Fi k lna politika vl dy v ase hospod rskej kr zy franti ek palko t tny tajomn k mf sr
Download
1 / 13

Fiškálna politika vlády v čase hospodárskej krízy František Palko štátny tajomník MF SR - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Fiškálna politika vlády v čase hospodárskej krízy František Palko štátny tajomník MF SR. 15. október 2009. Štruktúra prezentácie:. Makroekonomická situácia Koordinovaný postup EÚ Protikrízové opatrenia na Slovensku Strednodobé ciele vlády. Makroekonomická situácia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fiškálna politika vlády v čase hospodárskej krízy František Palko štátny tajomník MF SR' - bjorn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fi k lna politika vl dy v ase hospod rskej kr zy franti ek palko t tny tajomn k mf sr

Fiškálna politika vlády v čase hospodárskej krízyFrantišek Palkoštátny tajomník MF SR

15. október 2009


Trukt ra prezent cie
Štruktúra prezentácie:

 • Makroekonomická situácia

 • Koordinovaný postup EÚ

 • Protikrízové opatrenia na Slovensku

 • Strednodobé ciele vlády

www.finance.gov.sk


Makroekonomick situ cia
Makroekonomická situácia

 • Slovensko je malá a otvorená ekonomika, závislá do veľkej miery od externého prostredia, preto pokles dopytu najväčších obchodných partnerov SR sa premietne aj do vývoja na Slovensku

3

www.finance.gov.sk

www.finance.gov.sk


Koordinovan postup e
Koordinovaný postup EÚ

 • 12.12.2008 – „Plán na oživenie hospodárstva EÚ“ schválený Európskou radou

 • Spoločný postup s cieľom poskytnúť impulz ekonomikám EÚ vo výške 1,5% HDP EÚ

 • Umožniť voľné pôsobenie automatických stabilizátorov

 • Opatrenia môžu mať formu:

  • zvýšenie verejných výdavkov (najmä investície a opatrenia na trhu práce),

  • úpravy v daňovo-odvodovom zaťažení,

  • pomoc firmám (zlepšenie prístupu k úverom, zníženie administratívnej záťaže),

  • priama pomoc domácnostiam najmä najzraniteľnejším skupinám.

 • Hlavné princípy opatrení: včasné, cielené a dočasné

www.finance.gov.sk


Protikr zov opatrenia na slovensku
Protikrízové opatrenia na Slovensku

Ciele:

 • zabezpečenie stability finančného trhu,

 • podpora agregátneho dopytu,

 • udržanie zamestnanosti a podpora samozamestnávania,

 • vytvorenie podmienok pre opätovný dynamický rast ekonomiky po oživení.

  Prijaté opatrenia:

 • opatrenia vo finančnom sektore,

 • prehodnotenie fiškálnych cieľov,

 • protikrízové balíčky.

www.finance.gov.sk


Opatrenia zameran na finan n sektor
Opatrenia zamerané na finančný sektor

 • Finančný sektor ovplyvnený v porovnaní s inými krajinami minimálne

  • vysoká ziskovosť (zisk bank. sektora: 575 mil. eur v roku 2007 a 549 mil. eur v roku 2008), vysoká likvidita, nízka expozícia voči rizikovým aktívam, nízka miera nesplácania úverov a stabilné úrokové miery

 • Ciele prijatých opatrení: zabránenie prieniku krízy na Slovensko, minimalizovanie prípadných negatívnych vplyvov, posilnenie dôvery a podporu stability finančného trhu

 • Konkrétne opatrenia:

  • Novelizácia zákona o ochrane vkladov – od 1.11.2008 sa zaviedla náhrada nedostupného vkladu v plnej výške bez stanovenia limitu

  • Prísnejšie požiadavky na riadenie likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk s účinnosťou od 15.11.2008

www.finance.gov.sk


Prehodnotenie fi k lnych cie ov
Prehodnotenie fiškálnych cieľov

 • Premietnutie nepriaznivého vývoja makroekonomického prostredia

 • V roku 2009 sa odhaduje deficit verejnej správy na úrovni okolo 6% HDP, čo ovplyvní aj ciele na ďalšie roky

 • Prejav pôsobenia automatických stabilizátorov

  • nárast výdavkov na dávky v nezamestnanosti a štátne sociálne dávky,

  • pokles daňových príjmov (daňové a odvodové príjmy na úrovni roku 2007).

 • Nárast deficitu stimuluje agregátny dopyt - proticyklické pôsobenie fiškálnej politiky

www.finance.gov.sk


Protikr zov bal ky 1
Protikrízové balíčky (1)

 • Vláda SR prijala súbory opatrení na zmiernenie vplyvov globálnej krízy v troch etapách:

  • prvý balík v novembri 2008 a jeho aktualizáciu v decembri 2008

  • druhý a tretí balík vo februári 2009

 • Financovanie prostredníctvom viazania výdavkov verejnej správy:

  • zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 332 mil. eur a

  • z rozpočtov územných samospráv - výpadok výnosu z DPFO (Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy medzi vládou SR a ZMOS)

 • Opatrenia:

  • s dočasným vplyvom v rokoch 2009 a 2010

  • s trvalým vplyvom

www.finance.gov.sk


Protikr zov bal ky 2
Protikrízové balíčky (2)

Opatrenia s dočasným vplyvom (realizované v rokoch 2009 a 2010):

 • Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane u DPFO a zvýšenie zamestnaneckej prémie

  • podpora strednej resp. nízkej príjmovej skupiny

  • zvýšenie NČZD zvýši mesačný príjem zamestnancov o 9,35 eur (s hrubou mzdou do 1474 eur) a zvýšenie zamestnaneckej prémie o 15,09 eur mesačne pre daňovníkov s príjmom na úrovni minimálnej mzdy

 • Zníženie sadzby poistného do rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO z 4,75% na 2%

 • Opatrenia v sociálnej oblasti – udržanie zamestnanosti a príspevky pre tvorbu nových pracovných miest

 • Šrotovné – už ukončené opatrenie – prejav solidarity v rámci EÚ, koordinovaný postup odporúčala aj EK

 • Poskytovanie pomoci občanom, ktorí v dôsledku krízy stratili schopnosť splácať úver na bývanie

www.finance.gov.sk


Protikr zov bal ky 3
Protikrízové balíčky (3)

Opatrenia s trvalým vplyvom:

 • Čerpanie fondov EÚ na rozpočtovanej úrovni – dočerpanie prostriedkov z 1. programového obdobia a zrýchlenie čerpania 2. programového obdobia

 • Realizácia PPP projektov v oblasti výstavby diaľnic – 1. a 2. balík

 • Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce

 • Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov u DPH zo 60 dní na 30 dní

 • Zmeny v daniach na zlepšenie podnikateľského prostredia

 • Stimuly pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi

 • Zvýšenie základného imania SZRB a Eximbanky – podpora podnikania (proexportné projekty, malé a stredné podniky)

www.finance.gov.sk


Odhadovan vplyv opatren
Odhadovaný vplyv opatrení

 • Celkový vplyv opatrení vrátane aktuálneho odhadu deficitu – fiškálny impulz 2,2% HDP v roku 2009

 • Odhad príspevku opatrení k rastu HDP vo výške 1,0 perc. bodov

 • Najvýznamnejší vplyv:

  • Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ

  • Spustenie projektov PPP v oblasti výstavby diaľnic

 • Priestor na zvýšenie fiškálneho impulzu – spustenie dostavby jadrovej elektrárne Mochovce

www.finance.gov.sk


Strednodob ciele vl dy
Strednodobé ciele vlády

 • Zosúladenie potreby stimulácie ekonomiky s cieľom dosiahnutia dlhodobej udržateľnosťou verejných financií

 • Záväzok pokračovať v konsolidácii od roku 2010 smerom k vyrovnanému rozpočtu

 • Pôvodný zámer prezentovaný v programe stability v podobe zníženia deficitu VS pod 3% HDP v roku 2011 sa vzhľadom na aktuálnu makroekonomickú prognózu (odhadovaný pokles ekonomiky o 6,2% namiesto rastu 2,4%v programe stability) pravdepodobne nepodarí naplniť

www.finance.gov.sk


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

FRANTIŠEK PALKO

štátny tajomník

Ministerstvo financií SR

tel.: +421 2 5958 2301

e-mail: [email protected]

www.finance.gov.sk


ad