Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë
Download
1 / 13

Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë Përgatitur nga: Nezir Myrtaj , Fahri Blakaj, MEM/DE Prishtinë, 20 tetor 2008. Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë. P ë rmbajtja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë ' - bernie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë

Përgatitur nga: Nezir Myrtaj,

Fahri Blakaj, MEM/DE

Prishtinë, 20 tetor 2008


Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit t efi ienc s s energjis
Ngritja dhe fuqizimi institucional i sektorit të Efiçiencës së Energjisë

 • Përmbajtja

 • Trajtimi institucional i efiçiencës së energjisë

 • Kuadri ligjor e rregullator i EfEn

 • Programi i efiçiencës së energjisë

 • Zbatimi i Programit të efiçiencës së energjisë

 • Legjislacioni sekondar për EE dhe zbatimi i tij

 • Konkluzione


Trajtimi institucional i efi ienc s s energjis
Trajtimi Efiçiencës së Energjisë institucional i efiçiencës së energjisë

 • Sektori i Efiçiencës së Energjisë, në kuadër të strukturës organizative institucionale të Ministrisë për Energji dhe Miniera, është i organizuar në nivel divizioni

 • EfEn është bashkë-sektor me BRE-në dhe Mjedisin, në kuadër të Departamentit të Energjisë

 • Synohet që EfEn të mbështetet edhe përmes formave të tjera të organizimit institucional, siç është Agjencia për efiçiencë të energjisë, si dhe Fondi për EE


Trajtimi institucional i efi ienc s s energjis1
Trajtimi institucional i efiçiencës së energjisë Efiçiencës së Energjisë

 • MEM është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave të efiçiencës së energjisë

 • Politika për efiçiencën e energjisë është përfshirë në një kapitull të veçantë të SEK-ut (2005-2015)

 • MEM ka hartuar Programin 3-vjeçar të Kosovës për EE dhe BRE (2007-2009)


Kuadri ligjor e rregullator i ee
Kuadri ligjor e rregullator i EE Efiçiencës së Energjisë

EfEn trajtohet nga një kornizë solide ligjore e rregullatore:

 • Ligji Nr.2004/8 për Energjinë

 • Legjislacioni sekondar

 • Strategjia e Energjisë së Kosovës

 • Programitrevjeçar për Zbatimin e SEK-ut

 • Programi trevjeçar i Kosovës për EE dhe BRE


Kuadri ligjor e rregullator i ee1
Kuadri ligjor e rregullator i EE Efiçiencës së Energjisë

 • MEM, shumë kohë më parë ka synuar të nxjerrë një ligj të veçantë për EfEn dhe ka përgatitur draftin e këtij ligji, por për mungesë buxheti, ligji nuk është proceduar më tutje

 • Në mungesë të ligjit për EfEn, janë miratuar dhe janë në hartim e sipër një sërë aktesh nënligjore që promovojnë EfEn

 • Janë miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, udhëzimet administrative:

  • UA për Promovimin e EfEn te Konsumatorët Përfundimtarë

  • UA për Etiketimin e Pajisjeve Elektrike-Shtëpiake

  • UA për Auditimin e Energjisë


Programi i efi ienc s s energjis
Programi i efi Efiçiencës së Energjisëçiencës së energjisë

 • PKEE&BRE mbështetet në Programin për Zbatimin e Strategjisë së Energjisë (2006-2008)

 • PKEE&BRE përfshin 18 projekte nga gjashtë sektorët ku duhet të zbatohen masat e EfEn

 • MEM ka për obligim të bëjë rishikimin e PKEE&BRE në çdo tri vite


Zbatimi i programit t efi ienc s s energjis
Zbatimi i Programit të efi Efiçiencës së Energjisëçiencës së energjisë

 • Deri tash janë zbatuar ose janë në zbatim e sipër projektet e përfshira në PKEE&BRE:

  • Fushatë ndërgjegjësimi për kursimin e energjisë, e zhvilluar në shkollat fillore e të mesme, përmes një gare vizatimore

  • Promovimi i shfrytëzimit të energjisë solare

  • Auditimi energjetik në ndërtesat e sektorit publik

  • Vlerësimi i potencialeve të BRE


Legjislacioni sekondar p r e f e n dhe zbatimi i tij
Legjislacioni sekondar për E Efiçiencës së EnergjisëfEn dhe zbatimi i tij

 • Në zbatim të legjislacionit ekzistues sekondar për EfEn janë ndërmarrë disa aktivitete që çojnë në rritjen dhe promovimin e EfEn, siç janë:

 • Organizimi i kursit fillestar për auditimin e energjisë, me qëllim të:

  • Përgatitjes së auditorëve të energjisë

  • ndërtimittë tregut për auditim të energjisë

  • Zbatimit të auditimit të detyrueshëm të energjisë për konsumatorët e mëdhenj publikë buxhetorë


Legjislacioni sekondar p r e f e n dhe zbatimi i tij1
Legjislacioni sekondar për E Efiçiencës së EnergjisëfEn dhe zbatimi i tij

 • Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e energjisë në nivel komunal, me qëllim të:

  • Shfrytëzimit efiçient të burimeve lokale të energjisë

  • Ngritjes së përgjegjësisë së autoriteteve komunale për rritjen e EfEn

 • Promovimi i shfrytëzimit të energjisë solare, me qëllim të:

  • Shfrytëzimit të BRE

  • Mbrojtjes së Mjedisit

  • Rritjes së EfEn


Legjislacioni sekondar p r e f e n dhe zbatimi i tij2
Legjislacioni sekondar për E Efiçiencës së EnergjisëfEn dhe zbatimi i tij

 • Studimi i Potencialeve të BRE:

  • energjia diellore,

  • energjia e erës,

  • biomasat,

  • energjia gjeotermale

  • energjia ujore për HCV

   Qëllimi i studimit është:

  • Identifikimi i burimeve të shfrytëzueshme të energjisë

  • Mbrojtja e mjedisit

  • Rritja e EfEn


Konkluzione
Konkluzione Efiçiencës së Energjisë

 • Për realizimin e synimeve të politikave të EfEn, konsiderohet e domosdoshme:

  • Të fuqizohet institucionalisht sektori i EfEn

  • Të ndërtohet mekanizmi i specializuar për zbatimin e politikave të EfEn (Agjencia e Kosovës për Efiçiencën e Energjisë - AKEE)

  • Të themelohet Fondi për EfEn, BRE dhe Mjedis


Ju faleminderit! Efiçiencës së Energjisë


ad