Planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger
Download
1 / 12

Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger. Morten Bidstrup PhD, DCEA. Et fokus på bæredygtighed. Råstoflovens §1. stk. 1:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Planlægning af bæredygtig råstofforsyning Et fokus på globale miljøpåvirkninger' - ahmed-vang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger
Planlægning af bæredygtig råstofforsyningEt fokus på globale miljøpåvirkninger

Morten Bidstrup

PhD, DCEA


Et fokus p b redygtighed
Et fokus på bæredygtighed

 • Råstoflovens §1. stk. 1:

  Lovens formål er at sikre at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejningog efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

 • Miljøvurderingsværktøjerne kan sikre råstoffernes bæredygtighed

  • Miljøscreening af nye graveområder

  • SMV af råstofplaner

  • Evt. VVM af graveområder

  • Tilpasning af projekter ifm. ansøgning og gravetilladelser


Status fokus p lokal b redygtighed
Status: fokus på lokal bæredygtighed

 • Interesser ift. grundvand, natur, fredninger og landskab forsøges håndteret allerede fra zonering.

 • Lokale spillere er med til at zonere fremtidens råstofområder.

  • Kommerciel interesse og lodsejers accept er nødvendig

 • Stort fokus på minimering af lokale påvirkninger!

  • Inddragelse af naboer (partshøring, screening, plan og tilladelser)

  • Krav til intensitet, støj og støv

  • Attraktiv efterbehandling (natur og rekreative formål)

Hvordan sikrer vi en tilstrækkelig forsyning med færrest mulige gener?


Hvad sker der udenfor lokalomr det
Hvad sker der udenfor lokalområdet?

 • Vurdering af kumulative og synergetiske påvirkninger har ikke modtaget megen opmærksomhed.

 • Miljøscreeningerne tillægges mere værdi end SMVen

 • En strategisk planlægning bør evaluere sandsynlige konsekvenser af forskellige forsyningsalternativer og/eller prioriteringer.

Hvordan påvirker planlægningen regional, national og globalt?


Hvordan kan globale p virkninger analyseres
Hvordan kan globale påvirkninger analyseres?

Analysens præmis:

 • Efterspøgslen på råstoffer vil altid blive modsvaret!

  → Alle planprioriteringer genererer et markedsmæssig respons

  F.eks. Vil flytning af råstofgrav ikke sænke efterspørgslen.

 • “Hvad er alternativet?”

Efterspørgsel

Placering

Transport

[20 mio. m³ grus pr. år]

Intensitet

Graveareal

Efterbehandling

Arealændringer

Graveområder

Udbud

 • Ressourcer

 • Land

 • Produkter

[x ha. pr. år]

Planlægning+ Regulering

Påvirkningen af sådanne ændringer i efterspørgsel kan analyseres vha. LCA


Hvad er livscyklusvurdering lca
Hvad er livscyklusvurdering (LCA)?

 • LCA er et analyseværktøj der kan belyse konsekvensen af at øge efterspørgslen på et produkt (købe det) eller ved at påbegynde en ny proces/aktiviteter.

 • LCA udarbejdes vha. store databaser, der indeholder de statistisk forekommende globale påvirkninger fra udførelse af en proces eller øget efterspørgsel af et produkt.

 • En LCA vil summere alle disse påvirkninger, og gruppere dem iht. deres bidrag til globale kumulative problemer


Lca studie om strategisk r stofplanl gning
LCA-studie om strategisk råstofplanlægning

Koncept:I hvilket omfang kan den regionale planlægning og administration påvirke råstoffers globale miljøbelastning?

 • Produkt: produktion af 1 m³ grus

 • Produktion af grus kræver:

  • Materialer (diesel)

  • Maskinel (gummiged, sorteringsanlæg)

  • Transport (distribuering)

  • Land (oftest tidligere landbrugsland)


Hvordan lca
Hvordan LCA?

 • Planlægning kan influere

  • Transportafstand

  • Indvindingsintensitet

  • Råstoftykkelse

  • Efterbehandling

   Metode:

   Baseline : produktion under gennemsnitlige forhold

   Scenarie 1-2 : ændring i transport afstand

   Scenarie 3-4 : ændring i Indvindingsintensitet

   Scenarie 5-7 : efterbehandling til ekst. landbrug

   Scenarie 8-10 : efter behandling til natur

Variable i LCA modellen


Resultater
Resultater

 • Produktion af 1 m³ grus globalt set bidrager mest til

  • udledning af partikulær forurening

  • global opvarmning

 • 56% af alle drivhusgasser udledt ifm. produktionen af grus kommer fra transport.

 • Selv store forskelle i graveintensitet vil ikke generere væsentlige forskelle i de globale miljøpåvirkninger.

 • Arealændring fra intensivt landbrug til natur kan generere store kumulative påvirkninger.

  • Specielt i områder med god landbrugsjord og få ressourcer


Anbefalinger
Anbefalinger

 • Minimering af den globale udledning af hhv. partikulær forudrening og drivhusgasser børe være et strategisk i planlægningen.

 • Transportafstande bør minimeres, hvor det kan lade sig gøre

  • Decentral forsyning

  • Tilladelser langs store anlægsprojekter

 • Indvindingsintensitet kan behandles som værende udelukkende et lokalt fænomen

 • Naturgenopretning er ikke entydigt en god ide i områder, hvor det erstatter intensivt dyrkes landbrugsjord.

  • Genopret til ”produktivt areal” i områder med få ressourcer

  • Såfremt naturgenopretning ønskes, er det vigtigt, at få meget ud af området som muligt inden da.’

   • Færdigudgrav graveområder + tillad indvinding under GVS


 • Konfliktende interesser
  Konfliktende interesser?

  Eller?

  Lokale interesser?

  Partikulær forurening?

  Natur?Biodiversitet?

  Klima?

  Partikulær forurening?

  Natur?Biodiversitet?


  Planl gning af b redygtig r stofforsyning et fokus p globale milj p virkninger1

  Tak for i dag

  Planlægning af bæredygtig råstofforsyningEt fokus på globale miljøpåvirkninger

  Morten Bidstrup

  PhD, DCEA


  ad