Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet - PowerPoint PPT Presentation

Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet
Download
1 / 22

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet. Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus . Glimt fra utviklingsarbeid på Ahus innenfor lege-lege samhandling. Grunnlaget for resultatskapende dialog. Felles mål om optimale pasientforløp

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet

Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus

Glimt fra utviklingsarbeid på

Ahus innenfor

lege-lege samhandling


Grunnlaget for resultatskapende dialog

Grunnlaget for resultatskapende dialog

 • Felles mål om optimale pasientforløp

 • Robuste kommunikasjonsveier?

 • Felles forståelse for at behandlerkulturer er ulike – og at det er mange gode grunner til nettopp det?

 • Felles forståelse for hva som er gyldig medisinsk kunnskap?

 • System for gjensidig veiledning?

 • System for avvikshåndtering?

 • Felles mål er nødvendig men

  ikke tilstrekkelig


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Gode strømlinjede behandlingsforløp sees helst der hvor det finnes effektiv behandling for tilstanden. Det er derfor en utfordring å bedre kvalitet og effektivitet i de komplekse behandlingsforløpene som følger av høy alder og multisykelighet.


Samhandling vil i hovedsak skje innenfor dagens rammebetingelser med mindre justeringer

-Samhandling vil i hovedsak skje innenfor dagens rammebetingelser med mindre justeringer


Noen av virkemidlene i samarbeid ahus opptaksomr det

Noen av virkemidlene i samarbeid Ahus - opptaksområdet

 • IKT, sykehjem og allmennlegetjenesten er tema som er løftet inn i arbeidet med revisjon av samarbeidsavtaler

 • Dialogkonferanser om gode pasientforløp/beh.linjer

 • Gjenbruk av Elin-K e-forespørsel i den elektroniske lege-lege dialogen.


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Lovregulering av lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus/HF er forslått i høringsnotat av 18.10.10 om ny lov om helse- og omsorgstjenester

 • Er allerede implementert rundt alle(?) helseforetak i kjølvannet av en nasjonal avtale mellom KS og Regjeringen fra 2006.

 • Det eneste sikre signal om hva Regjeringen ville gjennomføre innen 2011 under Stortingets behandling av st.mld. 47 om Samhandlingsreformen i april i år.

 • Ahus og kommunene i opptaksområdet: bred prosess i åtte arbeidsgrupper og en styringsgruppe fra mars 2010 for å skape en revidert avtale som er viktig og nyttig i møtet mellom den enkelte helsearbeider og bruker, og som tar utgangspunkt i ”fakta på bakken”


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Lege-lege samhandling:

Arbeidsgruppe med 14 medlemmer

fra Ahus, fastlegekontor og

Legevaktsentraler


Viktig og nyttig i m tet med bruker og lar det seg avtaleregulere

Viktig og nyttig i møtet med bruker – og lar det seg avtaleregulere?

 • Det er utfordringer ved avtaleregulering som involverer fastlegene som kontraktsparter i kommunene

 • De foreslåtte avtale-elementer ligger i hovedsak innenfor kommunenes styringsrett vis a vis fastlegene slik den er nedfelt i lov, forskrift og avtaleverk.

 • Der det ikke er tilfelle er det valgt formuleringer som ”partene vil arbeide for/legge til rette for”.

 • Dialog med tillitsvalgte og de lokale samarbeidsutvalg for fastlegeordningen i kommunene vil være viktig for å implementere avtalepunktene. Kommuneoverlegene har en sentral rolle.


Implementering

Implementering

 • Foreslåtte avtaleelementer vil dels være om etablering av rutiner, dels være spesifikke satsningsområder som vil justeres/endres ved revisjoner av avtalen

 • Det er foreslått en underliggende avtale som vil beskrive hvorledes Ahus og kommunene vil samarbeide om operasjonalisering og implementering av allmennlege-delen av avtalen


Innspill til avtaleregulering

Innspill til avtaleregulering

 • Partene skal arbeide aktivt for at e-post blir den gjennomgående metode for skriftlig administrativ kontakt mellom sykehus, kommunale tjenester, allmennlegevakt og fastlegevirksomheter. Allmennleger skal ha tilgang til direkte telefonnumre til alle vaktlag i sykehuset, og at sykehuset skal ha direktenumre til alle fastlegevirksomheter og allmennlegevaktsentraler.

 • Faglig og administrativ ledelse ved de kommunale legevaktsentraler og Ahus etablerer et klinisk samarbeidsutvalg for samarbeid i akuttkjeden.

 • Partene skal medvirke til at leger og medarbeidere i allmennlegevaktsentraler er kjent med den lokale akuttmedisinske kjeden, herunder bruk av nødnettet, og at samtrening i akuttkjeden finner sted.


