planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger. Morten Bidstrup PhD, DCEA. Et fokus på bæredygtighed. Råstoflovens §1. stk. 1:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger' - ahmed-vang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger
Planlægning af bæredygtig råstofforsyningEt fokus på globale miljøpåvirkninger

Morten Bidstrup

PhD, DCEA

et fokus p b redygtighed
Et fokus på bæredygtighed
 • Råstoflovens §1. stk. 1:

Lovens formål er at sikre at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejningog efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

 • Miljøvurderingsværktøjerne kan sikre råstoffernes bæredygtighed
  • Miljøscreening af nye graveområder
  • SMV af råstofplaner
  • Evt. VVM af graveområder
  • Tilpasning af projekter ifm. ansøgning og gravetilladelser
status fokus p lokal b redygtighed
Status: fokus på lokal bæredygtighed
 • Interesser ift. grundvand, natur, fredninger og landskab forsøges håndteret allerede fra zonering.
 • Lokale spillere er med til at zonere fremtidens råstofområder.
  • Kommerciel interesse og lodsejers accept er nødvendig
 • Stort fokus på minimering af lokale påvirkninger!
  • Inddragelse af naboer (partshøring, screening, plan og tilladelser)
  • Krav til intensitet, støj og støv
  • Attraktiv efterbehandling (natur og rekreative formål)

Hvordan sikrer vi en tilstrækkelig forsyning med færrest mulige gener?

hvad sker der udenfor lokalomr det
Hvad sker der udenfor lokalområdet?
 • Vurdering af kumulative og synergetiske påvirkninger har ikke modtaget megen opmærksomhed.
 • Miljøscreeningerne tillægges mere værdi end SMVen
 • En strategisk planlægning bør evaluere sandsynlige konsekvenser af forskellige forsyningsalternativer og/eller prioriteringer.

Hvordan påvirker planlægningen regional, national og globalt?

hvordan kan globale p virkninger analyseres
Hvordan kan globale påvirkninger analyseres?

Analysens præmis:

 • Efterspøgslen på råstoffer vil altid blive modsvaret!

→ Alle planprioriteringer genererer et markedsmæssig respons

F.eks. Vil flytning af råstofgrav ikke sænke efterspørgslen.

 • “Hvad er alternativet?”

Efterspørgsel

Placering

Transport

[20 mio. m³ grus pr. år]

Intensitet

Graveareal

Efterbehandling

Arealændringer

Graveområder

Udbud

 • Ressourcer
 • Land
 • Produkter

[x ha. pr. år]

Planlægning+ Regulering

Påvirkningen af sådanne ændringer i efterspørgsel kan analyseres vha. LCA

hvad er livscyklusvurdering lca
Hvad er livscyklusvurdering (LCA)?
 • LCA er et analyseværktøj der kan belyse konsekvensen af at øge efterspørgslen på et produkt (købe det) eller ved at påbegynde en ny proces/aktiviteter.
 • LCA udarbejdes vha. store databaser, der indeholder de statistisk forekommende globale påvirkninger fra udførelse af en proces eller øget efterspørgsel af et produkt.
 • En LCA vil summere alle disse påvirkninger, og gruppere dem iht. deres bidrag til globale kumulative problemer
lca studie om strategisk r stofplanl gning
LCA-studie om strategisk råstofplanlægning

Koncept:I hvilket omfang kan den regionale planlægning og administration påvirke råstoffers globale miljøbelastning?

 • Produkt: produktion af 1 m³ grus
 • Produktion af grus kræver:
  • Materialer (diesel)
  • Maskinel (gummiged, sorteringsanlæg)
  • Transport (distribuering)
  • Land (oftest tidligere landbrugsland)
hvordan lca
Hvordan LCA?
 • Planlægning kan influere
  • Transportafstand
  • Indvindingsintensitet
  • Råstoftykkelse
  • Efterbehandling

Metode:

Baseline : produktion under gennemsnitlige forhold

Scenarie 1-2 : ændring i transport afstand

Scenarie 3-4 : ændring i Indvindingsintensitet

Scenarie 5-7 : efterbehandling til ekst. landbrug

Scenarie 8-10 : efter behandling til natur

Variable i LCA modellen

resultater
Resultater
 • Produktion af 1 m³ grus globalt set bidrager mest til
  • udledning af partikulær forurening
  • global opvarmning
 • 56% af alle drivhusgasser udledt ifm. produktionen af grus kommer fra transport.
 • Selv store forskelle i graveintensitet vil ikke generere væsentlige forskelle i de globale miljøpåvirkninger.
 • Arealændring fra intensivt landbrug til natur kan generere store kumulative påvirkninger.
  • Specielt i områder med god landbrugsjord og få ressourcer
anbefalinger
Anbefalinger
 • Minimering af den globale udledning af hhv. partikulær forudrening og drivhusgasser børe være et strategisk i planlægningen.
 • Transportafstande bør minimeres, hvor det kan lade sig gøre
   • Decentral forsyning
   • Tilladelser langs store anlægsprojekter
 • Indvindingsintensitet kan behandles som værende udelukkende et lokalt fænomen
 • Naturgenopretning er ikke entydigt en god ide i områder, hvor det erstatter intensivt dyrkes landbrugsjord.
   • Genopret til ”produktivt areal” i områder med få ressourcer
   • Såfremt naturgenopretning ønskes, er det vigtigt, at få meget ud af området som muligt inden da.’
     • Færdigudgrav graveområder + tillad indvinding under GVS
konfliktende interesser
Konfliktende interesser?

Eller?

Lokale interesser?

Partikulær forurening?

Natur?Biodiversitet?

Klima?

Partikulær forurening?

Natur?Biodiversitet?

planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger1

Tak for i dag

Planlægning af bæredygtig råstofforsyningEt fokus på globale miljøpåvirkninger

Morten Bidstrup

PhD, DCEA

ad