P alerten samhandling om kompetanse
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

”På Alerten – samhandling om kompetanse” PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”På Alerten – samhandling om kompetanse” . - tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold . Innhold. Hva er ALERT? «På Alerten i kommunehelsetjenesten» – pilot prosjekt Videre planer. ALERT. A - A cute L - L ifethreatening E - E vents

Download Presentation

”På Alerten – samhandling om kompetanse”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”På Alerten – samhandling om kompetanse”

- tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold


Innhold

 • Hva er ALERT?

 • «På Alerten i kommunehelsetjenesten» – pilot prosjekt

 • Videre planer


ALERT

A - Acute

L - Lifethreatening

E - Events

R - Recognition and

T - Treatment


ALERT - historikk

 • Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus.

 • Sykehuset Østfold (2007)

 • Akershus universitetssykehus HF (2008)

 • Sykehuset Asker og Bærum HF (2009)


ALERT- konseptet

 • Kurs 7-8 timer

 • Standardisert kursinnhold ABCDE –teori og praktiske øvelser

 • Egen lærebok

 • Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR)

 • Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene


ModifiedEarlyWarning Score (MEWS)


ISBAR

I-Identifikasjon

S- Situasjon jeg ringer fordi… jeg har målt disse resultatene

B- Bakgrunn diagnoser – kort referat av sykehistorien til nå….

A- Analyse

Jeg er bekymret , pasienten er forverret…pasienten er ustabil…. , jeg tror problemet er….

R-Råd

Hva mener du jeg skal gjøre..hva skal jeg observere? Når vil du at jeg skal ta kontakt igjen?


Gevinster ved ALERT

 • Tidlig identifisering av risikopasienter

 • Pasientsikkerhet

 • Økt generalistkompetanse

 • Riktig behandlingsnivå

 • Felles verktøy for ”stammespråk” i sykehus (og kommuner) via MEWS og ISBAR og ABCDE systematikken


”Train-the trainer”


På ALERTen - i kommunehelsetjenesten


Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Hovedmål

 • Pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Østfold


”På alerten” – et 2 årig prosjekt

 • Pilotprosjekt 1. år (2012/2013) med utvikling og tilpasning av innhold i Alert-konseptet til kommunehelsetjenesten.

 • Spredningsprosjekt 2. år (2013/1014) med opplæring av Alert-instruktører og etablering av Alertnettverk med instruktører.

På alerten 3. april 2013


Helsehus

Sykehjem – sykehjemslege

Sykehus

Hjemmesykepleie Fastlege

Bolig

Legevakt


Hensikt og mål

Pasientene/brukere/beboere

 • er i trygge hender uavhengig av behandlingsnivå

  Ansatte

 • økt generalistkompetanse

 • opplever trygghet

  Sykehuset Østfold og kommunene

 • Snakke samme språk

 • Kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer

På alerten 3. april 2013


Tiltak i pilotprosjektet

 • Utvikling og tilpasning av et eksisterende sykehus-Alert til et kommune-Alert.

 • Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlige for gjennomføring av kursene lokalt.

 • Gjennomføre kurs for ansatte

  Ambulerende team (SØ HF) deltar på alle kursene

På alerten 3. april 2013


Deltakere

Tilpasning av innhold i kurset

På alerten 3. april 2013


Tiltak i pilotprosjektet forts.

 • Implementere verktøyene MEWS og ISBAR

 • Revitalisere eksisterende samhandlingsrutinerBruk av observasjonsskjema ved akutt sykdom!!

 • Utarbeide prosedyrer

 • Evaluering

På alerten 3. april 2013


Evaluering

 • Kursevaluering

 • Journalgransking før og etter innføring av MEWS

 • Bruk av observasjonsskjema

 • Intervjuer av ansatte og fokusgruppeintervju Alert-instruktører

 • Spørreundersøkelse

På alerten 3. april 2013


«Det mest nyttige kurset jeg har vært på på lenge» (Avd. Sykepleier)

”Nyttig verktøy som vil gjøre kommunikasjon mellom sykepleier og lege mer effektiv” (lege)

«Systematisering av undersøkelser fører til mindre risiko for å overse ting» (lege)

«Veldig viktig å gjøre systematiske observasjoner før du ringer til lege» (sykepleier)

«Lærerikt- ønsker kurs nr. 2»

På alerten 3. april 2013


Videre planer - spredning

Alert-kontakter ved alle Øhj. senger i hele Østfold

 • Mossedistriktet

 • Indre Østfold

 • Sarpsborg

 • Halden

 • Fredrikstad

På alerten 3. april 2013


Kommune-ALERT


Spredning

 • Tilbud til alle kommuner i Østfold fra høsten 2013. (forutsetter fortsatt prosjektmidler)

På alerten 3. april 2013


Nasjonal hjemmeside

www.utviklingssenter.no

”På Alerten”

”Klinisk blikk og handlingskompetanse”

På alerten 3. april 2013


Kilder

 • ISBAR – www.melde.no

 • www.alert-course.com

 • Helsebiblioteket http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Pasientsikkerhet/ALERT


Hva gjør du?

Du har kveldsvakt på sykehjemmet.

 • Du har observert at en av beboerne - en mann på 82 år – blir dårlig. Du har gjort en ABCDE vurdering og tatt en MEWS score. (=4)

 • Han klagerpåsmerterimagenellererdetbrystet? Han erlittusikkerogharlittvansker med å uttrykkesegogsierhantrorhanerpåsykehus.

 • Han harboddpåsykehjemmetnoenuker. Han bleoperert for hoftebrudd (lårhalsbrudd) for 3 dagersiden. Han harfratidligereatrieflimmer, hypertensjonogharhatthjerneslag.

 • De siste to ukeneharhanliggetmyeogharhattnedsattmatlyst. Han hartidligereuttrykt at haner lei avlivet.


Hva gjør du?

 • Du harkontaktetlegevaktslegenoghanskalkommetilsykehjemmet.

 • Detviserseg at mannenmestsannsynlighar et hjerteinfarkt.

 • Du er den enestesykepleierenpåvaktogharansvaretpåavdelingen.

 • Pårørendeforventer at lege/sykepleier sender manneni full fart tilsykehuset.

 • Hvagjør du?


ModifiedEarlyWarning Score (MEWS)

På alerten 3. april 2013


Observasjonsskjema

På alerten 3. april 2013


 • Login