę graniczną k. W przypadku dwóch alternatywnych projektów należy wybrać projekt o wyższej NPV.


Bud etowanie inwestycji14
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR (Internal Rate of Return)

 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest taką stopą dyskontową przy której wartość zaktualizowana wydatków pieniężnych równa się wartości zaktualizowanej wpływów pieniężnych, czyli NPV=0.


Bud etowanie inwestycji15
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?


Bud etowanie inwestycji16
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?


Bud etowanie inwestycji17
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

IRR może być interpretowana jako roczna pieniężna stopa zwrotu netto (dochód albo zysk w sensie finansowym) zainwestowanego kapitału, albo też jako najwyższa stopa oprocentowania kredytów w warunkach po opodatkowaniu (stopa roczna obsługi zadłużenia), wg której jest możliwe zgromadzenie środków dla projektu.

IRR dla danego projektu jest oczekiwana stopą dochodu.

Jeżeli jest ona większa niż koszt kapitału użytego do sfinansowania projektu, to pozostaje nadwyżka po opłaceniu kapitału i ta nadwyżka jest kumulowana dla właścicieli firmy.


Bud etowanie inwestycji18
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Tak więc podjęcie projektu dla którego IRR jest wyższa niż koszt kapitału, podwyższa wartość majątku właścicieli.

Jeżeli natomiast IRR jest niższa od kosztu kapitału, to projekt obciąża obecnych właścicieli.

Różnica między wielkością IRR a k pokazuje zakres tolerancji projektu na niekorzystne zmiany w stosunku do przyjętych w nim założeń.


Bud etowanie inwestycji19
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • IRR nie może jednak przesądzać samodzielnie o wyborze projektu. W praktyce przy wyborze między różnymi projektami spotyka się dwa typy grup projektów: niezależne i wzajemnie wykluczające się. W przypadku projektów niezależnych, dotyczących różnego przedmiotu inwestowania kryteria NPV i IRR zawsze prowadza do takiej samej decyzji. Jeżeli NPV wskazuje na przyjęcie lub odrzucenie danego projektu to na to samo wskazuje IRR.


Bud etowanie inwestycji20
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Dwa projekty A i B wzajemnie się wykluczają wówczas, gdy są zależne. Oznacza to, że można wybrać projekt A albo B, albo możemy oba odrzucić, ale nie możemy ich obu przyjąć


Bud etowanie inwestycji21
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Załóżmy, że w przypadku obu projektów IRR i NPV kształtują się następująco:

IRR w % NPV dla 12%

PROJEKT A 15% 120.000 ZŁ

PROJEKT B 15% 79.000 ZŁ

Przy zastosowaniu kryterium IRR obydwa projekty będą równie dobre dla inwestora. Jednakże Projekt A ma wyższą NPV niż projekt B. Projekt A powinien być zarekomendowany inwestorom pod warunkiem, że charakteryzuje się takimi samymi innymi kryteriami, jak ryzyko, rynki, dostępne fundusze itp.


Bud etowanie inwestycji22
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Bardzo istotnym zagadnieniem jest występowanie tzw. wielokrotnego IRR.

 • W praktyce często występują tzw. projekty nietypowe. Projekt jest tzw. projektem normalnym, gdy po jednym lub więcej odpływie

  środków pieniężnych następuje seria wpływów środków pieniężnych

  Jeżeli natomiast projekt wymaga dużego odpływu środków pieniężnych w trakcie lub pod koniec okresu realizacji to wówczas jest to projekt nietypowy.

  W przypadku projektów nietypowych mogą wystąpić problemy z oceną metodą IRR.

 • Do najczęściej występujących należy zjawisko tzw. wielokrotnego IRR. Występowanie dla różnych przedziałów czasowych dwóch lub więcej wartości IRR czyni tę metodę bezużyteczną. W takich przypadkach należy oprzeć się na wynikach metody NPV.


Bud etowanie inwestycji23
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?


Bud etowanie inwestycji24
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR (Modified Internal Rate of Return)

 • Zmodyfikowana stopa dyskontowa - MIRR jest to taka stopa dyskontowa przy której wartość zaktualizowana kosztu projektu jest równa wartości zaktualizowanej jego wartości końcowej, przy czym wartość końcowa jest sumą przyszłych wartości wpływów środków pieniężnych składanych za pomocą kosztu kapitału firmy.


