Download

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.


Advertisement
/ 27 []
Download Presentation
Comments
afya
From:
|  
(1196) |   (0) |   (0)
Views: 90 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki. Dr med. Dorota Sobczyk Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Anatomia serca: podział na ściany i segmenty. Anatomiczny podział LK na ściany: przednią, tylną (dolno-boczną), boczną, dolną, PMK ,
Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zawa ciany dolnej mi nia sercowego czas na niespodziankiSlide 1

Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – czas na niespodzianki.

Dr med. Dorota Sobczyk

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Anatomia serca podzia na ciany i segmentySlide 2

Anatomia serca: podział na ściany i segmenty

 • Anatomiczny podział LK na ściany: przednią, tylną (dolno-boczną), boczną, dolną, PMK,

 • Poszczególne ściany podzielono dodatkowo na segmenty (podstawne, środkowe i koniuszkowe),

 • We wszystkich metodach obrazowych obowiązuje obecnie taki sam, 17-segmentowy model serca (17.segmentem jest koniuszek serca).

Anatomia serca kr enie wie coweSlide 3

Anatomia serca: krążenie wieńcowe

Anatomia serca kr enie wie cowe1Slide 4

Anatomia serca: krążenie wieńcowe

Zawa ciany dolnej anatomiaSlide 5

Zawał ściany dolnej: anatomia

Ściana dolna lewej komory mięśnia sercowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przepony.

Zawa ciany dolnej kr enie wie coweSlide 6

Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe

 • 80%: okluzja gałęzi zstępującej tylnej prawej tętnicy wieńcowej (RCA),

 • 20%: dystalna okluzja gałęzi okalającej (Cx) lewej tętnicy wieńcowej

Zawa ciany dolnej kr enie wie cowe1Slide 7

Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe

 • RCA oddaje: gałęzie do węzła zatokowego (proksymalny odcinek) i przedsionkowo-komorowego (dystalny odcinek),

 • Gałąź zstępująca tylna RCA zaopatruje w krew mięsień brodawkowaty tylno-przyśrodkowy.

Zawa ciany dolnej kr enie wie cowe2Slide 8

Zawał ściany dolnej: krążenie wieńcowe

 • RCA unaczynia w całości wolną ścianę PK oraz 1/3 PMK,

 • jedynie 2/3 PMK i wiązka pośrednia są unaczynione przez LAD

Czas na niespodziankiSlide 9

Czas na niespodzianki …

Zawa ciany dolnej objawy kliniczneSlide 10

Zawał ściany dolnej: objawy kliniczne

 • Mogą wystąpić nietypowe objawy: bóle w nadbrzuszu (głównie pod prawym łukiem żebrowym), nudności, wymioty (tzw. maska brzuszna zawału),

 • Obecność objawów brzusznych tłumaczy się bezpośrednim sąsiedztwem dolnej ściany serca w stosunku do przepony,

 • Badaniem rozstrzygającym jestEKG (bez niego zróżnicowanie objawów klinicznych może być niemożliwe!)

Zawa ciany dolnej ekgSlide 11

Zawał ściany dolnej: EKG

Zawa ciany dolnej ekg1Slide 12

Zawał ściany dolnej: EKG

 • II, III, aVF (/ ST),

 • W ok. 50% przypadków STEMI fali Pardee`go w odpr. II, III, aVF towarzyszą  ST w odpr. przedsercowych.

Zawa ciany dolnej zaburzenia przewodzeniaSlide 13

Zawał ściany dolnej: zaburzenia przewodzenia

 • Bradykardia zatokowa

 • Blok p-k I st.

 • Blok p-k II st. typu Mobitz 1

 • Blok zaawansowany:

  - blok p-k II st. typu Mobitz 2,

  - blok p-k III st.

Zawa ciany dolnej bradykardia zatokowaSlide 14

Zawał ściany dolnej: bradykardia zatokowa

 • Występuje u 9-25% wszystkich pacjentów w 1. godzinie z ostrego zawału m.sercowego,

 • Szczególnie często pojawia się w przypadku zawału ściany dolnej,

 • Jest związana prawdopodobnie ze wzrostem napięcia nerwu błędnego i niedokrwieniem węzła zatokowego,

 • Nie pogarsza rokowania,

 • Nie wymaga leczenia, jeżeli częstość QRS > 40/min.

Zawa ciany dolnej blok p k i st blok p k ii st typu mobitz 1Slide 15

Zawał ściany dolnej: blok p-k I st., blok p-k II st. typu Mobitz 1

 • Częściej w przypadku chorych z zawałem ściany dolnej niż przedniej,

 • Jest związany najczęściej z zamknięciem RCA i spowodowany bezpośrednio niedokrwieniem węzła p-k,

 • Przemijający (ustępuje w ciągu 72 godz.), sporadycznie przechodzi w blok całkowity,

 • Nie wpływa istotnie na przeżycie,

 • Pacjenci nie wymagają specjalnego leczenia, jeżeli częstość QRS nie spada poniżej 50/min., nie występuje LBBB ani niewydolność serca

Zawa ciany dolnej blok p k zaawansowany blok p k ii st typu mobitz 2 i blok p k iii stSlide 16

Zawał ściany dolnej: blok p-k zaawansowany (blok p-k II st. typu Mobitz 2 i blok p-k III st.)