Innspill til avtaleregulering forts

Innspill til avtaleregulering (forts.)

 • Helsestasjon og fastlege skal samordne tilbudet til gravide med særskilte behov

 • Fastlege og andre kommunale tjenester samordner arbeidet så snart det er sannsynlig at et barn/ungdom skal henvises til BUP eller HAB

 • Partene skal arbeide aktivt for at personer med psykisk utviklingshemming tilbys en årlig helsesjekk hos sin fastlege hvor somatisk og psykisk helse samt sansefunksjoner vurderes.

 • Sykehuset skal ha rullerende rutiner for akuttmottak av pasienter som undergis drøfting i klinisk samarbeidsutvalg for samarbeid i akuttkjeden og gjøres kjent for allmennlegene.

 • Partene vil i fellesskap utvikle et introduksjonskurs for nye fastleger i opptaksområdet

 • Sykehuset skal legge til rette for å kunne tilby fastleger i opptaksområdet nødvendig sykehusutdanning som ledd i videre- og etterutdanning for spesialitet i allmennmedisin.


Kapitel 6 arbeid for unng uhensiktsmessige innleggelser

Kapitel 6: ARBEID FOR Å UNNGÅ UHENSIKTSMESSIGE INNLEGGELSER

 • Sykehuset og kommunene skal aktivt arbeide for å unngå uhensiktsmessige innleggelser i sykehus. Det arbeides for å realisere følgende:

 • Sykehjem skal ha et klinisk laboratorium og være medlem i NOKLUS kvalitetsprogram.

 • Sykehjem kan tilby pasienter intravenøs behandling.

 • Allmennlegevakt og pleie- og omsorgstjenesten skal etablere systemer for å avklare alternativer til innleggelse der det er hensiktsmessig og uten at nødvendig behandling forsinkes.


Elektronisk samhandling i pasientforl pene

Elektronisk samhandling i pasientforløpene

 • Partene ser elektronisk samhandling som viktig for en sikker og effektiv samhandling om pasienter. Det forutsetter at partene knytter seg til Norsk Helsenett og tar i bruk tekniske løsninger for å kunne kommunisere elektronisk.

 • Partene er gjensidig forpliktet til å benytte nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner samt å følge norm for informasjonssikkerhet.

 • Partene forplikter seg til å sikre nødvendig ressurser til investering, utvikling og forvaltning av den elektronisk samhandlingen, slik at skriftlig kommunikasjon om pasienter skjer elektronisk over helsenettet.


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Så får vi se hvordan

Avtalen blir når partene til

slutt har signert…..


Dialogkonferanser mellom sykehusets spesialister og allmennlegene et utviklingsprosjekt

Dialogkonferanser mellom sykehusets spesialister og allmennlegene - et utviklingsprosjekt

 • Heldagsmøter

 • Avgrenset til ett fagområde – først ut er cardiologi og deretter diabetes/endo

 • Begrenset deltagerantall, inntil 20 deltagere

 • Søkes godkjent som tellende kurstimer

 • Arbeid i plenum og grupper med fem allmennleger og en organspesialist i hver gruppe

 • Utvikle og publisere konsensusdokument om god henvisnings og samarbeidspraksis i opptaksområdet.


Gjenbruk av elin k e foresp rsel i den elektroniske lege lege dialogen

Gjenbruk av Elin-K e-forespørsel i den elektroniske lege-lege dialogen.

 • En sterkt etterspurt meldingstype

 • Arbeidsgruppe nå i gang i Helsedirektoratet

 • Gir mulighet for å etablere gode pedagogiske sløyfer hvor fastlege og sykehuslege kan gjøre hverandre bedre i det enkelte forløp, og hvor dialog om epikrise/henvisning blir en effektiv arena for gjensidig veiledning.


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Prioriteringsansvarlig lege

Henvisende lege

Vurdering

Henvisning

Dagens situasjon ved prioritering

Av henvisninger

(65.000 elektive pr år)

Pas. får time

basert på tilgj. info

Innkalling til

”Prioriterings-

Forundersøkelse”


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Prioriteringsansvarlig lege i Ahus

Henvisende lege

Vurdering

Henvisning

Dialogmelding

Elektronisk dialogmelding


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Henvisende lege

Prioriteringsansvarlig lege

Vurdering

Henvisning

Henvisers

innboks

Dialogmelding

Elektronisk dialogmelding


Fra min og din til v r pasient samhandling i hele pasientforl pet

Prioriteringsansvarlig lege

Henvisende lege

Suppl.info

Prioritering

Henvisning

En pedagogisk

sirkel

Henvisers

innboks

Dialogmelding


Snu sl yfen

Snu sløyfen…..

 • Fastlege/henviser sender en e-spørring til epikriseutsteders innboks ved spørsmål til epikrisen


 • Login