Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger - PowerPoint PPT Presentation

Planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger
Download
1 / 12

 • 47 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger. Morten Bidstrup PhD, DCEA. Et fokus på bæredygtighed. Råstoflovens §1. stk. 1:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger

Planlægning af bæredygtig råstofforsyningEt fokus på globale miljøpåvirkninger

Morten Bidstrup

PhD, DCEA


Et fokus p b redygtighed

Et fokus på bæredygtighed

 • Råstoflovens §1. stk. 1:

  Lovens formål er at sikre at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejningog efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

 • Miljøvurderingsværktøjerne kan sikre råstoffernes bæredygtighed

  • Miljøscreening af nye graveområder

  • SMV af råstofplaner

  • Evt. VVM af graveområder

  • Tilpasning af projekter ifm. ansøgning og gravetilladelser


Status fokus p lokal b redygtighed

Status: fokus på lokal bæredygtighed

 • Interesser ift. grundvand, natur, fredninger og landskab forsøges håndteret allerede fra zonering.

 • Lokale spillere er med til at zonere fremtidens råstofområder.

  • Kommerciel interesse og lodsejers accept er nødvendig

 • Stort fokus på minimering af lokale påvirkninger!

  • Inddragelse af naboer (partshøring, screening, plan og tilladelser)

  • Krav til intensitet, støj og støv

  • Attraktiv efterbehandling (natur og rekreative formål)

Hvordan sikrer vi en tilstrækkelig forsyning med færrest mulige gener?


Hvad sker der udenfor lokalomr det

Hvad sker der udenfor lokalområdet?

 • Vurdering af kumulative og synergetiske påvirkninger har ikke modtaget megen opmærksomhed.

 • Miljøscreeningerne tillægges mere værdi end SMVen

 • En strategisk planlægning bør evaluere sandsynlige konsekvenser af forskellige forsyningsalternativer og/eller prioriteringer.

Hvordan påvirker planlægningen regional, national og globalt?


Hvordan kan globale p virkninger analyseres

Hvordan kan globale påvirkninger analyseres?

Analysens præmis:

 • Efterspøgslen på råstoffer vil altid blive modsvaret!

  → Alle planprioriteringer genererer et markedsmæssig respons

  F.eks. Vil flytning af råstofgrav ikke sænke efterspørgslen.

 • “Hvad er alternativet?”

Efterspørgsel

Placering

Transport

[20 mio. m³ grus pr. år]

Intensitet

Graveareal

Efterbehandling

Arealændringer

Graveområder

Udbud

 • Ressourcer

 • Land

 • Produkter

[x ha. pr. år]

Planlægning+ Regulering

Påvirkningen af sådanne ændringer i efterspørgsel kan analyseres vha. LCA


Hvad er livscyklusvurdering lca

Hvad er livscyklusvurdering (LCA)?

 • LCA er et analyseværktøj der kan belyse konsekvensen af at øge efterspørgslen på et produkt (købe det) eller ved at påbegynde en ny proces/aktiviteter.

 • LCA udarbejdes vha. store databaser, der indeholder de statistisk forekommende globale påvirkninger fra udførelse af en proces eller øget efterspørgsel af et produkt.

 • En LCA vil summere alle disse påvirkninger, og gruppere dem iht. deres bidrag til globale kumulative problemer


Lca studie om strategisk r stofplanl gning

LCA-studie om strategisk råstofplanlægning

Koncept:I hvilket omfang kan den regionale planlægning og administration påvirke råstoffers globale miljøbelastning?

 • Produkt: produktion af 1 m³ grus

 • Produktion af grus kræver:

  • Materialer (diesel)

  • Maskinel (gummiged, sorteringsanlæg)

  • Transport (distribuering)

  • Land (oftest tidligere landbrugsland)


Hvordan lca

Hvordan LCA?

 • Planlægning kan influere

  • Transportafstand

  • Indvindingsintensitet

  • Råstoftykkelse

  • Efterbehandling

   Metode:

   Baseline: produktion under gennemsnitlige forhold

   Scenarie 1-2 : ændring i transport afstand

   Scenarie 3-4: ændring i Indvindingsintensitet

   Scenarie 5-7: efterbehandling til ekst. landbrug

   Scenarie 8-10: efter behandling til natur

Variable i LCA modellen


Resultater

Resultater

 • Produktion af 1 m³ grus globalt set bidrager mest til

  • udledning af partikulær forurening

  • global opvarmning

 • 56% af alle drivhusgasser udledt ifm. produktionen af grus kommer fra transport.

 • Selv store forskelle i graveintensitet vil ikke generere væsentlige forskelle i de globale miljøpåvirkninger.

 • Arealændring fra intensivt landbrug til natur kan generere store kumulative påvirkninger.

  • Specielt i områder med god landbrugsjord og få ressourcer


Anbefalinger

Anbefalinger

 • Minimering af den globale udledning af hhv. partikulær forudrening og drivhusgasser børe være et strategisk i planlægningen.

 • Transportafstande bør minimeres, hvor det kan lade sig gøre

  • Decentral forsyning

  • Tilladelser langs store anlægsprojekter

 • Indvindingsintensitet kan behandles som værende udelukkende et lokalt fænomen

 • Naturgenopretning er ikke entydigt en god ide i områder, hvor det erstatter intensivt dyrkes landbrugsjord.

  • Genopret til ”produktivt areal” i områder med få ressourcer

  • Såfremt naturgenopretning ønskes, er det vigtigt, at få meget ud af området som muligt inden da.’

   • Færdigudgrav graveområder + tillad indvinding under GVS


 • Konfliktende interesser

  Konfliktende interesser?

  Eller?

  Lokale interesser?

  Partikulær forurening?

  Natur?Biodiversitet?

  Klima?

  Partikulær forurening?

  Natur?Biodiversitet?


  Planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger1

  Tak for i dag

  Planlægning af bæredygtig råstofforsyningEt fokus på globale miljøpåvirkninger

  Morten Bidstrup

  PhD, DCEA


 • Login