Bud etowanie inwestycji25
BUDŻETOWANIE INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • Posługiwanie się IRR ma tę wadę, że przyjmuje się założenie, że generowane w danym projekcie strumienie pieniężne są wykorzystywane przez firmę w sposób, w którym z zainwestowanych przyszłych strumieni gotówki uzyska się stopę zwrotu równą wartości IRR.

 • Zakłada się tutaj reinwestycję przy stopie dyskonta równej IRR.

 • W przypadku MIRR założenie jest bardziej prawdopodobne.

 • Przyjmuje się tutaj, że proces reinwestowania będzie prowadzony w sposób taki sam, jak w okresach poprzednich.

 • Uzasadnione jest zatem przyjęcie założenia, że stopy zwrotu będą równe kosztowi kapitału.


Ocena ryzyka inwestycyjnego pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?


Efektywność a ryzyko finansowe inwestycji pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

ryzyko

r2

r1

efektywność

e1

e2


 • METODY OCENY RYZYKA FINANSOWEGO INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

 • analiza wrażliwości

 • analiza progu rentowności


CELE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

ustalenie – jak zmienią się wyniki finansowe projektu inwestycyjnego (wartość zaktualizowana netto lub wewnętrzna stopa procentowa) pod wpływem zmian danych wejściowych (parametrów),

ustalenie – na zmiany których parametrów projekt inwestycyjny wykazuje największą wrażliwość (niewielkie zmiany tych parametrów powodują duże zmiany wyników finansowych projektu).


PROCEDURA ANALIZY WRAŻLIWOŚCI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

wybieramy parametr projektu, który ma być przedmiotem analizy;

ustalamy składowe parametru, czyli kolejne wartości parametru, które będą wprowadzane do modelu;

wprowadzamy kolejno do modelu każdą składową parametru i uzyskujemy odpowiadający jej wynik finansowy projektu (wartość zaktualizowaną netto lub wewnętrzną stopę procentową);

porównujemy zmienność otrzymanych wyników finansowych projektu ze zmiennością składowych parametru;

wyciągamy wnioski, co do wpływu zmian parametru na zmiany wyników finansowych projektu;

formułujemy konkluzję, biorąc pod uwagę wymagania stawiane projektowi (poziom granicznej wartości zaktualizowanej netto lub wewnętrznej stopy procentowej).


 • ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI INWESTYCJI pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

  Próg rentowności (PR) to taka ilość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji.

  Próg rentowności wyrazić można w:

  • wielkościach naturalnych – jako ilość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji

  • wielkościach pieniężnych – jako wartość produkcji (sprzedaży), przy której przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji

  • wielkościach procentowych – jako stopień (%) wykorzystania zdolności produkcyjnych, przy którym przychody ze sprzedaży równoważą koszty całkowite produkcji


Analiza progu rentowności pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?(PR)

sprzedaż (S)

koszty (K)

sprzedaż

Zysk

Kc = Ks + Kz

koszty zmienne

Strata

koszty stałe

PR

ilość produkcji


 • OCENA RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?PR

 • Dwa sposoby:

  1) na podstawie procentowego wyrażenia progu rentowności,

  2) na podstawie symulacji wpływu zmian danych do obliczeń (głównie cen wyrobów oraz kosztów – stałych i zmiennych) na wielkość (wartość) progu rentowności.

 • Typowe normatywy oceny ryzyka finansowego inwestycji:

  1) do 60% - bardzo niskie,

  2) 61% - 70% - niskie,

  3) 71% - 80% - średnie,

  4) 81% - 90% - duże,

  5) 91% - 100% - bardzo duże.


Warto przedsi biorstwa i zarz dzanie warto ci przedsi biorstwa

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA


Warto przedsi biorstwa
Wartość przedsiębiorstwa pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Każde przedsiębiorstwo posiada pewną wartość majątkową oraz wartość wynikającą z reputacji mierzonej zdolnością do generowania dochodów. Wartość przedsiębiorstwa(firmy) może być przypisana wielu źródłom. Wśród nich można wymienić:

 • wyroby i/lub usługi (opinie o ich jakości);

 • zatrudnieni ludzie(np. znani z wysokich kwalifikacji);

 • stosowany proces produkcyjny(np. posiadane

 • know - how, patenty, licencje, tajemnice produkcji);

 • posiadany system dystrybucji i promocji, zapewniający szeroki krąg odbiorców;

 • posiadana organizacja i jakość zarządzania.