Zawa ciany dolnej blok p k zaawansowany blok p k ii st typu mobitz 2 i blok p k iii st1Slide 17

Zawał ściany dolnej: blok p-k zaawansowany (blok p-k II st. typu Mobitz 2 i blok p-k III st.)

 • Współistnieje najczęściej z zawałem ściany dolnej z zajęciem PK,

 • Etiologia: nieznana (różne hipotezy),

 • Badania post mortem: ostra martwica przedwęzłowego miokardium, przy braku zmian w samym układzie bodźco-przewodzącym serca,

 • Często niedokrwienie/zawał węzła p-k wtórnie do hipoperfuzji w obrębie tętnicy węzła p-k,

 •  śmiertelności,

 •  ryzyka innych powikłań: zapalenie osierdzia, AF, VF, niewydolność LK

Zawa ciany dolnej tachyarytmie nadkomoroweSlide 18

Zawał ściany dolnej: tachyarytmie nadkomorowe

Zawa ciany dolnej tachyarytmie nadkomorowe1Slide 19

Zawał ściany dolnej: tachyarytmie nadkomorowe

 • Migotanie przedsionków występuje najczęściej w zawale ściany dolnej z zajęciem PK,

 • Wystąpienie migotanie przedsionków w ostrej fazie zawału serca może prowadzić do: niewydolności lewokomorowej, powikłań zakrzepowo-zatorowych (udar mózgu),  śmiertelności wewnątrzszpitalnej.

Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pkSlide 20

Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK

 • towarzyszący zawał PK występuje w ok. 30-50% zawałów ściany dolnej,

 • triada objawów klinicznych:niskie Ctk, czyste pola płucne i podwyższone ciśnienie w żyłach płucnych u chorych ze STEMI ściany dolnej (wysoka swoistość, niska czułość objawów),

 • częste zaburzenia przewodzenia (bradykardia zatokowa, bloki przedsionkowo-komorowe) i/lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu (często migotanie przedsionków)

Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk1Slide 21

Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK

 • Rozpoznanie zawału prawej komory jest WAŻNE, ponieważ może się on manifestować jako WSTRZĄS KARDIOGENNY, a właściwa strategia leczenia różni się diametralnie od postępowania we wstrząsie spowodowanym dysfunkcją lewej komory!

Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk2Slide 22

Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK

 • W każdym przypadku rozpoznania zawału ściany dolnej powinno się jak najszybciej rutynowo wykonać zapis z odpr. prawokomorowych (przynajmniej V4R)!

  (Wytyczne AHA/ACC/ESC klasy I)

Zawa ciany dolnej towarzysz cy zawa pk3Slide 23

Zawał ściany dolnej: towarzyszący zawał PK

Patognomoniczne jest ST o min. 0,1 mV w odpr. V4R

Uwaga! Zmiany w odpr. prawokomorowych mają charakter ulotny, w ok. 50% nie trwają dłużej niż 10 godz. od początku objawów zawału.

Zawa ciany dolnej ostra niedomykalno mitralnaSlide 24

Zawał ściany dolnej: ostra niedomykalność mitralna

 • Etiologia: nagłe poszerzenie pierścienia zastawkowego, niedokrwienie lub pęknięcie m. brodawkowatego,

 • Najczęściej dochodzi do pęknięcia m. brodawkowatego tylno-przyśrodkowego w zawale ściany dolnej (pojedyncze unaczynienie od g. tylnej dominującej RCA),

 • Do pęknięcia głowy m. brodawkowatego dochodzi zwykle między 2. i 7. dobą zawału,

 • Objawy: szmer wczesnoskurczowy, oporny na leczenie wstrząs kardiogenny i niewydolność oddechowa,

 • B. wysoka śmiertelność,

 • Leczenie z wyboru: pilny zabieg k/chirurgiczny (wymiana zastawki mitralnej).

Czas na niespodzianki1Slide 25

Czas na niespodzianki …

 • Rokowanie i przebieg kliniczny zawału zależą do lokalizacji i rozległości martwicy mięśnia sercowego.

 • Łagodniejszy przebieg i mniejszą śmiertelność obserwuje się w zawale ściany dolnej niż przedniej.

 • Ale … u części chorych z zawałem ściany dolnej występują istotne hemodynamicznie powikłania, pogarszające rokowanie.

Www criticalusg pl www facebook com criticalusgSlide 26

www.criticalusg.plwww.facebook.com/criticalusg

Kurs „Echokardiografia w stanach zagrożenia życia”

Kurs „Ultrasonografia w intensywnej terapii i stanach zagrożenia życia”

Informacje na temat kursów i zapisy na kurs

przez stronę www.criticalusg.pl


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro