SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation

Ministerstwo pracy i polityki spo ecznej
Download
1 / 16

  • 120 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE. Dynamika Produktu Krajowego Brutto (PKB). 2014-08-08. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Aktywni i bierni zawodowo (BAEL). Pracujący i bezrobotni (BAEL).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ministerstwo pracy i polityki spo ecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE


Dynamika produktu krajowego brutto pkb

Dynamika Produktu Krajowego Brutto (PKB)

2014-08-08


Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw


Aktywni i bierni zawodowo bael

Aktywni i bierni zawodowo (BAEL)


Pracuj cy i bezrobotni bael

Pracujący i bezrobotni (BAEL)


Wsp czynnik aktywno ci zawodowej wska nik zatrudnienia i stopa bezrobocia bael

Współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia (BAEL)


Bezrobocie w polsce na tle ue

Bezrobocie w Polsce na tle UE

2014-08-08


Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego

Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego


Zmiany poziomu bezrobocia

Zmiany poziomu bezrobocia


Zmiany poziomu bezrobocia sezonowo

Zmiany poziomu bezrobocia - sezonowość


Terytorialne zr nicowanie bezrobocia

Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia


Oferty pracy i liczba bezrobotnych przypadaj cych na 1 ofert pracy

Oferty pracy i liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy


Zg oszenia zwolnie z przyczyn dotycz cych zak adu pracy

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

2014-08-08


Programy ograniczaj ce zwolnienia grupowe

Programy ograniczające zwolnienia grupowe

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 10 tej ustawy, inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy do zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ww. ustawy, pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Program może być finansowany przez pracodawcę, przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej lub na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

2014-08-08


Problemy rynku pracy

Problemy rynku pracy:

  • Starzenie się społeczeństwa

  • Niska aktywność zawodowa ludności

  • Wysoki i wzrastający poziom zatrudnienia w szarej strefie (1131 tys. osób w 2007 r.)

  • Długi czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych bezrobotnych

  • Niskie kwalifikacje zarejestrowanych bezrobotnych


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


  • Login