Wycena warto ci przedsi biorstwa
Wycena wartości przedsiębiorstwa pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Cele, dla których przeprowadza się wycenę:

 • przedsiębiorstwo jest wnoszone jako aport do spółki kapitałowej;

 • przedsiębiorstwo jest przekształcane w spółkę kapitałową;

 • przedsiębiorstwo jest przeznaczone do sprzedaży;

 • niezbędne jest określenie cen emisyjnych akcji, które mają być wprowadzone do obrotu publicznego;

 • przedsiębiorstwo jest przedmiotem leasingu lub dzierżawy.


Wycena warto ci przedsi biorstwa1
Wycena wartości przedsiębiorstwa pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Funkcje wyceny wartości przedsiębiorstwa:

 • Doradcza

 • Argumentacyjna

 • Negocjacyjna


Metody maj tkowe
Metody majątkowe pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Wartość aktywów netto (wartość księgowa, book value)

Wan = Wao - Z

gdzie: Wan - wartość aktywów netto:

Wao- wartość aktywów ogółem zweryfikowana przez biegłego rewidenta i oczyszczona z nieściągalnych należności, przestarzałych zapasów, skorygowana ewentualnie o wyniki wycen cząstkowych składników majątku trwałego,

Z - zadłużenie przedsiębiorstwa, obejmujące wszystkie zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.


Metody maj tkowe1
Metody majątkowe pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Wartość odtworzeniowa ( replacement value)

Przez wartość odtworzeniową rozumie się sumę nakładów, jaką musiałby ponieść inwestor,gdyby chciał stworzyć majątek od podstaw. Przy tym jednocześnie uwzględnia się stopień zużycia istniejących składników majątkowych metodą ekspercką.

Wielkość tę można również wyznaczyć jako wartość nakładów na remonty i modernizację, jakie musi ponieść potencjalny nabywca po zakupie majątku przedsiębiorstwa.


Metody maj tkowe2
Metody majątkowe pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

  Wo = Wb - Wm > 0

gdzie: Wo - wartość odtworzeniowa, Wb - wartość nakładów koniecznych do budowy nowego przedsiębiorstwa o analogicznym potencjale wg cen przyjętych w wycenie, Wm - wielkość zużycia majątku trwałego przedsiębiorstwa określona w procentach metodą ekspercką, lub wartość niezbędnych nakładów na remonty i modernizację


Metody maj tkowe3
Metody majątkowe pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Wartość upłynnienia (wartość likwidacyjna, liquidation value)

 • Metoda wartości upłynnienia(likwidacji) polega na oszacowaniu wartości wszystkich składników majątku z uwzględnieniem cen możliwych do uzyskania przy ich sprzedaży w danym czasie i na danym rynku.


Metody maj tkowe4
Metody majątkowe pytanie: Czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są realne finansowo, czy można je zrealizować w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych ( czynniki społeczne, ekologiczne, polityka ekonomiczna państwa, itp.)?

Wl = Wr - Kl

gdzie: Wl- wartość upłynnienia, Wr - wartość majątku trwałego przedsiębiorstwa jako suma wartości poszczególnych składników majątkowych oszacowanych wg bieżących cen rynkowych pozwalających na szybką sprzedaż, Kl - koszty likwidacji składników majątku. 


Metody dochodowe metoda zdyskontowanych przep yw w pieni nych discounted cash flows method dcf
METODY DOCHODOWE - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

WP = WA +AWR

WP- wartość przedsiębiorstwa

WA - wartość zaktualizowana przepływów pieniężnych,

AWR - zaktualizowana wartość rezydualna,

NCFi - i- ty przepływ pieniężny netto (NETcash flow),

r - stopa dyskontowa ( WACC- średnioważony koszt kapitału), n - liczba lat prognozy cash flow.

WR - wartość rezydualna w roku n


Metody dochodowe metoda zdyskontowanych przep yw w pieni nych discounted cash flows method dcf1
METODY DOCHODOWE - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)


Metody dochodowe metoda zdyskontowanych przep yw w pieni nych discounted cash flows method dcf2
METODY DOCHODOWE - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

r = WACC = rk uw+kd(1-T)ud+kk(1-T)uk+kp(1-T)up

gdzie: rk –koszt kapitału własnego oszacowany według wzoru:

rk = rf+β(rm – rf),

rf–stopa wolna od ryzyka przyjętajako oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych, β – współczynnik beta, rm – stopa zwrotu z portfela rynkowego,(rm – rf) – premia za ryzyko operacyjne, uw – udział kapitału własnego w kapitale całkowitym, kd – koszt oprocentowanego długu długoterminowego, T – stopa podatkowa, ud – udział długu długoterminowego w kapitale całkowitym, kk – koszt kapitału obcego krótkoterminowego, uk – udział kapitału obcego krótkoterminowego w kapitale całkowitym, kp – koszt kapitału obcego nie oprocentowanego, up – udział kapitału obcego nie oprocentowanego w kapitale całkowitym.


Metody mieszane
Metody mieszane pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

Metoda szwajcarska

Metoda ta jest w istocie szacunkiem średniej ważonej z wartości majątkowej i dochodowej przedsiębiorstwa. Przyjmuje się tutaj założenie, że składnikiem ,który ma większy udział w wartości przedsiębiorstwa ma wartość reputacji.

gdzie :

WP - wartość przedsiębiorstwa,

D - wartość dochodowa przedsiębiorstwa,

M - wartość majątkowa przedsiębiorstwa. 


Metody mieszane1
Metody mieszane pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

Metoda Schmalenbacha

Metoda ta jest również szacunkiem średniej ważonej wartości dochodowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

(oznaczenia jak wyżej). 


Metody rynkowe
Metody rynkowe pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

Metoda mnożnika rynkowego ( market multiple)

Podstawą wyceny jest określenie wskaźnika relacji kapitału własnego do cash flow reprezentatywnego dla branży w której działa wyceniane przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten, którego formułę podajemy poniżej jest mnożnikiem rynkowym.

gdzie:m - mnożnik rynkowy,KW - kapitał własny,CF - cash flow.


Metody rynkowe1
Metody rynkowe pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

Formuła wartości przedsiębiorstwa jest następująca:

 • gdzie: WP - wartość przedsiębiorstwa,m – mnożnik,NCFi – net cash flow wycenianego przedsiębiorstwa.


Metody rynkowe2
Metody rynkowe pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

Metoda mnożnika cenowo - dochodowego ( price-earnings method)

Podstawą wyceny jest publikowany wskaźnik giełdowy P/E oraz wielkość zysku wycenianego przedsiębiorstwa Fi. Formuła wartości przedsiębiorstwa WP prezentuje się następująco:


Zarz dzanie warto ci przedsi biorstwa
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)

 • Tradycyjne wskaźniki efektywności i rentownościnie są wystarczającym narzędziemoceny działalności przedsiębiorstwaz punktu widzenia maksymalizowania wartości firmy

 • Przedsiębiorstwo jest zdolne do kreowania dodatkowej wartości, jeżeli rentowność kapitału jest większa od średniego ważonego kosztu tego kapitału

 • W latach 90-ych ub. wieku zaproponowane zostały dwa,stosowane obecnie mierniki wartości kreowanej

  - rynkowa wartość dodana(MVA – Market Value Added)

  - ekonomiczna wartość dodana (EVA – Economic Value Added)

 • Wykorzystywanie wskaźników EVA i MVAjest przejawemnowego podejścia do sposobów zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z kryterium maksymalizacji korzyści akcjonariuszy


R ynkowa warto dodana mva
R pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)ynkowa wartość dodana (MVA)

 • Rynkowa wartość dodana (MVA) jest różnicą pomiędzy wartością rynkową kapitału własnego (E) a jego skorygowaną wartością księgową(KE)

 • MVA = E – KE

Źródło: A.Duliniec. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, W-wa, 2001.


Ekonomiczna warto dodana eva
Ekonomiczna warto pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)ść dodana (EVA)

 • EVA (inaczej dochód ekonomiczny) jest różnicą między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu i całkowitym kosztem kapitału (obcego i własnego)

 • EVA = (ROI – k)K

 • Istnieje ścisły związek pomiędzy MVA i EVA

 • gdzie: k – średni ważony koszt kapitału

 • Suma zdyskontowanych wartości wskaźników (EVAt ),które przedsiębiorstwo, zgodnie z przyjętymi planami rozwoju, ma osiągać w przyszłości, wyznacza rynkową wartość dodaną (MVA).


Szacunkowa warto kreowana evc
Szacunkowa warto pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)ść kreowana – (EVC)

 • EVC– estimated value created – wykorzystywana w modelu analizy finansowej do szacowania wartości kreowanej

 • EVC = (ROE – ke ) KE

Źródło: A.Duliniec. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, W-wa, 2001.


K reowanie dodatkowej warto ci
K pieniężnych (discounted cash flows method, DCF)reowanie dodatkowej wartości

Źródło: A.Duliniec. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, W-wa, 2001.


ad